Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.
V roce 2023 se konference uskuteční ve dnech 18. - 19. května a již tradičně se bude odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.
Věříme, že letošní, již XVI. ročník, Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že opět přinese živou a plodnou vědeckou debatu.

 

Program konference

čtvrtek 18. 5. 2023

10:00 — 12:00   Plenární sekce „30 let české justice“ Aula PF UP
12:00 — 13:00   Oběd
13:00 — 15:00   Jednání v sekcích
15:00 — 15:30   Přestávka na kávu
15:30— 17:30   Jednání v sekcích
18:00   Slavnostní recepce
 

pátek 19. 5. 2023

9:30 — 11:00   Jednání v sekcích
10:30 — 11:00   Přestávka na kávu
11:00 — 12:30   Jednání v sekcích
13:00   Oběd a zakončení konference

Celý program naleznete ZDE

Jednotlivé sekce a jejich anotace

30 let Ústavního soudu

Poznámka: Sekce bude volně otevřená pro aktivní přihlášené.

Garant: doc. JUDr. Michal Bartoň , Ph.D.

Anotace:
V červnu 1993 schválil Parlament České republiky zákon o Ústavním soudu a v červenci téhož roku jmenoval prezident republiky Václav Havel do funkce prvních dvanáct z patnácti ústavních soudců. Ústavní soud České republiky tímto zahájil svou činnost a dnes tak slaví 30. výročí. Cílem sekce ústavního práva je tak zhodnotit a analyzovat význam ústavního soudnictví pro demokratický právní stát, připomenout významné milníky v činnosti ústavního soudu za posledních 30 let, kriticky reflektovat a hodnotit jeho rozhodovací praxi, používanou metodologii či způsob a formu rozhodování. Zaměřit se lze též na samotnou právní úpravu ústavního soudnictví či její možné změny na zákonné i ústavní úrovni, na roli ústavního soudu jako klíčové ústavní instituce v systému dělby moci, na problematiku soudcovské zdrženlivosti či aktivismu. Pozornost může být věnována též otázkám personálním, ať již jde o samotný výběr soudců, jejich možnou odpovědnost (kárná řízení) či hledání limitů podjatosti soudce v rámci jednotlivých řízení před ústavním soudem. Předmětem diskusí může být též porovnání činnosti či judikatury "prvního", "druhého" a končícího "třetího" ústavního soudu.

 

Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení

Poznámka: Sekce bude volně otevřená pro aktivní přihlášené.

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Anotace:
Instituty směřující k zajištění věcí důležitých pro trestní řízení představují na jedné straně významný, často klíčový nástroj pro patřičné objasnění trestní věci a naplnění účelu trestního řízení, na straně druhé jsou však spojeny s významným zásahem do vlastnického práva. Současná právní úprava zajišťovacích institutů, jakož i způsob její aplikace v praxi jsou spojeny s některými významnými problémy, ať již se jedná o zajištění věcí pro důkazní účely, anebo o zajištění nástrojů trestné činnosti či výnosů z trestné činnosti. Cílem trestněprávní sekce bude rozbor těchto problémů zahrnující mj. komparaci se zahraniční právní úpravou a praxí a návrhy jejich řešení.

Organizátoři si vyhrazují právo vybrat z přihlášených účastníků příspěvky k ústní prezentaci. Není plánována publikace příspěvků ve sborníku, takže účastníci mohou bez jakéhokoli omezení své texty publikovat jiným způsobem, např. v odborných časopisech.

 

Novela nového stavebního zákona a jednotné environmentální povolení

Poznámka: Sekce bude volně otevřená pro aktivní přihlášené.

Garant: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace:
S novým stavebním zákonem se od počátku pojí cela řada kontroverzí vyplývajících ze dvou základních cílů rekodifikace, a to zřízení soustavy státní stavební správy a integrace dotčených orgánů. Tyto aspekty nového stavebního práva byly důvodem, proč současná vláda připravila a předložila novelu nového stavebního zákona. Spolu s touto novelou byl předložen i návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku spolu s doprovodným změnovým zákonem. Cílem sekce je otevřít diskuzi nad těmito dvěma normami, zhodnotit jejich přínosy, negativa a zejména dopad do povolování staveb. Cílem sekce je také pokusit se najít odpověď na otázku, zda nás v blízké budoucnosti nečeká nutnost zcela nového pojetí stavebního práva, včetně územního plánování a v této souvislosti i ochrany životního prostředí při realizaci stavebních záměrů. V neposlední řadě budou vítány i příspěvky na téma účasti veřejnosti v procesech podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku nebo stavebního zákona.

