Centrum pro klinické právní vzdělávání

Stejně jako u ostatních právnických fakult v ČR je cílem PF UP v Olomouci vybavit své absolventy právními znalostmi na vysoké úrovni. PF UP v Olomouci klade kromě toho důraz také na to, aby její absolventi byli po ukončení studia schopni své znalosti v praxi okamžitě využít.

Centrum pro klinické právní vzdělávání formálně vzniklo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v květnu 2008, kdy Akademický senát PF UP schválil změnu Statutu PF UP, kterou do struktury PF UP začlenil Centrum pro klinické právní vzdělávání. Centrum pro klinické právní vzdělávání je tedy jedním z center zřízených na PF UP a dle čl. 21 odst. 4 Statutu PF UP Centrum pro klinické právní vzdělávání:

 1. zabezpečuje metodickou podporu výuky klinickými a jinými praktickými metodami,
 2. organizuje praxi studentů,
 3. organizuje další vzdělávání vysokoškolských pedagogů v oblasti využití klinických a jiných praktických metod výuky,
 4. zabezpečuje výuku stanovených předmětů.

Předměty zajišťované centrem IS STAG

Klienti SPP

Informujeme naše klienty, že z kapacitních důvodů ukončila poradna pro zimní semestr příjem nových klientů, práce na stávajících případech pokračují. Poradna se klientům opět otevře v únoru 2021 a bude mít otevírací dobu: po – čt 8:00 – 16:30. Objednávat se lze v průběhu února (datum bude upřesněno), a to telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Na stávajících případech budeme samozřejmě pracovat dál, ale z kapacitních důvodů nejsme schopni přibírat nové.

Nábor nových případů bude až v únoru 2021, sledujte naše webové stránky.

Doporučujeme se předem telefonicky objednat!

Máte-li zájem o objednání se na konkrétní dobu, kontaktujte nás na tel. čísle 585 637 616

Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme!!!

Neobjednané klienty bereme v pořadí jejich příchodu, vyčkejte, prosím, v čekárně SPP, až si pro Vás přijde student.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese studentskapravniporadna@upol.cz

Zajímá Vás, jak právní poradenství u nás funguje? Chcete vědět, jak dlouho může řešení Vaše případu trvat, jaké případy nebereme nebo kdo pomáhá našim studentům s vypracováním právní rady? Přečtěte si naše pravidla poskytování právní pomoci

Kontakt na SPP

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Potřebujete-li pomoci se svým problémem (právně poradit, zhotovit právní analýzu, sepsat právní dokument), naše kancelář je Vám k dispozici na adrese:

kancelář Studentské právní poradny
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 8
Olomouc 779 00
(budova A, za vrátnicí vlevo)

doprava: od Hlavního nádraží tramvají č. 1, 5 a 7, zastávka Envelopa

Administrativně právní klinika

 • povinně volitelný, dvousemestrální předmět
 • 6 kreditů za semestr
 • určený studentům 4. - 5. ročníku
 • kapacita: 12 studentů
 • ukončení: kolokvium

V této právní klinice budou mít studenti možnost seznámit se s praktickým fungováním veřejné správy, zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Výuka bude realizována formou kombinace interaktivních výukových bloků, v nichž budou získávat potřebné znalosti, a praktické části, která bude spočívat v řešení reálných případů, kontaktu s klientem a tréninku právnických dovedností. V rámci APK se studenti zúčastní exkurzí, diskusí o aktuálních problémech ve veřejné správě, zahrají si v simulovaném správním řízení, budou pracovat na reálných případech a poznají, jak v praxi fungují nevládní organizace. 

Práce na reálních případech probíhá v kanceláři Studentské právní poradny (kancelář 1, budova A). Studenti pracují ve dvojici. Řešení případu konzultují se svými supervizory - vyučujícími předmětu.

 

Před začátkem práce na případech se musíte seznámit se základními pravidly fungování kanceláře SPP v krátkém organizačním workshopu. Účast na něm je povinná. Organizační workshop proběhne v kanceláři SPP na budově A (termíny budou upřesněny).

