Doktorské studium

Program Teoretické právní vědy

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP uskutečňuje nově akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy, který navazuje na dřívější doktorský studijní program a současně jej podstatně rozvíjí. Doktorský studijní program představuje postgraduální vzdělávání pro ty nejtalentovanější absolventy magisterského studijního programu. Doktorské studijní programy obvykle připravují pro akademickou či čistě vědeckou dráhu. Záměrem tohoto doktorského studijního programu na Právnické fakultě UP je však poskytnout hluboké znalostní vzdělání a rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí nejen akademicky zaměřeným studentům, ale i těm, kteří se profesně zaměřují na aplikační praxi. V současném světě se stávají čím dál složitějšími vztahy společenské, soukromé mezilidské i mezistátní a s tím se stává složitější také právo a jeho aplikace. Náš doktorský studijní program si klade za cíl naučit studenty samostatně myslet a řešit i tzv. hard cases.

Doktorský studijní program je nabízen v pěti specializacích:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Soukromé právo
 • Trestní právo
 • Evropské a mezinárodní právo

Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční (tzv. interní) i kombinované (tzv. externí) formě.

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP také uskutečňuje specializovaný doktorský studijní program International and European Law, který bude realizován v anglickém jazyce. Tento doktorský studijní program je tříletý a je nabízen pouze v prezenční formě.

studium.upol.cz

Na podporu výzkumu prováděného studenty Právnické fakulty UP každoročně vypisuje "IGA projekty" (více informací zde). Akademicky zaměřeným doktorským studentům, kteří nesměřují do aplikační praxe, jsou určeny zejména tzv. nadstandardní IGA projekty se stipendiem až 120.000 Kč ročně. Od akademického roku 2019/2020 uděluje Právnická fakulta UP "START-UP doktorské granty" s finanční podporou až 100.000 Kč určenou na rozjezd doktorského studia (více informací zde)

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení

pro akademický rok 2023/2024

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání, prokáže pokročilou znalost právního odvětví zvolené specializace a schopnost samostatné vědecké práce.

PF UP přijme ke studiu v doktorskému studijnímu programu nejvýše 28 studentů.

Požadavky přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí právního odvětví zvolené specializace, v němž se uchazeč o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu, případně jazykových kompetencí.

Lhůta pro podávání e-přihlášek: od 1. 11. 2022 do 31. 5. 2023

 

Termín konání ústního pohovoru (ústní část přijímacích zkoušek): v týdnu od 19. 6. 2023

 

S podáním přihlášky je spojena poplatková povinnost (690,- Kč).

 

Přílohou přihlášky je u absolventů jiných univerzit než UP úředně ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studijního programu a úředně ověřená kopie Diploma Supplement/Dodatek k diplomu (případně Osvědčení o státní závěrečné zkoušce) nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.

 

Uchazeči o doktorské studium, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili magisterské studium, předloží potvrzení o ukončení studia státní závěrečnou zkouškou nejpozději do 30. 9. 2023; v případě, že uchazeč nedoloží ukončení magisterského studia ke dni konání přijímací zkoušky, bude mu sděleno, zda byl komisí pro přijímací zkoušky doporučen, nebo nedoporučen ke studiu. V takovém případě bude rozhodnuto o přijetí ke studiu až poté, co uchazeč doloží diplom o ukončení magisterského studijního programu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu.

