Studentská právní poradna

Studentská právní poradna je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studenti PF UP v Olomouci pod vedením pedagogů a praktikujících právníků řeší reálné případy klientů, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátí s žádosti o rozbor jejich situace. Studentská právní poradna je určena především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta.

Aktuality

Informujeme naše klienty, že z kapacitních důvodů ukončila poradna pro zimní semestr příjem nových klientů, práce na stávajících případech pokračují. Poradna se klientům opět otevře 28. února 2022 a bude mít otevírací dobu: po – čt 8:00 – 16:30. Objednávat se lze od 14. února 2022, a to telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Doporučujeme se předem objednat!

Objednávat se lze telefonicky na čísle 585 637 616 nebo e-mailem na e-mailové adrese studentskapravniporadna@upol.cz, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.

Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme!!!

Neobjednané klienty bereme v pořadí jejich příchodu, vyčkejte, prosím, než si pro Vás přijdeme.

Zprávy o činnosti SPP

Zpráva o činnosti Studentské právní poradny PF UP v Olomouci (2016-2019) CZ (1,3 MB)
Annual Report of the Students´Legal Aid Office (2016-2019) EN (1,3 MB)

Kontakt

kancelář Studentské právní poradny
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
Olomouc 779 00 (budova B, v přízemí vlevo)

studentskapravniporadna@upol.cz

585 637 616

Máte-li zájem o objednání se na konkrétní dobu, napište nám e-mail nebo volejte: 585 63 7616
Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme. Nejcennější zkušeností pro naše studenty je osobní kontakt s klienty, proto na něm trváme. Studentská právní poradna má omezenou kapacitu, proto s objednáním neváhejte.

Neobjednané klienty bereme v pořadí jejich příchodu, vyčkejte, prosím, v čekárně SPP, až si pro Vás přijde student či studentka, kteří mají službu na recepci Poradny, nebo se objednejte na termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Pravidla poskytování právní pomoci

 1. Právní pomoc je v rámci Studentské právní poradny poskytována studenty pod dozorem pedagogů Právnické fakulty Univerzity Palackého vOlomouci, advokátů zapsaných v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou nebo advokátních koncipientů, zapsaných v seznamu advokátních koncipientů, vedeném Českou advokátní komorou (dále jen supervizoři).
 2. Právní pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak v případu dále postupovat.
 3. Právní pomoc je poskytována především osobám, které si nemohou dovolit placenou právní pomoc, tj. nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení právní služby advokáta. Klientům, jimž to jejich finanční situace dovoluje, doporučujeme, aby využili profesionálních služeb advokáta, který může na rozdíl od Studentské právní poradny poskytnout také právní zastoupení a zpravidla nepotřebuje k poskytnutí svých služeb tolik času, jako studenti ve Studentské právní poradně.
 4. Studentská právní poradna neposkytuje právní poradentství v oblasti korporátního práva, restitučního práva a v trestním právu ve věcech, které vyžadují zastoupení právním zástupcem. Studentská právní poradna nepřijímá klienty, jimž již právní pomoc poskytuje jiný subjekt.
 5. Studentská právní poradna neposkytuje právní zastoupení u soudů či jiných orgánů a nejedná za klienta. Klient činí veškeré úkony ve své věci sám a svým vlastním jménem.
 6. Klient vždy sám určuje další postup ve své věci. Studenti poskytující právní poradenství v rámci Studentské právní poradny nemohou rozhodovat tyto otázky za klienta ani mu radit, jak se má rozhodnout.
 7. Studentská právní poradna za škodu vzniklou v důsledku poskytnutí právní pomoci odpovídá pouze v případě, že při poskytování právní pomoci došlo ze strany studentů nebo supervizorů k zaviněnému porušení povinností plynoucích z vnitřních předpisů Studentské právní poradny.
 8. Na poskytnutí právní pomoci nemá klient právní nárok. Studentská právní poradna si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit poskytování právní pomoci. Důvodem pro odmítnutí nebo ukončení může být např. porušení pravidel poskytování právní pomoci ze strany klienta, neposkytnutí všech požadovaných informací pro vypracování právní rady, pracovní vytíženost kanceláře Studentské právní poradny nebo přílišná složitost případu.
 9. Právní pomoc je poskytována jak ve formě písemné právní rady, která se předává klientovi, tak i ve formě ústní konzultace. Vyhotovení právní rady trvá obvykle nejméně 1 měsíc, podle složitosti případu i déle.

Nejčastěji kladené otázky

Komu je právní pomoc SPP určena?

