doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7802

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.22

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Petr P., Horák O., Dostalík P. Divided Ownership-Development and Perspectives. Danube. 2018. (ČLÁNEK)
Dostalík P., Wiewiorowski J. The Specific Position of the Animal, Especially A Dog in the Roman and Modern Czech Law. The Lawyer Quarterly - International Journal for Legal Research. 2017. (ČLÁNEK)
Dostalík P. Antická státověda v díle M. T. Cicerona. Antická státověda v díle M. T. Cicerona. 2009. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Dostalík P. Culpa in testando. Ad Notam. 2022.
Dostalík P. Lex Rhodia de iactu and General Average. Gdańskie Studia Prawnicze. 2019.
Dostalík P. Problematika zpracování věci na cestě k moderním kodifikacím. Historica Olomucensia, The Collection of History Works. 2018.
Dostalík P., Poláček B. Lex Rhodia de iactu a společná havárie. Právněhistorické studie. 2017.
Horák O., Dostalík P. Zmiany w czeskim prawie prywatnym. Forum Prawnicze. 2014.
Horák O., Dostalík P. Věc v právním smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013.
Dostalík P. Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012.
DOSTALÍK P., ČUHELOVÁ K. Postavení muže a ženy, instituty ochrany před domácím násilím v římském právu a dnes. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
Dostalík P. Causa Curiana - i slavní právníci prohrávají spory. Bulletin advokacie. 2010.
Dostalík P., Horák O. Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostalík P. Boj římských právníků a několika císařů se zásadou nomina ossibus inhaerent. In Bubelová K. (Eds.) Pravidla, regule a výjimky z nich v římském právu. 2023.
Dostalík P. Condictio a actio in id quod pervenit v justiniánských Digestech. In Vladár V. (Eds.) Digesta Iustiniani. Thesaurus Iurisprudentiae.Zborník z medzinárodnej romanistickej konferencie, uskutočněnej 10. Novembra 2017 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 2018.
Dostalík P. Lex Rhodia de iactu a krajní nouze hledání nových skutkových podstat pro staré paragrafy. In Lengyelová D. (Eds.) Právný pluralismus a pojem práva. 2017.
Dostalík P. Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech. In . (Eds.) Dny práva 2015 - Days of Law 2015. 2016.
Dostalík P. Přechod rizika u výpůjčky a výprosy. In . (Eds.) Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných rekodifikácií. 2016.
Dostalík P. Problematika subsidiarity obyčejového práva v právu justiniánském. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Dostalík P. Římsko-právní stopy v nauce o věcných právech. In . (Eds.) Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. 2010.
Dostalík P. Transfer of Sacra familiaria (Cicero, De legibus II, 21 - 25). An Evidence of Afterlife? In Gulczynski A. (Eds.) Leben nach dem Tod. Rechtliche probleme im Dualismus: Mensch - Rechtssubjekt. 2010.
Dostalík P. PRÁVNÍ OBYČEJ JAKO PRAMEN PRÁVA V PRÁVU ŘÍMSKÉM. In . (Eds.) Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009.
Dostalík P. Čas jako právní skutečnost v římském ústavním právu. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. 2008.
Dostalík P. Hrob jako res extra commercium. In . (Eds.) Res - věci v římském právu. 2008.
Dostalík P. Metamorfózy římského práva. In . (Eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě. 2008.
Dostalík P. Výslovné a konkludentní právní úkony - geneze jednoho pojmu. In . (Eds.) Monseho Olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Dostalík P. Qui astringatur sacris aneb přechod sakrálních povinností na jinou osobu než dědice. Rímská rodina v sociálnych a právnych vzťahoch. 2007.
Dostalík P. Výslovné a konkludentní úprávní úkony - zachycení geneze jednoho pojmu. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Horák O., Černoch R., Dostalík P., Rosenkranzová O. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2021.
Bubelová K., Dostalík P., Razim J. Praktikum z římského práva. 3. rozšířené vydání. 2019.
Melzer F., Tégl P., Dostalík P. Občanský zákoník - Velký komentář. IX. svazek. 2018.
Růžička K., Poláček B., Novák R., Dostalík P. Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu. 2018.
Horák O., Dostalík P., Salák P., Fiedlerová N., Černoch R., Rosenkranzová O., Šmídová Malárová L., Vlček K. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2017.
Bubelová K., Dostalík P. Praktikum z římského práva. 2013.
Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Dostalík P. Právo římské. Základy soukromého práva. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Dostalík P. Antonín Pavlíček. In Schelle K. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIV.svazek. Biografie právníků K-Ř. 2023.
Horák O., Dostalík P. Hollandt, Kryštof Josef. In Doskočil Z. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. XXV. sešit: Hl–Hol. 2022.
Dostalík P. Karl von Czyhlarz. Encyklopedie českých právních dějin, XXIII.svazek. Biografie právníků A - J. 2022.
Dostalík P. Ulpiánus: Život, dílo, filosofie. In memoriam Zdeněk Masopust. 2022.
Dostalík P. Ecclesia semper vivit lege romana. Vlivy římského práva v CIC/1983. Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. 2020.
Dostalík P. Etika ctnosti. In Sobek T. (Eds.) Právní etika. 2019.
Růžička K., Poláček B., Dostalík P. Mezinárodní právo soukromé v historickém vývoji. Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého. Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů. 2019.
Dostalík P. Římské právo a jednotná koncepce držby. In Vladár V. (Eds.) PERPAUCA TERRENA BLANDE HONORI DEDICATA POCTA PETROVI BLAHOVI K NEDOŽITÝM 80. NARODENINÁM. 2019.
Dostalík P. Specifikace. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XV. Soukromé - Správa ústřední. 2019.
Dostalík P. Prologue I. Digesta Iustiniani. 2018.
Dostalík P. Smlouva o výpůjčce. Encyklopedie českých právních dějin. XIII svazek Smlouva o - Součást. 2018.
Dostalík P. Smlouva o zápůjčce. Encyklopedie českých právních dějin. XIII svazek Smlouva o - Součást. 2018.
Dostalík P., Růžička K. Arbiter a arbitrium v římském právu a rozhodce a rozhodčí řízení v českém právu. In Bělovský P., Stloukalová K. (Eds.) Caro amico 60 kapitol pro Michael Skřejpka aneb římské právo napříč staletímu. 2017.
Dostalík P. Recepce římského práva (novověk). Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. R-Říš. 2017.
Dostalík P. Spor meziválečné právní vědy o smysl § 1041 ABGB. In Gábriš T., Horák O., Tauchen J. (Eds.) Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. 2017.
Dostalík P. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu). In Poláček B. (Eds.) Pocta prof. JUDr. Květoslavovi Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. 2016.
Dostalík P., Židlická M., Ciprovský T. Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 2016.
Dostalík P. Condictiones římského práva a moderní kodifikace. In Stloukalová K. (Eds.) Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dostalík P. Římsko-právní stopy v nauce o věcných právech. Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. 2010.
Dostalík P. Právní obyčej jako pramen práva v právu římském. Dny práva Days of Law. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)