Studenti APK dále povinně absolvují třídenní výjezdní workshop, který se tradičně koná v horském prostředí Jeseníků. (pro bližší info a termínu workshopu sledujte záložku aktuality)

veronika.tomoszkova@upol.cz

Antidiskriminační právní klinika

 • Jednosemestrální předmět, nabízený v LS i ZS
 • Zápis je možný od 3. ročníku
 • Zakončení předmětu: kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Obecně k předmětu

Co si představit pod předmětem Antidiskriminační klinika? Jedná se o předmět na pomezí teoretického předmětu a klinického způsobu výuky. Narozdíl od Studentské právní poradny k nám nebudou chodit "živí" klienti žádat o radu, ale na druhou stranu se nebudeme topit ani v teoretických frázích...

Každý semestr výuky je trochu jiný a vždy se snažíme, aby vyhovoval studentům, kteří se do něj zapsali. Někdy se více zaměřujeme na řešení klauzur a typových případů diskriminace, jindy probíráme i základy lidských práv.

Vzhledem k obsahové náplni předmětu bude výuka předmětu probíhat interaktivní formou. Na praktických příkladech, které již proběhly a dospěly k řešení, budou demonstrovány konkrétní postupy v nejčastějších problémech, se kterými se právní praxe setkává. Předmět je jednosemestrální a otvírá se v letním i v zimním semestru.

Environmentální právní klinika

Předmět je vyučován

 • pro magisterský studijní program v zimním semestru (CPV/NEPK) a v letním semestru (CPV/NEPK2)
 • pro bakalářský studijní program v letním semestru (CPV/EPK-B)
 • zakončení: kolokvium
 • počet kreditů: 4

KOMU JE PŘEDMĚT URČEN? Studentům 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu a studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení. U zájemců se předpokládá zájem o oblast práva životního prostředí, absolvování předmětu právo životního prostředí není podmínkou, důležitý je zájem. V předmětu jsou vítáni ti, koho baví učit jiné o právu (street law).

CO BUDE NÁPLNÍ PŘEDMĚTU? V průběhu semestru budeme pracovat na reálných případech a případových studiích, které vám umožní prohloubit si znalosti a dovednosti potřebné pro řešení případů z oblasti práva životního prostředí, správního, stavebního a obecního práva. Budeme pomáhat na případech, které řeší Česká společnost ornitologická (http://www.cso.cz/), a spolupracovat se Slezským gymnáziem v Opavě na projektu Emise (http://emise.slezgymopava.cz/web/), v jehož rámci budete mít možnost připravit si výukový blok pro studenty gymnázia o ochraně ovzduší.

JAK A KDY BUDE PROBÍHAT VÝUKA? Výuka probíhá vždy v šesti výukových blocích (180 minut) v sudé týdny v pátek od 11:30 do 14:45 v počítačové učebně v suterénu budovy A. V letním semestru akademického roku 2016/2017 se výukové bloky uskuteční: 17. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., (20. 4. – Emise, Opava), 21. 4.

Výuku povede dr. Tomoszková (odb. asistentka Katedry správního práva a finančního práva PF UP) a mgr. Tomáš Všetečka (advokátní koncipient).

JAK SE DO PŘEDMĚTU PŘIHLÁSIT? Pro přihlášení do předmětu je třeba vyplnit přihlášku, včetně motivační části, odeslat ji do stanoveného data na veronika.tomoszkova@upol.cz. Bližší informace k výběrovému řízení na zimní semestr akademického roku 2017/2018 budou vyvěšeny v první polovině září 2017.