SPP nabízí svoje služby všem osobám s právním problémem spadajícím do její agendy (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, správní právo, právo sociálního zabezpečení). Pokud jste například smlouvu uzavřeli jako živnostník, nemůže se SPP Vašemu problému věnovat, protože patří do sféry obchodního práva. Rovněž Studentská právní poradna neposkytuje rady v oblasti trestního práva. SPP nemůže z etických důvodů poskytovat právní rady klientům v případech, kde je protistranou Univerzita Palackého, protože je její součástí.

Jak mohu požádat SPP o právní pomoc?

SPP přijímá nové případy několik týdnů v semestru vždy v otevírací době od pondělí do čtvrtka. Právní rady neposkytujeme po telefonu, proto vás žádáme, abyste nás s právním problémem navštívili v kanceláři SPP. K úvodnímu pohovoru vás do kanceláře pozve student, který má právě službu na recepci. Na schůzku doporučujeme se předem objednat!

Jak poskytování právní pomoci v SPP probíhá?

Studenti vedou úvodní pohovor sami. Na začátku vám vysvětlí, jak SPP funguje a na co se máte připravit. Zjistí, zda se vašemu právnímu problému může SPP věnovat. Všechny informace vám taky odevzdá v písemné podobě. Překážkou spolupráce, kterou je možné identifikovat hned v úvodu, může být například to, že váš případ zjevně nespadá do agendy Studentské právní poradny, nebo že vám k určitému podání plyne lhůta, která je kratší než 14 dnů.

Student od vás dále zjistí kontaktní údaje a informace o případu. Studentům pomůže, pokud na úvodní pohovor přinesete i dokumenty související s případem.

Příklad

Chtěl/a bych poradit ohledně vypořádání společného jmění manželů. Jaké dokumenty mám přinést? Studenti budou potřebovat zejména:

 • oddací list
 • rodné listy obou manželů a dětí
 • rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • rozsudek o rozvodu manželství
 • dokumenty k nemovitostem, které vlastníte
 • seznam movitých věcí, které jste nabyli během trvání manželství
 • smlouvy o účtech v bance -další dokumenty o vašich závazcích - úvěry, půjčky, ...

Student na recepci vám ještě právní radu neposkytne. Brání mu v tom pravidla fungování kanceláře. Do spisu uvede podrobné informace o případu, které od vás získá. Všechny potřebné dokumenty okopíruje a originály vám na místě vrátí. Spis pak odevzdá kanceláři SPP, která jej pod příslušnou spisovou značkou předá supervizorovi.

Supervizor se s případem obeznámí a předá jej dvojici svých studentů. Ti budou od toho okamžiku jeho správci a v krátké době vás budou telefonicky kontaktovat (mělo by se tak stát do dvou týdnů od vaší první návštěvy). Podle náročnosti případu si s Vámi sjednají další postup či termín schůzky. Během práce na případu se na ně můžete kdykoli obrátit a to telefonicky prostřednictvím kanceláře SPP nebo na emailu poradny (studentskapravniporadna@upol.cz). Osobní kontaktní údaje na studenty neposkytujeme.

Po celou dobu práce na případu na studenty dohlíží supervizoři. Se studenty diskutují o případu, sledují, zda jejich právní rozbor jde správnou cestou, upozorňují je na případné omyly nebo odborné zdroje, kde by mohli hledat cestu k řešení. Než vám správci předají písemnou právní radu, musí ji schválit a podepsat jejich supervizor. Předání právní rady probíhá osobně. Za výjimečných okolností a po domluvě vám můžou studenti právní radu zaslat poštou nebo elektronicky. Doporučujeme však osobní schůzku. Během osobního rozhovoru máte příležitost doptat se na cokoli, čemu byste v právní radě hned neporozuměli. Máte taky příležitost studentům poskytnout zpětnou vazbu, která jim může velice pomoct.

Účelem právní rady je poskytnout vám právní analýzu případu a nastínit všechny způsoby jeho řešení, včetně možných rizik. Volba řešení a jeho realizace je už na vás. Veškeré kroky, pro které se rozhodnete, učiníte sami. Studenti pro vás můžou vypracovat podklady pro podání, dopis, nebo smlouvu, nemůžou za vás však činit žádné právní úkony.

Všechny údaje a informace, které nám svěříte, jsou důvěrné. Pracovníci a studenti SPP se zavázali k mlčenlivosti a spisy jsou uloženy v uzamčeném archivu. Univerzita Palackého, jejíž součástí je Studentská právní poradna, jakožto správce osobních údajů respektuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Pracují v poradně skuteční právníci?

