Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.
Konference se letos bude konat ve dnech 9. - 10. června 2022 a již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.
Věříme, že letošní, již XV. ročník, Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že opět přinese živou a plodnou vědeckou debatu.

Program konference

Podrobnosti o programu a časovém harmonogramu konference budou upřesněny po uzavření přihlašování koncem května.

Jednotlivé sekce a jejich anotace

Dohoda o vině a trestu a další konsensuální formy vyřízení trestních věcí

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Anotace:
Novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 333/2020 Sb. došlo k podstatnému rozšíření možností vyřízení trestní věci formou dohody o vině a trestu. Toutéž novelou byl navíc zaveden další konsensuální způsob vyřízení trestní věci, institut prohlášení viny. Rozšířen byl rovněž význam prohlášení určitých skutečností za nesporné. Dosavadní poznatky naznačují, že se uvedená novelizace velmi silně projevila v trestněprávní praxi a podíl věcí vyřizovaných dohodou o vině a trestu či prohlášením viny významně narostl. Tento jev však nemusí být nutně vnímán jako pozitivní, resp. může být spojen s některými důležitými problémy, ať již z hlediska respektování základních zásad trestního řízení, anebo s ohledem na přiměřenost, spravedlnost a efektivitu postihu pachatelů trestných činů. Trestněprávní sekce konference Olomoucké právnické dny bude mít méně obvyklý formát založený na tom, že v jejím rámci bude přednesen jen omezený počet příspěvků (zřejmě čtyři nebo pěti) vyžádaných od předních odborníků na danou problematiku, resp. čelních představitelů trestněprávní praxe. Zbylý, rozsáhlý časový prostor bude věnován diskusi nad jednotlivými problémy souvisejícími s tématem sekce (praktickými i teoretickými), u níž se pochopitelně předpokládá zapojení všech účastníků sekce. Velmi důležitá a užitečná bude předpokládaná účast zahraničních odborníků, kteří v rámci diskuse mohou nabídnout zkušenosti a srovnání s využíváním daných institutů v prostředí jejich zemí. Sekce je plánována jako jednodenní.

 

Doprava a právo pozemních komunikací

Garant: Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Anotace:
Sekce bude řešit tyto okruhy: pozemní komunikace; měření rychlosti; měření hluku; vážení vozidel; rychlostní limity; opatření obecné povahy a jeho aplikace ve správním řízení; vliv dopravy na zdraví a majetek občanů; působnost Policie ČR na úseku dopravy; silnice II. a III. třídy; opravy silnic; sčítání vozidel.

 

Právo duševního vlastnictví

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Michal Černý, Ph.D., JUDr. Petr Prchal, Ph.D., JUDr. Pavel Tůma, LL.M. Ph.D.

Anotace:
Sekce je zaměřena na volná témata z průmyslového a jiného duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže a podobných oblastí. A to z hlediska právních předpisů, judikatury nebo právní doktríny.

 

Normativita a fakticita v právu: Ke dvěma výročím Eugena Ehrlicha

Garant: Doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Anotace:
Sociologie práva; právní realismus; živé právo vs oficiální právo; reálné právo vs ideální právo; prameny práva a zvyklosti.

 

Dokazování ve správním řízení a v daňovém řízení

Garant: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Anotace:
V podstatě základním předpokladem pro to, aby bylo dosaženo účelu každého řízení (tj. vydání rozhodnutí ve věci) je, aby příslušný orgán náležitě zjistil skutkový stav věci, který mu umožní zákonně a věcně správně v dané věci rozhodnout. Zásadní roli plní v tomto ohledu proces dokazování. A to jak v řízeních podle daňového řádu, tak i v řízeních vedených podle správního řádu (tj. nejen v oblasti práva správního, ale např. i práva životního prostředí či práva sociálního zabezpečení). Jde o velmi širokou oblast, která přináší řadu aktuálních, zajímavých či i problematických otázek. Které zásady a jakým způsobem se v procesu dokazování v daných řízeních uplatní? Jakou roli z pohledu dokazování plní jednotlivé subjekty řízení, jaká jsou v tomto ohledu jejich práva a povinnosti? Je právní úprava dokazování a jednotlivých důkazních prostředků vhodně nastavena (např. ve srovnání se soudním řízením)? Co lze a co naopak nelze použít v těchto řízeních jako důkazní prostředek? Jaká jsou specifika dokazování v řízeních o správních deliktech? A řada dalších… Ve vztahu k zahraničním účastníkům velmi oceníme přiblížení dané problematiky z pohledu jejich národních právních úprav.

 

Nový stavební zákon – přínos nebo promarněná příležitost?

Garant: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace:
Nový stavební zákon provází od počátků jeho přípravy kontroverze a otázky, a to od samotného způsobu jeho přípravy po proces jeho projednání v Parlamentu České republiky. Výsledek rekodifikace veřejného stavebního práva je navíc relativizován plány nové vlády na jeho „opravu“, resp. přepracování s ohledem na posílení ochrany veřejných zájmů při povolování záměrů a staveb, ale také s ohledem kontroverzní prvek rekodifikace - zřízení nové soustavy státních stavebních úřadů. O to více je fascinující, že diskuzi a pozornosti veřejnosti unikl doprovodný změnový zákon ke stavebnímu zákonu (zákon. č. 284/2021 Sb.), který zásadním způsobem mění koncepci ochrany veřejných zájmů při povolování záměrů a staveb. Cílem sekce je proto prostřednictvím příspěvků zabývajících se nejen samotným novým stavebním zákonem, ale i zákony se stavebním zákonem souvisejícími, zodpovědět poměrně kontroverzní, ale zásadní otázku, zda je rekodifikace stavebního práva přínosem nebo promarněnou příležitostí, a to je nejen s ohledem na zrychlení procesu povolování staveb, ale zejména i s ohledem na ochranu veřejných zájmů.

 

Current economic issues

Garant: Ing. Jana Bellová, Ph.D.

Anotace:
Palacky University in Olomouc, faculty of Law is proud to announce the opening of an economics section within this year´s annual Juridical Days in Olomouc conference.  Regardless of your position in society or economy structure, we all have been experiencing vast amount of changes that have affected many areas of our everyday lives and majority of them, if not all, have had economics consequences.

The aim of the section is to provide a wide space freedom for all those willing to participate and share their ideas, knowledge, skills, know-how and opinions regarding any current economic issues concerning individuals, firms and companies operating at home or worldwide, government policies and global economy as whole.

It is our pleasure to invite you to participate in this section regardless of your field of expertise within economics, country of origin or should you choose to present theoretical or practical aspects of the issue. The section will be held in English only and a hybrid system of communication is planned to be used with the hope to encourage both participation in person as well as on-line depending on your circumstances as well as personal preferences. Both active as well as passive participants are welcome.

 

(Opomíjené) právnické dovednosti

Garant: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Anotace:
Katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na sekci konference věnovanou právnímu vzdělávání. Tentokrát se zaměříme na analýzu a reflexi naší praxe dosavadní, praxe budoucí, či dokonce pouze kýžené, a to se zaměřením na výuku právních dovedností. Na Právnické fakultě UP v Olomouci se již od roku 2007 vyučují právnické dovednosti v povinných předmětech Kurz právnických dovedností a Kurz profesních dovedností. Základ některých právnických dovedností tak dostanou všichni absolventi PF UP. Na konferenci se chceme zaměřit na otázku, zda to stačí. Zda plníme očekávání aplikační praxe ve skladbě vyučovaných dovedností, v jejich rozsahu. Či zda má aplikační praxe vůči vybavení absolventa právnické fakulty vůbec nějaká očekávání a jak (či zda vůbec) na jejich nedostatek reaguje sama. V přátelském kruhu tak opět oceníme Vaše zkušenosti s tím, jaké dovednosti učíte, jakým způsobem je učíte a co nám můžete při jejich výuce doporučit, naopak jaké dovednosti neučíme/neučíte a učit bychom je měli/chtěli a co pro to, abychom je učili, máme společně udělat. Rádi se také zamyslíme nad otázkou, zda existují dovednosti univerzální, či se vždy odvíjejí od specifik určité právnické profese. A pokud ano, tak jak na to reagovat. Nakonec nepohrdneme ani zkušenostmi s tím, jak dovednosti zkoušet a hodnotit. Třeba i u státních závěrečných zkoušek.

 

30 let od rozchodu. Odkud kam.

Garant: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Anotace:
Blížící se výročí vzniku samostatných republik a přijetí jejich ústav je příležitostí k ohlédnutí se na dosavadní ústavní vývoj obou republik a současně i k posouzení, kam oba státy směřují a zda samostatnost přinesla více demokracie, přispěla ke zlepšení politické kultury i k budování ústavního státu.

 

Reflexe nových institutů OZ v judikatuře vysokých soudů.

Garant: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Anotace:
Občanský zákoník vrátil, resp. zcela nově přinesl do českého soukromého práva řadu (staro)nových právních institutů. Způsob, jakým se tyto nástroje projeví v každodenní praxi, je závislý též na tom, jaký prostor dá tomu kterému institutu judikatura vysokých soudů. Může jít o přístup restriktivní, kdy judikatura vymezí aplikovatelnosti daného nástroje úzké mantinely. Nebo naopak přístup benevolentní, kdy jsou judikaturou narýsovány pouze velmi obecné kontury institutu.

Zjištění, jak se judikatura vysokých soudů staví k vybraným (staro)novým institutům obsaženým v občanském zákoníku, je úkolem této sekce. Řečníci, kteří zastupují prakticky veškeré právní profese, seznámí ve svých příspěvcích posluchače s konkrétními rozhodnutími vysokých soudů týkajícími se aplikace nových právních nástrojů obsažených v občanském zákoníku. Tématem příspěvku však nebude pouze část informativní, nýbrž i vlastní kritická úvaha mluvčího ohledně vhodnosti (dogmatické správnosti) judikatorních závěrů. Po příspěvku každého mluvčího bude následovat panelová, resp. obecná diskuse.

