Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Angličtina pro veřejnou správu

ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – KURZY PRO ÚŘEDNÍKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002

Řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra jazyků a Centrum dalšího vzdělávání PF UP

Partner: Ministerstvo vnitra ČR

Realizace: červen 2006 – květen 2008

Cílové skupiny: úředníci ve veřejné správě v kraji Vysočina, zejména úředníci Krajského úřadu Vysočina a Městského úřadu v Jihlavě, studenti bakalářského programu Právo ve veřejné správě

Projekt ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – KURZY PRO ÚŘEDNÍKY je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Z průzkumů Evropské komise vyplývá, že většina Evropanů považuje angličtinu za nejužitečnější jazyk. Znalost anglického jazyka se tak stává nezbytnou podmínkou komunikace, a to i pro úředníky veřejné správy. Se vstupem do EU se na úřadovny veřejné správy obrací občané z jiných zemí se svými návrhy, žádostmi a jinými podáními nejrůznější povahy, učiněné v některém z jednacích jazyků Evropské unie. Zatímco před soudy je garantováno právo jednat v mateřském jazyce, předpisy v oblasti veřejné správy tak důsledné nejsou. Žadatel nebo jiný účastník správního řízení je často odkázán na příslušného úředníka a jeho schopnosti „domluvit se“ a provést základní právní úkony bez účasti tlumočníka nebo soudního překladatele. Podle zdrojů z Úřadu vlády ČR mělo na počátku roku 2005 požadovanou jazykovou kvalifikaci pouze 22 % z těch úředníků státní správy, u nichž to stát vyžaduje. Obdobná situace je také v oblasti územní veřejné správy, kde jazykové požadavky plní částečně management s vysokoškolským vzděláním, tzn. vedoucí úřadů a vedoucí úředníci. Výzkum vzdělávacích potřeb, realizovaný v rámci projektu Phare „Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky územních samosprávných celků“, v r. 2004 však zjistil (viz http://www.mvcr.cz/2003/vs/priprava/vzdelav.doc), že 50,1 % úředníků samosprávy potřebuje k výkonu svého zaměstnání jazykové znalosti. V odpovědi na otázku týkající se úrovně znalosti jazyků, uvedlo jen minimum respondentů nejvyšší úroveň (úroveň 1), nejvíce odpovědí bylo v oblasti dobré či průměrné znalosti (úroveň 4), nezanedbatelná skupina respondentů uvedla slabou znalost jazyků (úroveň 5). Z analýzy potřeb, která byla provedena v rámci projektu dále vyplývá, že zaměstnanci ve veřejné správě považují formu výuky „blended learning“, která kombinuje prezenční a distanční studium, za formu nejvhodnější pro studium cizího jazyka.  

V České republice stále čekáme na prosazení většího počtu projektů, které by pomohly řešit neutěšenou situaci v oblasti nabídky kvalitní výuky odborného jazyka. Aby kvalitní výuka angličtiny jako cizího jazyka byla zaručena, je třeba vzít do úvahy, že v současné době je stále více potřeba zaměřovat se při výuce nejen na obecný jazyk, ale zejména na jazyk odborný. Pro výkon jednotlivých správních činností potřebují úředníci nejen znalost obecného jazyka, ale zejména specifickou znalost odborné terminologie. Tuto znalost mohou zprostředkovat pouze speciální školící pracoviště, která se odbornou terminologií a metodikou její výuky profesionálně zabývají. Takovými pracovišti jsou dvě odborná pracoviště řešitele obou projektů, konkrétně katedra jazyků Právnické fakulty a Centrum dalšího vzdělávání Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která již v minulosti připravila pro oblast celoživotního vzdělávání celou řadu jazykových modulů.

V souvislosti s celoživotním učením se mění i role výuky jazyků. Dosavadní prezenční metody, využívající převážně prezenční formu výuky, přestávají dostačovat a jsou doplňovány, a v některých případech i nahrazovány různými formami distančního vzdělávání (korespondenční kurzy, e-learning, blended learning). Na základě dosavadních zkušeností se jako optimální forma jazykového vzdělávání ve veřejné správě jeví právě blended learning. Ten představuje účinnou kombinaci synchronní (prezenční) výuky s výukou asynchronní (e-learning). Kombinovaná forma vzdělávání byla použita i pro tento projekt.

