Prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc.

Avatar
Contact

585 63 7558

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.05

profesor

Selected publications
Šínová R., Westphalová L., Králíčková Z., Hrušáková M., Hudková B., Malá J., Poláchová I., Rogalewiczová R., Zrůst JM., Palásek M., Vavříčková N. Rodičovská odpovědnost. 2016. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hamuľák O. K otázce ústavní limitace účinků evropského práva v České republice. In Hrušáková M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
Pospíšilová S. Několik poznámek k výkonu státní správy soudů. In Hrušáková M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2009. Sborník z konference. 2009.
Bryxová V. Odpovědnost za vady jako jedna z forem občanskoprávní odpovědnosti. In Hrušáková M. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi: Sborník příspěvků z konference, uspořádané dne 13. 3. 2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. In Hrušáková M., Zatloukal P. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Hrušáková M. Rodinné právo na prahu třetího tisíciletí. In Lazar J. (Eds.) Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe. 2009.
Lochmanová L. Směrnice o nekalých obchodních praktikách. In HRUŠÁKOVÁ M. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi. 2009.
Bartoníčková K. Stručný přehled možných nástrojů ochrany před domácím násilím se zaměřením na procesněprávní prostředky dle občanského soudního řádu. In Hrušáková M. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi: Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13.3.2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin Doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
Tintěra T. Uplatnění zásad insolvenčního řízení při řešení dlužníkova úpadku oddlužením. In Hrušáková M. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi: Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13.3.2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin Doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
KNIHA - CELEK
Hrušáková M., Westphalová L., Králíčková Z., Šmíd O., Dávid R. Rodinné právo. 2015.
Westphalová L., Hrušáková M. Family Law in the Czech Republic. 2011.
Šámal P., Válková H., Sotolář A., HRUŠÁKOVÁ M., Šámalová M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 2011.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Halířová G., Čožíková M., Hrušáková M., Vočka Z. Právo. Právo. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Westphalová L., Hrušáková M. Občanské právo II. Rodinné právo (§ 655-975). Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). 2020.
Hrušáková M., Králíčková Z. § 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2014.
Hrušáková M. § 754 [ Zánik manželství - Zákonné Důvody] až § 763 [Zánik práva na výživné]. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2014.
Hrušáková M., Westphalová L. § 906 [Péče o dítě po rozvodu] až § 909 [Změna poměrů]. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2014.
Hrušáková M. Alternativní formy soužití aneb quo vadis rodinné právo? Pár znepokojivých otázek ohledně manželství a jeho perspektiv. In Winterová A., Dvořák J. (Eds.) Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář § 19 a § 20. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář § 192 - 193. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář § 194. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář k § 362 a 363. Občanský soudní řád. Komentář. I a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář §176-180. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář §181 - 185. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
Hrušáková M., Šínová R. Komentář §73. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Hrušáková M., Šimáčková K., Gealfow J. Střídat či nestřídat? 2015.
RYŠAVÝ L., MALACKA M., HRUŠÁKOVÁ M. 200 let ABGB – 200 let dějin Evropy. 2011.
Šínová R., Hrušáková M., Hamuľáková K., Westphalová L. Procesněprávní regulace vztahů vyplývajících z práva rodinného. 2010.
PROJEKT
Holá L., Hrušáková M., Šimek D., Labath V. Modely kompetencí mediátorů. Grantová agentura ČR. 2011.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
VACOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2020
STÍBALOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2021
SMOLÍKOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
ZRŮST PFA Teoretické právní vědy 2014
PODRAZIL PFA Teoretické právní vědy 2016
SEDLÁK PFA Teoretické právní vědy 2015
VÍTKOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)