Věda a výzkum na PF UP

Vědecko-výzkumná činnost akademických pracovníků, a v některých případech i studentů, Právnické fakulty UP dosahuje mnohých úspěchů, jež často daleko přesahují hranice českého státu. Za hlavní vědecké aktivity fakulty je možné považovat řešení vědecko-výzkumných projektů, pořádání konferencí, vydávání fakultních časopisů a nesčetných dalších vědeckých výstupů jednotlivých členů akademické obce fakulty.

Fakulta je pravidelným pořadatelem konference Olomoucké právnické dny, konference Olomoucké debaty mladých právníků a mnoha dalších konferencí a workshopů. Pravidelnými periodiky vydávanými fakultou jsou International and Comparative Law Review a Acta Iuridica Olomucensia. Časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics je vydávaný Českou asociací pro evropská studia z.s. a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Olomoucká Právnická fakulta je velmi úspěšná v získávání vědeckých i nevědeckých grantů z veřejných soutěží vyhlašovaných ministerstvy či českými i zahraničními grantovými agenturami a fondy. Každý rok čeká akademickou obec Fakulty mnoho práce spojené s velkým množstvím projektů podporovaných zejména Grantovou agenturou ČR, Evropskými strukturálními fondy, programem Jean Monnet, Mezinárodním Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury ČR, Akademií věd ČR a v neposlední řadě i vnitřní grantovou agenturou Univerzity Palackého v Olomouci.