Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.
V roce 2024 se konference uskuteční ve dnech 23.–24. května a již tradičně se bude odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.
Věříme, že letošní, již XVII. ročník, Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že opět přinese živou a plodnou vědeckou debatu.

 

Program konference

Podrobný program konference najdete ZDE.

Sekce a jejich anotace

Aktuální výzvy horního práva

Garant: JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.
Anotace: Horní právo, které je tradičním právním oborem s bohatou historií na našem území, čelí v současnosti řadě výzvám. Ty mají svůj původ nejen v národním právu, ale i v právu unijním či mezinárodním. Právní úprava na úseku hornictví, která je v České republice roztříštěna do několika zákonů, jejichž jádro tvoří zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), je aktuálně ovlivněna zejména změnami na souvisejících úsecích veřejné správy (např. nový stavební zákon, zákon o JES, změna liniového zákona nebo změny složkových zákonů na úseku ochrany životního prostředí), jakož i nezbytností převzetí závazků vyplývajících z práva EU (např. připravované nařízení o kritických surovinách nebo změna směrnice o průmyslových emisích). Horní právo se bude muset vyrovnat se zavedením zcela nových pojmů (jako jsou např. těžební infrastruktura, kritické nerosty nebo ložiska strategického významu) nebo se znovu zavedením institutu vyvlastnění. Výzvu pro horní právo představuje i změna klimatu a utlumování využívání ložisek fosilních nerostných zdrojů.

 

Current issues

Garant: Ing. Jana Bellová, Ph.D., PhDr. Kamila Tozzi Di Angelo
Anotace: Palacky University in Olomouc, faculty of Law is happy to announce the opening of this year´s interdisciplinary section within the annual Juridical Days in Olomouc conference.  Regardless of your position in society, economy structure, field of expertise, we all have been experiencing changes that have been affecting everyday lives as well as almost all areas of our research.

The aim of this section is to provide a wide space as well as freedom for all those willing to participate and share their ideas, knowledge, skills, know-how and opinions regarding any current issues concerning individuals, firms, government policies, government institutions etc.  All topics are welcome as long as you bear in mind that the audience is to consist of experts from many various fields hence there might be need to simplify.

This is the second time that such a scope of interests’ event is to take place with the aim to gradually establish a place to meet and get to know those, who like the interdisciplinary approach and care to share their ideas, points of view and attitudes.

It is hoped to gradually establish a successful working network of those interested, so should this sound good to you, please come and participate.

It is our pleasure to invite you to participate in this section regardless of your field of expertise. The section will be held in English only and requires in person participation.  Both active as well as passive participants are very welcome.

 

Etické kodexy ve veřejné správě: právní, politologické a filozofické souvislosti

Garant: Mgr. Petra Melotíková, Ph.D.
Anotace: Téma vychází z potřeby podrobněji se zabývat novým etickým kodexem státních zaměstnanců (3/2023 – služební předpis Nejvyššího státního tajemníka, účinný od 1. 1. 2024), a především akcentovat náhledy z pohledu právní teorie, filozofie, historie a politologie, které se budou zabývat i základy, na kterých účinný kodex stojí, a v té souvislosti třeba i etickými kodexy v obecné rovině. Nabízí se také možnost zkoumat praktické problémy spojené s fungováním nového etického kodexu.

 

Trestní právo ve světě moderních technologií - problémy, výzvy i možnosti

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Anotace: Prudký rozvoj technologií, kterého jsme svědky v uplynulých dekádách, výrazným způsobem ovlivňuje jak charakter trestné činnosti a metody jejího páchání, tak i způsob boje proti ní. Jedná se nejen o oblast komunikačních prostředků, ale třeba i o výrazný vývoj v oboru umělé inteligence. Nové technologie nezbytně přinášejí řadu problémů, ať už z hlediska posuzování a postihu určitého typu jednání, tak i z hlediska odhalování a prokazování dané trestné činnosti. Na druhé straně však nové technologie mohou být využívány i účinnějšímu boji proti kriminalitě. Vliv moderních technologií tak na poli trestního práva otevírá řádu důležitých hmotněprávních i procesních otázek, kterým bude v rámci trestněprávní sekce Olomouckých právnických dnů 2024 věnována pozornost.

 

Building a Social Europe: Navigating Contemporary Dynamics in EU Social and Labour Law

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (adj. prof. TalTech), dr. Alla Fedorova (MSCA4Ukraine postdoctoral fellow)

Anotace: This special workshop investigates the intricate landscape of EU social and labour law considering recent events and ongoing challenges. Our primary focus lies on the following key areas:
1. Evolution of EU Social and Labour Policy: Examining current trends within the policy framework, particularly concerning equality, non-discrimination, migration, and atypical work. This analysis will encompass the contributions of the Court of Justice of the EU in shaping these developments.

