Aktuální informace k semestru a opatření platná na PF UP

Aktuálně

Výuky se nemohou účastnit osoby, které vykazují příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) – buďte prosím zodpovědní a pokud jste nemocní, zůstaňte doma a využijte náhradních online výukových materiálů/akcí (viz dále). Pokud se ve výuce objeví student s příznaky respiračního onemocnění a nedoloží lékařské potvrzení o tom, že jde o příznaky chronického onemocnění (např. astma), bude z výuky vykázán a bude muset opustit prostory PF UP. Pokud student odmítne výuku opustit, je možné z tohoto důvodu výuku ukončit.

V prostorách PF UP (s výjimkou učeben v době výuky) je nutné nosit ochranu dýchacích cest.

Aktuálně není vyžadováno prokázání negativního testování, očkování, prodělání COVIDu apod. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace však lze předpokládat, že se budou opatření měnit; o tom samozřejmě budete včas informováni.

Doporučená hygienická opatření

I přesto, že další opatření nejsou nařízena, zdvořile Vás žádáme v zájmu Vašeho vlastního zdraví, zdraví Vašich blízkých, dalších studentů a pedagogů, ale i v zájmu, pokud možno, co nejdelší možnosti realizovat prezenční výuku, abyste i nad rámec výše uvedených opatření dodržovali hygienická opatření omezující šíření respiračních nemocí:

 1. Pokud pociťujete příznaky jakékoli nemoci (nejen COVID-19) nebo jste byli po delší dobu v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19, zůstaňte prosím doma a osobní nepřítomnost nahraďte níže uvedeným způsobem – předejdete šíření nákazy a navazujícím karanténním opatřením.
   
 2. Pokud vám to nedělá zásadní zdravotní problém, noste dobře padnoucí respirátory i během výuky a kdykoli je to možné (nejen ve společných prostorách) – vy sami nemusíte pociťovat nemoc, ale můžete nakazit další studenty nebo vyučující.
   
 3. Při kýchnutí si zakryjte nos a ústa ohnutým loktem nebo kapesníkem, ne rukou, kterou pak saháte na další povrchy.
   
 4. Průběžně si myjte ruce a používejte dezinfekci.
   
 5. Je-li to možné, dodržujte rozestupy alespoň 1,5 metru.
   
 6. Pokud jste to ještě neudělali, nechte se prosím naočkovat – Vy sami nemusíte být riziková skupina, ale pomůžete tím těm, kteří mohou být ohroženi.

Vzhledem k absenci intenzivnějších opatření na vládní úrovni a k aktuálnímu vývoji situace je zřejmé, že naše vlastní odpovědné chování bude zásadním faktorem pro udržení prezenční výuky.

Režim výuky

V nadcházejícím zimním semestru bude klíčové minimalizovat riziko šíření COVID-19 mezi studenty a pedagogy PF UP i v režimu prezenční výuky, a k tomu byla přijata následující opatření:

 1. Přednášky povinných předmětů budou probíhat ve standardní prezenční podobě, nicméně s cílem minimalizovat počty rizikových kontaktů prostorách PF UP budou přednášky přenášeny online nebo nahrávány, či bude k dispozici jiný náhradní digitální materiál jako např. komentovaná prezentace tak, aby byla k dispozici možnost kompenzovat osobní nepřítomnost na prezenční přednášce. Budou rovněž využívány materiály pořízené v loňském roce v rámci online výuky, nicméně mohou být vytvářeny i materiály nové. V přiměřené míře by se tento přístup měl aplikovat i u volitelných předmětů. Podrobnosti vždy sdělí příslušní vyučující.
   
 2. Semináře povinných předmětů budou rovněž probíhat ve standardní prezenční podobě, nicméně s cílem vytvořit pro Vás bezpečnou možnost nahradit si neúčast v prezenční výuce z důvodu nemoci, rizikového kontaktu, karantény apod., by neměla být vyžadována povinná účast na seminářích, není-li to objektivně nezbytně nutné k dosažení výukových cílů, a pro každý cyklus seminářů by měla být zajištěna náhradní online výuka v podobě hromadné konzultace, online semináře či jiným podobným způsobem dle podmínek konkrétního předmětu (samozřejmě lze využít materiály z loňského online zimního semestru). Opět by se měl tento přístup přiměřeně aplikovat i u povinně volitelných předmětů.
   
 3. Obdobně jako v loňských letech je možné seminární výuku zahájit až ve druhém týdnu semestru - s ohledem na děkanská volna 23. 9. a 29. 9., státní svátek a souběh témat přednášek a seminářů je konkrétní volba režimu zahájení výuky seminářů (zda první nebo druhý týden semestru) na garantech předmětů.

 

Režim v jednotlivých předmětech se bude lišit, proto prosím intenzivně komunikujte s příslušnými vyučujícími, nicméně hlavní zásada je jednoznačná – pokud existuje riziko, že jste nemocní nebo infekční, zůstaňte prosím doma a zachovejte ostatním jejich zdraví a nám všem možnost prezenční výuky.

 

Připomínky, podněty a kontakty

Zaměstnanci i studenti mohou veškeré své připomínky a podněty k průběhu zimního semestru posílat na adresu komunikace.pf@upol.cz. Do předmětu zprávy vždy napište Zimní semestr 2020.

Možné je také přímo kontaktovat tyto členy vedení:

 • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
  E. renata.sinova@upol.cz | T. 585 637 708 | M. 605 825 540
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy
  E. maxim.tomoszek@upol.cz (preferovaná forma komunikace)| M. 777 946 786 (jen v neodkladných případech)

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněny na těchto stránkách institucí: