Aktuální informace o opatřeních na PF UP (během epidemie koronaviru)

Souhrn aktuálních pravidel, podmínek a termínů související s mimořádnou situací kolem pandemie koronaviru platný na PF UP.

Rychlá navigace:

Pravidla pro vstup a pohyb v budovách PF UP

Obě budovy PF UP jsou otevřeny v pracovní dny od 8:00 do 18:00. Vstup studentům do fakultních budov je podmíněn předchozí domluvou s vyučujícím, zaměstnancem fakulty, přihlášením na termín zkoušky.

 • Za určitých situací je možno se ve vnitřních prostorách fakult UP pohybovat bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, uchazečů u přijímacích zkoušek, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob | v ostatních situacích jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné.
   
 • Nadále platí pro studenty, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:
  • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Tiskopisy jsou k dispozici u vrátnic, ke stažení jsou také na webových stránkách fakulty. Vyplněné tiskopisy odevzdají u vrátnic. Centrálně se pak budou odevzdaná prohlášení shromažďovat a archivovat.)
    
 • Při pohybu po budovách PF UP dodržujte hygienická pravidla a odstupy minimálně 1,5 m.

Knihovna

V pondělí 25. 5. 2020 otevíráme pobočku Knihovny UP na právnické fakultě, otevírací doba bude 9–15 hodin.

V knihovně budou zatím platit zvýšena hygienická opatření:

 • rozestupy mezi židlemi budou 2 metry, totéž opatření platí u počítačů,
 • bude častější desinfekce stolů a klávesnic,
 • bude k dispozici dezinfekce,
 • knihovnice budou mít roušky i štíty.

V prostorách knihovny se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou. Podle současných pravidel je uvnitř budov fakulty možný pohyb a pobyt stále pouze s rouškou.

Zkoušení (distanční a prezenční)

Zkouškové období začalo v souladu s harmonogramem akademického roku 11. 5. 2020. Vedení UP doporučuje, aby zkoušení v předmětech, kde je to možné, bylo realizováno online.

 • Obecný normativní rámec umožňující jakékoli zkoušení konat distančně byl přijat v podobě zákona č. 188/2020 Sb., který mimo jiné řeší i nezapočítání doby pandemie do doby studia. Více na: www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novy-zakon-c-2020-sb-o-zvlastnich-pravidlech-pro-vzdelavani
   
 • Bez ohledu na formu zkoušení (distanční nebo prezenční) budou všechny termíny vypisovány do STAGu a studenti se budou na tyto termíny hlásit. Termíny, které budou konány online, budou vyučující vypisovat nikoli do učeben, nýbrž do svých kanceláří, a ideálně do poznámky uvedou, že jde o online termín.
   
 • Výjimečně (vzhledem k vývoji situace a případným problémům s online zkoušením) lze změnit i během zkouškového období formu zkoušení z online na prezenční, za splnění podmínky, že budou obě formy obsahově i náročností totožné či ekvivalentní; ke změně je také potřebný souhlas proděkana pro bakalářské a magisterské programy JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D. Změna musí být studentům sdělena nejméně dva týdny před konáním prvního prezenčního termínu.
   
 • Až do konce zkouškového období (15. 9. 2020) je možné na základě žádosti podané studentem na studijní oddělení předmět odepsat.
   
 • Pokud by kdokoli z vyučujících měl k průběhu zkouškového období jakékoli dotazy, může se obracet na příslušného proděkana (zpravidla JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.).

Distanční zkoušení

 • Pro distanční zkoušení nebyla stanovena jednotná forma či platforma. Pro realizaci online zkoušení vydal rektor UP metodický manuál, který vymezuje postup online zkoušení, zejména z pohledu jak zajistit naplnění požadavků zákona a studijního a zkušebního řádu na plnění studijních povinností (mj. řeší losování otázek, způsoby předcházení používání nepovolených pomůcek, ale také např. co dělat v případě technických potíží).  
   
 • Pro potřeby vyučujících fakulta vytvořila návod ke zkoušení distanční formou při využití platformy Microsoft Forms (přihlašování jako do Portálu UP).
   
 • V případě potřeby metodické, technické či organizační podpory (zejména k jednotlivým systémům EDIS, Moodle, Teams) mohou vyučující využít online formulář. Podpora spočívá zejména v konzultacích ohledně technické stránky zkoušení.
   
 • Termíny, které budou konány online, budou vyučující vypisovat nikoli do učeben, nýbrž do svých kanceláří, a ideálně do poznámky uvedou, že jde o online termín.
   
