Centrum pro klinické právní vzdělávání

Stejně jako u ostatních právnických fakult v ČR je cílem PF UP v Olomouci vybavit své absolventy právními znalostmi na vysoké úrovni. PF UP v Olomouci klade kromě toho důraz také na to, aby její absolventi byli po ukončení studia schopni své znalosti v praxi okamžitě využít.

Centrum pro klinické právní vzdělávání formálně vzniklo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v květnu 2008, kdy Akademický senát PF UP schválil změnu Statutu PF UP, kterou do struktury PF UP začlenil Centrum pro klinické právní vzdělávání. Centrum pro klinické právní vzdělávání je tedy jedním z center zřízených na PF UP a dle čl. 21 odst. 4 Statutu PF UP Centrum pro klinické právní vzdělávání:

 1. zabezpečuje metodickou podporu výuky klinickými a jinými praktickými metodami,
 2. organizuje praxi studentů,
 3. organizuje další vzdělávání vysokoškolských pedagogů v oblasti využití klinických a jiných praktických metod výuky,
 4. zabezpečuje výuku stanovených předmětů.

Předměty zajišťované centrem IS STAG

Klienti SPP

Informujeme naše klienty, že z kapacitních důvodů ukončila poradna pro zimní semestr příjem nových klientů, práce na stávajících případech pokračují. Poradna se klientům opět otevře koncem února 2022 a bude mít otevírací dobu: po – čt 8:00 – 16:30. Objednávat se lze týden před otevřením poradny (bude upřesněno), a to telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Doporučujeme se předem objednat!

Objednávat se lze telefonicky na čísle 585 637 616 nebo e-mailem na e-mailové adrese studentskapravniporadna@upol.cz, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme!!!

Neobjednané klienty bereme v pořadí jejich příchodu, vyčkejte, prosím, než si pro Vás přijdeme.

Zajímá Vás, jak právní poradenství u nás funguje? Chcete vědět, jak dlouho může řešení Vaše případu trvat, jaké případy nebereme nebo kdo pomáhá našim studentům s vypracováním právní rady? Přečtěte si naše pravidla poskytování právní pomoci

Lidé

Vedoucí centra

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.12


Odborní asistenti

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.03


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.51


Vedoucí kanceláře Studentské právní poradny

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.30


Sekretářka

Alena Opichalová
sekretářka
alena.opichalova@upol.cz 
17. listopadu 8
Kancelář: 4.27


 

Antidiskriminační právní klinika

 • Jednosemestrální předmět, nabízený v LS i ZS
 • Zápis je možný od 3. ročníku
 • Zakončení předmětu: kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Obecně k předmětu

Co si představit pod předmětem Antidiskriminační klinika? Jedná se o předmět na pomezí teoretického předmětu a klinického způsobu výuky. Narozdíl od Studentské právní poradny k nám nebudou chodit "živí" klienti žádat o radu, ale na druhou stranu se nebudeme topit ani v teoretických frázích...

Každý semestr výuky je trochu jiný a vždy se snažíme, aby vyhovoval studentům, kteří se do něj zapsali. Někdy se více zaměřujeme na řešení klauzur a typových případů diskriminace, jindy probíráme i základy lidských práv.

Vzhledem k obsahové náplni předmětu bude výuka předmětu probíhat interaktivní formou. Na praktických příkladech, které již proběhly a dospěly k řešení, budou demonstrovány konkrétní postupy v nejčastějších problémech, se kterými se právní praxe setkává. Předmět je jednosemestrální a otvírá se v letním i v zimním semestru.

Environmentální právní klinika

Předmět je vyučován

 • pro magisterský studijní program v zimním semestru (CPV/NEPK) a v letním semestru (CPV/NEPK2)
 • pro bakalářský studijní program v letním semestru (CPV/EPK-B)
 • zakončení: kolokvium
 • počet kreditů: 4

KOMU JE PŘEDMĚT URČEN? Studentům 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu a studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení. U zájemců se předpokládá zájem o oblast práva životního prostředí, absolvování předmětu právo životního prostředí není podmínkou, důležitý je zájem. V předmětu jsou vítáni ti, koho baví učit jiné o právu (street law).

CO BUDE NÁPLNÍ PŘEDMĚTU? V průběhu semestru budeme pracovat na reálných případech a případových studiích, které vám umožní prohloubit si znalosti a dovednosti potřebné pro řešení případů z oblasti práva životního prostředí, správního, stavebního a obecního práva. Budeme pomáhat na případech, které řeší Česká společnost ornitologická (http://www.cso.cz/), a spolupracovat se Slezským gymnáziem v Opavě na projektu Emise (http://emise.slezgymopava.cz/web/), v jehož rámci budete mít možnost připravit si výukový blok pro studenty gymnázia o ochraně ovzduší.

JAK A KDY BUDE PROBÍHAT VÝUKA? Výuka probíhá vždy v šesti výukových blocích (180 minut) v sudé týdny v pátek od 11:30 do 14:45 v počítačové učebně v suterénu budovy A. V letním semestru akademického roku 2016/2017 se výukové bloky uskuteční: 17. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., (20. 4. – Emise, Opava), 21. 4.

Výuku povede dr. Tomoszková (odb. asistentka Katedry správního práva a finančního práva PF UP) a mgr. Tomáš Všetečka (advokátní koncipient).

JAK SE DO PŘEDMĚTU PŘIHLÁSIT? Pro přihlášení do předmětu je třeba vyplnit přihlášku, včetně motivační části, odeslat ji do stanoveného data na veronika.tomoszkova@upol.cz. Bližší informace k výběrovému řízení na zimní semestr akademického roku 2017/2018 budou vyvěšeny v první polovině září 2017.

Garanti: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Vyučující: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Klinika práv pacienta

o předmětu:

Předmět Klinika práv pacienta seznámí studenty se základními prvky medicínského práva v ČR z pohledu pacienta. Předmět bude realizován praktickou formou založenou na interaktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou nastat. Praktický prvek kliniky je zajištěn zodpovídáním dotazů z webu Ligy lidských práv „Férová nemocnice“ a dále prací na celosemestrálním praktickém projektu věnovaném konkrétnímu problému z praxe. 

Témata, kterým bude věnována pozornost:

 • vnitrostátní a mezinárodní základy medicinského práva
 • medicínské právo z pohledu základních práv (právo na zdravotní péči, ochrana tělesné integrity, právo na soukromí a další)
 • postup lege artis, standardy poskytování zdravotní péče
 • informovaný souhlas, odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, revers
 • ochrana osobních údajů při poskytování zdravotní péče, mlčenlivost
 • práva pacientů v modelových situacích, odškodňování pacientů, nemajetková újma

V letním semestru 2017/2018 povede kliniku práv pacienta JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. Kapacita předmětu je 10 studentů, určen je pro 3. a 4. ročník magisterského programu. 

Garant předmětu: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

 

 • Zápis je možný ve 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení předmětu:kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Kurz právnických dovedností

Informace o předmětu

Kurz právnických dovedností je na PF UP vyučován od zimního semestru akademického roku 2007/2008 jako povinný předmět pro studenty 3. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda. Do výukových osnov magisterského studijního programu byl zaveden v rámci projektu "Rozvoj praktických forem výuky na PF UP", který byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Předmět byl inspirován obdobným předmětem Legal Skills Course navrženým a vyučovaným prof. Jamesem E. Moliternem na nejstarší právnické fakultě v USA -  William & Mary Law School ve Williamsburgu. S prof. Moliternem je tým Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP nadále v kontaktu a úpravy obsahové a metodické náplně předmětu konzultuje nejen s ním, ale také s dalšími zahraničními a českými právníky a experty na právnické vzdělávání.

Cílem povinného jednosemestrálního Kurzu právnických dovedností je umožnit studentům 3. ročníku magisterského studijního programu získat základ profesních dovedností pro právní praxi. Studenti PF UP mají v návaznosti na Kurz právnických dovedností možnost absolvovat praxi v právních klinikách nebo u externích subjektů.

Mezi profesní dovednosti, na jejichž rozvoj je Kurz právnických dovedností zaměřen, patří

 • vedení úvodního pohovoru s klientem (interviewing) se zaměřením na dovednost pokládat správné otázky s cílem zjistit co nejvíc informací o klientově případu
 • analýza klientova případu spočívající v důkladném rozboru skutkových okolností případu, nalezení relevantní právní úpravy a vygenerování možností řešení případu
 • poskytování právního poradenství (counseling) spočívající v přesvědčivé   prezentaci všech možností řešení, včetně jejich výhod a nevýhod a
 • psaní právních dokumentů, včetně přesvědčivé písemné argumentace. 