Hlavním cílem projektu je na základě analýzy vzdělávacích potřeb vypracovat ucelenou koncepci jazykové přípravy úředníků veřejné správy a připravit studijní program zaměřený na prohlubování jejich odborných jazykových kompetencí.

Dílčí cíle jsou zejména:

1.      Vytvoření pilotních programů pro kombinovanou formu výuky angličtiny;

2.      Vytvoření studijních opor pro angličtinu s ohledem na potřeby v oblasti odborné terminologie s důrazem na potřeby vyplývající z požadavků jednotlivých správních činností, včetně tvorby multimediálního obsahu studijních opor;

3.      Příprava a realizace pilotních kurzů vedoucích k získání certifikace od Ministerstva vnitra ČR;

4.      Příprava kurzů, v rámci kterých lze hodnotit získané jazykové dovednosti na základě Evropského jazykového portfolia (European Language Portfolio);

5.      Zpřístupnění výsledků projektu široké odborné veřejnosti.

 

V rámci projektu byly připraveny sady studijních opor, a to pro výuku odborné angličtiny v semestrálních (pětiměsíčních) kombinovaných kurzech ve dvou úrovních: úroveň ESP I (English for Specific Purposes I - pro mírně pokročilé se zaměřením zejména na odborný jazyk) a úroveň ESP II (English for Specific Purposes II - pro středně pokročilé, rovněž se zaměřením zejména na odborný jazyk). Studijní programy ESP I a ESP II jsou vypracovávány pro účely odborného jazykového vzdělávání úředníků ve veřejné správě pro kombinovanou formu vzdělávání prostřednictvím prezenční výuky (tutoriálů) a výuky v prostředí vzdělávacího portálu LMS Unifor, ve kterém vedou výuku zkušení tutoři. Výhodou připravených kurzů a studijních opor je skutečnost, že studijní materiály lze kombinovat podle úrovně znalostí obecného jazyka studujících do dvou úrovní – ESP I (mírně pokročilí), ESP II (středně pokročilí). Studijní opory se člení do jednotlivých lekcí a každá lekce dále na menší části podle zaměření odborné terminologie. V jednotlivých lekcích se studující blíže seznamují s odbornou terminologií, která se vztahuje k výkonu správních činností. Opory se také zaměřují na terminologii užívanou v kontextu Evropské unie a v klíčových dokumentech EU. V jednotlivých lekcích se procvičují všechny jazykové dovednosti. Každá lekce obsahuje slovníček klíčových odborných termínů, základní a doplňující texty a sadu interaktivních úkolů, která slouží k upevňování, procvičování a průběžnému ověřování získaných jazykových znalostí a dovedností. Ve vzdělávacím portálu lze pracovat i s dalším autentickým materiálem, který je přístupný formou odkazů na související webové stránky. Obecný jazyk je do kurzů odborného jazyka ESP I a ESP II také začleněn, nicméně u účastníků kurzů ESP I a ESP II se předpokládá alespoň mírně pokročilá znalost jazyka obecného a v případě potřeby prohlubovat znalosti obecného jazyka je důraz kladen zejména na samostudium. Zahájení realizace prvních pilotních kurzů odborného jazyka ESP I a ESP II se předpokládá v říjnu 2006. Absolvování programu vytváří předpoklady pro jeho uznání Ministerstvem vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 218/2002 Sb. (služební zákon), zák. č. 312/2002 Sb. (o úřednících územních samosprávných celků), vyhl. č. 511/2002 Sb. (o uznání rovnocennosti vzdělání) a vyhl. č. 512/2002 Sb. (o zvláštní odborné způsobilosti) stanovící, že součástí průběžného vzdělávání je prohlubování jazykových znalostí. Oba studijní programy ESP I a ESP II jsou programy akreditovanými Ministerstvem vnitra ČR a po jejich úspěšném absolvování obdrží absolventi akreditovaný certifikát (ESP I - akreditace č. AK I./PV-954/2005, ESP II - akreditace č. AK I./VE-167/2005).

 

Jazykové kompetence jsou součástí základních dovedností, které každý odborník potřebuje pro praxi a zaměstnání i ke svému osobnímu uplatnění – jazykové vzdělávání je celoživotní aktivita. Odborníci různých profesí v Evropě potřebují bohatou nabídku příležitostí jazykového vzdělávání a tomuto požadavku si projekt klade za cíl přispívat.

