Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 14. ročník proběhne ve dnech 21.—22. 5. 2020, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Věříme, že 14. ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i tento ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Program konference

čtvrtek 21. 5. 2020

10:00 — 11:00Prezence
11:00 — 11:10Zahájení a přivítání účastníků konference
11:10 — 12:30Plenární sekce
Diskuze
12:30 — 13:30Oběd
13:30 — 15:00I. blok jednání v sekcích
15:00 — 15:30Coffee break
15:30 — 17:30II. blok jednání v sekcích
19:30 — 23:30Společenský večer

pátek 22. 5. 2020

9:00 — 10:30III. blok jednání v sekcích
10:30 — 11:00Coffee break
11:00 — 12:30IV. blok jednání v sekcích
12:30Zakončení konference a číše vína

Odborné sekce

Správní řízení a daňové řízení - (ne)odůvodněné odchylky právních úprav a jejich důsledky

Garant: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Správní řízení i daňové řízení je v České republice upraveno zcela samostatnými procesními úpravami – správním řádem a řádem daňovým. Toto komparativně pojaté téma tak nabízí velké množství teoretických i praktických otázek a problémů k zamyšlení. Například, zda a z jakých důvodů jsou úpravy jednotlivých procesních institutů a postupů v těchto dvou zákonech odlišné, pokud ano, zda jsou odlišná řešení a pojetí odůvodněná či nikoli, zda v této souvislosti vyvstávají problémy v praxi, apod. Stejně tak lze poukázat i na to, zda některá z úprav obsahuje instituty, které druhý zákon nezná, a zda je takovýto stav žádoucí a odpovídá potřebám a specifikům jednotlivých řízení. Konečně mohou obě úpravy vykazovat i zcela shodnou úpravu některých institutů, jež by si však v praxi vyžadovaly spíše úpravu rozdílnou, a to s ohledem na charakter jednoho či druhého řízení. Ve vztahu k zahraničním účastníkům konference pak samozřejmě oceníme komparaci jejich národních úprav, resp. dílčích problematik správního a daňového řízení.


Rodinné právo a nesporné soudnictví. Předběžná opatření.

Garant: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Předběžná úprava poměrů, zejména pak předběžná úprava poměrů dítěte, je v současné době mimořádně aktuálním a velmi hojně diskutovaným tématem. Zásah do rodinného života rychlým soudním rozhodnutím vydaným zpravidla toliko na základě osvědčení relevantních skutečností s sebou přináší zásadní důsledky, s nimiž je mnohdy nezbytné se vypořádávat i poměrně dlouhou dobu poté, co jsou již poměry upraveny meritorním rozhodnutím založeným na řádně zjištěném skutkovém stavu. Jedním z nejvýznamnějších prvků předběžné úpravy poměrů dítěte, který hýbe soudobou praxí, je pak časové omezení této „předběžnosti“ a následky tzv. „dlouhotrvajících předběžných opatření“, jimiž je fakticky predikováno rozhodnutí ve věci. Tyto i další otázky budou předmětem připravované sekce rodinného práva a nesporného soudnictví.


Procesní specifika řešení spotřebitelských sporů

Garant: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Navzdory poměrně komplexní regulaci práv spotřebitelů a jejich ochraně v hmotném právu, česká úprava neobsahuje tomu odpovídající procesní instituty, které by reagovaly na potřeby této oblasti práva. Účelem této sekce proto bude zhodnocení stávajícího stavu regulace a uplatňování procesních aspektů prosazování práv spotřebitelů v ČR a analýza nezbytnosti nebo potřebnosti určitých zvláštních procesních pravidel souvisejících s touto problematikou. K tomu poslouží i analýza zvláštních procesních úprav v zahraničí.


Právní etika

Garant: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

V poslední době stále více roste zájem o právní etiku, a to jak na akademické půdě, tak i v právní praxi. Sekce se bude věnovat nejen otázkám etiky právnických profesí, ale také obecnému významu morálních hodnot v právním myšlení. Je totiž zřejmé, že právní etika si nevystačí s ad hoc morálními intuicemi, ale vyžaduje systematickou teoretickou reflexi. Každá morální argumentace totiž předpokládá aplikaci obecných etických principů. A tyto principy nás zajímají.