 

K přihlášce musí být přiloženy:

a)   Teze disertační práce v rozsahu 1.000 – 1.500 slov. Teze musí definovat téma a oblast výzkumu disertační práce, specifikovat celkový cíl výzkumu, návrh výzkumných metod a obsahovat seznam literatury, která se k tématu vztahuje (doporučujeme tyto teze konzultovat na příslušné katedře).

b)   Strukturovaný životopis uchazeče (obsahuje přehled dosaženého vzdělání včetně odborných kurzů, dosavadní praxi v oboru právo a souvisejících oborů, úplný přehled dosavadní publikační činnosti, přehled dosavadní výzkumné činnosti, souhrn dalších znalostí a schopností vztahujících se k výzkumu v oblasti disertační práce).

c)   Nejméně jednu a nejvýše tři odborné publikace uchazeče (nejkvalitnější publikace nejlépe z posledních 5 let podle výběru uchazeče, kterými prokazuje své dosavadní výsledky ve výzkumu; uchazeč může namísto nebo mezi tyto publikace přiložit i svou úspěšně obhájenou diplomovou nebo rigorózní práci, a to i v případě, že nebyla publikována). Pozn. doba 5 let je doporučená, pakliže uchazeč má starší publikaci, která kvalitativně převyšuje jeho publikace novější, může předložit i publikaci starší než 5 let, dále pak pokud uchazeč absolvoval i rigorózní řízení, může vedle své diplomové práce předložit i svou práci rigorózní.

 

Pozvánky k ústní přijímací zkoušce jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 14 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

 

V Olomouci dne 30. 6. 2022

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance

Studijní plán

Koncepce studijního plánu studijního programu Teoretické právní vědy

Studijní program je nastaven jako studijní program se specializacemi. Specializace studijního programu jsou Evropské a mezinárodní právo, Soukromé právo, Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo. Každé specializaci odpovídá jeden studijní plán. Každý studijní plán obsahuje předměty společného základu a předměty specializace. Předměty společného základu jsou zaměřeny na základní znalosti a dovednosti, které musí mít každý absolvent doktorského studijního programu v oblasti právo bez ohledu na právní odvětví, v němž hodlá působit; předměty specializace se zaměřují na znalosti a dovednosti odpovídající dané specializaci. Studijní plány obsahují povinně volitelné předměty pouze v rámci předmětů zaměřených na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Studijní plány počítají jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám. Hodnota kreditů předmětů společného základu tvoří více než 50 % celkového počtu kreditů, které musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů předmětů profilujícího základu tvoří více než 50 % kreditů, který musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů základních teoretických předmětů tvoří více než 30 % kreditů předmětů profilujícího základu.

Pokud jde o vlastní tvorbu studijních plánů, pak předměty do nich zařazené tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán v každé specializaci je možné charakterizovat jako tří pilířový, v nichž dochází k rozvoji všech těchto atributů.

Předměty prvního pilíře jsou primárně zaměřeny na prohlubování znalosti společného základu, tj. na poskytnutí především teoretických poznatků, které musí znát každý absolvent akreditovaného studijního programu bez ohledu na zvolenou specializaci. Každý studijní plán proto obsahuje čtyři semestry předmětu zaměřeného na filozofické a metodologické základy práva, neboť znalost ideových souvislostí a metod právní argumentace je pro toho, kdo má být excelentním právníkem, mimořádně důležitá. Teoreticky zaměřené předměty doplňují v tomto pilíři také jako nadstavba předměty zaměřené na prohloubení znalostí právních dějin a předměty zaměřené na rozšíření znalostí odborné cizojazyčné terminologie, která je nezbytná pro uplatnění v mezinárodním kontextu.

Druhý pilíř je tvořen předměty, které primárně prohlubují teoretické znalosti studenta v oblastech práva odpovídajících zvolené specializaci. Absolvent doktorského studijního programu Teoretické právní vědy v určité specializaci má být erudovaným odborníkem ve zvoleném specializovaném právním odvětví, nikoli jen v úzkém tématu své disertační práce. Sekundárním cílem předmětů druhého pilíře je i rozvoj odborných dovedností studenta. Spolu s nabýváním odborných znalostí získává student v rámci předmětů druhého pilíře schopnosti nabyté znalosti aplikovat. Rozvíjena je především schopnost studenta analyzovat právní kauzu, odhalit a strukturovat předložený právní problém či téma. V rámci studijního programu jsou takto prohlubovány znalosti a odborné dovednosti získané v rámci magisterského studia s tím cílem, aby byl absolvent doktorského studia schopen řešit také složité případy (tzv. hard cases) s meziodvětvovými přesahy. Důraz je kladen také na to, aby byl absolvent doktorského studijního programu schopen právní kauzu nejen vyřešit, ale také své řešení srozumitelně a korektně prezentovat způsobem odpovídajícím pro daný druh výstupu. Druhý pilíř je v rámci studijních plánů prezentován předměty s označením Odborný seminář.

