Bakalářské studium

Informace o studiu

Cílem akreditovaného prezenčního bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě je poskytnout základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a připravovat tak vysoce erudované odborníky pro výkon různých činností ve veřejné správě, pro které není vyžadováno magisterské právní vzdělání.

Standardní doba studia trvá 3 roky. Vysokoškolské studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky spolu s obhájením bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděné před jménem).

Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.
V přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 97,3 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV).

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky) - Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci

Přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. - testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV)Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na https://scio.cz/nsz/ (Termíny a registrace - Přihlásit ke zkoušce). NSZ může účastník vykonat  ve více termínech (prosinec 2023 - květen 2024),  započítává se pouze nejlepší výsledek.

Poukazy na NSZ
Uchazeč, který podal elektronickou přihlášku na program Právo ve veřejné správě má možnost absolvovat NSZ (OSP+ZSV varianta mini) v termínu 25. 5. 2024 zdarma (na základě poskytnutých poukazů na dvojici zkoušek OSP+ZSV). Informaci o možnosti vyzvednutí poukazu zašle společnost www. scio.cz, s.r.o. přihlášeným uchazečům na začátku měsíce dubna e-mailem nebo poštou.
Poukazy budou k vyzvednutí zde.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny v  Katalogu studijních programů a oborů

Podmínky pro přijetí ke studiu na PF UP naleznete na úřední desce fakulty.

Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu do 15. března.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů, je nutné podat na každý studijní program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Maturitní vysvědčení

Každý uchazeč musí do 12. 6. 2024 /viz info v Katalogu studijních programů a oborů/ zaslat na adresu Právnické fakulty UP v Olomouci úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Informace o tom, že fakulta obdržela úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, se po zaevidování zobrazí v e-přihlášce - Přehled přihlášek /u příslušného studijního programu/.
Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu úředně ověřenou  fotokopii  maturitního  vysvědčení,  bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi výsledků. Údaje nutné k vyhledání výsledků přijímacího řízení, tj. Univerzitní číslo a Oborové číslo naleznete ve své e-přihlášce.
Výsledky budou zveřejněny 17. 6. 2024 v 17 hodin.

Hledání v databázi výsledků

Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas doručena prostřednictvím e-přihlášky, záložka "Dokumenty". V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty (poštou doporučeně, popř. osobně na podatelnu PF UP). Odvolací řízení bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a zasílá uchazeči poštou doporučeně do vlastních rukou.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu

Tip: Informace o průběhu přijímacího řízení v minulém roce najdete na www stránkách Právnické fakulty na Úřední desce PF UP ve Zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok.

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhne KORESPONDENČNĚ. Přijatí uchazeči obdrží podklady k zápisu zároveň s rozhodnutím o přijetí ke studiu.
Doplňujíci informace, které usnadní zahájení studia - zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)