Garanti: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Vyučující: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Klinika práv pacienta

o předmětu:

Předmět Klinika práv pacienta seznámí studenty se základními prvky medicínského práva v ČR z pohledu pacienta. Předmět bude realizován praktickou formou založenou na interaktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou nastat. Praktický prvek kliniky je zajištěn zodpovídáním dotazů z webu Ligy lidských práv „Férová nemocnice“ a dále prací na celosemestrálním praktickém projektu věnovaném konkrétnímu problému z praxe. Výuka probíhá formou 90-minutových seminářů každý týden, v LS ak. roku 2016/2017 to bude ve čtvrtky od 8 do 9:30 hod.

Témata, kterým bude věnována pozornost:

 • vnitrostátní a mezinárodní základy medicinského práva
 • medicínské právo z pohledu základních práv (právo na zdravotní péči, ochrana tělesné integrity, právo na soukromí a další)
 • postup lege artis, standardy poskytování zdravotní péče
 • informovaný souhlas, odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, revers
 • ochrana osobních údajů při poskytování zdravotní péče, mlčenlivost
 • práva pacientů v modelových situacích, odškodňování pacientů, nemajetková újma

V letním semestru 2017/2018 povede kliniku práv pacienta JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. Kapacita předmětu je 10 studentů, určen je pro 3. a 4. ročník magisterského programu. 

Garant předmětu: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

 

 • Zápis je možný ve 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení předmětu:kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Klinika práva a podnikání

 • Předmět: volitelný, jednosemestrální, letní i zimní semestr
 • počet kreditů: 6
 • určený studentům: 3. - 4. ročník LS i ZS, 5. ročník ZS
 • vyžadována aktivní účast na seminářích
 • kapacita: 10 studentů

Cílem předmětu Klinika práva a podnikání je umožnit studentům získat pokud možno co nejvíce praktických zkušeností v oblasti právních aspektů podnikání. Studenti propojí znalosti z oblasti např. korporátního, občanského, pracovního a finančního práva, které si osvojili v povinných předmětech, a jejich aplikaci na praktické situace vznikající při podnikatelských aktivitách. Předmět bude rovněž rozvíjet dovednosti důležité pro aplikaci práva v oblasti podnikání, jako je psaní právních dokumentů, strategické řízení, vyjednávání, týmová práce, komunikační a prezentační dovednosti.

Studenti budou mít příležitost poskytovat právní poradenství klientům z podnikatelského prostředí, zpracovat pro ně právní radu a dokumenty pod dohledem supervizora.

Není možný zápis přes stag, studenti budou vybráni na základě výběrového řízení dle podaných písemných přihlášek - již dostupné.

Důležitá upozornění pro klientské právní kliniky

Práce v klientských právních klinikách, ve kterých se podílíte na poskytování právního poradenství klientům patří k časově náročnějším výukovým aktivitám.

Pro studenty vybrané do některé z klientských právních klinik jsou povinné následující aktivity související s prací v poradně:

 • Organizační workshop – 60 min. školení s prohlídkou kanceláře, které se bude konat první týden semestru, o možných termínech vás budeme informovat. Účast na workshopu je nutná jen pro nové klinikáře.
 • Výjezdní workshop – školení zaměřené na dovednosti potřebné pro práci s klienty Studentské právní poradny, které se koná během víkendu 14.-16. února 2020 (od pátku cca 15:30 do neděle cca 13:00) v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Workshop je určen pro studenty vybrané/zapsané do klientských právních klinik (SPP, Spotřebitelská právní klinika, Administrativně právní klinika a Klinika práva a podnikání). Workshopu se účastní všichni studenti vybraní do klientských právních klinik bez ohledu na to, zda již ve Studentské právní poradně působili či nikoli. Právnická fakulta vám přispívá na ubytování a plnou penzi po dobu workshopu, vy se podílíte částkou 600,- Kč, kterou od vás budeme vybírat první den workshopu.
 • Práce na případech – pracujete vždy ve dvojici na max. 5 případech za semestr & pravidelně se účastníte pracovních setkání ve skupině se supervizorem. Ty probíhají jednou za 14 dnů (viz rozvrh); slouží k řešení a rozboru případů, na nichž pod vedením supervizora pracujete.
 • Služby na recepci Studentské právní poradny, a to 1krát za semestr po 90 minutách v době otevírací doby poradny (po – čt 8:00 – 16:30). Při službě na recepci přijímáte nové klienty a zakládáte spis, příp. se věnujete další práci v poradně, např. vyřizování e-mailů od klientů. Poradna se bude klientům otevírat 18. 2. 2020, služby na recepci se tedy budou plánovat od tohoto data. Zápis na služby na recepci pro nové klinikáře proběhne v rámci organizačního workshopu v prvním týdnu semestru, ostatní se během prvního týdne semestru staví do poradny si služby naplánovat.
 • Celoklinikové schůzky (6krát v průběhu semestru) – pravidelné koordinační schůzky všech studentů působících v daném semestru ve Studentské právní poradně s vedením poradny. Tato setkání jsou důležitá pro hladký chod poradny v průběhu semestru a vaše účast na nich je nutná. Ty probíhají jednou za 14 dnů (termín a čas bude upřesněn).