Výuka Kurzu právnických dovedností je vedena interaktivně s vysokou mírou aktivního zapojení všech studentů a jejím cílem je rozvoj i dalších dovedností, např. týmové spolupráce, poskytování a přijímání zpětné vazby, management času a práce. Studenti pracují v Kurzu právnických dovedností ve dvojicích na případu svého klienta. Výuka předmětu je založena nejen na zpětné vazbě, kterou studentům poskytuje vyučující, ale také na sebereflexi vlastních výkonů každého studenta a vzájemné zpětné vazbě studentů pracujících v týmu. Cílem trojité zpětné vazby je zvýšit efektivitu nácviku praktických dovedností, vycházíme přitom z premisy, že člověk se lépe poučí z chyb, pokud si je sám uvědomí. Výstupy své práce zakládají studenti do portfolia, které v závěru kurzu odevzdávají ke komplexní zpětné vazbě vyučující/mu. Ověření znalostí o dovednostech, jejichž nácviku se studenti v průběhu semestru věnují, probíhá formou písemného testu v závěru semestru, jehož součástí je i hodnocení videonahrávky schůzky právníka s klientem. Kurz právnických dovedností je zakončen ústním kolokviem.

GARANT PŘEDMĚTU: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

VYUČUJÍCÍ:

 Bližší informace o předmětu poskytne JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Lidskoprávní klinika

o předmětu

 • povinně volitelný, jednosemestrální předmět, probíhá v ZS
 • 4 kredity za semestr,
 • určený studentům 3. – 5. ročníku
 • kapacita: 10 studentů

Lidskoprávní klinika se zaměřuje na aktuální otázky ochrany lidských práv v ČR, v tomto akademickém roce bude předmět zaměřen zejména na problematiku zajištění práva na vzdělání u žáků a studentů se specifickými potřebami a jejich integraci do vzdělávacího procesu, např. se budeme věnovat problému uvolňování z tělesné výchovy, zajištění asistence ve škole, diskriminaci žáků apod.

Výuka bude probíhat způsobem, že se studenti rozdělí do pracovních skupin a v nich budou pracovat na konkrétních problémech lidských práv v ČR s cílem dosáhnout reálné změny, resp. zvýšení úrovně ochrany. Studenti v rámci tohoto předmětu propojí teoretické znalosti z různých právních odvětví, takže komplexněji pochopí působení lidských práv v praxi. Zároveň budou dále rozvíjet právní dovednosti jako analýza a řešení právního případu, psaní právních dokumentů a další.

Oproti předchozím letům nebude předmět propojen s Lidskoprávním Moot Courtem.

Zápis na předmět probíhá formou výběrové řízení. 

Pro bližší informace o předmětu se obraťte na vyučujícícho předmětu Maxima Tomoszka na e-mailu: maxim.tomoszek@upol.cz

 

Právo pro každý den - STREET LAW

Přesměrování na webovou stránku Street Law

Aktuální informace o předmětu Street Law včetně harmonogramu a rozpisu jednotlivých výukových hodin pro studenty přesunuty na stránku Law4Life/ Street law.

Právo pro každý den - STREET LAW

Právní klinika ombudsmanské praxe

Předmět Právní klinika ombudsmanské praxe je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurz zaměřen rovněž prakticky. V rámci seminářů mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kurzu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů nejen správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva.

Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v kauzách veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě.