Ochrana dětí v trestním právu hmotném i procesním

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Dětem, tj. osobám mladším osmnácti let, je poskytována zvláštní ochrana v oblasti trestního práva hmotného i procesního. Tato právní úprava je spojena s řadou problémů, a to jak v rovině de lege lata, tak i v rovině de lege ferenda. Z oblasti trestního práva hmotného lze příkladmo zmínit např. otázky související s ochranou dětí před jejich sexuálním zneužívání, včetně jejich zneužívání k výrobě dětské pornografie, otázky související s fenomény moderní doby, jako je tzv. kyberšikana, apod. V oblasti trestního práva procesního se pak významné problémy objevují zejména v souvislosti s ochranou dětí nacházejících se v postavení zvlášť zranitelných obětí, u kterých se střetává na jedné straně legitimní zájem na ochraně před sekundární viktimizací, na druhé straně nutnost využít tyto osoby k důkazním účelům, a to za současného respektování práv obviněného na obhajobu. Právě těmto i dalším obdobným a důležitým problémům bude věnována pozornost v rámci trestněprávní sekce Olomouckých právnických dnů.


Vliv práva EU na organizaci, činnost a postupy národních soudních orgánů

Garant: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D., JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Sekce se zaměří na otázky vlivu práva EU a jeho principů na organizaci, postavení, rozhodovací činnost a postupy národních soudu. Příspěvky se mohou zabývat celou škálou otázek souvisejících zejména s organizací justice (nezávislost; efektivní prosazování práva EU ve smyslu čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec; právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 47 Listiny základních práv EU); procesními aspekty aplikace práva EU, zejména otázkami principů národní procesní autonomie a bezprostřední aplikace práva EU (Simmenthal princip); problematikou předběžných otázek (praxe, problémy, přístup národních ústavních sudů k prejudiciálnímu řízení, aplikace kritérií CILFIT); uplatňováním principu odpovědnosti státu za škodu (Francovich princip) v řízeních před národními soudy.


Aktuální otázky majetkových poměrů s přeshraničním prvkem

Garant: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D., JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA

Otázky spojené s majetkovými poměry s přeshraničním prvkem jsou z hlediska mezinárodního práva soukromého tradičně považovány za otázky stěžejní. Vždyť právě mezinárodní obchod, založený na koupi a prodeji zboží, je s nimi každodenně konfrontován a to jak z hlediska rozhodného práva, tak z hlediska nutnosti určit pravomoc soudů či rozhodců. V posledních letech se však vlivem regulace EU tato oblast stává předmětem zájmu i z hlediska dalších právních odvětví. Unifikovaná úprava vyživovací povinnosti či majetkových poměrů manželů a nesezdaných partnerů představuje další výzvy a prostor pro polemiku a výzkum v této oblasti.

Sekce je otevřena pro příspěvky zaměřené na otázky spojené s majetkovými poměry s přeshraničním prvkem a to jak z oblasti kolizní, tak procesní, případně také s problematikou právní komparatistiky v návaznosti na určení rozhodného práva.


The ICC´s Contribution to Development of International Humanitarian Law

Garant: JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D.

Sekce se zaměří na otázky vzájemného vztahu mezinárodního práva trestního a mezinárodního práva ozbrojených konfliktů. Vychází přitom z předpokladu, že mezinárodní trestní soudy a tribunály jsou významnými hybateli rozvoje mezinárodního práva ozbrojených konfliktů. Postačí zmínit rozhodnutí přijímaná v případu Tadić, která představují součást dnes již "zlatého fondu" vytvořeného v této oblasti Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Cílem sekce je posoudit a zhodnotit, jakou roli v rozvoji mezinárodního práva ozbrojených konfliktů sehrál/sehrává Mezinárodní trestní soud.


