Doktorské studium

Doktorský studijní program představuje postgraduální vzdělávání pro ty nejtalentovanější absolventy magisterského studijního programu. Doktorské studijní programy obvykle připravují pro akademickou či čistě vědeckou dráhu. Záměrem doktorského studia na Právnické fakultě UP je však poskytnout hluboké znalostní vzdělání a rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí nejen akademicky zaměřeným studentům, ale i těm, kteří se profesně zaměřují na aplikační praxi. V současném světě se stávají čím dál složitějšími vztahy společenské, soukromé mezilidské i mezistátní a s tím se stává složitější také právo a jeho aplikace. Naše doktorské studijní programy si kladou za cíl naučit studenty samostatně myslet a řešit i tzv. hard cases. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PF UP.
Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Akreditované doktorské studijní programy na PF UP

Program Teoretické právní vědy

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP uskutečňuje doktorský studijní program Teoretické právní vědy v pěti specializacích, který navazuje na dřívější doktorský studijní program a současně jej podstatně rozvíjí. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční (tzv. interní) i kombinované (tzv. externí) formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy je nabízen v pěti specializacích:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Soukromé právo
 • Trestní právo
 • Evropské a mezinárodní právo

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

 

Studijní plán

Studijní program je nastaven jako studijní program se specializacemi. Každé specializaci odpovídá jeden studijní plán. Každý studijní plán obsahuje předměty společného základu a předměty specializace. Předměty společného základu jsou zaměřeny na základní znalosti a dovednosti, které musí mít každý absolvent doktorského studijního programu v oblasti právo bez ohledu na právní odvětví, v němž hodlá působit; předměty specializace se zaměřují na znalosti a dovednosti odpovídající dané specializaci. Studijní plány obsahují povinně volitelné předměty pouze v rámci předmětů zaměřených na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Studijní plány počítají jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám. Hodnota kreditů předmětů společného základu tvoří více než 50 % celkového počtu kreditů, které musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů předmětů profilujícího základu tvoří více než 50 % kreditů, který musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů základních teoretických předmětů tvoří více než 30 % kreditů předmětů profilujícího základu.

 

Předměty studijního plánu:

První pilíř

Společné předměty – povinné

 • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III., IV.
 • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
 • Závěrečný disertační seminář

Druhý pilíř

Společné předměty – povinně volitelné

 • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
 • Academic Writing

Třetí pilíř

pro jednotlivé specializace:

Evropské a mezinárodní právo

 • Právní dějiny evropského a mezinárodního práva I., II.
 • Odborný seminář z evropského a mezinárodního práva I., II., III, IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v evropském a mezinárodním právu

Správní právo

 • Právní dějiny veřejného práva I., II.
 • Odborný seminář ze správního práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v správním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost ve správním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost ve správním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost ve správním právu

Soukromé právo

 • Právní dějiny soukromého práva I., II.
 • Odborný seminář ze soukromého práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v soukromém právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v soukromém právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v soukromém právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v soukromém právu

Trestní právo

 • Právní dějiny veřejného práva I., II.
 • Odborný seminář z trestního práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v trestním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v trestním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v trestním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v trestním právu

Ústavní právo

 • Právní dějiny veřejného práva I., II.
 • Odborný seminář z ústavního práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v ústavním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v ústavním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v ústavním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v ústavním právu

Program International and European Law (v anglickém jazyce)

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP uskutečňuje specializovaný doktorský studijní program International and European Law, který je realizován v anglickém jazyce. Standardní doba studia je 3 roky. Studium je nabízeno v prezenční formě. 

Podrobnosti najdete na stránkách Study law

Program Právní dějiny a římské právo

Od akademického roku 2023/2024 Právnická fakulta UP nově uskutečňuje akreditovaný doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo se zaměřuje do oblasti právně historické a teoretické. Absolventům programu se tedy nabízí uplatnění v teoretických oblastech, ve výzkumných a vědeckých ústavech, na univerzitách nebo v archivech.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení pro akademický 2024/2025

 

Studijní plán

Studijní plán doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán počítá jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami.

Studijní plán doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo je velmi podobný struktuře současného doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (a jeho specializací). Obsahuje předměty povinného základu a předměty povinně volitelné zaměřené na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám.

 

Předměty studijního plánu:

Předměty povinné

 • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III.
 • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
 • Encyklopedická a biografická práce
 • Latina I., II.
 • Odborný seminář z právních dějin I., II.
 • Odborný seminář z římského práva I., II.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v oblasti právních dějin a římského práva I.–IV.
 • Pedagogická činnost v oblasti právních dějin a římského práva I.–IV.
 • Publikační činnost v oblasti právních dějin a římského práva I.–III.
 • Mezinárodní vědecká spolupráce v oblasti právních dějin a římského práva
 • Závěrečný disertační seminář

Předměty povinně volitelné

 • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
 • Academic Writing

Program Právo a digitální technologie

Od akademického roku 2024/2025 Právnická fakulta UP nově uskutečňuje akreditovaný doktorský studijní program Právo a digitální technologie. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Podrobnosti najdete na stránkách www.digilaw.upol.cz

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání a absolvoval příjímací zkoušku, při které jsou ověřovány zejména studijní předpoklady uchazeče, úroveň znalostí z oblasti práva a digitálních technologií v jejich vzájemné provázanosti a připravenost uchazeče k vědecké a tvůrčí činnosti v těchto oblastech.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

 

Studijní plán

Studijní plán doktorského studijního programu Právo a digitální technologie tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán počítá jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami.