 • jednosemestrální předmět vyučován v LS
 • určen pro studenty 3. a 4. ročníku
 • zakončení formou kolokvia - předpokladem pro udělení kolokvia je aktivní účast na seminářích (povolená je jedna absence)
 • počet kreditů: 4
 • garant předmětu: JUDr. Andrea Vašíčková (andrea.vasickova@ochrance.cz)

Podmínky absolvování předmětu:

 účast na seminářích, jedna povolená absence

 seznam témat pro LS 2016/2017 ke stažení zde:

Právní klinika sociálních práv

  Předmět Klinika sociálních práv je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurz zaměřen rovněž prakticky. V rámci kliniky mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Předmětem výuky bude nejen šetření postupu úřadů, ale i specifika působení ochránce jako národního preventivního mechanismu a národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

  Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v kauzách veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům (institucím) přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě. Studenti by si měli osvojit schopnost rozeznat a v praxi aplikovat možnosti ochránce jako národního preventivního mechanismu a národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

  • jednosemestrální předmět vyučován v ZS
  • určen pro studenty 3. a 4. ročníku
  • zakončení formou kolokvia - předpokladem pro udělení kolokvia je aktivní účast na seminářích (povolená je jedna absence)
  • počet kreditů: 4

  garant předmětu: JUDr. Andrea Vašíčková

  Klinika sociálních práv – přehled témat včetně časového harmonogramu:

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 2

Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností studentů v oblasti praktické aplikace správního práva a k rozšíření jejich znalostí získaných v průběhu studia  povinně volitelného předmětu Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1.

Během výuky jsou analyzovány praktické příklady a případové studie z oblasti uprchlického práva - vyhledávání informací o zemi původu, uprchlictví sur place, situace vnitřního ozbrojeného konfliktu, možnost vnitřního přesídlení atd.

Jednotlivé bloky jsou zaměřeny zejména na získávání praktických zkušeností při aplikaci uprchlického práva, přípravu či analýzu relevantních písemností, řešení příkladů z praxe a práci s judikaturou, to vše při rozšiřování a prohlubování teoretických znalostí. Skutečné případy budou studenti řešit díky spolupráci s nevládní organizací SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty).

Výuka bude zajišťována s odborníky z praxe, kteří se na oblast uprchlického práva specializují.

 • výuka probíhá: LS (každé sudé pondělí od 18:15)
 • doporučeno pro studenty: 4. ročníku
 • kapacita předmětu: 10 studentů
 • počet kreditů: 3

Přihlašování do kliniky: prostřednictvím vyplněné přihlášky.

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1

Výuka v rámci tohoto povinně volitelného předmětu bude probíhat formou seminářů prolínajících se s praxí.

Výuka v rámci tohoto předmětu bude probíhat formou seminářů prolínajících se s praxí. V praktické části předmětu studenti absolvují exkurzi v uprchlickém táboře, budou se podílet na poradenství, budou řešit případy z praxe, vyhledávat informace o zemi původu, připravovat procesní písemnosti, budou se moci zúčastnit moot courtu v oblasti uprchlického práva atd.

 • výuka probíhá: ZS
 • určeno pro studenty: 3.- 5. ročníku
 • kapacita předmětu: 15 studentů
 • počet kreditů: 4

Témata cvičení:

1. Úvod do uprchlického a cizineckého práva
2. Mezinárodní ochrana a řízení o udělení mezinárodní ochrany
3. Pobyt cizinců - základní instituty
4. Pobyt cizinců - přechodný pobyt
5. Pobyt cizinců - trvalý pobyt; odchylky ve správním řízení s soudním přezkumu správních rozhodnutí
6. Vyhoštění cizinců; jednotlivé oblasti života cizinců
7. Řešení závěrečné případové studie

Studenti se do PKUCP hlásí formou zápisu předmětu přes STAG.

seznam literatury ke stažení zde.

Studie z oblasti cizineckého práva zde.

Proč si zvolit právě kliniku uprchlického a cizineckého práva? Powerpointovou prezentaci k této klinice, kterou zpracovali studenti,  můžete shlédnout  ZDE !

Studenti PKUCP se rovněž pravidelně účastní mezinárodních soutěží v simulovaném soudním řízení v problematice uprchlického práva, jako např. Asylum Law Moot Court Competition 2008.

 

Kontakt: Mgr. Pavel Šejnoha (sejnohapavel@gmail.com)

Profesní etika

Předmět Profesní etika seznámí studenty se základními principy profesní etiky a odpovědnosti v ČR. Kromě advokátů je zaměřen i na další právní profese (soudce, státní zástupce a další). Předmět bude realizován praktickou formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou v praxi nastat. Výuka bude realizována v šesti intenzivních čtyřhodinových blocích. Na výuce se budou podílet odborníci z praxe.