 • Vzhledem k variabilitě online zkoušení je nutné, aby zkoušející detaily o průběhu online zkoušení studentům sdělili individuálně po předmětech, nejlépe např. do poznámky u termínu ve STAGu (př. termín proběhne online přes Teams – podrobnější pokyny na e-nástěnce). Podrobnosti na e-nástěnce vyučující zveřejní nejméně tři dny před daným termínem. (Samozřejmě pokud budou všechny termíny probíhat stejně, postačí zveřejnit jednou před prvním termínem).

 

Prezenční zkoušení

 • Pokud je z nějakého důvodu nutné zkoušet prezenčně, aktuální maximální počet studentů na jednom místě je 15.
   
 • Za určitých situací je možno se ve vnitřních prostorách fakult UP pohybovat bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Týká se to studentů, uchazečů u přijímacích zkoušek, akademiků a členů zkušebních komisí, a to tehdy, pokud je mezi přítomnými zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob.
   
 • Nadále platí pro studenty, že osobní přítomnost na univerzitě za účelem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole je možná pouze za splnění následujících podmínek:
  • student/ka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • student/ka u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • student/ka nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student/ka poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Tiskopisy jsou k dispozici u vrátnic, ke stažení jsou také na webových stránkách fakulty. Vyplněné tiskopisy odevzdají u vrátnic. Centrálně se pak budou odevzdaná prohlášení shromažďovat a archivovat.) 
    
 • Pro termíny prezenčního zkoušení bude k dispozici dezinfekce, na vrátnicích budou jednorázové rukavice a náhradní roušky. Rovněž bude pravidelně prováděn úklid a dezinfekce zkušebních místností.

SZZ, obhajoby DP, promoce

Informace pro studenty absolventských ročníků a pro absolventy, jejichž březnový termín promoce byl z důvodů mimořádných opatření zrušen.

 • Státní závěrečné zkoušky oboru Právo se budou konat 22. 6. 2020 – 3. 7. 2020; Právo ve veřejné správě 22. - 24. 6. 2020; Evropská studia se zaměřením na evropské právo 7. - 8. 7. 2020. Přihlašování na SZZ včetně uzavření posledního ročníku je třeba stihnout do 28. 5. (Právo) a 15. 6. (PRVS a EVST). Jak bylo již dříve avizováno, pro studenty, kteří potřebují např. kvůli zaměstnání státnice vykonat dříve, byl vypsán zvláštní termín SZZ 1. 6. 2020.
   
 • Obhajoby diplomových prací mohou probíhat prezenčně (při respektování všech opatření) i distančně. Volba konkrétní podoby a stanovení termínu je v kompetenci vedoucích kateder.
   
 • Vedení UP se dohodlo s děkany všech fakult, že letošní promoce budou uskutečněny nejdříve v průběhu září a nadcházejících měsíců. Slavnostní promoce absolventů oboru Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo je plánovaná na 9. 10. 2020. Promoce je určena absolventům jarního termínu státnic (tito absolventi budou přihlášeni automaticky) a pro absolventy, jejichž termín promoce 27. 3. 2020 byl z důvodů mimořádných opatření zrušen. Vedení fakulty žádá tyto absolventy, aby zaslali na studijní oddělení (na adresu sarka.jelinkova@upol.cz) e-mail s informací, zda se termínu promoce 9. 10. 2020 zúčastní.

Pracovní cesty

Právnická fakulta od 1. května 2020 umožňuje svým zaměstnancům realizovat tuzemské cesty, upozorňuje ale na nutnost dodržovat aktuálně platná opatření a doporučení státních orgánů. Zahraniční služební cesty pak nedoporučuje s ohledem na možné riziko nákazy, uzavření hranic a skutečnost, že MZV ČR zahraniční cesty stále nedoporučuje. V případě neodkladné zahraniční pracovní cesty se, prosím, obraťte s odůvodněnou žádostí na děkana fakulty, případně na proděkana pro zahraniční záležitosti. Pracovní cesty je samozřejmě možné realizovat jen po předchozím řádném schválení v systému elektronických cestovních příkazů.

Přijímací řízení

PF UP v Olomouci průběžně aktualizovala informace k přijímacímu řízení. Vše důležité najdou uchazeči na webové stránce fakulty

Konference Olomoucké právnické dny

Vedení PF UP rozhodlo o zrušení plánovaného termínu konference ve dnech 21. 5. - 22. 5. 2020. O konání konference v náhradním termínu do konce roku 2020, respektive o zrušení tohoto ročníku konference bude rozhodnuto do 31. 5. 2020.

Videopřenosy s vedením fakulty

Doposud se uskutečnily dva živé videopřenosy s vedením právnické fakulty. Záznamy obou streamu si můžete kdykoli pustit (přihlašování jako do Portálu UP):

Stream z pondělí 30. 3. 2020 zde.

Stream z pondělí 27. 4. 2020 zde.