Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 13. ročník proběhne dne 25. 4. 2019, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci. Téma plenární sekce je 30 let posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Věříme, že 13. ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Program konference

čtvrtek 25. 4. 2019

8:00 — 9:00prezence
9:00 — 9:10JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (děkanka PF UP v Olomouci)
Zahájení a přivítání účastníků konference
9:10 — 10:00Plenární sekce 30 let posttotalitního právního řádu
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
Transformace právního řádu po listopadu 1989
Diskuze
10:30 — 12:00I. blok jednání v sekcích
12:00 — 13:00Oběd
13:00 — 14:30II. blok jednání v sekcích
14:30 — 15:00Coffee break
15:00 — 17:30III. blok jednání v sekcích
19:30 — 23:30Společenský večer — Café New One, tř. Svobody 21, 779 00 Olomouc www.cafenewone.cz

Sekce Tvorba práva a vliv politiky na právní řád

Místo konání: U5, budova A

Garanti: Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D., JUDr. Martin Škurek, Ph.D.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátor: Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

doc. JUDr. Boris Balog, Ph.D. (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva)
Tvorba práva bez vplyvu politiky na právny poriadok

doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Politická zadání při tvorbě pozemkové reformy

Mgr. Pavel Všetička (Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta)
Problematika dotváření práva v oblasti faktických úkonů

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Vliv separatismu na reformu trestního zákona ve Španělsku

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátor: JUDr. Martin Škurek, Ph.D.

JUDr. Martin Píry, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta)
Verejný záujem

JUDr. Monika Horáková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Zákon o státní službě - peripetie legislativního procesu

JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Navrácení v předešlý stav - předobraz ve správním řádu z r. 1928

JUDr. Martin Škurek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta)
Vliv komunální politiky na tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Sekce Europeizace a internacionalizace právního řádu

Místo konání: rotunda, budova A

Garanti: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL. M., Ph.D., JUDr. Martin Faix, Ph.D. MJI, Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Blok I (10:30-12:00)

Úvodní slovo: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL. M., Ph.D.

Moderátoři: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Internacionalizace lidských práv podle Edvarda Beneše

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Evropský unijní koncept právního státu a cesty jeho prosazování

JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. (Ústav štátu a práva SAV)
Európskosť a právna komparatistika

JUDr. Michal Petr, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Konsorcia ve výběrových řízeních

JUDr. Radim Hueber (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Územní azyl

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátorka: doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
A co takhle trans-influence? (aneb) V unijním právním systému nic nezačíná a nekončí v jediném bodu

Mgr. Soňa Ondrášiková (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
SDEÚ - prípad Tjebbes a i. a prípad SM (Enfant placé sous kafala algérienne)

JUDr. Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Europeizace a internacionalizace v kontextu mezinárodního práva soukromého

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Prorogační doložky ve sporech s cizím prvkem

Mgr. Michal Černý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Vaječný likér, šampaňský sorbet a bavlníkový květ - o vlivu rozsudků Soudního dvora na právní řád členského státu

JUDr. Martin Abrahám (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Nová pravidla pro spolupráci evropských soutěžních úřadů

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátoři: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL. M., Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Konanie o predbeženej otázke jako nástroj europeizácie slovenského právneho poriadku

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Řízení o předběžné otázce v kontextu českého ústavního práva: několik úvah k současnému vývoji

Mgr. Lucie Hurychová (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Ke švýcarskému trestnímu soudnictví nad mládeží

Mgr. Lucie Tungul, Ph.D., M.A. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Europeizace ve veřejném diskurzu kandidátských zemí EU - případ AKP a Gulenova hnutí v Turecku

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Europeizace z pohledu výstupů vědy a výzkumu

Diskuze

Sekce Ochrana slabší strany

Místo konání: MS2, budova B

Garant: doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátor: Mgr. Michal Vávra

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva Akademie věd České republiky)
Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy na dědice

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Adhezní smlouvy a obchodní podmínky

JUDr. Ondřej Horák, Pd.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Ochrana slabší strany v dědickém právu? K výhradě soupisu a genezi § 1705 OZ

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátor: Mgr. Michal Vávra

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Prolomení právní moci v zájmu slabší strany

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů v kontextu návrhu zákona o hromadných žalobách. Evropský a český pohled na kolektivní ochranu práv spotřebitelů.

Dr. iur Rita Simon, LL.M (ÚSP AV)
Kolektivní nástroje pro řešení rozsáhlých systémových problémů - nová forma reprezentativní žaloby?