2. Impact of Geopolitical Crises: Evaluating the effects of the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine on EU social and labour law, addressing both practical adaptations and longer-term ramifications.

3. EU Acquis and Candidate Countries: Assessing the process of adaptation of EU acquis in the countries aspiring for EU membership, highlighting specific challenges and opportunities.

4. Beyond EU Borders: Exploring the broader influence of EU social and employment standards on international labour and social frameworks, including the interaction with the Council of Europe and it´s bodies.
We invite contributions that engage with these core themes, offering insightful analysis and fostering constructive dialogue on the future of a "Social Europe" within the contemporary global context.
The workshop is organised as the part of implementation of the MSCA4Ukraine postdoctoral fellowship project ID number 1233330 “The Approximation of Ukrainian Social and Labour Legislation to EU Law.”

Note: Please note that participation in this section is exempt from the participation fee and no invoice will be issued for registered participants.

 

Sociální podnikání v ČR, navrhovaná právní úprava a praxe

Garant: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
Anotace: Předmětem sekce je problematika sociálního podnikání v České republice. V rámci úvodního vystoupení v rámci sekce zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ve svém příspěvku přítomné seznámí s aktuálním stavem projednávání právní regulace oblasti sociálního podnikání. Objasní, jaké varianty rozsahu regulace byly při tvorbě normativního textu zvažovány a z jakého důvodu bylo zvoleno preferované řešení. Zaměří se na obsah obou právních norem, které tvoří regulační rámec. Zástupci MPSV vysvětlí, jaké nástroje mají změnit neutěšenou situaci desítek tisíc nezaměstnaných, kterým brání účasti na otevřeném trhu práce určitý sociální problém. Přednášející se ovšem nezaměří toliko na popis a odůvodnění navrhovaného textu právních norem, ale tento návrh objasní v kontextu návrhů de lege ferenda a, z části, z hlediska právní úpravy v dalších, kulturně spřízněných, zemích. Na toto úvodní vystoupení budou navazovat vystoupení ostatních účastníků sekce se svými příspěvky.

 

Digitální technologie a právo: Od kryptoaktiv po AI

Garant: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Anotace: V posledních letech a měsících dochází k prudkému rozvoji digitálního světa, který v současnosti vrcholí nástupem umělé inteligence do každodenních činností člověka. Aktuální stav vzbuzuje zásadní otázky o budoucím vývoji. Přitom s velkým zpožděním za faktickým rozvojem této oblasti společenského dění přichází právní regulace. V některých otázkách, například právě v oblasti regulace umělé inteligence, bychom však měli spíše než s reaktivním regulatorním přístupem přicházet s přístupem proaktivním. V této sekci konference se proto otvírají dveře všem zájemcům, jejich příspěvky se věnují právě právní regulaci všech digitálních technologií a procesů. Tato sekce je podpořena z projektu „NPO B - Vytvoření a akreditace nového doktorského studijního programu Právo a digitální technologie“ realizovaného na Právnické fakultě UP.
Poznámka: Účast na této sekci je osvobozena od účastnického poplatku. Pro přihlášené účastníky nebude vystavována faktura.

 

20 let od vstupu do EU – nové výzvy

Garant : doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M, doc. JUDr. Václav Stehlík LL.M. Ph.D.
Anotace: Dvacet let od největšího rozšiřování v dějinách evropské integrace čelí Evropská unie novým, ožehavým a v některých případech i bezprecedentním výzvám. Sekce se zaměří na právní a politologické aspekty těchto výzev, zejména na válku na Ukrajině a s ní spojené otázky účinnosti sankcí, odpovědnost za válečné zločiny, bezpečnostní problémy, stále nevyřešené otázky migrační krize, erozi právního státu v některých členských zemích a použití adekvátních právních nástrojů: dopady a použití digitálních technologií; prevenci před sílícím šířením dezinformací a kybernetickými útoky, narůst populismu a jeho eventuální dopad na volby do Evropského parlamentu a budoucí vývoj evropské integrace, řešení dopadů moderních technologií v právní oblasti atd.
Součástí debat v rámci této sekce se stanou i otázky vyhodnocení získaných zkušeností v rámci přistoupení ČR a dalších států střední a východní Evropy k EU a jejich komparace s aktuální přípravou Ukrajiny na vstup do Unie.

Poznámka: Jednacím jazykem sekce bude český a anglický jazyk. Sekce bude probíhat hybridně.

 

Právo duševního vlastnictví

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Anotace: Sekce je zaměřena na volná témata z průmyslového a jiného duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže a podobných oblastí. A to z hlediska právních předpisů, judikatury nebo právních doktrín.