 

Princip publicity a právo na informace ve veřejné správě

Poznámka: Sekce bude volně otevřená pro aktivní přihlášené.

Garant: JUDr. Martin Škurek, Ph.D.; prof. JUDr. Vladimír Sládeček , DrSc.

Anotace:
V současnosti postupně nabývají účinnosti jednotlivé části zákona č. 241/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vítány proto jsou příspěvky týkající se nových právních institutů zavedených zákonem č. 241/2022 Sb., a to například institutu veřejného podniku, zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou, informování o příjmech fyzických osob, výhradní dohody a Centrálního registru a dále příspěvky týkající se změn právní úpravy rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a odvolání proti němu a doplnění právní úpravy o omezení práva na informace z důvodu eliminace nepřiměřené zátěže povinného subjektu. Vítány jsou i příspěvky týkající se dalších oblastí právní úpravy poskytování informací ve veřejné správě a principu publicity veřejné správy.

 

Následky porušení povinností při správě daní

Poznámka: Sekce je koncipovaná jako uzavřená s předem připraveným programem.

Garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Anotace:
Novelou daňového řádu byla provedena revize systému sankcí, a to nejen systematická, ale i věcná. Jaké jsou názory na sankce v daňovém řádu obsažené? Jaké jsou zkušenosti s jejich uplatňováním? Hlavním cílem jednání v rámci této sekce OPD je představení názorů na účinnou právní úpravu, zkušeností s aplikací příslušných ustanovení před novelou i po novele daňového řádu a rozvinutí diskuze nad otázkou, zda je systém sankcí opravdu vyhovující i v porovnání se zahraničními právními úpravami.

 

Current issues

Poznámka: Sekce bude volně otevřená pro aktivní přihlášené, vše bude probíhat v anglickém jazyce.

Garant: Ing. Jana Bellová,Ph.D.; PhDr. Kamila Tozzi di Angelo

Anotace:
Palacky University in Olomouc, faculty of Law is proud to announce the opening of an interdisciplinary section within this year´s annual Juridical Days in Olomouc conference. Regardless of your position in society, economy structure, field of expertise, we all have been experiencing vast amount of changes that have affected everyday lives as well as almost all areas of our research.

The aim of this section is to provide a wide space as well as freedom for all those willing to participate and share their ideas, knowledge, skills, know-how and opinions regarding any current issues concerning individuals, firms, government policies, government institutions etc. All topics are welcome as long as you bear in mind that the audience is to consist of experts from many various fields hence there might be need to simplify.

This is the first time that such a large scope of interests’ event is to take place with the aim to gradually establish a place to meet and get to know those, who like the interdisciplinary approach and care to share their ideas, points of view and attitudes.

It is hoped to gradually establish a successful working network of those interested, so should this sound good to you, please come and participate.

It is our pleasure to invite you to participate in this section regardless of your field of expertise. The section will be held in English only and requires in person participation. Both active as well as passive participants are very welcome.

 

Právní úprava hromadných řízení

Poznámka: Sekce je koncipovaná jako uzavřená s předem připraveným programem, který bude zveřejněn koncem března, možná je pouze pasivní účast.

Garant: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Anotace:
Hromadná řízení budou s ohledem na legislativu Evropské unie v brzké době upravena, pravděpodobně v podobě samostatného právního předpisu, novou legislativou účinnou zřejmě nejpozději k 1. 1. 2024. Jedná se o novou procesní úpravu, která bude mít dopad na uplaťnování nároků spotřebitelů proti podnikatelům. Sekce je zaměřena na diskuzi věnovanou nové právní úpravě v jejích podrobnostech, tj. na působnost nového zákona, subjekty řízení, průběh řízení včetně koncentrace řízení a též samozřejmě i na otázku náhrady nákladů.

 

Právo duševního vlastnictví

Poznámka: Sekce bude volně otevřená pro aktivní přihlášené.

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Anotace:
Sekce je zaměřena na volná témata z průmyslového a jiného duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže a podobných oblastí. A to z hlediska právních předpisů, judikatury nebo právní doktrín.