Kurz právnických dovedností

Informace o předmětu

Kurz právnických dovedností je na PF UP vyučován od zimního semestru akademického roku 2007/2008 jako povinný předmět pro studenty 3. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda. Do výukových osnov magisterského studijního programu byl zaveden v rámci projektu "Rozvoj praktických forem výuky na PF UP", který byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Předmět byl inspirován obdobným předmětem Legal Skills Course navrženým a vyučovaným prof. Jamesem E. Moliternem na nejstarší právnické fakultě v USA -  William & Mary Law School ve Williamsburgu. S prof. Moliternem je tým Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP nadále v kontaktu a úpravy obsahové a metodické náplně předmětu konzultuje nejen s ním, ale také s dalšími zahraničními a českými právníky a experty na právnické vzdělávání.

Cílem povinného jednosemestrálního Kurzu právnických dovedností je umožnit studentům 3. ročníku magisterského studijního programu získat základ profesních dovedností pro právní praxi. Studenti PF UP mají v návaznosti na Kurz právnických dovedností možnost absolvovat praxi v právních klinikách nebo u externích subjektů.

Mezi profesní dovednosti, na jejichž rozvoj je Kurz právnických dovedností zaměřen, patří

 • vedení úvodního pohovoru s klientem (interviewing) se zaměřením na dovednost pokládat správné otázky s cílem zjistit co nejvíc informací o klientově případu
 • analýza klientova případu spočívající v důkladném rozboru skutkových okolností případu, nalezení relevantní právní úpravy a vygenerování možností řešení případu
 • poskytování právního poradenství (counseling) spočívající v přesvědčivé   prezentaci všech možností řešení, včetně jejich výhod a nevýhod a
 • psaní právních dokumentů, včetně přesvědčivé písemné argumentace. 

Výuka Kurzu právnických dovedností je vedena interaktivně s vysokou mírou aktivního zapojení všech studentů a jejím cílem je rozvoj i dalších dovedností, např. týmové spolupráce, poskytování a přijímání zpětné vazby, management času a práce. Studenti pracují v Kurzu právnických dovedností ve dvojicích na případu svého klienta. Výuka předmětu je založena nejen na zpětné vazbě, kterou studentům poskytuje vyučující, ale také na sebereflexi vlastních výkonů každého studenta a vzájemné zpětné vazbě studentů pracujících v týmu. Cílem trojité zpětné vazby je zvýšit efektivitu nácviku praktických dovedností, vycházíme přitom z premisy, že člověk se lépe poučí z chyb, pokud si je sám uvědomí. Výstupy své práce zakládají studenti do portfolia, které v závěru kurzu odevzdávají ke komplexní zpětné vazbě vyučující/mu. Ověření znalostí o dovednostech, jejichž nácviku se studenti v průběhu semestru věnují, probíhá formou písemného testu v závěru semestru, jehož součástí je i hodnocení videonahrávky schůzky právníka s klientem. Kurz právnických dovedností je zakončen ústním kolokviem.

