Zvažujete doktorské studium? Přihlášku lze podat do konce května

Doktorský program lze studovat v prezenční nebo kombinované formě. Foto: PB
Čtvrtek 29. duben 2021, 11:29 – Text: Eva Hrudníková

Chcete si po dokončení magisterského studia prohloubit své znalosti a rozvíjet své odborné dovednosti? Je vám blízká právní věda? Rádi byste přidali ke svému jménu ještě jeden slušivý titul? Pak si můžete udělat „velký doktorát“.

Právě teď je ideální doba si vše promyslet a pokukování po postgraduálním vzdělávání přetavit v přihlášku ke studiu a přípravu na přijímací zkoušky. Olomoucká právnická fakulta přijímá přihlášky do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy do konce května. Vybírat lze z pěti specializací a dvou forem – prezenční a kombinované. „Radost mi udělá každý doktorand, který vstupuje do studia naplno a který chce využít možnosti, jež mu studium nabízí,“ vzkazuje uchazečům v rozhovoru Michael Kohajda, proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance PF UP.

Jak byste popsal vhodného uchazeče o doktorské studium na olomoucké právnické fakultě, komu byste ho doporučil? A naopak pro koho podle vás rozhodně není?

Doktorské studium je vhodné pro aktivní a zvídavé právníky, kteří si ve své specializaci chtějí prohloubit odbornost. Měli by si však před podáním přihlášky rozmyslet, k čemu potřebují doktorský titul. V některých oblastech praxe, samozřejmě v akademické činnosti, je doktorský titul nezbytný pro budoucí kariéru. V ostatních oborech právní praxe tento titul podmínkou není, proto by absolvování doktorského studia mělo člověku přinést nějaký skutečný užitek. Cílem by však nemělo být, aby dotyčnému babička mohla říkat „pane doktore“. K tomu (s nadsázkou) stačí rigorózní řízení.

Termín pro podání přihlášky k doktorskému studiu na naší fakultě končí za měsíc, 31. května. Pokud například čerstvý magistr uvažuje o postgraduálním studiu, co byste mu v tuto chvíli poradil? Je vhodné například kontaktovat vedoucího vybrané katedry? Už by měl mít v hlavě projekt své disertace? 

Určitě je nejvhodnější postup, když zájemce zkontaktuje vedoucího předmětné katedry, nebo konkrétního pracovníka, o kterém ví, že se tématem plánované disertace zabývá. Akademičtí pracovníci mají dostatečné zkušenosti, aby se zájemcem projekt práce včetně jejího názvu probrali a pomohli mu jej zfinalizovat. Vlastní návrh projektu by však uchazeč měl mít připraven v písemné podobě, aby bylo o čem konkrétním diskutovat. Obecné informace o studiu se zájemci mohou dozvědět také 4. května od 16 hodin v online diskusi.

Online setkání se zájemci o doktorské studium na PF UP

4. května 2021 od 16:00 | platforma Zoom
https://1url.cz/@phd.pfup

Standardní doba studia je čtyři roky. Fakulta nabízí dvě formy – prezenční a kombinovanou. Podle čeho formu volit? Je například u jedné z forem vyšší pravděpodobnost přijetí?

Je potřeba přihlédnout k tomu, že v rámci prezenčního studia je student daleko více zapojen do výuky a ostatní akademické činnosti na katedře. Je potřeba počítat s tím, že v pracovní týden bude student muset být podle dohody s katedrou k dispozici. Je nutno to mít vhodně zkombinované s ostatními, třeba pracovními, aktivitami. Obecně lze konstatovat, že do prezenční formy přijímáme jen pár studentů, většina nastupuje do kombinované formy.

Náležitosti přihlášky a informace k přijímacím zkouškám, které mají formu ústního pohovoru a které se uskuteční ve druhé polovině června, najdou zájemci na fakultním webu v sekci Studujte u nás. Máte nějaké rady k přípravě na přijímačky?

Je potřeba si řádně rozmyslet odpovědi na předpokládané otázky. Proč chcete studovat doktorské studium? Proč jste si vybral/vybrala dané téma? Samozřejmě v rámci přijímacího řízení budou ověřeny i znalosti z daného oboru. Určitě není dobré přijímací pohovor podcenit. I katedra musí být přesvědčená, že navrhuje k přijetí toho nejlepšího kandidáta.

Studium v prezenční formě je spojené s větší časovou náročností. Těmto doktorandům proto ve standardní době studia náleží doktorské stipendium. To činí v tuto chvílí na naší fakultě 11 250 korun. Co jeho výši určuje, z jakých zdrojů je vypláceno? Na kolik ho může ovlivnit sama univerzita a fakulta? 

Toto základní stipendium se odvozuje od výše příspěvku, který univerzitě posílá stát prostřednictvím ministerstva. Základní stipendium se však může navýšit dle aktivity studenta. Například mimořádným stipendiem za publikační výstupy a za realizovanou výuku. Na fakultě byl zaveden spravedlivý a objektivní systém vyplácení těchto stipendií. Větší pravidelné peníze pak mohou studenti získat z vědeckých projektů, na které dosáhnou sami (například START UP doktorské granty, IGA projekty) nebo se připojí k jiným řešitelům, třeba do velkých projektů svých školitelů. Snažíme se na fakultě, aby ti nejaktivnější a nejlepší studenti měli stipendium, které jim umožní plně se věnovat studiu.

Zájemci o doktorské studium na naší fakultě si mohou vybírat z pěti specializací. K tomu fakulta uskutečňuje specializovaný doktorský studijní program International and European Law v anglickém jazyce. V poslední době se hovoří o nové specializaci zaměřené na římské právo. Kdy by ji mohla fakulta otevřít?

Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom specializaci doktorského studia zaměřující se na římské právo a dějiny práva začít vyučovat od akademického roku 2022/2023, přijímací řízení by se tedy konalo v červnu příštího roku.

Skvělou vizitkou pro doktorské studium jsou úspěchy absolventů. Jako příklad uvedu Zdeňka Červínka a Petra Podrazila, kteří patří k mladé generaci vědců působících na PF UP a kteří před nedávnem získali prestižní grant od Grantové agentury ČR. Co vám jako proděkanovi dělá ještě radost? 

V dnešní době, která je uspěchaná a současně nabízí spoustu možností, mi udělá radost každý doktorand, který vstupuje do studia naplno a který chce využít možnosti, jež mu studium nabízí. Možnost zahraničních stáží, možnost vědeckých projektů, účastí na konferencích a seminářích. A nejlépe pokud si tuto aktivitu udrží po celou dobu studia a pak úspěšně a v termínu své studium ukončí. A nakonec, aby i v postudijním životě dělali naší fakultě čest a slávu.

O významu a kvalitě doktorských studií často hovoří i nově zvolený rektor UP profesor Martin Procházka. Vzhledem k potenciálním publikačním a vědeckým možnostem tuto oblast považuje za klíčovou. Ve svém týmu proto bude mít i prorektora pro doktorská studia. Co na novinku říkáte? 

Určitě je to správný směr. Pokud je naše univerzita výzkumnou univerzitou, je potřeba podporovat růst akademických pracovníků. A naprostá většina akademických pracovníků svou kariéru začíná v doktorském studiu. Doktorští studenti jsou v tomto smyslu budoucností každé univerzity a je potřeba je podporovat. Navíc si myslím, že by podpora univerzity měla směřovat nejen ke studijním záležitostem, ale k celé sociální oblasti doktorandů. Tak aby vedle studia měli například možnost začít nebo realizovat plnohodnotný rodinný život, ti nejlepší měli také nabídku zajímavé profesní budoucnosti na univerzitě. Tak aby byla univerzita zajímavá i pro zahraniční zájemce o doktorské studium.

Vaše funkční období končí v lednu 2024. Co byste chtěl v oblasti doktorského studia na PF UP ještě upravit, změnit, nastavit?

Rád bych, aby na konci tohoto období doktorandi měli na naší fakultě velmi dobré podmínky pro svou studijní i vědeckou činnost. Aby byla fakulta velmi zajímavá pro své doktorské studium pro absolventy jiných fakult. Z hlediska právních oborů si myslím, že by měla být akreditována i specializace na čistou teorii práva. Také některé veřejnoprávní obory příbuzné správnímu právu by mohly být novou specializací. Ale tři roky není v této oblasti nijak dlouhá doba.

Zpět