Nový občanský zákoník v judikatuře Nejvyššího soudu

Garant: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Šest let po nabytí účinnosti nového OZ se začíná utvářet judikatura Nejvyššího soudu k této úpravě. Je proto vhodné zkoumat, zda je nová občanskoprávní úprava v aktuální judikatuře tohoto soudu reflektována, či zda existují určité tendence aplikovat starší judikaturu - byť ta již nemusí být s ohledem na novou právní úpravu použitelná).


Právo duševního vlastnictví

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Sekce se zaměří na rozmanité otázky práv průmyslových, práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a na právo proti nekalé soutěži v mezinárodním, evropsko-unijním a českém kontextu.


Překážky v práci

Garant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Překážky v práci představují oblast, kde dochází k úzkému kontaktu práva pracovního s právem sociálního zabezpečení. Sekce se proto může účastnit širší škála odborníků. Vítány budou příspěvky a diskuze zaměřující se na aktuální právní problémy překážek v práci, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Stranou pozornosti by neměly zůstat nedávné změny na poli překážek v práci (zrušení karenční doby). Zvláštní pozornost by měla být věnována rovněž rozboru judikatury mapující problematiku překážek v práci.


Mediace v aplikační praxi

Garant: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Sekce se zaměří na reflexi současné aplikační praxe mediace v České republice s ohledem na zákonné podmínky. Zabývat se bude problematickými aspekty a možnostmi jejich řešení. Tematicky se zaměří např. na otázku slaďování výkonu mediace dle zákona o mediaci, míry dobrovolnosti mediace, kvalifikačních požadavků na osobu mediátora, efektivity praxe mediace, modelů mediace, interdisciplinární spolupráce v oblasti mediace a další.


Změny a proměny v právu obchodně konfiguračním, soutěžním a insolvenčním

Garant: Mgr. Michal Černý, Ph.D.

Právo se mění skokově novelizacemi právních předpisů, dochází však také k jeho proměnám v důsledku přijímání nových soudních a správních rozhodnutí, stejně tak v důsledku vědeckého zkoumání, přejímání myšlenek a přístupů a jejich zabudování do právního řádu. Stávající instituty tak mohou být doplněny novými, dostat nový obsah nebo být úplně nahrazeny. Sekce se má zabývat těmito změnami a proměnami v právu soutěžním, obchodně-korporačním a insolvenčním.

Pokyny pro autory příspěvku

Publikačním výstupem z letošního ročníku konference OPD 2020 bude sborník.

Příspěvek musí svým obsahem odpovídat tematickému zaměření jednotlivých sekcí konference, přinášet nové poznatky v dané oblasti a splňovat všechny formální požadavky. Editor má právo nezařadit do sborníku příspěvek, který těmto podmínkám nevyhovuje.

Příspěvek je nutné odevzdat do 22. 6. 2020 na e-mailovou adresu marketa.sykorova@upol.cz

Požadavky na rukopis

Příspěvek v jednacím jazyku konference (čeština, slovenština, angličtina) zpracujte dle přiložené šablony

Místo konání

Konference se koná na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc, zahájení se uskuteční v Aule PF UP (budova B).

Adresa:
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Parkování a místní MHD

  • bezplatné parkování je možné na parkovišti u PF UP nebo na ulicích Kosmonautů, 17. listopadu, Šmeralova
  • z vlakového nádraží jeďte tramvají č. 1, 5 nebo 7 a vystupte na zastávce "Envelopa" (2. zastávka)

Účastnický poplatek

Nejpozději do 3. 5. 2020 vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte, prosím, účastnický poplatek.

Účastnický poplatek: 1 500,- Kč (59,- EUR)

Údaje pro provedení platby:
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Údaje pro platby v Kč:
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: 6919004030
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Údaje pro platby v EUR:
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: 6919004030
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Upozorňujeme, že faktury vystavujeme až po uhrazení konferenčního poplatku. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu jako podklad pro platbu účastnického poplatku, pošlete, prosím, tento svůj požadavek na marketa.sykorova@upol.cz.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • DPH 21%
  • konferenční materiály
  • obědy a občerstvení po celou dobu konference
  • účast na čtvrtečním společenském večeru

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Olomoucké právnické dny 2020 dojednána konferenční sleva.

