Aktuální informace k semestru a opatření platná na PF UP

Aktuálně

 • Od 1. 3. 2021 je omezena možnost pohybu mezi okresy. Na cesty za studiem (kam lze zahrnout např. vyzvednutí knih z knihovny) se nicméně vztahují výjimky (část II, odst. 1 a odst. 7 výše usnesení vlády – viz zde: apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU). V případě cesty za studijním účelem z jiného než olomouckého okresu by studenti u sebe měli mít připraven potvrzující formulář pro případnou kontrolu Policií ČR (formuláře naleznete zde). Je vhodné mít při sobě i ISIC, který by pro účel kontroly měl také posloužit. Pokud zaměstnanec fakulty potřebuje k dojíždění do práce z jiného okresu potvrzení od zaměstnavatele, nechť se obrátí na Renátu Grézlovou, asistentku děkana, která má k dispozici formuláře s potvrzeními.

 • V reakci na zhoršující se pandemickou situaci a přetížení zdravotnického systému v ČR vláda rozhodla od pondělí 8. 3. 2021 o znovuzavedení pracovní povinnosti studentů, která se vztahuje také na studenty vysokých škol. Tato povinnost se však vztahuje jen na studenty zdravotnických oborů a psychologie, tedy nikoli na studenty PF UP.

 • Aktualizovanou tabulku k online výuce v letním semestru, kam vyučující doplňovali informace ohledně využívaných online platforem (kódy pro MS Teams, Zoom...) najdou studenti na e-nástěnce. Ve zprávě nazvané Tabulka s odkazy na výuku v LS z 18. února. Tabulku doporučujeme sledovat pravidelně, stále může být doplňována.

 • Pobočka Knihovny UP na právnické fakultě je od čtvrtka 18. února přestěhována do nových prostor v dostavbě budovy B a otevřena v režimu výdejního okénka. Více ZDE.

 • Od pondělí 1. března platí na základě nového vládního opatření povinnost nosit v prostorách PF UP respirátor či obdobně účinný prostředek k ochraně dýchacích cest (např. nanorouška). Všichni zaměstnanci, jejichž agenda to umožňuje, by měli po pověření nadřízenými pracovat z domova.

Provoz fakultních budov a oddělení

Budovy právnické fakulty jsou pro zaměstnance otevřeny v pracovní dny od 6:30 do 21:00, pro studenty jsou otevřeny jen v omezeném režimu pro krátkodobé účely. Všichni zaměstnanci, jejichž agenda to umožňuje, by měli po pověření nadřízenými pracovat z domova. Osobní návštěva studijního oddělení je možná pouze po předchozí domluvě. Pro komunikaci se studijním oddělením se doporučuje studentům používat telefon, nebo e-mailovou adresu, kterou mají uvedenou ve STAGu.

Provozní dobu bistra FreshUP v budově B najdete na webu Správy kolejí a menz.

Pobočka Knihovny UP na právnické fakultě je přestěhována do nových prostor v dostavě budovy B a otevřena v režimu výdejového okénka.

Knihovna PF UP: https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/pf/, dotazy posílejte na kpf@upol.cz

Ohledně otevírací doby knihkupectví Leges sledujte jejich webové stránky.

Leges: https://www.knihyleges.cz/kontakt

Pravidla pro vstup do budov PF UP

 • Výuka na fakultě probíhá online formou. Budovy jsou pro studenty otevřeny jen v omezeném režimu pro krátkodobé účely.
 • Důrazně se doporučuje zaměstnancům nevstupovat do budov PF UP  v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na COVID-19. Při vstupu jsou všichni povinni použít dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici u vchodů.
 • Pohyb ve vnitřních prostorách je možný pouze s respirátorem či obdobně účinný prostředek k ochraně dýchacích cest (např. nanorouška).
 • Pohyb ve vnitřních prostorách je možný pouze s ochranou dýchacích cest, jako jsou roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Pokud bude umožněn vstup do budov studentům a návštěvám, při vstupu vždy poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tiskopisy jsou k dispozici u vrátnic, ke stažení jsou také na webových stránkách fakulty. Vyplněné tiskopisy se odevzdají u vrátnic. Centrálně se pak budou odevzdaná prohlášení shromažďovat a archivovat. Prohlášení ke stažení ZDE.
 • U studentů a zaměstnanců PF UP je možné namátkové měření tělesné teploty.
 • Důrazně se doporučuje dodržovat platná hygienické pravidla (na toaletách jsou dezinfekční mýdla, pokyny pro mytí rukou) a při schůzkách odstupy minimálně 2 metry.

Monitoring covid-19

V případě podezření na onemocnění covid-19 (slabost, kašel, teplota, ztráta chuti a čichu a další projevy, kontakt s nakaženou osobou nebo osobou v karanténě), nebo jiného nakažlivého onemocnění, karantény, testování, kontaktu s nakaženou osobou nebo potvrzení onemocnění covid-19 na pracovišti je zaměstnanec povinen:
1. ihned informovat přímého nadřízeného (a v kopii děkana fakulty na e-mail zdravi.pf@upol.cz nebo telefonicky asistence děkana p. Renátě Grézlové (T. 585 637 509), v pracovní dny 9:00-14:00) o svém zdravotním stavu ve vztahu k onemocnění covid-19
2. vyplnit fakultní dotazník (kvůli „trasování“ na fakultě a upozornění ostatních kolegů, se kterými mohl nemocný pracovník přijít do styku)

Realizace výuky

Všechny předměty všech programů v letním semestru jsou vyučovány bezkontaktně vždy v čase stanoveném rozvrhem ve STAGu. Obsahová stránka přednášek i seminářů by měla být totožná se standardní prezenční výukou. Co se týče formy realizace výuky, u přednášek je možná buď forma online živého přenosu (streamu) v době přednášky dle rozvrhu nebo forma audio či video nahrávky, případně komentované powerpointové prezentace. Semináře jako interaktivní forma výuky jsou realizovány formou konferenčního hovoru v době podle rozvrhu pro studenty, kteří jsou na danou rozvrhovou akci zapsaní, a to ve virtuální třídě v prostředí MS Teams, Zoom, nebo u předmětů, které využívají studijní oporu v Moodle, lze konferenční hovor realizovat v prostředí Moodle.

