Doc. JUDr. KATEŘINA FRUMAROVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7606, 585637506

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.17

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Pospíšilová S. Ochrana proti nečinnosti ve správním soudnictví. In Frumarová K. (Eds.) Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 2018. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová S., Vlček E. Rok 1928 jako nový počátek správního řízení. In Frumarová K. (Eds.) "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Církve a náboženské společnosti: správněprávní aspekty jejich vziku a činnosti. In Frumarová K., Šimáčková K., Srebalová M. (Eds.) 2014. (KNIHA - CELEK)
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Tóth Z., Frumarová K., Škrobák J., Syryt A., Kruzslicz P., Flander B. The Development of State and National Symbols in Central Europe: Common Historical Experiences and Unique Characteristics in the History of Symbols of Five Countries. International and Comparative Law Review. 2023.
Frumarová K. Právo navrhovat důkazy a jeho limitace ve správním řízení. Acta Iuridica Olomucensia. 2022.
Frumarová K., Grygar T. Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění. Právní rozhledy. 2020.
Frumarová K. Vnitřní předpisy, jejich „vnější“ účinky a jiné problematické aspekty. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2020.
Frumarová K. The right to information – publish or not information on salaries of employees paid from public funds? Public Governance, Administration and Finances Law Review. 2016.
Frumarová K. Nullity And Other Defects of Administrative Decisions in the Czech Republic. Baltic Journal of European studies. 2015.
Frumarová K. Odvolací řízení a nicotné správní rozhodnutí. Právní rozhledy. 2014.
Frumarová K. Věcná (ne)příslušnost správních orgánů. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Frumarová K. Lze obnovit blokové řízení? Právní rozhledy. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kováčová M. Právo v laboratoři: vývoj práva v oblasti výzkumu na embryích in vitro. In Berníková E., Pisarčíková D., Repiščáková D., Frumarová K., Žofčinová V. (Eds.) Právo bez hraníc. 2023.
Frumarová K. Principle of concentration in administrative proceedings of the 1st degree. In Havelková M., Grešová L. (Eds.) Aspects Affecting the Quality of Administrative Procedure and Decision-Making. Bratislava Legal Forum 2020. Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2020. 2020.
Frumarová K. The Independence and Impartiality of Courts and Judges in the Administrative Judiciary in the Czech Republic. In Koroncziová A., Hlinka T. (Eds.) Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2019 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 14th – 15th of February 2019. 2019.
Frumarová K. Tzv. systémová podjatost vs. nestrannost jako jeden z atributů práva na spravedlivý proces. In Maslen M., Masárová L. (Eds.) Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konference konanej v dňoch 9. – 10 mája 2019 v Trnave. 2019.
Frumarová K. Zrušení nebo změna rozhodnutí v odvolacím řízení? In Vačok J., Havelková M. (Eds.) Determinanty právnej úpravy prieskumu individuálnych správnych aktov: zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 26. a 27. septembra 2019 na pôde Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu VEGA č. 1/0686/18 „Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“. 2019.
Frumarová K. Kompetenční spory pohledem roku 1918 a 2018. In Frumarová K. (Eds.) "Osmičkové roky" v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018.
Škurek M. Moderační právo správních soudů. In Frumarová K. (Eds.) SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ – 15 LET EXISTENCE SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO VS. PRVOTNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NOVÉHO SPRÁVNEHO SÚDNEHO PORIADKU. 2018.
Frumarová K. Několik poznámek k tzv. judikatornímu konfliktu (sporu) jako jedné z podmínek pravomoci rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu rozhodovat. In Frumarová K. (Eds.) Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 2018.
Frumarová K. Požadavek účinné soudní ochrany práv osob dotčených souhlasy vydanými dle stavebního zákona jako jedna z komponent legitimního očekávání a právní jistoty adresátů veřejné moci. In Maslen M., Masárová L. (Eds.) Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneužívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. − 21. septembra 2018. 2018.
Frumarová K. Přezkumné řízení - zákonnost vs. ochrana dobré víry. In Vačok J. (Eds.) Právoplatnosť správnych rozhodnutí – právna istota vs. legalita. 2018.
Škurek M. Rok 1988 a poskytování služeb občany. In Frumarová K. (Eds.) „OSMIČKOVÉ ROKY“ V HISTORII ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SPRÁVNÍHO PRÁVA A VEŘEJNÉ SPRÁVY, JEJICH VÝZNAM PRO ROZVOJ, JAKOŽ I STÁVAJÍCÍ PODOBU SPRÁVNÍHO PRÁVA A JEHO APLIKACI V PRAXI. 2018.
Vícha O. Význam osmičkových roků pro české horní právo. In Frumarová K. (Eds.) „Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018.
Frumarová K. K zavádění tzv. odklonů do řízení o přestupku. In Košičiarová S., Bede D. (Eds.) Zásady zákona o správnom trestaní. 2017.
Frumarová K. Regresní úhrady - nástroj k "odpovědnější" veřejné správě? In Skulová S., Kliková A., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2015 - Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 2016.
Frumarová K. Zákonnost (audiovizuálních) důkazních prostředkův řízení o správním deliktu jako součást práva na spravedlivý proces. In Maslen M. (Eds.) Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. 2015.
Frumarová K. K některým aspektům blokového řízení de lege lata a de lege ferenda. In . (Eds.) Přestupky a řízení o nich z pohledu teorie a praxe. 2014.