Po zvolení Vámi preferovaného ubytovacího zařízení se, prosím, obraťte s žádostí o rezervaci pokoje/ lůžka přímo na kontakt uvedený u konkrétního zařízení. Při využití hesla "Právnická fakulta UP" Vám bude nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů. Upozorňujeme, že závaznou rezervaci i hrazení ubytování provádí sami účastníci dle domluvy s ubytovacím zařízením.

Organizátoři konference rezervace pokojů neprovádí, děkujeme za pochopení.

V případě dotazů se obraťte na Markétu Sýkorovou (marketa.sykorova@upol.cz, 58 563 7683)

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

Ceník

Termín: 21. — 22. 5. 2020
5x dvoulůžkový pokoj: 2061,- Kč/pokoj/noc

Termín: 21. — 22. 5. 2020
2x Junior Suite pokoj: 3231,- Kč/2 osoby pokoj/noc nebo 2961,- Kč/1 osoba/noc

Všechny pokoje jsou vybaveny stylovým nábytkem, sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít masérská studia, objednávky předem na webových stránkách hotelu.

Parkování je možné přímo na zabezpečeném hotelovém parkovišti za 100,- Kč/noc či na vyhrazených stáních u hotelu. Cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20,- Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Parkování v garážích u Hanáckého pluku, cca 400m od hotelu. Cena 20,- Kč/h nebo 250,- Kč/den.

Při objednávání využívejte výhradně e-mail: hotel@arigone.cz nebo tel. číslo: 585 232 351 a zadávejte heslo "konference Olomoucké právnické dny".

Hotel Flora

www.hotelflora.cz

mapa

Ceník

Termín: 21. — 22. 5. 2020
10x jednolůžkový pokoj standart nebo comfort – 800,- Kč/1100,- Kč/pokoj/noc
10x dvoulůžkový pokoj standart nebo comfort – 1300,- Kč/1500,- Kč/pokoj/noc

Cena za pokoj a noc zahrnuje bufetovou snídani a DPH.

Parkování na hotelovém parkovišti za elektronickou závorou – 100,- Kč/auto/noc

Platba: samoplátci

Hosté si budou čerpat z rezervace pod heslem „Olomoucké právnické dny“ do 21. 4. 2020 na email hotelflora@hotelflora.cz nebo telefonicky 585 422 200. Rezervace nelze provádět přes webové stránky hotelu a jiné rezervační systémy.

Od 22. 4. 2020 bude možné rezervovat pouze dle volné kapacity.

Více informací o hotelu na www.hotelflora.cz.

Hotel Palác

www.hotelpalac.cz

mapa

Ceník

Termín: 21. — 22. 5. 2020
5x jednolůžkový pokoj: 1250,- Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj - oddělené postele - 1430,- Kč/pokoj/noc

Rezervace možná do 1. 5. 2020

Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít solárium, prádelnu či hotelovou kavárnu Café Palác v přízemí budovy.

Parkovné: na městském parkovišti, cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20 Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Při objednávání zadávejte heslo "konference Olomoucké právnické dny".

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.

V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje (bez snídaně).

Ceník

Termín: 21. — 22. 5. 2020
5x jednolůžkový pokoj — 590 Kč/pokoj/noc
5x dvoulůžkový pokoj — 400 Kč/osoba/noc

Rezervace možná do 15. 4. 2020

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202, nezapomeňte uvést, že jste účastníky konference Olomoucké právnické dny a tedy hosté Univerzity Palackého, aby vám mohla být zaúčtována nižší cena (uvedená výše).

Fotogalerie

Kontakt

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí organizačního týmu

Mgr. Markéta Sýkorová
marketa.sykorova@upol.cz, +420 58 563 7683