Rigorózní řízení

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje rigorózní řízení, jehož absolvování je podmínkou pro získání titulu JUDr., v oborech Právní dějiny, Teorie práva, Ústavní právo, Trestní právo, Správní právo, Finanční právo, Právo sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Evropské právo, Mezinárodní právo soukromé, Mezinárodní právo veřejné.
Rigorózní řízení - podrobnější informace 
Rigorózní řízení - přihláška 

Předpisy

Směrnice děkanky S 2/2010, o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S 4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Kontakty

Obracet se můžete na odpovědnou referentku studijního oddělení Bc. Alici Tandlerovou (alice.tandlerova@upol.cz, tel. 585 637 688) nebo proděkanku pro doktorské studium a rigorózní řízení, doc. JUDr. Olgu Pouperovou, Ph.D. (olga.pouperova@upol.cz, tel. 585 637 677).