Probíraná témata:

 1. Právní profese a její role ve společnosti, pro bono, hodnoty v právu
 2. Nestrannost a nezávislost, důstojnost a důvěryhodnost, odbornost a profesionalita
 3. Vztah právníka ke klientovi
 4. Střet zájmů, mlčenlivost
 5. Vztahy různých právních profesí mezi sebou, vztahy k třetím osobám, vztahy na pracovišti, etické kodexy a mechanismy zajišťující 
 6. dodržování etických pravidel
 7. Další etická pravidla - finanční otázky, publicita, specifika různých profesí

Garant a vyučující předmětu JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. . Email: maxim.tomoszek(at)upol.cz

 • Jednosemestrální předmět, nabízený v LS
 • Zápis je možný ve 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení předmětu: kolokvium
 • Počet kreditů: 3

Spotřebitelská právní klinika

Informace o předmětu

V současné době je předmět Spotřebitelská právní klinika vyučován jako volitelný předmět formou každotýdenních setkání v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V rámci tohoto předmětu bude hlavní náplní seznámit studenty s praktickými problémy v rámci ochrany spotřebitele. Budou rozebírány možné právní situace v rámci ochrany spotřebitele podle české právní úpravy.

Praktická část předmětu spočívá v řešení konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují. Studenti pracují s případy skutečných klientů v rámci Studentské právní poradny pod vedením supervizorů doc. JUDr. Blanky Vítové, Ph.D., LL.M. a JUDr. Zuzany Vylegalové.

Vybraná probíraná témata:

 •    soukromoprávní úprava ochrany spotřebitele - Občanský zákoník
 •    ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, uzavírání smluv,         zaměření se na tzv. shodu s kupní smlouvou
 •    odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
 •    odpovědnost za vady v rámci smlouvy o dílo
 •    odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadami výrobku
 •    veřejnoprávní ochrana spotřebitele
 •    spotřebitelská směrnice EU
 •    judikatura českých soudů a Soudního dvora EU ve věcech ochrany spotřebitele

Výběrové řízení do předmětu probíhá na základě zaslaných přihlášek s krátkou motivací. 

Pro vybrané studenty do předmětu Spotřebitelská právní klinika je povinnou aktivitou absolvování organizačního workshopu a výjezdního workshopu. (Pro bližší informace týkající se obou workshopů sledujte záložku aktuality)

Garant: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., email: bl.vitova@gmail.com, tel: 7692

 • Předmět vyučován v LS i ZS
 • Zápis je možný v 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení: kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Studentská právní poradna

Informace o předmětu

INFORMACE PRO KLIENTY STUDENTSKÉ PRÁVNÍ PORADNY SE NACHÁZEJÍ ZDE.

Předmět „Studentská právní poradna“ probíhá každý semestr. Studenti se mohou přihlásit i opakovaně. Předmět spočívá v poskytování bezplatné právní pomoci osobám, které si nemohou dovolit zaplatit pomoc advokáta.

V rámci předmětu Studentská právní poradna se studenti budou setkávat s klienty, vést s nimi rozhovor s důrazem na zaznamenání klíčových otázek klienta a bodů jeho problému, řešit nastolený případ pod dohledem supervizora, který je odborníkem v dané oblasti, naučí se, jak vést přehledně administrativu týkající se jednotlivých klientů a jejich případů.

Studenti jsou rozděleni do několika skupin. Každá skupina má supervizora, který je pedagogem PF UP nebo advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Na případech pracují ve dvojici. Skupiny se pravidelně schází se supervizorem a diskutují o vývoji případů, možnostech řešení, komunikaci s klientem a dostávají zpětnou vazbu ke své práci.

Povinnou součástí výuky je i účast na workshopu. Jde o výjezdní workshop do obce Kouty nad Desnou, který se věnuje právnickým dovednostem, profesní etice, teambuildingu, organizačním záležitostem a podobně. O detailech budeme informovat v aktualitách.

Ohlasy z médií

Videa

Rozhlas

Ohlasy ze zahraničí

Odkazy v odborných periodikách

 • Zpráva z konference 8th worldwide Global Alliance for Justice Education Conference a 13th International Journal of Clinical Legal Education Conference "Justice Education for a Just Society". Právník, 2016, č. 2, s. 200-205.