Pro podrobnější informace kontaktujte koordinátory projektu:

PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. vystrcil@pfnw.upol.cz

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. komenda@pfnw.upol.cz

Prezentace projektu

Vystrcilova_Anglictina_pro_verejnou_spravu-kurzy_pro_uredniky.pps

Prezentace projektu Dr.Vystrčilové

Nahoru

ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – KURZY PRO VZDĚLAVATELE

PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.10.1/0001

Řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra jazyků a Centrum dalšího vzdělávání PF UP

Partner: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Realizace projektu: leden 2006 – prosinec 2006

Cílové skupiny: vzdělavatelé v kraji Vysočina, zejména učitelé Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

 

Projekt reaguje na strategické výzvy a vládní dokumenty i programy Evropské unie v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zejména v oblasti rozvoje a prohlubování jazykových kompetencí v rámci dalšího profesního vzdělávání v programu podpory „Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání“. Projekt byl vytvořen pro skupinu vysokoškolských učitelů a vzdělavatelů angličtiny v kraji Vysočina tak, aby odborníci vyškolení v těchto metodických kurzech mohli kvalitně zabezpečovat výuku v kurzech odborného jazyka plánovaných v rámci projektu „Angličtina pro veřejnou správu – kurz pro úředníky“ v programu podpory „Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených“ a je koncipován tak, aby v případě zájmu z dalších krajů mohl být jednoduše modifikován a využit i v dalších regionech.

V oblasti metodiky odborného jazyka nabídka kvalitních kurzů pro vzdělavatele odborného jazyka zpravidla úplně chybí, nebo je nedostatečná. Proto byly v projektu „Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro vzdělavatele“ vytvořeny na základě analýzy vzdělávacích potřeb metodické kurzy a studijní materiály pro výuku odborné angličtiny. Vytvořené kurzy a studijní materiály jsou strukturovány modulově tak, aby jednotlivé moduly bylo možné kombinovat. Díky tomu je možné vytvářet metodické kurzy šité na míru vzdělavatelům odborné angličtiny, ale i jiným cílovým skupinám. Cílovými skupinami projektu jsou v užším slova smyslu učitelé, školitelé a vzdělavatelé angličtiny, v širším pak všichni ti, kteří pracují s cizími jazyky a chtějí se zdokonalit v metodice odborného jazyka a a v metodice využití distančních forem jazykového vzdělávání.

 

Cílem projektu je zejména:

1.      Příprava studijních modulů, studijních opor a metodických materiálů pro kurz „Průvodce distančním studiem pro vzdělavatele“ a pro kurz „ESP (English for Specific Purposes) pro vzdělavatele“ (příprava modulů a studijních opor pro vzdělávací portál LMS Unifor, pro tištěnou podobu, pro CD Rom), příprava studijní opory „Základní právní pojmy“;

2.      Realizace kurzu pro vzdělavatele odborného jazyka formou blended learningu (prezenční tutoriály vedené vysokoškolskými odborníky a distanční výuka prostřednictvím vzdělávacího portálu v prostředí LMS Unifor);

3.      Poradenství a předávání dobrých zkušeností v oblasti metodiky odborného jazyka, e-learningu a blended learningu;

4.      Vyškolení vzdělavatelů pro přípravu a realizaci projektu „Angličtina pro veřejnou správu - kurzy pro úředníky“.

 

Aby kvalitní výuka angličtiny jako cizího jazyka byla zaručena, je třeba vzít do úvahy, že v současné době je stále více potřeba zaměřovat se při výuce nejen na obecný jazyk, ale zejména na jazyk odborný. Pro oblast odborného jazyka chybí vyškolení vzdělavatelé, protože metodika odborného jazyka zpravidla součástí rozvrhu učitelských oborů na vysokých školách není vůbec, nebo jen v omezené míře. Projekt si klade za svůj hlavní cíl rozšířit nabídku příležitostí odborného jazykového vzdělávání pro vzdělavatele, kteří budou po odborné stránce vyškoleni, aby mohli výuku odborného cizího jazyka kvalitně zabezpečit.

 

Pro podrobnější informace kontaktujte koordinátory projektu:

PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. vystrcil@pfnw.upol.cz

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. komenda@pfnw.upol.cz

Prezentace projektu

AJ_kurzy_pro_vzdelavatele.pdf

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro vzdělavatele

English_for_State_and_Administration.pdf

Prezentaci zobrazíte kliknutím na název dokumentu.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 02. 2011, Daniel Agnew