 

Ochrana spotřebitele v době globálních výzev/ Consumer Protection in Times of Global Challenges

Poznámka: Sekce bude koncipována jako dvojjazyčná a v hybridní podobě. Program prvního dne bude sestaven předem a zveřejněn koncem března, druhý den bude program sestaven z vybraných příspěvků aktivně přihlášených.

Garant: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M., Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

Anotace:
Původně bylo evropské spotřebitelské právo vytvořeno za účelem posílení vnitřního trhu a blahobytu. Hlavním cílem spotřebitelské legislativy bylo "prostřednictvím dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispět k řádnému fungování vnitřního trhu". Nové technologie, digitální ekonomika a naléhavá klimatická situace však nutí evropské zákonodárství k přepracování a modernizaci spotřebitelského práva s cílem podpořit oběhové hospodářství a udržitelnější vzorce spotřeby. Záměrem této sekce je poskytnout platformu pro výměnu nápadů, osvědčených postupů a inovativních řešení v oblasti ochrany spotřebitele a posílit schopnost zúčastněných stran řešit výzvy v oblasti ochrany spotřebitele. Cílem je spojit akademické výzkumníky a další odborníky, aby diskutovali a řešili tyto výzvy, kterým čelí spotřebitelé v rychle se měnícím globálním prostředí, a úlohu ochrany spotřebitele při překonávání těchto výzev.

Sekce bude rozdělena na anglickou a českou podsekci, aby se jí mohlo zúčastnit co nejširší publikum a aby mohla být přínosem pro diskusi. Mezi významnými přednášejícími budou např.: Prof. Joasia Luzak (University Exeter), prof. Susanne Augenhofer (University Innsbruck), Prof. Alberto De Franceschi (University Ferrara), Ass. prof. Katalin Cseres (University of Amsterdam) a Prof. Zsolt Hajnal (University of Debrecen).

Originally European consumer law was framed for boosting the internal market and welfare. Main aim of the consumer legislation was “trough the achievement of high level of consumer protection, to contribute to the proper functioning of the internal market.” However, new technologies, the digital economy and the climate urgency force European lawmaking to re-draft and modernize the Consumer Law to encourage a circular economy and more sustainable consumption patterns. This section intends to provide a platform for exchanging ideas, best practices and innovative solutions in the field of consumer protection and to enhance the ability of stakeholders to address consumer protection challenges. The aim is to bring together academic researchers and other experts to discuss and address these challenges faced by consumers in a rapidly changing global landscape and the role of consumer protection in navigating these challenges.
The section will be divided into English and Czech subsections to ensure that the widest possible audience can participate and benefit from the discussions.Notable speakers include Prof. Joasia Luzak (University Exeter), Prof. Susanne Augenhofer (University Innsbruck), Prof. Alberto De Franceschi (University Ferrara), Ass. Prof. Katalin Cseres (University of Amsterdam) and Prof. Zsolt Hajnal (University of Debrecen).

 

Aktuální změny zákoníku práce ve světle požadavků unijní úpravy

Garant: JUDr. Petr Podrazil Ph.D.

Anotace: Většina připravovaných změn zákoníku práce je činěna v důsledku nově přijatých směrnic Evropské unie. Cílem sekce je analyzovat stupeň, způsob či vhodnost harmonizace evropských požadavků v tuzemské právní úpravě. Stranou pozornosti by neměla zůstat ani judikatura Soudního dvora Evropské unie.

 

Informace pro zájemce o účast

Elektronickou přihlášku odešlete nejpozději do pondělí 17. 4. 2023. 

Organizátoři konference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány. Pokud je sekce koncipována jako uzavřená, je možná pouze pasivní účast.

V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení po dobu konání konference a není zahrnuto ubytování, které si účastníci zajišťují sami.

 

Místo konání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
779 00 OlomoucPokud k nám pojedete autem, zaparkovat můžete např. na ulici 17. listopadu nebo v garážích nákupního centra Šantovka.

Pokud se rozhodnete dát přednost MHD, na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci využijte tramvaj číslo 1, 5 nebo 7 a poté vystupte na zastávce Envelopa. Odtud je to pěšky cca 100 metrů.

