Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

děkanka

zdenka.papouskova@upol.cz

58 563 7501

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.04


doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

předseda akademického senátu

michal.barton@upol.cz

58 563 7638

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.08


JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

proděkan pro zahraniční záležitosti
statutární zástupce děkanky

martin.faix@upol.cz

58 563 7684

tř. 17. listopadu 6, místnost: 4.25


JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

proděkanka pro organizaci a rozvoj

monika.horakova@upol.cz

58 563 7804

tř. 17. listopadu 6, místnost: 4.16


doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

olga.pouperova@upol.cz

58 563 7677

tř. 17. listopadu 6, místnost: 4.14


doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum

blanka.vitova@upol.cz

58 563 7692

tř. 17. listopadu 6, místnost: 3.17


JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy

maxim.tomoszek@upol.cz

58 563 7691

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.05


Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.

tajemník

petr.bacik@upol.cz

58 563 7508

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.17

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Je složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Složení

Předsedkyně:

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Interní členové:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.

prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Externí členové:

JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav státu a práva SAV v Bratislavě

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. JUDr. Filip Křepelka, PhD., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

doc. JUDr. Marek Števček, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, Ph.D., děkan Právnické fakulty UPJŠ Košice

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, LRV

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, má 15 členů. Ti jsou voleni akademickou obcí fakulty na tříleté funkční období. Senát tvoří komora akademických pracovníků (9 zástupců) a komora studentská (6 zástupců). Jeho činnost se řídí Volebním a jednacím řádem AS PF UP. Akademický senát volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

web AS PF

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana zřízeným na základě Statutu PF UP . Jeho členy jsou proděkani, tajemník, vedoucí kateder a center, předseda a místopředseda AS PF UP a další osoby, o nichž tak svým rozhodnutím určí děkan.

Složení

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

PhDr. Kamila Tozzi di Angelo

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Anežka Selingerová

Jaroslav Křepelka

Oborová rada

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící orgán doktorského studijního programu. Rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, schvaluje individuální studijní plány a hodnotí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje děkan po schválení Vědeckou radou PF UP.

Složení

Předsedkyně:

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Členové:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, Ústav státu a práva SAV)

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. PhDr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU Brno)

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip. Melzer, Ph.D., LL.M. ((Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud ČR)

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. (Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košicích)

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta UK Praha)

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D. LL.M. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta UP v Olomouci)

Disciplinární komise

Disciplinární komisi zřizuje děkan. Při jednání se řídí Disciplinárním řádem UP pro studenty.

Složení

Členové z řad akademických pracovníků:

Mgr. Zdeněk Červínek

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Členové z řad studentů:

Mgr. Kateřina Flegrová

Luděk Plachký

Jiří Stýblo

Ediční komise

Ediční komise je poradním orgánem děkana ve věcech ediční a publikační činnosti v oblasti podpory vědy a výzkumu.

Složení

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

PhDr. Kamila Tozzi Di Angelo

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Lukáš Walek