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátor: Mgr. Michal Vávra

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Plánovaná novela zákoníku práce - aneb (ne)promarněná příležitost

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická Fakulta)
Ochrana slabšej strany v obchodnoprávnych vzťahoch

JUDr. Martin Hudák (Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva. Ústav súkromného práva)
Ochrana pacienta v súvislosti so záznamami

JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. (Kancelář veřejného ochránce práv)
Ochrana před diskriminací - ochrana slabšího nebo ochrana veřejného zájmu?

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická Fakulta)
Časový limit zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú vadným výrobkom: Medzi premlčaním, preklúziou a konceptuálnou autonómiou v práve EÚ

Diskuze

Sekce Judikatura – vliv soudů na vývoj právního státu

Místo konání: U2, budova A

Garant: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátor: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. (Ústav štátu a práva SAV Bratislava)
Vplyv rozhodnutí ústavného súdu na právny poriadok so zretelom na právo sociálneho zabezpečenia

Mgr. František Halml
Vliv soudů na vývoj soudního řádu správního

Mgr. Samuel Rybnikár, Ph.D. (Najvyšší súd SR)
Vypľňanie axiologických medzier v správnom súdnictve

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.
Tvorba a publikace judikatury

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátor: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

Mgr. Sylva Hanáková (Kancelář VOP)
Významné milníky v ochraně soukromého a rodinného života stejnopohlavních párů po roce 1989

JUDr. Václav Bendář, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Svědci allografní závěti

Mgr. Jakub Oliva (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Fikce doručení pracovněprávních písemností ve světle současné i chystané právní úpravy

Mgr. Jana Kokešová (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)
Limity normotvorby v reprezentativní demokracii

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátor: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. (PF UMB v Banskej Bystrici)
Summum ius summa iniuria (aj) v právnom štáte

Mgr. Martin Ciferský (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
Elektronická platforma UBER po roszudku Súdneho dvora EU

Mgr. Sandra Vareninová (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Vývoj judikatury týkající se zákazu nucení k sebeobviňování

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Vliv judikatury na změny ve vztahu českého státu a církví

Diskuze

Sekce Nové právní koncepty v soukromém právu

Místo konání: Aula, budova B

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátoři: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
(Ne)známé zástavní právo

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
NOZ a staré koncepty uhorského súkromného práva?

JUDr. Pavel Petr, Ph.D,. LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Shared ownership - nový nástroj bytové politiky?

JUDr. Kristýna Štěpánková
Poškozený a jeho právo na náhradu škody

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátoři: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

JUDr. Adam Talanda (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Několikeré příbuzenství v dědickém právu

Mgr. Lenka Dufalová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Mater est quam gestatio demonstrat: Surogačné materstvo a nové koncepty vzniku právneho materstva

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Postavení manžela dlužníka v rámci směnečného závazku

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátoři: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.

Mgr. Jan Grepl (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Nález rozhodčí komise spolku

JUDr. Katarína Kamenická
Limitácia výšky náhrady škody, pri neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia v akciovej spoločnosti

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Zavádzanie inovatívnych nástrojov vyvodzovania zodpovednosti voči štatutárnym orgánom v podmienkach práva Slovenskej republiky

Mgr. Ivan Kisely (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Aktivizmus akcionárov alebo sú minoritní akcionári vždy slabšou stranou?

Diskuze

Sekce Současné postavení jednotlivce a veřejnosti v kontextu mechanismů právní ochrany

Místo konání: U3, budova A

Garant: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátor: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
Elektronicke podanie ve správnom konaní

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D. (Česká národní banka)
Ochrana právnické osoby proti zveřejnění informace správním orgánem

JUDr. Tereza Chadimová (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Může mediace ve veřejné správě sloužit ochraně veřejného zájmu a současně představovat mechanismus právní ochrany veřejnosti?

JUDr. Filip Korček (Právnická fakulta Trnavská univerzity v Trnave)
Ochrana obetí trestných činov v SR

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátor: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

JUDr. Michal Maslen, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
Jednotlivec a verejnosť v postupoch stavebného práva - právna ochrana prostredníctvom procesných environmentálnych práv

Dr. Avv Frnacesco Anastasi (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Resilience instruments for the protection of water resources

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)
Soukromé vs. veřejné vymáhání environmenatálních práv: úvahy nad přenositelností kolektivních nástrojů využívaných mj. v ochraně spotřebitele do oblasti ochrany životního prostředí

JUDr. Martina Tekeliová, PhD. (UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta)
Ochrana práv vlastníka stavby

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátor: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

JUDr. Lubica Masárová, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Kolektívny aspekt slobody vierovyznania

Mgr. Petra Melotíková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
GDRP - revoluce v ochraně osobních údajů jednotlivců?

Mgr. Elena Pospíšilová (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Právní ochrana jednotlivce při posuzování invalidity

Sekce Právně-ekonomické aspekty fungování státu

Místo konání: U4, budova A

Garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátoři: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Mgr. Taťána Špírková, Ph.D.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Daňová reforma versus vývoj daňové soustavy po roce 1989

JUDr. Mgr. Taťána Špírková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Zásady daňového práva a jejich vliv na správné fungování správy daní

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. (FPR ZČU)
Význam finanční kontroly pro fungování státu

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátoři: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Mgr. Taťána Špírková, Ph.D.

doc. JUDr. Soňa Kubicová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica)
Hospodárenie a nakladanie štátneho podniku s majetkom štátu

JUDr. Tatiana Kubincová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica)
Fiškálny záujmu štátu verzus záujem daňových subjektov v správnom súdnictve

JUDr. Vladimír Minčič, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
Štát a ochrana mladých ľudí v čase hospodárskej zmien

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátoři: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Mgr. Taťána Špírková, Ph.D.

Ing. Karolína Červená, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach, Právnická fakulta)
Ekonomicko-právny pohľad na zdaňovanie

Mgr. Ladislav Hrabčák (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach, Právnická fakulta)
Iniciatívy EÚ pri eliminácii daňových únikov

JUDr. Pavel Matoušek (Právnická fakulta Univerzity Palackého)

JUDr. Adrián Popovič, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach, Právnická fakulta)
Vybrané teoreticko-právne a aplikačné problémy dane z poistenia v Slovenskej republike v kontexte presahov do práva Európskej únie

JUDr. Monika Stojáková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach, Právnická fakulta)
Europeizácia cla a jeho vnímanie ako vlastný zdroj rozpočtu Európskej únie

Diskuze

Sekce Česko-polský právnický seminář

Místo konání: zasedací místnost 1.03, budova A

Garant: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Blok I (10:30-12:00)

Moderátor: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Právní stát mezi tradicí a postmoderními výzvami

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - dr Maciej Serowaniec (Univerzita M. Koperníka, Toruň)
Zásada demokratycznego państwa prawnego w świetle nadaktywnego orzecznictwa polskiego TK

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. (Metropolitní univerzita Praha)
Právní stát a meze kreativní činnosti Ústavního soudu

Diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

Blok II (13:00-14:30)

Moderátor: prof. dr hab. Krzyszof Skotnicki

dr Anna Gajda (Univerzita Gdaňsk)
Zasadzia Paňstwa prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Principy právního státu v judikatuře ústavního soudu

dr Anna Michalak (Univerzita Lodž)
Prezydent RP jako strażnik Konstytucji. Uwagi na tle praktyki ustrojowej lat 2015-2019

Diskuze

14.30 - 15.00 Coffee break

Blok III (15:00 - 17:30)

Moderátor: doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
Laický prvek v justici a nezávislost soudního rozhodování

dr Robert Adamczewski (Univerzita Lodž)
Ograniczenia zasady odrębności sądów w demokratycznym państwie prawnym

Mgr. Dorota Plonková (Právnická fakulta Univerzity Palackého)
Aktuální otázky insolvenčního práva v Polské republice a v České republice

Diskuze

Sekce konference

 1. Tvorba práva a vliv politiky na právní řád
 2. Europeizace a internacionalizace právního řádu
 3. Ochrana slabší strany
 4. Judikatura — vliv soudů na vývoj právního řádu
 5. Nové právní koncepty v soukromém právu
 6. Současné postavení jednotlivce a veřejnosti v kontextu mechanismů právní ochrany
 7. Právně-ekonomické aspekty fungování státu
 8. Česko-polský právnický seminář. Aktuální otázky právního státu v České republice a v Polské republice.

Pokyny pro autory příspěvku

Publikačním výstupem z letošního ročníku konference OPD 2019 bude sborník.

Příspěvek musí svým obsahem odpovídat tematickému zaměření jednotlivých sekcí konference, přinášet nové poznatky v dané oblasti a splňovat všechny formální požadavky. Editor má právo nezařadit do sborníku příspěvek, který těmto podmínkám nevyhovuje.