GARANT PŘEDMĚTU: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

VYUČUJÍCÍ:

 Bližší informace o předmětu poskytne JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Lidskoprávní klinika

o předmětu

 • povinně volitelný, jednosemestrální předmět, probíhá v ZS
 • 4 kredity za semestr,
 • určený studentům 3. – 5. ročníku
 • kapacita: 10 studentů

Lidskoprávní klinika se zaměřuje na aktuální otázky ochrany lidských práv v ČR, v tomto akademickém roce bude předmět zaměřen zejména na problematiku zajištění práva na vzdělání u žáků a studentů se specifickými potřebami a jejich integraci do vzdělávacího procesu, např. se budeme věnovat problému uvolňování z tělesné výchovy, zajištění asistence ve škole, diskriminaci žáků apod.

Výuka bude probíhat způsobem, že se studenti rozdělí do pracovních skupin a v nich budou pracovat na konkrétních problémech lidských práv v ČR s cílem dosáhnout reálné změny, resp. zvýšení úrovně ochrany. Studenti v rámci tohoto předmětu propojí teoretické znalosti z různých právních odvětví, takže komplexněji pochopí působení lidských práv v praxi. Zároveň budou dále rozvíjet právní dovednosti jako analýza a řešení právního případu, psaní právních dokumentů a další.

Oproti předchozím letům nebude předmět propojen s Lidskoprávním Moot Courtem.

Zápis na předmět probíhá formou výběrové řízení. 

Pro bližší informace o předmětu se obraťte na vyučujícícho předmětu Maxima Tomoszka na e-mailu: maxim.tomoszek@upol.cz

 

Právo pro každý den - STREET LAW

Přesměrování na webovou stránku Street Law

Aktuální informace o předmětu Street Law včetně harmonogramu a rozpisu jednotlivých výukových hodin pro studenty přesunuty na stránku Law4Life/ Street law.

Právo pro každý den - STREET LAW

Právní klinika ombudsmanské praxe

Předmět Právní klinika ombudsmanské praxe je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurz zaměřen rovněž prakticky. V rámci seminářů mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kurzu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů nejen správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva.

Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v kauzách veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě.

 • jednosemestrální předmět vyučován v LS
 • určen pro studenty 3. a 4. ročníku
 • zakončení formou kolokvia - předpokladem pro udělení kolokvia je aktivní účast na seminářích (povolená je jedna absence)
 • počet kreditů: 4
 • garant předmětu: JUDr. Andrea Vašíčková (andrea.vasickova@ochrance.cz)

Podmínky absolvování předmětu:

 účast na seminářích, jedna povolená absence

 seznam témat pro LS 2016/2017 ke stažení zde:

Právní klinika sociálních práv

  Předmět Klinika sociálních práv je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurz zaměřen rovněž prakticky. V rámci kliniky mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Předmětem výuky bude nejen šetření postupu úřadů, ale i specifika působení ochránce jako národního preventivního mechanismu a národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

  Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v kauzách veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům (institucím) přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě. Studenti by si měli osvojit schopnost rozeznat a v praxi aplikovat možnosti ochránce jako národního preventivního mechanismu a národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací.

  • jednosemestrální předmět vyučován v ZS
  • určen pro studenty 3. a 4. ročníku
  • zakončení formou kolokvia - předpokladem pro udělení kolokvia je aktivní účast na seminářích (povolená je jedna absence)
  • počet kreditů: 4

  garant předmětu: JUDr. Andrea Vašíčková

  Klinika sociálních práv – přehled témat včetně časového harmonogramu:

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 2

Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností studentů v oblasti praktické aplikace správního práva a k rozšíření jejich znalostí získaných v průběhu studia  povinně volitelného předmětu Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1 (jehož absolvování není podmínkou) pro přihlášení se do Právní kliniky uprchlického a cizineckého práva 2.

