Research and publications

In this section of our website you may find an overview of the selected publications of our team members, as well as information on our ongoing or past research projects.

 

Selected Publications

Grochová, M. Czech Constitutional Traditions and Selected Fundamental Rights. In Common Constitutional Traditions in Europe. Europen Law Institute, forthcoming in 2021.

 

Grochová, M. Jak se v Parlamentu mluví o ženách v souvislosti s asistovanou reprodukcí [What is being said in Parliament about women in the context of assisted reproduction]. In Šimáčková, K.; Havelková, B.; Špondrová, P. (eds.) Mužské právo? Prague: Wolters Kluwer. 2020.

 

Madleňáková, L. Model lessons from around the world - Czech Republic. In Street law and Public Legal Education. Cape Town: Juta and Company Ltd. 2019

Kopečný, Z.; Pouperová, O. Trestné činy tiskové [Press crimes]. In Schelle, K.; Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čěněk. 2019.

Škurek M., Přidalová E., Tozzi Di Angelo K. English for Administrative Law. 2019. Tomoszek, M. Profesní etika v právnickém vzdělávání. In Sobek T. (ed.) Právní etika. Praha: Leges. 2019.

Tomoszková, V. Europeanization of the Czech Environmental Law and Policy: In the Claws of New Conditionality? Czech Environmental Law Review. 2019.

 

Tomoszek, M.; Tomoszková, V. A New Dawn in the Czech Clinical Movement. In ALEMANNO, A.; KHADAR, L. (eds.) Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. 2018.

Tomoszek, M. Legal clinics and social justice in post-communist countries. In MCKEOWN, P.; ASHFORD, C. (eds.) Social Justice and Legal Education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2018.

Tomoszek, M. Reflections on New Trends in Clinical Legal Education in Continental Europe. In THOMAS, L.; VAUGHAN, S.; MALKANI, B.; LYNCH T. (eds.) Reimagining Clinical Legal Education. Oxford: Hart Publishing. 2018.

Madleňáková, L. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – dvoukolejnost právní úpravy v o. z. a zák. práce [Compensation for loss of earnings after termination of incapacity for work – double-track of legal regulation in the civil code and labour code]. Bulletin advokacie. 1-2/2018.

Grochová, M. Report on the Czech Republic. Co-authors: Selucká, M. and Komendová J. In Mercat-Bruns, M.; Oppenheimer, D. B. and Sartorius, C. (eds.). Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Anti-Discrimination Law. Challenges and Innovative Tools. Switzerland: Springer International Publishing AG. 2018.

Grochová, M. Přístup k rodičovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva [Access to parenthood in the case-law of the European Court of Human Rights]. Jurisprudence, 3/2018.

Grochová, M. Právní uznání homosexuálních a heterosexuálních vztahů: nikdy nekončící příběh před Evropským soudem pro lidská práva [Legal recognition of homosexual and heterosexual relationships: the never-ending story before the European Court of Human Rights]. Právní rozhledy, 7/2018.

 

Kopečný, Z.; Jelínek, J. Mezinárodní závazky České republiky k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob [International obligation of the Czech Republic to introduce criminal liability of legal entities]. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2/2017.

Grochová, M. Omezení přístupu k právnímu rodičovství z důvodu uzavření registrovaného partnerství [Limitation of access to legal parenthood due to registered partnership]. Právní rozhledy, 1/2017.

Moliterno, JE.; Paton, PD.; Kopa, M.; Tomoszek, M.; Dohnal V. Globální problémy profesní etiky právníků [Global Issues in Legal Ethics]. Praha: Wolters Kluwer. 2017.

Madleňáková, L. Reflexe povinného očkování v Evropě [Reflexion on Mandatory Vaccination in Europe]. Acta Iuridica Olomucensia. 1/2017.

 

Madleňáková, L. Tvrzený účastník – poškozený v řízení o správním deliktu s bližším zaměřením na řízení o přestupku [The claimed proceeding party - injured person in proceeding of administrative offence]. Správní právo. 7/2016.

 

Kopečný, Z. Protiteroristická politika EU - role Eurojustu a Eruopolu v boji proti terorismu [The EU counter-terrorism policy – the role of the Eurojust and the Europol in the fight against terrorism]. In Jelínek, J.; Ivor, J. et al. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges. 2015.

Tomoszková, V. Implementation of the EU Directive on Environmental Impact Assessment in the Czech Republic: How Long Can the Wolf Be Tricked? Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment. 2015.

Škurek M. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. In Vačok J. (Eds.) 2015.

 

Tomoszková, V. et al. Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries. Olomouc, Palacký University. 2014.

Madleňáková, L. Církve a náboženské společnosti: správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti [Churches and religious societies: administrative aspects of their formation and activities]. Praha: Leges. 2014.

Tomoszek, M. The Growth of Legal Clinics in Europe – Faith and Hope, or Evidence and Hard Work? International Journal of Clinical Legal Education. 2014.

 

Tomoszková, V. Excluding Institutions Acting in Legislative Capacity from the Scope of the Directive 2003/4/EC. International and Comparative Law Review. 2013.

Škurek M. Sociálně-právní propedeutika. 2013.

Tomoszek, M. (ed.) Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.

 

Tomoszek, M.; Kopa, M.; Adameová, Z. Moot court ve výuce práva. Metodická příručka pro studenty i pedagogy [Moot Court in Legal Education. Methodical Guide for Students and Teachers]. Olomouc: Univerzita Palackého. 2012.

 

Research Projects

nevyplněno

 

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)