Příspěvek je nutné odevzdat do 26.5.2019 na e-mailovou adresu marketa.sykorova@upol.cz

Požadavky na rukopis

Příspěvek v jednacím jazyku konference (čeština, slovenština, angličtina) zpracujte dle přiložené šablony

Místo konání

Konference se koná na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc, zahájení se uskuteční v Aule PF UP (budova B).
Sekce Nové koncepty soukromého práva a Ochrana slabší strany se poté budou konat taktéž v budově B, ostatní v budově A.

Adresa:
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Parkování a místní MHD

 • bezplatné parkování je možné na parkovišti u PF UP nebo na ulicích Kosmonautů, 17. listopadu, Šmeralova
 • z vlakového nádraží jeďte tramvají č. 1, 5 nebo 7 a vystupte na zastávce "Envelopa" (2. zastávka)

Účastnický poplatek

Nejpozději do 15. 4. 2019 vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte prosím účastnický poplatek.

Účastnický poplatek: 1 000,- Kč (40,- EUR)

Údaje pro provedení platby:
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Údaje pro platby v Kč:
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: číslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno v e-mailu s potvrzením přijetí přihlášky
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Údaje pro platby v EUR:
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: číslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno v e-mailu s potvrzením přijetí přihlášky
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Upozorňujeme, že faktury vystavujeme až po uhrazení konferenčního poplatku. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu jako podklad pro platbu účastnického poplatku, pošlete, prosím, tento svůj požadavek na marketa.sykorova@upol.cz.

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • DPH 21%
 • konferenční materiály
 • obědy a občerstvení po celou dobu konference
 • účast na čtvrtečním společenském večeru

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Olomoucké právnické dny 2019 dojednána konferenční sleva při rezervaci uskutečněné do 10. 4. 2019.

Po zvolení Vámi preferovaného ubytovacího zařízení se, prosím, obraťte s žádostí o rezervaci pokoje/ lůžka přímo na kontakt uvedený u konkrétního zařízení. Při využití hesla "Právnická fakulta UP" Vám bude nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů. Upozorňujeme, že závaznou rezervaci i hrazení ubytování provádí sami účastníci dle domluvy s ubytovacím zařízením.

Organizátoři konference rezervace pokojů neprovádí, děkujeme za pochopení.

V případě dotazů se obraťte na Markétu Sýkorovou ( marketa.sykorova@upol.cz, 58 563 7683)

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

Ceník

Termín: 24. — 26. 4. 2019
5x dvoulůžkový pokoj: 2061,- Kč/pokoj/noc

Termín: 25. — 26. 4. 2019
2x Junior Suite pokoj: 3231,- Kč/2 osoby pokoj/noc nebo 2961,- Kč/1 osoba/noc

Rezervace možná do 1. 4. 2019

Všechny pokoje jsou vybaveny stylovým nábytkem, sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít masérská studia, objednávky předem na webových stránkách hotelu.

Parkování je možné přímo na zabezpečeném hotelovém parkovišti za 100,- Kč/noc či na vyhrazených stáních u hotelu. Cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20,- Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Parkování v garážích u Hanáckého pluku, cca 400m od hotelu. Cena 20,- Kč/h nebo 250,- Kč/den.

Při objednávání využívejte výhradně e-mail: hotel@arigone.cz nebo tel. číslo: 585 232 351 a zadávejte heslo "konference Olomoucké právnické dny".

Hotel Palác

www.hotelpalac.cz

mapa

Ceník

Termín: 25. — 26. 4. 2019
5x jednolůžkový pokoj: 1250,- Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj - oddělené postele - 1430,- Kč/pokoj/noc

Rezervace možná do 1. 4. 2019

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít solárium, prádelnu či hotelovou kavárnu Café Palác v přízemí budovy.

Parkovné: na městském parkovišti, cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20 Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Při objednávání zadávejte heslo "konference Olomoucké právnické dny".

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.

V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

Ceník

Termín: 25. — 26. 4. 2019
5x jednolůžkový pokoj — 590 Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj — 400 Kč/osoba/noc

Rezervace možná do 15. 3. 2019

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202, nezapomeňte uvést, že jste účastníky konference Olomoucké právnické dny a tedy hosté Univerzity Palackého, aby vám mohla být zaúčtována nižší cena (uvedená výše).

Fotogalerie

Kontakt

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí organizačního týmu

Markéta Sýkorová
marketa.sykorova@upol.cz, +420 58 563 7683


Partneři letošního ročníku

Partneři loňského ročníku