 

Závislá práce ve světle digitální transformace

Garant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Anotace:
Pracovněprávní vztahy neustále mění svou podobu a charakteristickou strukturu. Překotné změny na pracovních trzích jsou spojeny s procesem označovaným jako digitální transformace, v jehož důsledku jsou za vztahy pracovněprávní považovány i takové vztahy, u nichž nejsou jednotlivé rysy závislé práce naplněny současně, či v převažující míře. Nezastupitelnou roli začínají taktéž postupně plnit tzv. digitální pracovní platformy, které podstatně mění dosavadní pojetí nesamostatné práce. Sekce je zaměřena na nové modely výkonu práce související s přijímáním automatizovaných systémů kontrolujících a hodnotících lidskou práci.

 

Mimosoudní metody řešení sporů

Garant: doc. PhDr. Lenka HOLÁ, Ph.D.

Anotace:
Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, uplatňováním sociální spravedlnosti ve společnosti, principů restorativní justice  a snahami vrátit zodpovědnost do rukou účastníků sporu. To má v dnešní globální společnosti mimořádný význam. Zjevný je zájem na formální regulaci mimosoudních postupů, a to na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. To na jedné straně limituje jejich vnitřní potenciál ke konsensu a smíru, na druhé straně tak společenství přispívá k jejich postupné institucionalizaci. Sekce se zaměří na řešení aktuálních otázek právního zakotvení, teorie, výzkumu i výkonu metod ADR, a to ve všech oblastech společenské praxe. Povahou tématu je předpokládána interdisciplinární diskuse.

 

Who empires the digital world?

Garant: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (adj. prof. TalTech)
               prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA

Anotace:
The section focus on the contemporary phenomena of mixing the supranational, national and priate regulatory powers within the digital space. The contributions should cover the topics of roles and boundaries of EU and national powers in regulation the digital relations, data flows, protection of privacy on the internet, regulation of AI technologies. as well of role and regulatory capacity of Tech Giants.

Informace pro zájemce o účast

Elektronickou přihlášku odešlete nejpozději do 20. 5. 2022. 
 

Organizátoři konference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány.
V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference a není zahrnuto ubytování, které si účastníci zajišťují sami.

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
779 00 OlomoucPokud k nám pojedete autem, zaparkovat můžete např. na ulici 17. listopadu nebo v garážích nákupního centra Šantovka.

Pokud se rozhodnete dát přednost MHD, na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci využijte tramvaj číslo 1, 5 nebo 7 a poté vystupte na zastávce Envelopa. Odtud je to pěšky cca 100 metrů.

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Účastnický poplatek

Termín pro vyplnění přihlášky je 20. 5. 2022.

Konferenční poplatek činí 2.000 Kč nebo 80 € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference - coffee breaky, čtvrteční oběd a večerní raut, páteční oběd). Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v eurech). Hotovostní platby nepřijímáme. Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do 20. 5. 2022.

Jednou uhrazené poplatky nevracíme.

Pokud chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Pokud potřebujete, na místě konání konference obdržíte potvrzení o provedené platbě a potvrzení o účasti na konferenci – požadavek prosíme nahlásit předem v rámci přihlášky.
Doktorandi Právnické fakulty UP v Olomouci konferenční poplatek neplatí.

KORUNOVÝ ÚČET
č. účtu: 19-1096330227/0100 - KB, a.s.
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

EUROVÝ ÚČET
č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s.
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Fakturační údaje fakulty:
Právnická fakulta UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Olomoucké právnické dny 2022 dojednána konferenční sleva.

Rezervaci i hrazení ubytování si provádí účastníci s ubytovacím zařízením sami. Při využití hesla "konference Olomoucké právnické dny" Vám může být nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů.

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

 

Ceník

Termín: 9.-10. 6. 2022
10x dvoulůžkový pokoj se snídaní: 1971,- Kč/pokoj/noc
 

Rezervace možná do 15. 5. 2022.

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít nabídky masáží, hotelové restaurace a vinárny.

 

Při objednávání zadávejte heslo Olomoucké právnické dny.

Více informací o hotelu na www.arigone.cz.

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.

V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

 

Ceník

Termín: 9.-10. 6. 2022
10x jednolůžkový pokoj — 630 Kč/pokoj/noc
10x dvoulůžkový pokoj — 430 Kč/osoba/noc

Rezervace možná do 15. 5. 2022

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202.

 

Při objednávání zadávejte heslo Olomoucké právnické dny.

Fotogalerie

Kontakt

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
renata.sinova@upol.cz, +420 602 825 540

Mgr. Markéta Sýkorová
marketa.sykorova@upol.cz, +420 585 637 683


Partneři

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)