Studenti v SPP poskytují právní rady pod dohledem pedagogů, advokátů nebo advokátních koncipientů zapsaných do seznamů advokátů nebo advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Všichni naši supervizoři mají za sebou vysokoškolské vzdělání v oboru právo a dlouholeté zkušenosti.

Můžu o jednoduchou radu požádat SPP po telefonu?

SPP neposkytuje právní rady po telefonu. Hlavním důvodem je, že právní rady, které studenti vypracují, vždy předem kontroluje a schvaluje supervizor. Předběžná kontrola by byla během telefonického rozhovoru nemožná. Naším cílem je taky poskytovat kvalitní právní rady, což vyžaduje důsledný sběr všech relevantních informací a právní analýzu. Proto probíhá první pohovor v kanceláři SPP a studenti mají k dispozici delší dobu na zpracování právní rady.

Bude mě SPP zastupovat u soudu?

Studenti SPP klienty u soudu nezastupují.

Kolik stojí vypracování právní rady?

SPP poskytuje právní služby bezplatně. Právní pomoc však nepokrývá správní nebo soudní poplatky, které bude vyžadovat podání připravené našimi studenty.

Právní radu potřebuji velmi rychle. Můžu se obrátit na SPP?

Způsob fungování SPP vyžaduje pro zpracování právní rady určitou dobu. Všechny právní rady před odevzdáním klientovi kontroluje a schvaluje supervizor, který je může vrátit studentům k dopracování. Komplexnost některých případů vyžaduje delší dobu na získání dostatečného množství informací a právní rozbor, a právní rady poskytují studenti, kteří potřebují na vypracování víc času než advokát s letitou praxí. Proto studentská právní poradna ani nepřijímá případy s lhůtou kratší než 14 dnů.

Moji příbuzní/známí se nemohou z pracovních nebo zdravotních důvodů dostavit do poradny. Můžu Vás navštívit jejich jménem a požádat studenty o řešení, které jim předám?

Ano, tento postup by byl možný, ale SPP bude potřebovat plnou moc, kterou vás k tomu pověřují. Tento postup však SPP akceptuje jen v opravdu krajních případech.

"Mně by stačilo, pokud byste tam zavolali vy jako právníci. To by problém vyřešilo." Je to možné?

Bohužel pravidla fungování SPP to vylučují. Studenti nemůžou vystupovat navenek jako vaši advokáti. Zhodnotí Vaší situaci po právní stránce a nastíní Vám možná řešení. Pokud máte zájem, připraví vám i podklady dopisů nebo podání, ale jejich odesílatelem budete pokaždé vy.

Celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta nabízí dva placené programy celoživotního vzdělávání určené primárně zájemcům o řádné studium - obor Právo - prezenční forma, obor Právo - distanční forma. Dále v rámci celoživotního vzdělávání připravuje aktuální kurzy a semináře.

Zápis přijatých uchazečů do programu Právo v CŽV – prezenční forma se uskuteční dne 14. září 2021 v 11:00 na Právnické fakultě UP v Olomouci

Zápis přijatých uchazečů do programu Právo v CŽV – kombinovaná forma se uskuteční dne 24. září 2021 v 11:00 na Právnické fakultě UP v Olomouci

Právo v celoživotním vzdělávání

Obor Právo - prezenční forma: Program je určen primárně zájemcům o řádné studium, kteří se v daném roce zúčastnili přijímacího řízení a nebyli z kapacitních důvodů přijati. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů.

Obor Právo - distanční forma: Program je určen nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Výuka je založená na samostudiu a tutoriálech, které probíhají 4x za semestr v sudý pátek.

Podrobnosti v informačním letáku

Přihlášení do Unifor

Separátní listina - 1. ročník distanční obor Právo v CŽV akademický rok 2021/2022

Rozvrh tutoriálů pro 1. ročník CŽV – distanční forma letní semestr AR 2021/2022

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017)

Bc. Alice Tandlerová
Organizace a zajištění studijního oboru Právo v CŽV
585 63 7688
alice.tandlerova@upol.cz

Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost

Aktuální judikatura ke kapitálovým společnostem

 • Termín: 8. února 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Rozsáhlá novela OSŘ a EŘ v oblasti exekučního práva (s účinností od 1. 1. 2022)

 • Termín: 11. února 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh)

 • Termín: 14. února 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů

 • Termín: 18. února 2022 (od 8:30 do 12:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh)

 • Termín: 11. března 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Nové znalecké právo

 • Termín: 25. března 2022 (od 13:00 do 16:00 hod)
 • Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh)

 • Termín: 8. dubna 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D. 
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového znaleckého práva

 • Termín: 22. dubna 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)
 • Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Aktuální otázky nájmu a pachtu

 • Termín: 27. dubna 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)
 • Přednášející: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Aktuální problémy opatrovnického soudnictví (z pohledu soudce i SPOD)

 • Termín: 20. května 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)
 • Lektorky: Mgr. Jana Malá, LL.M.
                  Mgr. Alice Musilová
 • Program: ZDE
 • Přihláška: ZDE

Další webináře/semináře budou uveřejňovány v průběhu letního semestru.

