Doc. JUDr. OLGA POUPEROVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585 63 7677

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.14

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká rada

  • Vědecká rada PF UP (člen, 2017–)

Oborová rada

  • Oborová rada doktorského studijního programu PF UP (člen, 2016–)

Jiné komise a orgány

  • Rada pro vnitřní hodnocení UP (člen, 2017–)
  • Hodnotící komise IGA PF UP (předseda, 2016–)
  • Hodnotící komise FRUP PF UP (předseda, 2016–)
Selected publications
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Pouperová O. Správní rozhodnutí a jeho platnost. Správní právo. 2018.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. International Documents on Landscape Restoration. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Pouperová O. Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. Specifities of the garden architecture monuments from the legal point of view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Pouperová O. "Nezávislé správní úřady". Správní právo. 2014.
Pouperová O. Veřejnoprávní vysílání v evropské judikatuře. Acta Fcultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2014.
POUPEROVÁ O., Foltýnová R. Nejvyšší kontrolní komora Polské republiky. Správní právo. 2012.
Pouperová O. Audiovizuální mediální služby na vyžádání. Právní rozhledy. 2011.
Pouperová O. Německý Spolkový účetní dvůr. Správní právo. 2011.
Pouperová O. Právo na odpověď - rozšíření, nebo omezení svobody slova? Acta Iuridica Olomucensia. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pouperová O. Zřizování nezávislých správních úřadů jako způsob řešení nestabilní politiky. Právna politika a legislatíva - Vplyv politky,normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy. 2020.
Sova A. VÝZVY DEMOKRACIE PRO ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ O POCHYBNOSTECH. In Sova A., Pouperová O. (Eds.) Výzvy demokracie Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019. 2019.
Pouperová O. Veřejná správa v kontextu zásady služby veřejnosti. In . (Eds.) Verejná správa na rázcestí: zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 27. februára 2018 na pôde Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa uskutočnila na počesť 55. Výročia pôsobenia prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. na Katedre správneho a environmentálneho práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 2018.
Pouperová O. Kompetenční spory ústředních správních úřadů. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Pouperová O. Správní soudnictví v kontextu evropského práva. In Vrabko M., Trellová L. (Eds.) Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2012.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Pouperová O., Malast J., Balounová J., Kopecký M., Staša J., Kopecký P., Adamusová Z. Správní řád. Komentář. 2022.
Frumarová K., Grygar T., Koudelka Z., Pouperová O., Potešil L., Suchánek R., Škurek M. Správní soudnictví. 2022.
Frumarová K., Grygar T., Pouperová O., Škurek M. Správní právo procesní. 2021.
Potěšil L., Frumarová K., Glaser L., Hejč D., Mates P., Mocek M., Norková K., Pouperová O. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. 2020.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 2.část. 2018.
Potěšil L., Frumarová K., Graser L., Pouperová O. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. 2018.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 1. část. 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum ze správního práva procesního. 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva - 2. část. 2014.
Frumarová K., Pouperová O., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva, 1.část. 2013.
Pouperová O. Regulace médií. 2010.
Bartoň M., Dienstbier F., Horáková M., Peterková M., Pouperová O., Sládeček V., Zbíral R. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). 2009.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Pouperová O., Kopečný Z. Trestné činy tiskové. Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta - Ty. 2020.
Pouperová O. Vysílání rozhlasové a televizní. Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek (Volby-Zákon). 2020.
Frumarová K. Nicotnost rozhodnutí z pohledu ochrany subjektivních práv. In Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
Pouperová O. Právo tiskové od roku 1945. Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra - Prob. 2017.
Frumarová K. Vady správního rozhodnutí z pohledu prostředků ochrany subjektivních práv. In Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
Pouperová O. Pravomoc a působnost správních orgánů. Správní řád 10 let v akci. 2016.
Pouperová O. Rozhlasové a televizní poplatky: Jaká je jejich povaha? Veřejné právo a právo soukromé. 2014.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Pouperová O. An Introduction to the Czech Legal System and Legal Resources Online Update. Globalex - New York University Law School. 2018.
RECENZE
Pouperová O. Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)