Během výuky jsou analyzovány praktické příklady a případové studie z oblasti uprchlického práva - vyhledávání informací o zemi původu, uprchlictví sur place, situace vnitřního ozbrojeného konfliktu, možnost vnitřního přesídlení atd.

Jednotlivé bloky jsou zaměřeny zejména na získávání praktických zkušeností při aplikaci uprchlického práva, přípravu či analýzu relevantních písemností, řešení příkladů z praxe a práci s judikaturou, to vše při rozšiřování a prohlubování teoretických znalostí. Skutečné případy budou studenti řešit díky spolupráci s nevládní organizací SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty).

Výuka bude zajišťována s odborníky z praxe, kteří se na oblast uprchlického práva specializují.

 • výuka probíhá: LS (každé sudé pondělí od 18:15)
 • doporučeno pro studenty: 4. ročníku
 • kapacita předmětu: 10 studentů
 • počet kreditů: 3

Přihlašování do kliniky: prostřednictvím vyplněné přihlášky.

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1

Výuka v rámci tohoto povinně volitelného předmětu bude probíhat formou seminářů prolínajících se s praxí.

Výuka v rámci tohoto předmětu bude probíhat formou seminářů prolínajících se s praxí. V praktické části předmětu studenti absolvují exkurzi v uprchlickém táboře, budou se podílet na poradenství, budou řešit případy z praxe, vyhledávat informace o zemi původu, připravovat procesní písemnosti, budou se moci zúčastnit moot courtu v oblasti uprchlického práva atd.

 • výuka probíhá: ZS
 • určeno pro studenty: 3.- 5. ročníku
 • kapacita předmětu: 15 studentů
 • počet kreditů: 4

Témata cvičení:

1. Úvod do uprchlického a cizineckého práva
2. Mezinárodní ochrana a řízení o udělení mezinárodní ochrany
3. Pobyt cizinců - základní instituty
4. Pobyt cizinců - přechodný pobyt
5. Pobyt cizinců - trvalý pobyt; odchylky ve správním řízení s soudním přezkumu správních rozhodnutí
6. Vyhoštění cizinců; jednotlivé oblasti života cizinců
7. Řešení závěrečné případové studie

Studenti se do PKUCP hlásí formou zápisu předmětu přes STAG.

seznam literatury ke stažení zde.

Studie z oblasti cizineckého práva zde.

Proč si zvolit právě kliniku uprchlického a cizineckého práva? Powerpointovou prezentaci k této klinice, kterou zpracovali studenti,  můžete shlédnout  ZDE !

Studenti PKUCP se rovněž pravidelně účastní mezinárodních soutěží v simulovaném soudním řízení v problematice uprchlického práva, jako např. Asylum Law Moot Court Competition 2008.

 

Kontakt: Mgr. Pavel Šejnoha (sejnohapavel@gmail.com)

Profesní etika

Předmět Profesní etika seznámí studenty se základními principy profesní etiky a odpovědnosti v ČR. Kromě advokátů je zaměřen i na další právní profese (soudce, státní zástupce a další). Předmět bude realizován praktickou formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, řízených diskuzí a samostatné práci studentů, tak aby byli absolventi po skončení fakulty připraveni na modelové situace, které mohou v praxi nastat. Výuka bude realizována v šesti intenzivních čtyřhodinových blocích. Na výuce se budou podílet odborníci z praxe.

Probíraná témata:

 1. Právní profese a její role ve společnosti, pro bono, hodnoty v právu
 2. Nestrannost a nezávislost, důstojnost a důvěryhodnost, odbornost a profesionalita
 3. Vztah právníka ke klientovi
 4. Střet zájmů, mlčenlivost
 5. Vztahy různých právních profesí mezi sebou, vztahy k třetím osobám, vztahy na pracovišti, etické kodexy a mechanismy zajišťující 
 6. dodržování etických pravidel
 7. Další etická pravidla - finanční otázky, publicita, specifika různých profesí

Garant a vyučující předmětu JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. . Email: maxim.tomoszek(at)upol.cz

