Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Právnická fakulta UP

Právo

Studium

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

5

Akademický titul

Mgr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

260

Počet uchazečů pro tento akad. rok

1550

Studium garantuje

- proděkanka pro studijní záležitosti.

Charakteristika oboru

Koncepce studijního programu je založena na studiu všech odvětví českého práva a na studiu základů práva evropských společenství. Předmětem studia jsou rovněž právní systémy a řády zejména evropských zemí, evropských a mimoevropských společenství a právo mezinárodní soukromé a veřejné.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi fakulty mají možnost uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve sféře veřejné správy i ve sféře tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – testů Základů společenských věd (ZSV) a testů obecných předpokladů ke studiu (OSP).

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz - odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz, s. r. o. dne 28. 5. 2016 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta.

NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek.

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV - člověk a společnost (váha 0.2); ZSV - stát a právo (váha 0.5); ZSV - hospodářství a svět (váha 0.3); OSP - verbální část (váha 0.35.); OSP - argumentační oddíl (váha 0.35); OSP - logický oddíl (váha 0.2); OSP - kvantitativní oddíl (váha 0.1).

Uchazeči, který nedodá do 10. 6. 2016 včetně úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.

V přijímacím řízení akademického roku 2015/16 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 140,1 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV).

Informace o přijímacím řízení

 • Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.
 • Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.
 • Termín podání přihlášek: do 29. února 2016
 • Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 580,- Kč
 • Číslo účtu: 19-1096330227/0100
 • Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
 • Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN: CZ9801000000433855090287
 • Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc
 • Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
 • Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)
 • Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Přijímací zkouška“) a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:

Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 29. 2. 2016.

Do téhož data, tj. do 29. 2. 2016, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu administrativní poplatek ve výši 580,- Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu (29. 2. 2016) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!

Další informace

 • Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.
 • Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
 • Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 10. 6. 2016 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní obor, na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech.
  Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu (do 10. 6. 2016 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání.
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.
 • Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2016/17 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Nahoru

Stránka aktualizována: 01. 10. 2015, Vladimír Kubák