 

Garanti předmětů studenty informují o konkrétním způsobu realizace výuky na elektronické nástěnce UP. Souhrnný přehled informací o používaných platformách u jednotlivých vyučujících a předmětů je k dispozici v přehledové tabulce na elektronické nástěnce.

Nástroje pro online výuku

PF UP bude využívat zejm. platformy MS Teams (preferovaná), MOODLE a ZOOM. Studenti jsou povinni sledovat elektronickou nástěnku UP, kam vyučující nejčastěji pod zkratkou předmětu zveřejňují aktuální informace k výuce. Odkaz na elektronickou nástěnku ZDE (přihlašovací údaje jako do Portálu UP).

Studenti před zahájením výuky obdrží informace o tom, jak bude v každém předmětu výuka probíhat.

V případě MS Teams a ZOOM je doporučena forma výuky přes kód nebo odkaz vyučujícího, díky kterým se studenti na výuku sami připojí. Kódy a odkazy najdete v tabulce NÁSTROJE PRO ONLINE VÝUKU u jména vyučujícího. Doporučujeme tabulku pravidelně sledovat, k dispozici je na elektronické nástěnce.

Jak se přihlásit na jednotlivé platformy? Informace pro studenty

 • MS Teams – přes portal.upol.cz - na záložce Office 365 zvolíte aplikaci Teams (je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do portálu). Zvolíte „týmy“ a dáte „připojit se k týmu“, zde následně vložíte kód dle vyučujícího, který má vás na seminář/přednášku.
 • ZOOM – přes portal.upol.cz – na záložce Videokonference (kód vyučujícího vložíte do políčka „join“). Podrobné návody zde: Zoom.us - připojení k videokonferenci přes webový prohlížeč
 • MOODLE – přes portal.upol.cz – na záložce MOODLE (je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do portálu). Na MOODLE již automaticky uvidíte předměty, které máte zapsány, a které jsou vyučovány přes MOODLE.

Jak realizovat výuku v učebnách? Informace pro vyučující

Technika v učebnách je připravena pro realizaci online výuky. Pokyny pro její využívání byly zaslány všem akademikům ve dvou e-mailech proděkankou Renátou Šínovou (28. září / Informace pro zajištění bezproblémového fungování výuky a 18. září / Další informace týkající se zahájení výuky – instruktážní videa)

Uživatelské návody – obecně

Úložiště studijních materiálů

Pro ukládání studijních materiálů (včetně nahrávek) určených posluchačům PF UP mohou vyučující využívat jednotné úložiště sharepoint. Najdete ho ZDE.

Státní závěrečné zkoušky, promoce

Státní závěrečné zkoušky magisterského oboru Právo se budou konat ve dnech 24. 5. až 4. 6. 2021. Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Právo ve veřejné správě se budou konat ve dnech 21. až 23. 6. 2021. Termín státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo bude upřesněn (bude to pravděpodobně počátkem července). Nebude-li to zcela vyloučeno, proběhnou státní závěrečné zkoušky v prezenční podobě.

Diplomové práce lze odevzdávat pouze elektronicky, jeden fyzický výtisk je třeba odevzdat nejpozději při obhajobě. Obhajoby mohou probíhat prezenčně nebo online dle rozhodnutí vedoucího příslušné katedry. Prodloužit termín odevzdání práce uvedený v systému STAG lze na základě písemné žádosti adresované vedoucímu příslušné katedry.

Slavnostní promoce absolventů jsou až do odvolání zrušeny.

Koleje a menzy

Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

Videopřenosy s vedením fakulty

Od začátku akademického roku 2020/2021 se uskutečnily tyto živé videopřenosy s vedením právnické fakulty:

 1. Livestream určený celé akademické obci PF UP (dne 9. 9. 2020)
  záznam ZDE (přihlášení přes osobní upol e-mailovou adresu, případná hesla stejná jako do Portálu UP)
 2. Livestream určený zaměstnancům PF UP (dne 15. 9. 2020)
 3. Livestream pro studenty prvních ročníků PF UP (dne 24. 9. 2020)
  záznam ZDE

Připomínky, podněty a kontakty

Zaměstnanci i studenti mohou veškeré své připomínky a podněty k průběhu zimního semestru posílat na adresu komunikace.pf@upol.cz. Do předmětu zprávy vždy napište Zimní semestr 2020.

Možné je také přímo kontaktovat tyto členy vedení:

 • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
  E. renata.sinova@upol.cz | T. 585 637 708 | M. 605 825 540
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy
  E. maxim.tomoszek@upol.cz (preferovaná forma komunikace)| M. 777 946 786 (jen v neodkladných případech)

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněny na těchto stránkách institucí: