Aktuální informace k semestru a opatření platná na PF UP

Aktuálně

 • Pro zimní zkouškové období akademického roku 2020/2021 zvolilo vedení právnické fakulty plně online podobu. S ohledem na vývoj epidemické situace tato podoba představovala jedinou možnost, jak zajistit předvídatelnost a jednotné podmínky během celého zkouškového období. Vzhledem k rozdílnosti obsahu jednotlivých předmětů i způsobů jejich zakončení vedení fakulty nestanovilo žádný jednotný způsob zkoušení – nastavení podmínek zakončení bylo plně v kompetenci garantů jednotlivých předmětů. Podmínky zakončení předmětů již byly zveřejněny a termíny vypsány. Podrobné informace ke zkouškovému období zimního semestru od proděkana JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D. najdete na e-nástěnce (zavěšeno dne 16. prosince 2020). Současně byly všem studentům fakulty zaslány e-mailem.

 • K průběhu výuky v letním semestru, která podle harmonogramu akademického roku začne na PF UP 15. února 2021, zatím žádné závazné informace nebo pokyny nebyly vydány a vzhledem k nepředvídatelnému vývoji epidemické situace nelze v současné době ani odhadovat, jakým způsobem bude možné výuku v letním semestru realizovat. Vedení fakulty by rádo nejpozději 3 týdny před začátkem letního semestru sdělilo základní informace o podobě výuky.

Provoz fakultních budov a oddělení

Budovy právnické fakulty jsou pro zaměstnance otevřeny v pracovní dny od 6:30 do 21:00, pro studenty jsou otevřeny jen v omezeném režimu pro krátkodobé účely.

Není možné využívat počítačové učebny ani studovny. Ohledně otevírací doby knihovny a knihkupectví Leges sledujte jejich webové stránky.

Pravidla pro vstup do budov PF UP

 • Výuka na fakultě probíhá online formou. Budovy jsou pro studenty otevřeny jen v omezeném režimu pro krátkodobé účely.
 • Důrazně se doporučuje zaměstnancům nevstupovat do budov PF UP  v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na COVID-19. Při vstupu jsou všichni povinni použít dezinfekci rukou, dezinfekce je k dispozici u vchodů.
 • Pohyb ve vnitřních prostorách je možný pouze s ochranou dýchacích cest, jako jsou roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Pokud bude umožněn vstup do budov studentům a návštěvám, při vstupu vždy poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tiskopisy jsou k dispozici u vrátnic, ke stažení jsou také na webových stránkách fakulty. Vyplněné tiskopisy se odevzdají u vrátnic. Centrálně se pak budou odevzdaná prohlášení shromažďovat a archivovat. Prohlášení ke stažení ZDE.
 • U studentů a zaměstnanců PF UP je možné namátkové měření tělesné teploty.
 • Důrazně se doporučuje dodržovat platná hygienické pravidla (na toaletách jsou dezinfekční mýdla, pokyny pro mytí rukou) a při schůzkách odstupy minimálně 2 metry.

Monitoring covid-19

Pokud student či zaměstnanec PF UP zjistí, že je pozitivní na Covid-19, nebo bude v karanténě, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit fakultě. A to na e-mail zdravi.pf@upol.cz  nebo telefonicky asistence děkana p. Renátě Grézlové (T. 585 637 509), v pracovní dny 9:00-14:00.

Realizace výuky v ZS 2020 na PF UP

Zahájení výuky: v týdnu 21.-25. 9. 2020 – realizovány budou pouze přednášky, a to formou sdělenou vyučujícím na elektronické nástěnce. Přednášky mohou být realizovány formou audio nebo videonahrávky nebo v reálném výukovém čase jejím živým vysíláním.

Plná výuka: od 29. 9. – realizována bude veškerá výuka, časově dle standardního rozvrhu pro prezenční výuku.

Zkoušení všech předmětů proběhne v zimním zkouškovém období na právnické fakultě online. Cílem tohoto opatření je zajištění transparentnosti, předvídatelnosti a jednotných podmínek pro všechny studenty po celou dobu zimního zkouškového období. Zkoušení bude realizováno primárně na platformě, kde probíhá výuka (zejména MS Teams, Moodle, doplňkově EDIS). Obecná pravidla týkající se zkoušení stanovená ve vnitřních předpisech UP a PF UP zůstávají zachována (počty termínů, lhůty apod.).

Nástroje pro online výuku

PF UP bude využívat zejm. platformy MS Teams (preferovaná), MOODLE a ZOOM. Studenti jsou povinni sledovat elektronickou nástěnku UP, kam vyučující nejčastěji pod zkratkou předmětu zveřejňují aktuální informace k výuce. Odkaz na elektronickou nástěnku ZDE (přihlašovací údaje jako do Portálu UP).

Studenti před zahájením výuky obdrží informace o tom, jak bude v každém předmětu výuka probíhat.

V případě MS Teams a ZOOM je doporučena forma výuky přes kód nebo odkaz vyučujícího, díky kterým se studenti na výuku sami připojí. Kódy a odkazy najdete v tabulce NÁSTROJE PRO ONLINE VÝUKU u jména vyučujícího. Doporučujeme tabulku pravidelně sledovat, k dispozici je na elektronické nástěnce.

Jak se přihlásit na jednotlivé platformy? Informace pro studenty

 • MS Teams – přes portal.upol.cz - na záložce Office 365 zvolíte aplikaci Teams (je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do portálu). Zvolíte „týmy“ a dáte „připojit se k týmu“, zde následně vložíte kód dle vyučujícího, který má vás na seminář/přednášku.
 • ZOOM – přes portal.upol.cz – na záložce Videokonference (kód vyučujícího vložíte do políčka „join“). Podrobné návody zde: Zoom.us - připojení k videokonferenci přes webový prohlížeč
 • MOODLE – přes portal.upol.cz – na záložce MOODLE (je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do portálu). Na MOODLE již automaticky uvidíte předměty, které máte zapsány, a které jsou vyučovány přes MOODLE.

Jak realizovat výuku v učebnách? Informace pro vyučující

Technika v učebnách je připravena pro realizaci online výuky. Pokyny pro její využívání byly zaslány všem akademikům ve dvou e-mailech proděkankou Renátou Šínovou (28. září / Informace pro zajištění bezproblémového fungování výuky a 18. září / Další informace týkající se zahájení výuky – instruktážní videa)

Uživatelské návody – obecně

Úložiště studijních materiálů

Pro ukládání studijních materiálů (včetně nahrávek) určených posluchačům PF UP mohou vyučující využívat jednotné úložiště sharepoint. Najdete ho ZDE.

Promoce

V důsledku vládních opatření souvisejících s koronavirem jsou všechny promoce plánované na UP zrušeny. Nový termín konání promocí bude zveřejněn, jakmile to situace dovolí.

Koleje a menzy

Informace ve zprávě Režim na UP

Videopřenosy s vedením fakulty

Od začátku akademického roku 2020/2021 se uskutečnily tyto živé videopřenosy s vedením právnické fakulty:

 1. Livestream určený celé akademické obci PF UP (dne 9. 9. 2020)
  záznam ZDE (přihlášení přes osobní upol e-mailovou adresu, případná hesla stejná jako do Portálu UP)
 2. Livestream určený zaměstnancům PF UP (dne 15. 9. 2020)
 3. Livestream pro studenty prvních ročníků PF UP (dne 24. 9. 2020)
  záznam ZDE

Připomínky, podněty a kontakty

Zaměstnanci i studenti mohou veškeré své připomínky a podněty k průběhu zimního semestru posílat na adresu komunikace.pf@upol.cz. Do předmětu zprávy vždy napište Zimní semestr 2020.

Možné je také přímo kontaktovat tyto členy vedení:

 • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
  E. renata.sinova@upol.cz | T. 585 637 708 | M. 605 825 540
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy
  E. maxim.tomoszek@upol.cz (preferovaná forma komunikace)| M. 777 946 786 (jen v neodkladných případech)

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatření jsou zveřejněny na těchto stránkách institucí: