Senátoři právnické fakulty zasedali poprvé online, mimo jiné odsouhlasili rozpočet

Součástí rozpočtu jsou i výdaje na kofinancování dostavby. Foto: Vojtěch Duda
Úterý 2. červen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Akademický senát právnické fakulty poprvé ve své historii zasedal prostřednictvím online videokonference, důvodem byla opatření související s pandemií koronaviru. Senátoři mimo jiné schválili rozpočet fakulty pro letošní rok, projednali potřebné studijní záležitosti a vyjádřili se k výroční zprávě za rok 2019.

Právnická fakulta bude po odvodech na rektorát letos hospodařit s více než 85 miliony korun. V meziročním srovnání si fakulta polepšila o 3,4 milionu korun. „Tento nárůst se může zdát jako relativně velký, ale podle mě to číslo není úplně uspokojivé. A to z důvodu, že jen nárůst mzdových prostředků – návraty po mateřské, kvalifikační růst zaměstnanců – je zhruba 4,5 milionu korun,“ řekl na úvod senátorům Václav Stehlík, děkan fakulty.

V předloženém rozpočtu, který musí být sestaven jako vyrovnaný, došlo oproti loňsku k mírnému nárůstu v oblasti hodnocení vědy a dělení příspěvku RVO. „Pro univerzitní systém RVO je důležitý fakultní růst vědeckého výkonu a srovnání s ostatními fakultami. Proto je potřeba klást důraz na výstupy vědy a výzkumu a podpořit je,“ upozornil děkan. Právě podpora vědecké činnosti se promítla i do rozpočtu. Vedení fakulty navýšilo prostředky, které jdou jako odměny za publikace za RIV a OBD body. Každý rok se za vědecký výkon rozdělovalo 2,1 milionu, letos to bude o 200 tisíc korun víc. Ke změně došlo také například u financování kateder, kdy přerozdělovaná částka byla snížena z 2,4 milionu na 2 miliony a nově bude dělena v poměru 40 % podle výuky a 60 % podle vědecké činnosti.

Senátoři si také vyslechli podrobnou zprávu o financování a průběhu dostavby právnické fakulty, která je z velké části hrazena z projektových prostředků. Po zodpovězení otázek a následné diskuzi všech 13 zúčastněných senátorů zvedlo ruku pro rozpočet v navrhované výši 85,166 milionu korun.

Senát dále schválil změnu vnitřního předpisu PF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP. Nově je z něj vypuštěn článek 3, který se týkal nemožnosti opakovaného zápisu zapsání předmětu Ústavní základy organizace státu. Změnu vnitřního předpisu musí ještě schválit Akademický senát UP. Senátoři odsouhlasili také posun termínů přijímacího řízení pro rok 2020/2021 a schválili podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022.

Návrhy na drobná doplnění pak měli k předložené Výroční zprávě o hospodaření a výroční zprávě o činnosti PF UP za rok 2019. Po jejich zapracování ji budou schvalovat per rollam.

Akademický senát PF UP se podle jeho předsedy Michala Bartoně sejde do letních prázdnin ještě jednou. Řešit by měl mimo jiné vnitřní normu o hodnocení vědy.

Zpět