 • Jednosemestrální předmět, nabízený v LS
 • Zápis je možný ve 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení předmětu: kolokvium
 • Počet kreditů: 3

Spotřebitelská právní klinika

Informace o předmětu

V současné době je předmět Spotřebitelská právní klinika vyučován jako volitelný předmět formou každotýdenních setkání v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (45 minut). V rámci tohoto předmětu bude hlavní náplní seznámit studenty s praktickými problémy v rámci ochrany spotřebitele. Budou rozebírány možné právní situace v rámci ochrany spotřebitele podle české právní úpravy. Termín setkání bude upřesněn.

Praktická část předmětu spočívá v řešení konkrétních problémů, které se v praxi vyskytují. Studenti pracují s případy skutečných klientů v rámci Studentské právní poradny pod vedením supervizorů doc. JUDr. Blanky Vítové, Ph.D., LL.M. a Mgr. Markéty Etlíkové.

Vybraná probíraná témata:

 •    soukromoprávní úprava ochrany spotřebitele - Občanský zákoník
 •    ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, uzavírání smluv,         zaměření se na tzv. shodu s kupní smlouvou
 •    odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě
 •    odpovědnost za vady v rámci smlouvy o dílo
 •    odpovědnost výrobce za škodu způsobenou vadami výrobku
 •    veřejnoprávní ochrana spotřebitele
 •    spotřebitelská směrnice EU
 •    judikatura českých soudů a Soudního dvora EU ve věcech ochrany spotřebitele

Výběrové řízení do předmětu probíhá na základě zaslaných přihlášek s krátkou motivací. 

Pro vybrané studenty do předmětu Spotřebitelská právní klinika je povinnou aktivitou absolvování organizačního workshopu a výjezdního workshopu. (Pro bližší informace týkající se obou workshopů sledujte záložku aktuality)

Garant: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., email: bl.vitova@gmail.com, tel: 7692

 • Předmět vyučován v LS i ZS
 • Zápis je možný v 3. a 4. ročníku magisterského programu
 • Zakončení: kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Studentská laboratoř lidských práv

Studentská laboratoř lidských práv 1

Povinně volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv 1 navazuje na povinné předměty Základní práva 1 a Základní práva 2. Práce s cílovou skupinou probíhá v seminární skupině (15-20 členů) vnitřně rozdělené do 3-4 členných pracovních týmů. Každému týmu je přidělen jeden dlouhodobý analytický projekt (obsahem projektu jsou například komplexní analýza vybrané problematiky v oblasti ochrany lidských práv, simulované řešení aktuálních mezinárodních lidskoprávních kauz, monitoring rozhodovací činnosti mezinárodních orgánů ochrany lidských práv  - ESLP, ASLP, IASLP, UNHRC, HRC, DESCE, CERD).

Studenti prezentují výsledky své práce v rámci tzv. kulatých stolů, kde celá skupina pod vedením odpovědného týmu studentů a pod dohledem vyučujícího diskutuje nad prezentovaným tématem. Předmět studentům poskytuje prostor pro ověření a aplikování nabytých znalostí a nácvik praktických, především prezentačních dovedností.

Studenti jsou do předmětu vybírání na základně výběrového řízení, na které přihlašují teze svých projektů. Přihlašování probíhá prostřednictvím emailu 

 • Zápis je možný od 3. do 5. ročníku
 • Zakončení: kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., email: ondrej.hamulak@upol.cz , tel. 7635

Studentská laboratoř lidských práv 2

Povinně volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv 2 navazuje na povinně volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv 1. V rámci tohoto předmětu studenti zúročují zpětnou vazbu získanou v rámci diskusních kulatých stolů organizovaných v letním semestru. Pod dohledem vyučujícího připravují veřejnou prezentaci výsledků jejich výzkumných projektů (například formou TED přednášky, semináře pro celou akademickou obec, videoprojekce s debatou, simulovaného soudního jednání, workshopu). Kromě toho pracují na tvorbě písemných reportů – analytickém materiálu, který je věnován tématu, které po celý rok blíže zkoumali a který je následně publikován jako tzv. working paper v písemné i elektronické verzi. Absolvování této části kurzu studentům nabízí další možnost tréninku prezentačních dovedností, argumentačních schopností v konfrontaci s veřejným auditoriem a metodický základ tvorby analytických zpráv, tj. dovednost využívanou v rámci práce NGO, think-thanků, poradních orgánů apod. Tento předmět je otevřen pouze pro studenty absolvující první část kurzu - Studentská laboratoř lidských práv 1.