Dohromady musí v průběhu celého studia student získat minimálně 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno primárně s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám.

Studijní plán obsahuje předměty povinného základu, které musí absolvovat všichni studenti studijního programu. Předměty povinného základu jsou ohodnoceny celkem 204 kredity. Od 2. ročníku jsou součástí studijního plánu předměty povinně volitelné I. skupiny, kdy je studentovi nabídnuta volba z 5 modulů. Student je povinen splnit během studia minimálně jeden kompletní modul 1-4, splnění modulu odpovídá 32 kreditům. Od 3. ročníku si student volí také z předmětů povinně volitelných II. skupiny, kdy je povinen splnit nejméně jeden předmět z II. skupiny. Splněním povinně volitelných předmětů II. skupiny získá student až 12 kreditů (dle vlastní volby počtu studijních předmětů této kategorie, nejméně však 4 kredity z II. skupiny).

Studijní plán je možné charakterizovat jako tří pilířový, jež spojuje komplexní teoretický pilíř, profilační pilíř umožňující modularizaci studia a horizontální dovednostní pilíř.

 

Předměty studijního plánu:

Předměty povinné

 • Research Methodology and Academic Writing I - II
 • Legal Theory of Information Technology I - III
 • Information Technology for Law and Legal Science I - III
 • Veřejnoprávní aspekty digitálních technologií
 • Soukromoprávní aspekty digitálních technologií
 • Evropské a mezinárodněprávní aspekty digitálních technologií
 • Pedagogická činnost I – II
 • Publikační činnost I – IV
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce I – VI
 • Mezinárodní vědecká činnost I - II
 • Závěrečný disertační seminář

Předměty povinně volitelné I. skupiny

 • Soukromé právo a digitální technologie I – IV
 • Veřejné právo a digitální technologie I – IV
 • Mezinárodní právo a digitální technologie I – IV
 • EU Law and Digital Technologies I - IV
 • Finanční právo a digitální technologie I – IV

Předměty povinně volitelné II. skupiny

 • Digital Rights and Digital Justice
 • AI and Law
 • Street-Law projekt

Program Law and Digital Technologies (v anglickém jazyce)

Od akademického roku 2024/2025 Právnická fakulta UP nově uskutečňuje akreditovaný doktorský studijní program Law and Digital Technologies, který je realizován v anglickém jazyce. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě. 

Podrobnosti najdete na stránkách www.digilaw.upol.cz/en

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání a absolvoval příjímací zkoušku, při které jsou ověřovány zejména studijní předpoklady uchazeče, úroveň znalostí z oblasti práva a digitálních technologií v jejich vzájemné provázanosti a připravenost uchazeče k vědecké a tvůrčí činnosti v těchto oblastech.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

 

Studijní plán

Studijní plán doktorského studijního programu Law and Digital Technologies tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán počítá jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami.

Dohromady musí v průběhu celého studia student získat minimálně 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno primárně s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám.

Studijní plán obsahuje předměty povinného základu, které musí absolvovat všichni studenti studijního programu. Předměty povinného základu jsou ohodnoceny celkem 204 kredity. Od 2. ročníku jsou součástí studijního plánu předměty povinně volitelné I. skupiny, kdy je studentovi nabídnuta volba z 5 modulů. Student je povinen splnit během studia minimálně jeden kompletní modul 1-4, splnění modulu odpovídá 32 kreditům. Od 3. ročníku si student volí také z předmětů povinně volitelných II. skupiny, kdy je povinen splnit nejméně jeden předmět z II. skupiny. Splněním povinně volitelných předmětů II. skupiny získá student až 12 kreditů (dle vlastní volby počtu studijních předmětů této kategorie, nejméně však 4 kredity z II. skupiny).

Studijní plán je možné charakterizovat jako tří pilířový, jež spojuje komplexní teoretický pilíř, profilační pilíř umožňující modularizaci studia a horizontální dovednostní pilíř.

 

Předměty studijního plánu:

Předměty povinné

 • Research Methodology and Academic Writing I - II
 • Legal Theory of Information Technology I - III
 • Information Technology for Law and Legal Science I - III
 • Public Law Aspects of Digital Technologies
 • Private Law Aspects of Digital Technologies
 • EU Law and International Law Aspects of Digital Technologies
 • Teaching Activity I – II
 • Publication Activity I – IV
 • Scientific Activity and Preparation od Dissertation I – VI
 • International Scientific Activity I - II
 • Final Dissertation Seminar

Předměty povinně volitelné I. skupiny

 • Private Law and Digital Technologies I – IV
 • Public Law and Digital Technologies I – IV
 • International Law and Digital Technologies I – IV
 • EU Law and Digital Technologies I - IV
 • Financial and Tax Law and Digital Technologies I – IV

Předměty povinně volitelné II. skupiny

 • Digital Rights and Digital Justice
 • AI and Law
 • Street-Law Project

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-21/06 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 1. července 2021

PF-B-21/1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-A-19/02-N01 — Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PF-A-19/02-ÚZ01 — Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz ;  doktorand.pf@upol.cz

585 637 688

Bc. Michaela Šimonová
referentka studijního oddělení

 m.simonova@upol.cz

585 637 660

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)