Madleňáková L. Organizace správy církví: od první republiky. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Frumarová K. Organizace správy obrany státu a její specifika. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Frumarová K. Právo na náhradu škody způsobené nicotným rozhodnutím orgánu veřejné správy. In Maslen M. (Eds.) Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobod. 2014.
Frumarová K. Problematika ochrany subjektivních práv ve vztahu k nicotným rozhodnutím veřejné správy. In Skulová S., Kliková A., Hejč D. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 2014.
Frumarová K. The principle of legality - a fundamental limit and guarantee of proper performance of public administration in relation to citizens. In Ewelina C., Daniel W., Kinga F. (Eds.) Obywatel - państwo - społeczność międzynarodowa. Citizen - state - international community. 2014.
Navrátilová M. Vývojové tendence v organizaci finanční správy. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy-vývojové tendence. 2014.
Vícha O. Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Frumarová K. Zásada ne bis in idem, omyl v osobě pachatele a další vybrané aspekty blokového řízení z pohledu základních zásad správního trestání. In Maslen M., Hrnčárová N. (Eds.) Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť. 2014.
Frumarová K. Možnosti nápravy rozhodnutí v blokovém řízení. In Kotásek J. (Eds.) Dny práva 2012 - Days of Law 2012. 2013.
Frumarová K. Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené veřejnou správou. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 2013.
Frumarová K. Chosen aspects of administrative judicial protection in cases of unlawful inaction of Public Administration. In Sládeček V. (Eds.) Current Development Tendencies in Public Administration. 2012.
Frumarová K. Právo na správněsoudní ochranu versus povinnost platit soudní poplatky. In Trellová L. (Eds.) Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. 2012.
Frumarová K. Stížnosti jako prostředek právní ochrany před nečinností ve veřejné správě. In Kadečka S., Kliková A. (Eds.) Sborník z mezinárodní konference Nečinnost ve veřejné správě. 2012.
Frumarová K. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (vybrané aspekty). In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č.303/2011 Sb.). 2012.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Frumarová K., Grygar T., Koudelka Z., Pouperová O., Potešil L., Suchánek R., Škurek M. Správní soudnictví. 2022.
Frumarová K., Grygar T., Pouperová O., Škurek M. Správní právo procesní. 2021.
Fiala Z., Frumarová K., Škurek M., Horzinková E. Správní právo trestní. 2021.
Grygar T., Frumarová K., Horák O., Masarik M. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. In Srebalová M., Malast J. (Eds.) 2021.
Frumarová K., Škurek M., Fiala Z., Vetešník P., Horzinková E., Novotný V., Sovová O., Scheu L. Správní řád. Praktický komentář. 2020.
Potěšil L., Frumarová K., Glaser L., Hejč D., Mates P., Mocek M., Norková K., Pouperová O. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. 2020.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 2.část. 2018.
Potěšil L., Frumarová K., Graser L., Pouperová O. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. 2018.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 1. část. 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum ze správního práva procesního. 2017.
Gonsiorová B., Márton M. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. In Frumarová K., Hamuľáková Z. (Eds.) 2017.
Zdeněk F., Frumarová K., Eva H., Škurek M. Správní právo trestní. In Dagmar C., Milan D. (Eds.) 2017.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Frumarová K. Nicotnost správního rozhodnutí. In Srebalová M. (Eds.) 2014.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva - 2. část. 2014.
Frumarová K., Pouperová O., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva, 1.část. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Škurek M. CENTRAL REGISTER OF ANNUAL REPORTS UNDER THE ACT NO. 106/1999 COLL., ON FREE ACCESS TO INFORMATION. In Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic. 2023.
Melotíková P. Challenges in the field of personal data protection in the modernisation of public administration. In Frumarová K. (Eds.) Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic. 2023.
Frumarová K. IMPARTIALITY AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF “GOOD PUBLIC ADMINISTRATION”. Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic. 2023.
Frumarová K. Územní samosprávné celky a systémová podjatost. In Hejč D., Skulová S. (Eds.) Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva. 2023.
Frumarová K., Tóth ZJ. Legal Protection of State, National and Community Symbols in the Czech Republic. Constitutional and Legal Protection of State and National Symbols in Central Europe. 2022.
Frumarová K., Kmieciak Z. Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries - Czech Republic. Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries. 2021.
Frumarová K. Nicotnost rozhodnutí v odvolacím řízení z pohledu správního vs. daňového řádu. In Skulová S. (Eds.) VÝZVY SPRÁVNÍHO PRÁVA A SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 2019.
Frumarová K. Fundamental changes in the concept of administrative punishment in the Czech Republic. KIERUNKI ZMIAN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 2018.
Frumarová K. Nicotnost rozhodnutí z pohledu ochrany subjektivních práv. In Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
Frumarová K. Vady správního rozhodnutí z pohledu prostředků ochrany subjektivních práv. In Horzinková E., Pouperová O., Skulová S., Potěšil L. (Eds.) Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 2017.
Frumarová K. Nečinnost, nicotnost a správní řád. Správní řád - 10 let v akci. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
Michal A., Branislav C., Frumarová K., Pospíšilová S., Škurek M. Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. In Frumarová K. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MUČKA PEVALA PFA Teoretické právní vědy 2024
KOŠINÁROVÁ PFA Teoretické právní vědy 2020
VIČAROVÁ HEFNEROVÁ PFA Teoretické právní vědy 2017
GRYGAR PFA Teoretické právní vědy 2023
RŮŽIČKA PFA Teoretické právní vědy 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)