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 2.500 Kč nebo 100 € (zahrnuje odborný program a občerstvení v průběhu konference - coffee breaky, čtvrteční oběd a večerní raut, páteční oběd). Pokud využijete hybridní formu sekce Ochrana spotřebitele v době globálních výzev/ Consumer Protection in Times of Global Challenges, poplatek činí 750 Kč nebo nebo 30 €. Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v eurech). Hotovostní platby nepřijímáme. Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do 16. 4. 2023.

Jednou uhrazené poplatky nevracíme.

Pokud chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Pokud potřebujete, na místě konání konference obdržíte potvrzení o provedené platbě a potvrzení o účasti na konferenci – požadavek prosíme nahlásit předem v rámci přihlášky.
Doktorandi Právnické fakulty UP v Olomouci konferenční poplatek neplatí.

KORUNOVÝ ÚČET
č. účtu: 19-1096330227/0100 - KB, a.s.
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

EUROVÝ ÚČET
č. účtu: 43-3855090287/0100 - KB, a.s.
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx
variabilní symbol: Variabilní symbol se účastníkům konference automaticky vygeneruje a zobrazí po registraci, zároveň jim přijde na e-mail.

Fakturační údaje fakulty:
Právnická fakulta UP Olomouc
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Olomoucké právnické dny 2023 dojednána konferenční sleva

Rezervaci i hrazení ubytování si provádí účastníci s ubytovacím zařízením sami. Při využití hesla "konference Olomoucké právnické dny" Vám může být nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů.

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

Ceník

Termín: 18.-19. 5. 2023 
Možnost rezervace pokoje s 10% slevou přes odkaz  HOTELARIGONE. Po rozkliknutí si již pouze vyberete termín, počet osob a dokončíte rezervaci.

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem. 
Hoteloví hosté mohou využít nabídky masáží, hotelové restaurace a vinárny. 

Při objednávání zadávejte heslo Olomoucké právnické dny. 

Více informací o hotelu na www.arigone.cz.

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.
V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

Ceník

Termín: 18.-19. 5. 2023 
5x jednolůžkový pokoj — 690 Kč/pokoj/noc ( + 21,-/noc je poplatek městu ) 
5x dvoulůžkový pokoj — 470 Kč/osoba/noc ( + 21,-/noc je poplatek městu ) 

Rezervace možná do 15. 4. 2023 

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202. 

Při objednávání zadávejte heslo Olomoucké právnické dny.

Comfort Hotel Olomouc Centre***

https://www.comforthotelolomouccentre.com

Ceník

Rezervace: pro rezervace prosím používejte výhradně e-mail: reservations.colo@c-hotels.cz

Heslo: Olomoucké právnické dny

Termín: 18.5. – 19.5.2023

Ceny: 3 000 CZK – jednolůžkový pokoj/noc

          3 300 CZK – dvoulůžkový pokoj/noc

Výše uvedené ceny jsou včetně snídaně, Wi-Fi připojení a DPH a jsou bez

nároku na provizi. Ceny neobsahují místní poplatek ve výši 21 CZK/osoba/noc.

Platební podmínky: 100% předplatba na základě zálohové faktury zaslané hotelem do 14 dní ode dne učinění rezervace – po úhradě předplatby se rezervace stává fixní. Pokud nebude dodržen termín úhrady, hotel má právo rezervaci stornovat a pokoje nabízet jinému klientovi.

 

Stornopoplatky: 50% ceny ubytování, pokud bude rezervace zrušena od 20.4. do 3.5.2023 100% ceny ubytování, pokud bude rezervace zrušena po 4.5.2023, nebo dojde k no-show (nedojezdu). Při zkrácení pobytu je účtován stornopoplatek za stornované noci.

V případě vyšší moci (např. vládní opatření, díky kterým se konference zruší) nebude účtován stornopoplatek a zaplacená předplatba se vrací, resp. Je možné ji ponechat jako kredit pro jiný pobyt.

Více informací o hotelu, včetně mapy zde: Comfort Hotel Olomouc Centre, Olomouc | Vítejte na oficiálních stránkách

Publikace příspěvků

Z konference není plánován sborník. Příspěvky je možné zaslat do redakce časopisu Acta Iuridica Olomucensia na elektronickou adresu redakce.aio@upol.cz v termínu do 30.6.2023. Pokyny pro autory jsou k dispozici zde.

 

Fotogalerie

Kontakt

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost
renata.sinova@upol.cz, +420 605 825 540

Mgr. Markéta Sýkorová
marketa.sykorova@upol.cz, +420 585 637 683


Partneři

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)