Olomoucké právnické dny

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 13. ročník proběhne dne 25. 4. 2019, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci. Téma plenární sekce je 30 let posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

www.pf.upol.cz/opd/

Olomoucké debaty mladých právníků

Olomoucká setkání mají být místem konstruktivní diskuze, výměny názorů a kreativního hledání odpovědí na nastolené otázky. Na půdě této konference je tradičně vytvářeno prostředí pro otevřenou diskuzi nad různými tématy. Majoritní časový prostor je ponecháván volné debatě, která je upřednostňována před strojovou prezentací co největšího počtu příspěvků. Minulé ročníky debat potvrdily, že olomoucká setkání nejsou jen odborným kláním účastníků, ale také prostorem, kde se mají navazovat profesní a hlavně lidské vazby a staly se důstojným reprezentantem hesla konference, které zní:"Spolupráce a přátelství"

Vzhledem k účelu konference, kterým má být výměna názorů v rámci diskuze nad propojenými tématy, si pořadatelé vždy vyhrazují právo vybrat z přihlášených příspěvků k prezentaci ty, které spolu úzce souvisejí. Tím je na půdě této konference vytvářeno prostředí pro kreativní a společné hledání odpovědí na nastolené otázky.

www.pf.upol.cz/odmp/

Olomoucký den soukromého práva

Mezinárodní vědecká konference, kterou každoročně pořádá katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP pod záštitou děkanky právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. a vedoucího katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telce, CSc.

Tradičně jsou hlavními cíli konference především setkání mladých vědeckých pracovníků z tuzemských a zahraničních právnických fakult, zejména studentů doktorských studijních programů zaměřených na soukromé právo, a dále odborná diskuze na zvolená témata v rámci jednotlivých sekcí konference.

www.pf.upol.cz/odsp/

Mediace

Mezinárodní vědecká konference, která se na půdě PF UP koná jednou za dva roky, avšak pokaždé je jejím cílem interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek výkonu mediace v České republice s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi.

Konference tradičně probíhá ve třech částech. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků následují přednášky v jednotlivých sekcích. Ty bývají zaměřovány například na teorii a výzkum mediace, aplikaci mediace, profesi mediátora a vzdělávání v mediaci a další aktuální témata. Ve třetí části konference probíhají interaktivně zaměřené workshopy.

Publikačním výstupem ze IV. ročníku konference je recenzovaný sborník (epub).

Po vydání byl zaslán ke zhodnocení a možnému zařazení pod prestižní platformu Web of Science, databáze Conference Proceedings Citation Index.

Odborné sekce a výbory

Odborné sekce

  1. Mediace v kontextu práva a společnosti
  2. Teorie, výzkum a vzdělávání v mediaci
  3. Praxe mediace

Vědecký výbor konference

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
prof. PaedDr. Vladimír Labath, PhD.
prof. Dr. iur. Marina Tamm
Assoz. Prof. Dr. Sascha Ferz
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Organizační výbor konference

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., vedoucí organizačního výboru
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.
JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D.

www.mediaceolomouc.eu