Úřední deska

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Akreditované studijní programy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. srpna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, specializace: Soukromé právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Doktorský studijní program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 31. sprna 2019
 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 31. prosince 2019
 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2019

Přehled akreditovaných studijních programů: tabulka akreditovaných programů

Žádost o akreditaci studijního programu International and European Law.

Přílohy pod názvy: Akreditace PF_UP-2015.zip (Zaheslované přílohy)

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - akademičtí pracovníci 1. 5. 2019
PF-B-19/02 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna studentům Právnické fakulty v Olomouci na den 25. 4. 2019 1. 4. 2019
PF-B-19/01 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2019 17. 1. 2019
PF-B-18/6-N01 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích 8. 1. 2019
PF-B-18/6-ÚZ-01 Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích 8. 1. 2019
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 1. 2019
PF-B-18/4-ÚZ-1 Úplné znění vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 1. 2019
PF-B-18/16 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP - akademičtí pracovníci 1. 1. 2019
PF-B-18/15 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 31. 12. 2018 a 2. 1. 2019 na PF UP 7. 12. 2018
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 4. 12. 2018
PF-B-18/14 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 1. 11. 2018
PF-B-18/9-NO1 Novela č. 1 k vnitřní normě děkanky Právnické fakulty UP PF-B-18/9, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci 1. 11. 2018
PF-B-18/9-ÚZ1 Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci 1. 11. 2018
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19. 10. 2018
PF-B-18/12 Vnitřní norma děkanky PF UP o vyhlášení děkanského volna na den 9. 10. 2018 od 16:30 hod. 18. 9. 2018
PF-B-18/11 Vnitřní norma děkanky PF UP v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. 12. a 28. 12. 2018 3. 5. 2018
PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání 1. 5. 2018
PF-B-18/9 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP 1. 5. 2018
PF-B-18/6 Vnitřní norma o doktorských stipendiích 30. 4. 2018
PF-B-18/10 Vnitřní norma PF UP o náležitostech kvalifikačních prací na PF UP 30. 4. 2018
PF-B-18/7 Vnitřní norma o stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 11. 4. 2018
PF-B-18/5 Vnitřní norma PF UP o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2018 27. 3. 2018
PF-B-18/2 o Ediční komisi a Komisi pro posuzování tvůrčího výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 3. 2018
PF-B-18/1 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 3. 2018
PF-B-18/3 Řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - akademičtí pracovníci 1. 3. 2018
PF-B-18/4 Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 3. 2018

Vnitřní předpisy

Statut Právnické fakulty UP v Olomouci (úplné znění, účinný od 1. 9. 2017)

Jednací řád Akademického senátu PF UP v Olomouci (účinný od 1. 9. 2017)

Volební řád Akademického senátu PF UP v Olomouci (účinný od 1. 9. 2017)

Jednací řád Vědecké rady PF UP

Disciplinární řád pro studenty - nebyl vydán, fakulta se řídí předpisem univerzitním

Směrnice děkanky

Směrnice děkanky S-3/2017 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ve znění ze dne 20.12.2016 na PF UP v Olomouci

Směrnice děkanky S-1/2017 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP Seznam vybraných českých a slovenských časopisů

Směrnice děkanky S-9/2016 o některých povinnostech souvisejících s realizací příjezdu nebo pobytu zahraničního odborníka nebo hosta na PF UP formulář příjezdu/pobytu

Směrnice děkanky S-7/2016 o mimořádných stipendiích za práci pomocné vědecké síly a mimořádných stipendiích v dalších případech formulář žádosti / formulář návrhu

Směrnice děkanky S-5/2016 o některých povinnostech souvisejících s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, dotaci nebo jiný příspěvek

Směrnice děkanky S-4/2016 o pořádání konferencí, workshopů, školení a dalších akcí organizovaných na PF UP nebo jménem PF UP formulář pro pořadatele

Směrnice děkanky S-3/2016 o stipendiu Faculty of Law Excellence Scholarship na podporu studia v cizojazyčném magisterském studijním programu Master in International and European Law

Směrnice děkanky S-3/2015 k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Směrnice děkanky S-2/2015 k provedení Stipendijního řádu UP - prospěchová stipendia 2015

Směrnice děkanky S-1/2012 o podmínkách účasti studentů Právnické fakulty UP v Olomouci v programu Erasmus

Směrnice děkanky S-2/2010 o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S-4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Směrnice děkanky S-1/2015 o Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny k zahraničním a tuzemským cestám zaměstnanců PF, stravenky a náklady na reprezentaci (Směrnice PF), formulář cestovních náhrad pdf, průvodní doklad nákladů na reprezentaci pdf

Rozhodnutí děkanky

Rozhodnutí děkanky PF-B-17/6 o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. a 28. prosince 2017

Rozhodnutí děkanky R-5/2017 o vyhlášení děkanského volna studentům prvních ročníků na den 13. října 2017

Rozhodnutí děkanky R-4/2017 o udělení ceny Miroslava Liberdy za přínos pro rozvoj dobrého jména PF UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-1/2017 o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-5/2016 Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018, harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny děkanky

Metodický pokyn děkanky 2/2017 ke stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2017 k řízení lidských zdrojů na PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2015 o pravidelném hodnocení zaměstnanců PF UP v Olomouci

Opatření děkanky

Opatření děkanky OD-1/2017 o termínech vyplácení plošných odměn na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Upozornění

Opatření a vnitřní instrukce

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2019/2020 - studijní obory: PRÁVO, PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2019/2020 - studijní obor: INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Informace o přijímacím řízení DSP pro akademický rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2018/2019 - studijní obory: PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, PRÁVO, EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2018/2019 - studijní obor: INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2018/2019 - doktorský studijní program TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY

Katalog oborů

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2018/2019 naleznete v elektronickém katalogu studijních oborů

Přijímací řízení - Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2016/2017

Habilitační řízení

Vědecká rada

Akademický senát

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.