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
organizace a zajištění vzdělávacích kurzů/seminářů pro veřejnost
585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz

Fakultní školy

Právník ze střední

Právnická fakulta Univerzity Palackého vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol s názvem Právník ze střední. Soutěž je založena na řešení konkrétní právní situace s nutností právní argumentace. Soutěžící nebo soutěžní týmy obdrží zpětnou vazbu na písemný i mluvený projev. Vítězové obdrží hodnotné ceny.

Přihlášky: do 17. května 2021, prostřednictvím formuláře ZDE: 

Veškeré podrobnosti v prezentaci ZDE:

Základní informace

Právnická fakulta UP v Olomouci od roku 2017 úzce spolupracuje s vybranými středními školami, se kterými uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci. Na jejím základě je školám přiznáno právo používat označení "Fakultní škola Právnické fakulty PF UP". Koordinátorkou za PF UP je JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání.

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

 • Podpora zájmu studentů středních škol o právo — popularizační akce organizované fakultou s cílem rozšiřovat právního povědomí středoškoláků, a to akcemi přímo na PF UP (např. přednášky, konference, workshopy), nebo realizovanými na střední škole (např. výukové bloky).
 • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty — například soutěž Mezinárodní středoškolský Moot court. www.streetlawmoot.cz
 • Společné grantové projekty — spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.
 • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů — nabídka odborných konzultací v oblasti práva, pořádání seminářů pro učitele základů společenských věd.

Seznam fakultních škol

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO (Ostrava, Mariánské Hory) od listopadu 2020 www.jahu-prigo.cz
Gymnázium Šternberk od září 2019 gymst.edupage.org
Gymnázium Olomouc — Čajkovského od února 2018 www.gcajkol.cz
Gymnázium Olomouc — Hejčín od února 2018 www.gytool.cz
Slezské gymnázium v Opavě od června 2017 www.slezgymopava.cz

Koordinátor za PF UP

Daniel Pospíšil

daniel.pospisil@upol.cz

585 63 7507

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP ve dvou termínech v prosinci a v lednu ve svých budovách – 17. listopadu 6 a 8, Olomouc.
Uchazeči získají podrobné informace o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Program

Veškeré podrobnosti v záložce Studujte u nás.

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

Co? Jak? Kde? A proč studovat právě v Olomouci?

Nejčastější otázky prosincového dne otevřených dveří na právnické fakultě. Pro informace si přišlo několik stovek mladých lidí z různých krajů republiky. První zájemci přicházeli na fakultu ještě před zahájením programu.
"Přiznám se, že uvažuji čistě pragmaticky. Nejde mi matika a nejsem manuálně zručná. Mám dobré známky, jsem z Olomouce a ráda bych tu zůstala i na vysoké škole. Proto vybírám mezi několika obory na zdejší filozofické fakultě a právě mezi právy. Olomoucká práva jsou mi sympatická svou velikostí. A také jsem slyšela, že výuka je zaměřená hodně na praxi," řekla maturantka Alexandra Kovářová, která se chystala na první termín scio testů, jejichž výsledky jsou právě pro přijetí na PF UP rozhodující.
Jasnou volbou je olomoucká právnická fakulta pro Karla Kratochvíla. "Mám to do Olomouce asi třicet kilometrů. Humanitní předměty mě vždycky bavily. Dění na zdejší právnické fakultě už delší dobu sleduji hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě si podám přihlášku na více právnických fakult, ale na Univerzitu Palackého chci nejvíc."

Popularizační aktivity

Naše fakulta se pravidelně zapojuje do popularizačních akcí Univerzity Palackého.

Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Právnická fakulta zahájila poprvé výuku v rámci univerzity třetího věku v září 2015. Svůj program nazvala Ochrana jednotlivce a jeho práv. Zároveň nabízí jednosemestrální kurz Úvod do římského práva.

Veškeré podrobnosti najdete na portále Univerzity třetího věku na UP

Dětská univerzita

Dětem (8-12 let) přinášíme jedinečnou možnost vyzkoušet si s předstihem studium na vysoké škole. Díky prvotřídním přednáškám odborníků z Univerzity Palackého získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. A odměnou jim budou nejenom nabyté vědomosti, ale i krásný diplom o absolvování.