 

Finanční právo z pohledu legislativních změn

Garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
Anotace: Finanční právo obecně je vystavováno častým změnám, a to zejména v daňové oblasti. V roce 2023 ale jejich rozsah a dosah předčil očekávání. Co novely upravují, jakým způsobem a co můžou znamenat z teoretického i praktického pohledu? Tyto otázky a odpovědi budou hlavním účelem finančněprávní sekce v rámci OPD 2024.

 

Zákoník práce na rozcestí. Nové hrozby a výzvy pracovního práva

Garant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Anotace:  Zákoník práce dosáhne příští rok své "plnoletosti". Je však skutečně vyspělý? Jaké jsou slabé či naopak silné stránky stávající právní úpravy? A jak si stojí tuzemská regulace v kontextu požadavků unijního práva?

 

Zásadní nedostatky současné právní úpravy civilního soudního řízení

Garant: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.
Anotace: Sekce Zásadní nedostatky současné právní úpravy civilního soudního řízení má za cíl identifikovat stěžejní nedostatky civilního soudního řízení a navrhnout konstruktivní řešení pro zlepšení současného stavu, včetně zhodnocení možné inspirace v zahraničních právních úpravách. Znovuotevření diskuze na toto téma je o to naléhavější, neboť osud dlouhodobě zamýšlené rekodifikace civilního procesu zůstává nejistý.

Informace pro zájemce o účast

Termín pro vyplnění přihlášky je 5. 5. 2024.

Organizátoři konference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány.
 

Možnost publikování příspěvků z konference
Organizátor konference nebude vydávat konferenční sborník, ale vybrané příspěvky mohou být otištěny v časopise Acta Iuridica Olomucensia. Termín pro zasílání příspěvků je konec května.

Elektronická adresa redakce:
redakce.aio@upol.cz

Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 2.500 Kč nebo 100 € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference - coffee breaky, čtvrteční oběd a večerní raut, páteční oběd). V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference a není zahrnuto ubytování, které si účastníci zajišťují sami. Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v eurech). Hotovostní platby nepřijímáme. Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do neděle 5. 5. 2024.

Jednou uhrazené poplatky nevracíme.

Pokud chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Pokud potřebujete, na místě konání konference obdržíte potvrzení o provedené platbě a potvrzení o účasti na konferenci – požadavek prosíme nahlásit předem v rámci přihlášky.
 

Doktorandi Právnické fakulty UP v Olomouci konferenční poplatek neplatí.

KORUNOVÝ ÚČET
č. účtu: 19-1096330227/0100 - KB, a.s.
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

EUROVÝ ÚČET
č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s.
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Fakturační údaje fakulty:
Právnická fakulta UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
779 00 OlomoucPokud k nám pojedete autem, zaparkovat můžete např. na ulici 17. listopadu nebo v garážích nákupního centra Šantovka.

Pokud se rozhodnete dát přednost MHD, na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci využijte tramvaj číslo 1, 5 nebo 7 a poté vystupte na zastávce Envelopa. Odtud je to pěšky cca 100 metrů.

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Olomoucké právnické dny 2024 dojednána konferenční sleva

Rezervaci i hrazení ubytování si provádí účastníci s ubytovacím zařízením sami. Při využití hesla "konference Olomoucké právnické dny" Vám může být nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů.

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

Ceník

Termín: 23.24. 5. 2024 
Možnost rezervace pokoje s 20% slevou z online cen a bez deadlinu. Stačí navštívit link zde, kde je již přednastaven termín. Následně stačí pouze vybrat požadovaný typ pokoje a dokončit rezervaci.

Pokud byste potřebovali dodatečné informace, můžete samozřejmě využít rezervační oddělení na rezervace.arigone@orea.cz, kde Vám rezervaci vytvoří pod kódem CAMP-PF.

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem. 
Hoteloví hosté mohou využít nabídky masáží, hotelové restaurace a vinárny. 

Při objednávání zadávejte heslo Olomoucké právnické dny. 

Více informací o hotelu na www.arigone.cz.

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.
V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

Ceník

Termín: 23.24. 5. 2024 
7x jednolůžkový pokoj — 690 Kč/pokoj/noc (+ 21,-/noc je poplatek městu) 
7x dvoulůžkový pokoj — 470 Kč/osoba/noc (+ 21,-/noc je poplatek městu) 

Rezervace možná pouze do konce března. 

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202. 

Při objednávání zadávejte heslo Olomoucké právnické dny.

Fotogalerie

Kontakt

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance
proděkan pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční podporu
michael.kohajda@upol.cz, +420 585 637 613

Mgr. Markéta Sýkorová
marketa.sykorova@upol.cz, +420 585 637 683


Partneři

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)