International and European law

Studiumjednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok30
Počet uchazečů pro tento akad. rok29
Počet přijatých pro tento akad. rok5
Studium garantujeproděkan pro zahraniční záležitosti
studylaw.upol.cz

Charakteristika oboru

Navazující magisterský program International and European law je vyučován v anglickém jazyce a je zaměřen na prohloubení znalostí právní specializace v oblasti mezinárodního a evropského práva s akcentem na politologický prvek zejména v souvislosti s integračními souvislostmi v evropském regionu. Cílem tohoto cizojazyčného studijního programu je podrobně seznámit studenty se systémem mezinárodního práva a jeho poměrem k právu národnímu a systémem evropského práva a historií evropské integrace a institucionálního pojetí Evropské unie. Současně v rámci povinně volitelných předmětů se studenti budou moci zaměřit na různorodé oblasti institucionální a materiální právní regulace mezinárodního či unijního práva, a to s ohledem na potřeby své specializace a budoucího povolání.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního programu najde uplatnění především v ústředních orgánech státní správy, mezinárodních organizacích, institucích Evropské unie, soukromém i neziskovém sektoru (mezinárodní NGOs), kde je potřeba specializovaných znalostí z oboru mezinárodního a evropského práva, implementačních a transformačních procesů těchto právních odvětví do národního právního řádu a politologických přesahů v těchto disciplínách. V průběhu studia bude možnost se v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů profilovat více ve směru evropského práva nebo více ve směru práva mezinárodního. Velkou výhodou pro absolventa tohoto studijního programu bude nejen dobrá znalost samotné materie mezinárodního a evropského práva, ale i výborná jazyková připravenost v těchto oborech. Profil absolventa je charakterizován zejména těmito znalostmi a dovednostmi:

A. Komplexní znalost základní systematiky mezinárodního a evropského práva

Každý absolvent bude povinen absolvovat pokročilé kurzy evropského institucionálního a materiálního práva, stejně jako mezinárodního práva (veřejného i soukromého). To mu umožní komplexně pochopit systematiku těchto oborů, jejich vzájemné vztahy, stejně jako jejich poměr, resp. dopady do národního/vnitrostátního práva. Předměty nebudou koncipovány pouze teoreticky, nýbrž budou zahrnovat i seminární výuku, která povede studenty k praktickému použití mezinárodního a evropského práva na konkrétní případy.

B. Speciální a odborné výstupní znalosti a dovednosti v problematice mezinárodního a evropského práva

Po absolvování společného základu bude mít student možnost vybrat si z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na jednotlivé specializované oblasti mezinárodního a evropského práva. Volba specializovaných předmětů umožní, aby se student zaměřil více na oblast mezinárodního práva či více na oblast evropského práva, popř. volil kombinaci obou. Díky tomu tak bude moci získat odborné znalosti s ohledem na představu vlastního uplatnění v praxi po absolvování programu. Absolvent tohoto programu bude mít rovněž speciální výstupní znalosti v problematice mezinárodního a evropského práva s akcentem na politologický rozměr evropské integrace.

C. Odborné jazykové znalosti a dovednosti

Vzhledem k tomu, že celé studium bude probíhat v anglickém jazyce, absolvent získá specializované znalosti v tomto jazyce. Navíc bude nabídnuta v rámci volitelných předmětů i výuka dalšího světového jazyka zaměřená na oblast mezinárodního a evropského práva. Tyto jazykové znalosti jsou v mezinárodněprávní oblasti pro právní praxi zásadní.

D. Odborné rešeršní a výzkumné znalosti a dovednosti

Absolvent získá znalosti o existujících bibliografických a dalších odborných databázích v oboru mezinárodního a evropského práva a dovednosti vyhledávat, zpracovávat odborné informace a pracovat s nimi při řešení konkrétních zadání v rámci výuky a psaní diplomové práce.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z podkladů, které uchazeči o studium zašlou do řádně stanoveného termínu na PF. K ověření skutečnosti uvedených v podkladech, motivace, zájmu či znalostí uchazeče o studium si může hodnotící komise vyžádat distanční pohovor (prostřednictvím skype nebo jinou vhodnou formou).

Uchazeči podávají elektronickou přihlášku a připojují požadované doklady, a to:

  1. Řádně vyplněná elektronická přihláška
  2. Strukturovaný životopis
  3. Ověřená kopie diplomu dokladující získané vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské studium nebo odpovídající) v oboru právo, mezinárodní právo, evropské právo nebo oboru příbuzném
  4. Oficiální výpis dosažených výsledků předchozího studia (nebo ověřená kopie), popř. dodatek k diplomu
  5. Motivační dopis prokazující motivaci a zájem uchazeče o studium
  6. Doporučující dopis - od akademického pracovníka z VŠ předchozího studia či zaměstnavatele k prokázání schopností, zájmu a motivace uchazeče
  7. Doklad o znalosti angličtiny - jazykový certifikát (TOEFL, IELTS, CAE, CPE), nebo dokument z přechozího studia angličtiny nebo studia v angličtině, prokazující úroveň jazykových znalostí anglického jazyka minimálně na úrovni B2.
  8. OP nebo pas - kopie strany s fotografií a osobními údaji

Všechny dokumenty se dodávají v angličtině, češtině nebo slovenštině Dokumenty v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce musejí být opatřeny úředním překladem do jednoho z těchto jazyků.

Poplatek za studium v cizím jazyce je stanoven na 2 500 € (euro) za akademický rok studia.

V přijímacím řízení akademického roku 2018/2019 bylo posouzeno celkem 29 přihlášek.

Přihláška ke studiu

Informace o přijímacím řízení:

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. 11. 2018 do 15. 6. 2019.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 1800 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, nejpozději však do 15. 6. 2019. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Uchazeč, který do stanoveného termínu (15. 6. 2019) administrativní poplatek neuhradí nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení.

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 15. 6. 2019 včetně na adresu zahraničního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, zahraniční oddělení, tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc) všechny požadované dokumenty specifikované výše. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech.

Uchazeč, který nedodá ve stanoveném termínu (do 15. 6. 2019 včetně) doklady specifikované výše, bude vyzván k doplnění svého podání a bude mu pro toto doplnění stanovena přiměřená lhůta. Při nedodržení lhůty bude uchazeči vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Uchazeči budou posuzováni a o jejich přijetí bude rozhodováno jednotlivě v pořadí, v jakém byla doručena jejich přihláška s úplnými podklady. Přihlašování bude ukončeno naplněním stanovené maximální kapacity (30 studentů) nebo nejpozději 15. 6. 2019.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Podrobné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020: Katalog studijních programů a oborů