Navazující magisterské studium - CZ

Informace o studiu

Navazující prezenční magisterský program Evropské právo a politiky EU je moderní studijní program, který propojuje studium práva a dalších společenských věd v jedinečný celek. Právo, politika a hospodářství jsou v posledních letech výrazně ovlivňovány evropským rozhodovacím procesem. Znalost práva, procesů a institucionálního rámce Evropské unie je tedy vysoce důležitá jak pro veřejný sektor, tak i pro každého občana. Program Evropské právo a politiky EU představuje v tomto ohledu unikátní možnost poznání vztahu mezi právem a politikou a dopadů evropské integrace na členské státy a jejich občany. Program představuje nejširší nabídku výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí.

Studium programu Evropské právo a politiky EU dává studentům možnost získat i druhý diplom v rámci tzv. double degree díky spolupráci s Paris-Lodron Universität Salzburg  v rámci tzv. double degree.

Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).

Absolvent studijního programu Evropské právo a politiky EU najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde je dlouhodobý nedostatek odborníků na evropské právo a v širším smyslu evropskou integraci. Oproti jiným studijním programům, čistě zaměřeným na evropské právo, jsou absolventi oceňováni pro svou mezioborovou orientaci. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit konkrétně ve státních institucích (Úřad vlády, ministerstva nebo veřejná správa na úrovni krajů), samosprávných institucích (krajská a obecní správa), jako specialisté na GDPR, dále v institucích Evropské unie a jejich přidružených organizacích, evropských regionálních agenturách. Mimo oblast veřejné správy mnoho absolventů získává uplatnění i v českých nebo zahraničních soukromých firmách, ať již jde o malé a střední podniky nebo nadnárodní korporace, banky nebo právnické firmy.

Nejkomplexnější výuka předmětů z oboru evropského práva v českém a slovenském prostředí dává absolventům našeho programu významnou konkurenční výhodu při vstupu na trh práce. V kombinaci s předchozím lingvistickým vzděláním někteří absolventi působí jako tlumočníci a překladatelé. Uplatnění absolventů je tedy různorodé a prakticky pokrývá celou veřejnou a velkou část soukromé sféry. Studijní program Evropské právo a politiky EU představuje unikátní příležitost specializačního studia pro široké spektrum absolventů bakalářských oborů – od studentů veřejné správy, ekonomů, žurnalistů, lingvistů až po inženýry technických oborů.

Požadavky k přijetí: Přijetí je podmíněno průkazným absolvováním některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom, vysvědčení) a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Test pro evropské právo a politiky EU - EPP), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky) - Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci

Double degree studies (pdf)

Přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. - Test pro Evropské právo a politiky EU. Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz - odkaz Termíny a registrace - Přihlásit ke zkoušce. NSZ může účastník vykonat  v termínech 1. 5. 2024 a 25. 5. 2024, započítává se pouze nejlepší výsledek.

Poukaz na zkoušku
Uchazeč, který podal elektronickou přihlášku na program Evropské právo a politiky EU, má možnost absolvovat Test pro Evropské právo a politiky EU (EPP) v termínu 25. 5. 2024 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku).
Informaci o možnosti vyzvednutí poukazu zašle společnost www. scio.cz, s.r.o. přihlášeným uchazečům na začátku měsíce dubna e-mailem nebo poštou.
Poukazy budou k vyzvednutí zde

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici v Katalogu studijních programů

Podmínky pro přijetí ke studiu na PF UP naleznete na úřední desce fakulty.

Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu do 15. března.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů, je nutné podat na každý studijní program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Diplom

Každý uchazeč musí do 30. 6. 2024 /viz info v Katalogu studijních programů/ zaslat na adresu Právnické fakulty UP v Olomouci úředně ověřenou kopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou).
Informace o tom, že fakulta obdržela úředně ověřenou kopii diplomu, se po zaevidování zobrazí v e-přihlášce - Přehled přihlášek /u příslušného studijního programu/.
Uchazeči,  který neodešle ve  stanoveném  termínu úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi. Údaje nutné k vyhledání výsledků přijímacího řízení, tj. Univerzitní číslo a Oborové číslo naleznete ve své e-přihlášce.
Výsledky budou zveřejněny 11. 7. 2024.

Hledání v databázi výsledků

Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty (poštou doporučeně, popř. osobně na podatelnu PF UP). Odvolací řízení bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a zasílá uchazeči poštou doporučeně do vlastních rukou.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Tip: Informace o průběhu přijímacího řízení v minulém roce najdete na www stránkách Právnické fakulty na Úřední desce PF UP ve Zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok.

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhne KORESPONDENČNĚ. Přijatí uchazeči obdrží podklady k zápisu zároveň s rozhodnutím o přijetí ke studiu.
Doplňujíci informace, které usnadní zahájení studia - zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)