Veškeré podrobnosti najdete na www.pevnostpoznani.cz

Podpořte svou fakultu

Protože státní dotace jsou omezené, bude i právnická fakulta vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zkvalitnit její činnost, výuku nebo zpříjemnit její prostředí.

S právnickou fakultou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, fakulta se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Nyní můžete přispívat například na vybavení nebo činnost nové fakultní knihovny, která se právě staví.

Věnovat lze i věcné dary, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit.

Co získáte:

 • darovací smlouvu - potvrzení o daru (uplatnit si snížení daňového základu při poskytnutí darů mohou jak fyzické, tak právnické osoby)
 • pravidelné informace o dění na PF UP (pozvánky na společenské akce, přednášky pro veřejnost, zpravodaj PF UP...)
 • možnost podílet se na rozvoji fakulty

Pokud se rozhodnete jakkoli podpořit činnost právnické fakulty, kontaktujte, prosím, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Darovací smlouva vám bude zaslána e-mailem.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
585 63 7507
komunikace.pf@upol.cz

Pronájmy

Právnická fakulta disponuje moderními prostory, které lze využívat při pořádání vědeckých konferencí nebo slavnostních shromáždění. K pronájmu nabízí i kapacitně menší sály a místnosti, které jsou vhodné pro pořádání workshopů a školení. V případě zájmu o pronájem, nás neváhejte kontaktovat:

Renáta Grézlová
585 63 7509
renata.grezlova@upol.cz

Aula

(budova B)

kapacita: 320 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, audiovizuální technika, plátno, dataprojektor


Malý sál 1

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Malý sál 2

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Rotunda

(budova A)

kapacita: 75 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Zasedací místnost

(budova A)

kapacita: 25 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, plátno, dataprojektor


Vedle těchto místností lze pronajmout i jednotlivé učebny v přízemí budovy A (učebna U3, U4 a U5). Každá má kapacitu 39 míst k sezení (samostatné stolky se sklopnou deskou na psaní) a je vybavena standardní výukovou technikou.

Pro média

Oficiální název fakulty

CZ: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

EN: Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Mgr. Eva Hrudníková

585 63 7507

eva.hrudnikova@upol.cz | komunikace.pf@upol.cz


Mgr. Daniel Pospíšil

585 63 7507

daniel.pospisil@upol.cz | komunikace.pf@upol.cz

Tiskové zprávy

Vladimír Dzuro: zatýkal válečné zločince, teď přijíždí na právnickou fakultu
30. 11. 2021) www.zurnal.upol.cz, pdf

Zimní škola bude online a rozkročena mezi dvěma odbornými programy
(25.1.2021) www.zurnal.upol.czpdf

Právnická fakulta UP bude v zimním semestru učit bezkontaktně 
(4. 9. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

CLOSER. Výjimečný projekt právníků, který propojí Olomouc a Sarajevo
(7. 7. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knihovna olomoucké právnické fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci
(25. 6. 2020) www.pf.upol.cz, pdf

Právnická fakulta získala Cenu Bezpečnostní rady státu
(9. 6. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Přijďte se bavit právem. Olomouc zažije svou první Noc práva
(25. 2. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Senátoři zvolili novým děkanem právnické fakulty Václava Stehlíka
(14. 10. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Právnická fakulta a armáda posilují spolupráci, otevírají společné centrum
(13. 6. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knižní rarita. Tým z olomoucké právnické fakulty vydal kompletní Digesta
(26. 6 . 2018) www.zurnal.upol.cz, pdf

Jak na daně, radí unikátní kurz vytvořený ve spolupráci s právnickou fakultou (21. 3 . 2018) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta nově nabízí LL.M. kurzy se špičkovými lektory (18. 7. 2017) www.zurnal.upol.cz

Slezské gymnázium je první fakultní školou právnické fakulty (16. 6. 2017) www.zurnal.upol.cz

Výjimečná konference otevře diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie (28. 4. 2017) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta bude hostit špičkové odborníky i populárního novináře (15. 3. 2017) www.zurnal.upol.cz

Americký velvyslanec Schapiro debatoval se studenty práv (3. 11. 2016) www.zurnal.upol.cz

Konec čekání. Začněte s právnickým online kurzem, kdy sami chcete (18. 7. 2016) archiv.zurnal.upol.cz

Dostavba PF UP

Právnická fakulta realizuje stavební projekt s názvem „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“, v rámci něhož proběhne dostavba a rekonstrukce budovy A fakulty.

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stránky projektu: dostavbapfup.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)