Třetí pilíř je tvořen předměty, jež se primárně soustředí na rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí studenta, jako je schopnost ústní prezentace, písemného projevu apod. Sekundárně však i v rámci těchto předmětů dochází přirozeně k prohlubování či upevňování znalostí. Předměty třetího pilíře rozvíjejí studenta ve dvou rovinách. První rovinou je rozvoj vědeckých a akademických dovedností (vědecky tvořit, ale také správně koncipovat vědecký projekt či grantovou žádost). Za tím účelem je v rámci prvního ročníku nového studijního programu zařazena vědecká propedeutika (předmět společného základu Vědecká a pedagogická propedeutika) a jako nadstavba povinně volitelný předmět Academic Writing. Od dalších ročníků studia jsou zařazeny předměty specializací zaměřené na vlastní rozvoj vědeckých dovedností kompetencí studenta. Jsou to předměty označené ve svém názvu úslovím vědecká činnost, kdy podmínkou jejich splnění je účast studenta na konferenci; současně je student pro splnění těchto předmětů povinen předložit odpovídající výstupy týkající se jeho disertační práce. Komplex předmětů směřujících k podpoře vědecké činnosti doplňují předměty zaměřené na publikační činnost (předměty s názvem Publikační činnost) a vědeckou činnost s mezinárodním prvkem (předmět Mezinárodní vědecká činnost). Druhou rovinou je rozvoj dovedností pedagogických, k němuž slouží pedagogická propedeutika zařazená do prvního ročníku studia (předmět společného základu Vědecká a pedagogická propedeutika), na níž od druhého ročníku studia navazují předměty nesoucí v názvu úsloví pedagogická činnost.

Předměty

První pilíř

 • Společné předměty - povinné

  • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III., IV.
  • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
  • Závěrečný disertační seminář

Druhý pilíř

 • Společné předměty - povinně volitelné

  • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
  • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
  • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
  • Academic Writing

Třetí pilíř

pro jednotlivé specializace:

 • Evropské a mezinárodní právo

  • Právní dějiny evropského a mezinárodního práva I., II.
  • Odborný seminář z evropského a mezinárodního práva I., II., III, IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v evropském a mezinárodním právu

 • Správní právo

  • Právní dějiny veřejného práva I., II.
  • Odborný seminář ze správního práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v správním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost ve správním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost ve správním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost ve správním právu

 • Soukromé právo

  • Právní dějiny soukromého práva I., II.
  • Odborný seminář ze soukromého práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v soukromém právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v soukromém právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v soukromém právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v soukromém právu

 • Trestní právo

  • Právní dějiny veřejného práva I., II.
  • Odborný seminář z trestního práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v trestním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v trestním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v trestním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v trestním právu

 • Ústavní právo

  • Právní dějiny veřejného práva I., II.
  • Odborný seminář z ústavního práva I., II., III., IV.
  • Vědecká činnost a příprava disertační práce v ústavním právu I., II., III., IV.
  • Pedagogická činnost v ústavním právu I., II., III., IV.
  • Publikační činnost v ústavním právu I., II., III.
  • Mezinárodní vědecká činnost v ústavním právu

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-21/06 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 1. července 2021

PF-B-21/1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-A-19/02-N01 — Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PF-A-19/02-ÚZ01 — Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění

 

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz; doktorand.pf@upol.cz

585 63 7688

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)