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., email: ondrej.hamulak@upol.cz , tel. 7635

 • Zápis je možný od 3. do 5. ročníku
 • Zakončení: kolokvium
 • Počet kreditů: 4

Studentská právní poradna

Informace o předmětu

INFORMACE PRO KLIENTY STUDENTSKÉ PRÁVNÍ PORADNY SE NACHÁZEJÍ ZDE.

Předmět „Studentská právní poradna“ probíhá každý semestr. Studenti se mohou přihlásit i opakovaně (avšak pouze na dva semestry). Předmět spočívá v poskytování bezplatné právní pomoci osobám, které si nemohou dovolit zaplatit pomoc advokáta, v oblasti občanského práva.

Studentská právní poradna ve smyslu právní kanceláře poskytuje studentské právní rady i z jiných právních oblastí, například správního práva, práva sociálního zabezpečení nebo spotřebitelského práva (podle toho v ní fungují jednotlivé sekce poradny - "občanskoprávní", "spotřebitelská", "správněprávní" apod.). Studenti, kteří mají zájem pracovat na případech klientů z těchto právních odvětví, se musí přihlásit do jiného předmětu - CPV/APK pro správní právo, CPV/PKSZ pro právo soc. zabezpečení a CPV/SPP pro spotřebitelské právo. (pozn. POZOR! CPV/SPP je zkratka pro Spotřebitelskou právní kliniku v Portálu UP. Pod zkratkou SPP se ve vztahu ke klientům rozumí Studentská právní poradna.)

V rámci předmětu Studentská právní poradna se studenti budou setkávat s klienty, vést s nimi rozhovor s důrazem na zaznamenání klíčových otázek klienta a bodů jeho problému, řešit nastolený případ pod dohledem supervizora, který je odborníkem v dané oblasti, naučí se, jak vést přehledně administrativu týkající se jednotlivých klientů a jejich případů.

Studenti jsou rozděleni do několika skupin (4 - 6 studentů). Každá skupina má supervizora, který je pedagogem PF UP nebo advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Na případech pracují ve dvojici. Skupiny se pravidelně schází se supervizorem a diskutují o vývoji případů, možnostech řešení, komunikaci s klientem a dostávají zpětnou vazbu ke své práci.

Povinnou součástí výuky jsou i dva workshopy. První je organizační, zabývající se organizací práce v kanceláři právní poradny, druhým workshopem je výjezdní workshop do obce Kouty nad Desnou, který se věnuje právnickým dovednostem, profesní etice, teambuildingu a podobně. Hosty druhého workshopu jsou tradičně i soudce, advokát a psycholog. O detailech budeme informovat v aktualitách.

Obou workshopů se zúčastní taky studenty těch klinik, které spolupracují na řešení případu SPP z jiné právní oblasti než je občanské právo - studenti administrativně právní kliniky, spotřebitelské právní kliniky, právní kliniky sociálního zabezpečení (po domluvě s garantem) a studenti předmětu Street Law. (Foto workshop Dlouhé stráně 2011 zde)

Ohlasy z médií

Videa

Rozhlas

Ohlasy ze zahraničí

Odkazy v odborných periodikách

 • Zpráva z konference 8th worldwide Global Alliance for Justice Education Conference a 13th International Journal of Clinical Legal Education Conference "Justice Education for a Just Society". Právník, 2016, č. 2, s. 200-205.