JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7629

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.20

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Procedural specifics of resolving consumer disputes in individual civil court proceedings in the Czech Republic. International and Comparative Law Review. 2022.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Kolektivní ochrana práv v nově navrhované úpravě. Bulletin advokacie. 2018.
Hamuľáková K. Odmítnutí dovolání pro zjevnou bezdůvodnost. Soukromé právo. 2018.
Hamuľáková K. Možnosti zapojení dotčených osob do skupinového soudního řízení. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Alternative Methods of Collective Disputes Resolution in the Czech Republic. Baltic Journal of European studies. 2016.
Hamuľáková K. Funding of Collective Actions. International and Comparative Law Review. 2016.
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Reprezentativní žaloba v českém civilním procesu. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Jmenování a odvolání správce pozůstalosti soudem. Acta Iuridica Olomucensia. 2015.
Křiváčková J., Hamuľáková K. Náhrada nákladů řízení v řízení o excindační žalobě. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Hamuľáková K., Křiváčková J. Nová právní úprava ochrany rušené držby účinná od 1. 1. 2014. Právní rozhledy. 2014.
Ryšavý L., Hamuľáková K., Křiváčková J. Die tschechische Regelung der Revision als ein außerordentliches Rechtsmittel in Zivilsachen im Lichte des Novellenentwurfes. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. 2013.
Hamuľák O., Bartoníčková K. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Právník. 2009.
Bartoníčková K., Hamuľák O. Zpráva z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Právník. 2008.
Bartoníčková K. Poučovací povinnost soudu. Jurisprudence. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hamuľáková K. Žalobní právo a jeho limity v hromadném soudním řízení. In Gešková K., Števček M., Frintová D. (Eds.) Žalobné právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020. 2020.
Šínová R., Hamuľáková K. Digitalizace civilního soudního řízení. In . (Eds.) Právo Obchod Ekonomika VIII. Zborík príspevkov. 2018.
Hamuľáková K. Vztah individuálního soudního řízení a kolektivního soudního řízení. In Ivančo M. (Eds.) Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR. 2018.
Hamuľáková K. Financování hromadných žalob. In Lenhart M., Andraško J., Hamuľák J. (Eds.) Kolektívne uplatňovanie nárokov, Bratislavské právnické fórum 2016. 2016.
Hamuľáková K. Pravomoc civilních soudů k řízení dle části páté OSŘ. In Lavický P. (Eds.) Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Soubor statí. 2014.
Hamuľáková K. Několik poznámek k uplatnění koncentrační zásady v civilním soudním řízení. In Hamuľák J. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 2011.
Hamuľáková K., Křiváčková J. Ochrana zájmů nezletilého v civilním soudním řízení. Způsobilost nezletilého účastníka samostatně jednat před soudem.. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. II. diel. 2011.
HAMUĽÁKOVÁ K. Ženu ani květinou neuhodíš aneb Domácí násilí v jednom z případů detektiva Taggarta. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. 2011.
Hamuľáková K. Správní soudnictví v období první republiky. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bartoníčková K. Stručný přehled možných nástrojů ochrany před domácím násilím se zaměřením na procesněprávní prostředky dle občanského soudního řádu. In Hrušáková M. (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi: Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13.3.2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin Doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
Křiváčková J., Bartoníčková K. Výkon rozhodnutí ve věcech nezletilých ve světle novely č. 295/2008 Sb. In Winterová A., Dvořák J. (Eds.) Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Bartoníčková K. Dokazování tvrzené diskriminace dle § 133a občanského soudního řádu. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Bartoníčková K. Navrhovaná právní úprava řízení o kárné odpovědnosti soudců jako možný milník českého soudnictví. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Bartoníčková K. Povaha lhůt v souvislosti s částí pátou občanského soudního řádu. In Knoll V., Karhanová M. (Eds.) Naděje právní vědy: Býkov 2007: Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. 2008.
Bartoníčková K. Právo na přístup k soudu jako integrální součást práva na spravedlivý proces. Debaty mladých právníků 2008. 2008.
Bartoníčková K. Právní úprava vzniku a následného řešení kompetenčních sporů. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Bartoníčková K. Zásada rychlosti řízení ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Bartoníčková K., Šínová R. Ekonomické aspekty právní úpravy předběžných opatření. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu ,,obchodní právo? Masarykovy univerzity - ,,Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu? 2006.
Bartoníčková K. Problematické aspekty výkladu právní úpravy řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Vankátová I. Praktikum civilního procesu. 2023.
Šínová R., Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Juráš M. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2020.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Podrazil P. Civilní proces. Casebook. 2018.
Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R., Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Občanský soudní řád. Komentář. 2017.
Hamuľáková K., Šínová R., Petrov Křiváčková J., Juráš M., Podrazil P., Šmíd O. Praktikum civilního procesu - 1. část. 2016.
Křiváčková J., Hamuľáková K., Tintěra T., Podrazil P., Petr P., Stanislav A., Prudíková D. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu. In Křiváčková J., Hamuľáková K. (Eds.) 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
Šínová R., Šmíd O., Juráš M., Bezoušková L., Cilečková K., Demjanová R., Hamuľáková K., Janiš D., Janišová J., Králíčková Z., Ládová P., Luprichová P., Marek T., Mátejová A., Pavlíček T., Pohančeníková L., Rašovský D., Sedlák P., Schön M., Smolíková K., Svoboda K., Šošková I., Valentová L., Volková J., Westphalová L., Zemandlová A., Zrůst J. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 2013.
Hamuľáková K., Křiváčková J., Šínová R. Praktikum civilního procesu, 2. aktualizované a rozšířené vydání. 2012.
Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
Šínová R., Bartoníčková K., Křiváčková J., Tšponová I. Praktikum civilního procesu. 2009.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Spory o dědické právo. In . (Eds.) Dedičské právo v hmotnoprávných a procesnoprávných súvislostiach. 2022.
Hamuľáková K. Zneužití práv v hromadném soudním řízení. In . (Eds.) Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...! 2021.
Hamuľáková K. Kolektivní ochrana práv v České republice: současnost a perspektivy. In Dvořák J., Macková A. (Eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. 2018.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 137-138, § 182-194 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 156 -161 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 164-170 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 202-205, § 229-230, § 250-267 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 281-287 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 400-414 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2015.
Hamuľáková K. § 50-65 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2015.
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. § 514-518 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. § 98-106, §110-136 ZŘS. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář. 2015.
Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J. Řízení ve věcech pozůstalosti dle ZŘS. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Hamuľáková K. Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 2015.
Křiváčková J., Hamuľáková K. § 45, § 46, § 48a, § 46b, § 46c, § 47, § 48, § 49, § 50, § 50a, § 50b, § 50c, § 50d, § 50e, § 50f, § 50g, § 50h, § 50i, § 50j, § 50k, § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxiii, 1398 s. Beckova edice komentované zákony. 2013.
Hamuľáková K. Komentář k § 236 - § 243g a § 244 -§ 250l OSŘ. Občanský soudní řád: komentář. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Křiváčková J., Hamuľáková K. Excindační žaloby. 2014.
Křiváčková J., Hamuľáková K. Kolektivní ochrana práv ve světle práva EU. 2014.
Křiváčková J., Hamuľáková K. Koncept ochrany rušené držby v harmonizovaném OSŘ. 2013.
Hamuľáková K., Křiváčková J. Independence of courts and judges in the Czech republic. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Petrov Křiváčková J., Hamuľáková K. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. 2015.
HAMUĽÁK O., HAMUĽÁKOVÁ K., HALÍŘOVÁ G., MELOTÍKOVÁ P. Olomoucké debaty mladých právníků 2011 - Právo v umění a umění v právu. 2011.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2010. "Význam principů a zásad v právu". 2010.
Šínová R., Hrušáková M., Hamuľáková K., Westphalová L. Procesněprávní regulace vztahů vyplývajících z práva rodinného. 2010.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. "Význam judikatury v právu". 2009.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
HAMUĽÁKOVÁ K., KŘIVÁČKOVÁ J. Civilní proces 1. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Hamuľáková K., Křiváčková J. Trnavské právnické dny. 2010.
ZPRÁVA
Hamuľáková K. Country Report - Czech Republic. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
TALANDOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2020
TALANDOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2020
STANISLAV PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)