Vyhlášení 8. ročníku studentské grantové soutěže na UP - IGA 2017.


Podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu (kde UP je školicím pracovištěm) nebo akademický pracovník UP. Projekty PF UP jsou 2-leté.
Podrobnosti zde
Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13-7-SR.

Přihlášky se podávají do 15. 1. 2017 do 17:00 hod. pouze elektronicky - prostřednictvím OBD portálu UP: http://obd.upol.cz

Školení k pravidlům IGA proběhne v zasedací místnosti v budově A v termínech: 
2. 12. 2016 od 13:15
8. 12. 2016 od 16:45

Kontaktní osoby: 
JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný, tel. 585 63 7663, zdenek.kopecny@upol.cz
JUDr. Olga Pouperová, Ph.D., tel. 585 63 7677, olga.pouperova@upol.cz

 


Dne 25. 11. 2016 byly zveřejněny výsledky veřejné soutěže GAČR pro projekty s počátkem řešení v r. 2017.

 


Výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR.

Podrobnosti na: https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr/

Termín odevzdání přihlášek na centrum VaV PF UP - do 23. 11. 2016

 


Vyhlášení 4. ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).

Zájemci do ní mohou podávat projekty, které podpoří práci pedagogických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů.

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Řešitel je povinen uvést název předmětu, status předmětu (kategorie A, B, C) a celkový hodinový rozsah s vyznačením inovované výuky.

Minimální výše jednoho projektu je 50 tis. Kč.

Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2016 do 17.00 hod.

Podrobné informace zde.

Kontaktní osoba: JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný, tel. 585 63 7663, zdenek.kopecny@upol.cz


Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION (LTAUSA17) pro podávání společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-2

Termín podání návrhu projektů - do 31. října 2016


Vyhlášení soutěže Čestné uznání rektora UPOL autorům odborných knih v roce 2016.

- Odborná kniha musí splňovat kritéria výsledku "B" dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací. Vyloučeny jsou publikace populárně vědecké a učební texty.

- Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec UP včetně autora a to tak, že zašle odbornou knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě na Odd. VaV své fakulty.

- Uzávěrka přijímání návrhů 30. 9. 2016.

- Podrobnosti zde a na stránce:
http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/rektor-oceni-autory-vybranych-odbornych-publikaci-1/


Vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2016.

Programy jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol. Veškeré informace o vyhlášených programech včetně kontaktů naleznete zde.
Stipendium Husovy nadace:
- pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech,
- 80 tis. Kč
- Uzávěrka žádostí: 9. 9. 2016
Grant Husovy nadace:
- pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech
- 180 tis. Kč
- Uzávěrka žádostí: 9. 9. 2016 


Děkanka Právnické fakulty vyhlásila Monseho studentskou vědeckou soutěž 2016

Do soutěže se lze přihlásit do 15. 2. 2016 prostřednictvím e-mailu: kristyna.spanihelova@upol.cz. 
Vyhlášení soutěže a přesná pravidla naleznete zde. Doplnit Stránku SVOČ
Termín pro odevzdání přihlášených prací byl stanoven na 15. 4. 2016.

 


Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 7. ročník studentské grantové soutěže na UP - IGA 2016

Návrhy projektů lze podávat do 15. 1. 2016 do 17:00 hodVyhlášení soutěže a další informace k podávání projektů naleznete zde.


Výsledky interních soutěží UPOL 2016

Výsledky soutěže Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2016 - zde.

Výsledky Monseho studentské vědecké soutěže 2016 - zde

Výsledky 7. ročníku studentské grantové soutěže na UP - IGA 2016 - zde a zde.

Výsledky 3. ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci - FRUP 2016 - zde.