Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP
22.02.2017, 14:18, Stáří: 36 dnů

Udělení ceny rektora je pro mě velká čest, přiznal doktorand

Autor: Eva Hrudníková

Petr Stejskal převzal cenu ve středu v aule PdF UP.
Foto: Eva Hrudníková

Celkem 30 studentů převzalo ve středu v aule pedagogické fakulty Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci. Na třetím místě se umístilo sedm studentů, na druhém osm a na prvním celkem patnáct studentů. Do elitní patnáctky se tentokrát dostal i posluchač právnické fakulty – Petr Stejskal. U hodnotící komise zabodovala jeho diplomová práce nazvaná Donucení v mezinárodním právu na pozadí ukrajinské krize.

Závěrečnou magisterskou práci psal Petr Stejskal pod vedením Martina Faixe z katedry mezinárodního a evropského práva a úspěšně ji obhájil loni v červnu. „Spolupráce s kolegou Stejskalem byla výborná, představovala pro mě výzvu i potěšení. Petr se ponořil hluboko do otázky protiruských sankcí, které jsou náročnou oblastí mezinárodního práva. Při konzultacích s ním bylo možné vést diskuzi na vysoké odborné úrovni. Následně skvěle zvládl přetavit výsledek svého výzkumu do práce, která je po formální i obsahové stránce nepochybně nadstandardní,“ zhodnotil proděkan Martin Faix. A dodal, že jedinečnost oceněné práce podle něj spočívá v propojení sankcí jako mimořádně náročné teoretické problematiky mezinárodního práva a aktuálního dění.

Doktorand Petr Stejskal přiznal, že udělení ceny je pro něj velkou ctí. „Byl jsem velmi mile překvapen, že zrovna moje práce se umístila na prvním místě v konkurenci ostatních, jistě velmi kvalitních prací ostatních studentů. Je to pro mě také svým způsobem motivace do dalšího studia a potvrzení toho, že se dřina u hloubkových rešerší při psaní jakéhokoliv výstupu v mezinárodním právu vyplatí.“ Vzápětí odpověděl na několik otázek.

Kdo přišel s nápadem přihlásit vaši diplomovou práci do soutěže o Cenu rektora UP? Čí to byla iniciativa?

Přiznám se, že mě osobně to nenapadlo, dokud mi to nedoporučili vyučující na katedře, zejména doktor Faix, vedoucí mé diplomové práce, a doktor Bureš, oponent mé práce a nyní školitel v mém doktorském studijním programu. Chtěl bych jim oběma proto touto cestou ještě jednou poděkovat, jak za doporučení se přihlásit, tak hlavně za velmi kvalitní odborné vedení a současně skvělý lidský přístup.

Svou práci jste nazval Donucení v mezinárodním právu na pozadí ukrajinské krize. Proč jste si zvolil tohle téma?

V první řadě jsem si přál zabývat se nějakým tématem z oblasti mezinárodního práva veřejného, protože mě už od nižších ročníků hodně bavily předměty tohoto zaměření. Konkrétně otázka sankcí mě zaujala asi proto, že mezinárodní právo upravuje chování států a ostatních subjektů, které dost ovlivňují i nás, jednotlivce, aniž by to šlo v běžném každodenním životě vidět. Proto jsem se chtěl zabývat tím, jak je vlastně nastaven donucovací mechanismus v mezinárodním právu, který má zabezpečit dodržování jeho pravidel ze strany zejména států. No a konkrétně zaměření na ukrajinskou krizi přišlo vhod proto, že to byla v té době čerstvá událost a také závažná.

Můžete velmi stručně přiblížit, o čem pojednává?

Práce zkoumá, jakou funkci a smysl má donucení v systému mezinárodního práva a jaké požadavky jsou na něj mezinárodním právem kladeny. V návaznosti na to pak zkoumá, zda tyto požadavky byly splněny v případě sankcí uvalených ze strany Evropské unie na Ruskou federaci v souvislosti s jejími činnostmi na Krymu a na východě Ukrajiny odehrávajícími se od roku 2014. Z toho se pak odvíjí i struktura práce, kdy v první části teoreticky rozebírám charakter sankcí a dalších forem donucení, a v další části se zabývám legalitou konkrétně těch protiruských sankcí. V druhé části tak vlastně aplikuju ty předchozí teoretické závěry a zkoumám, zda byly splněny v této konkrétní reálné situaci. Především se tak zabývám tím, zda vlastně ze strany Ruské federace došlo k protiprávnímu aktu, zda je jí přičitatelný a která pravidla jsou porušena kterým konkrétním chováním. Pak mimo jiné zkoumám, zda jsou sankce přiměřené a vůbec zda může sankce uvalovat EU jako někdo, kdo vlastně sám není primárně poškozen. Musel jsem se například stručně zabývat i tím, zda protiprávnost ruského jednání na Ukrajině může být vyloučena nějakou z vícero okolností, na které se Rusko odvolává (například údajným pozváním ze strany ukrajinského představitele či ochranou svých občanů). Všechny tyto a některé další otázky právě podmiňují to, zda můžou být sankce uvaleny.

Čeho si na své práci nejvíc ceníte? Co vám výzkum a psaní daly?

Pokud můžu soudit, tak se mi líbí její struktura, kterou mi vedoucí práce pomohl navrhnout. Také se mi líbí, že jsem nepsal jen proto, abych něco psal, respektive abych splnil studijní povinnost, ale psal jsem o něčem dosti závažném a aktuálním. Sám jsem byl zvědavý, co všechno se ze zdrojů k tomu tématu dozvím. Musím říct, že mě to psaní i docela bavilo.

Na právnické fakultě pokračujete. Jste posluchačem doktorského studijního programu. Budete téma diplomové práce nějak dále rozvíjet?

V rámci své disertační práce se zaměřuji na jiné téma, a to ochranu zahraničních investic v době ozbrojeného konfliktu. Zrovna ale zvažuji, zda bych téma diplomové práce nerozvinul v případné rigorózní práci. Ale je možné, že se nakonec rozhodnu práci zaměřit na oblast investic. Tak jako tak, mezinárodními sankcemi a vůbec situací na Ukrajině se ale chci také zabývat, uvidíme, jaké budou možnosti.

Soutěží, kam se mohou přihlašovat diplomové práce obhájené na právnických fakultách, je víc. Není právě cena rektora motivací, impulsem se přihlásit?

To je trefná otázka, děkuji za ni. Zrovna minulý týden jsem se totiž se svou prací zkusil přihlásit do prestižní soutěže o Cenu Randovy nadace.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Stránka aktualizována: 09. 06. 2016, Radek Zogata