Projekty a granty

GA ČR

Vědecké projekty financované z účelové podpory základního výzkumu poskytované Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). GA ČR je organizační složkou státu, která se při své činnosti řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Podporovány jsou vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu.

Vyhlášení veřejných soutěží GAČR ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).

Další informace najdete na stránkách https://gacr.cz/

Projekty GA ČR řešené na PF UP zde

Jean Monnet

Jean Monnet je jednou z centralizovaných aktivit programu Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014–2020 (předtím součástí Lifelong Learning Programme EU 2007-2013). JM (jakožto centralizovaná aktivita) je přímo řízen Evropskou komisí a implementován (administrativní proces) její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA).

Aktivity v rámci programu Jean Monnet se zaměřují na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace a dále na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.

V rámci aktivit Jean Monnet je podporováno 6 akcí:

3 z nich jsou zaměřeny na podporu výuky a výzkumu: JM moduly (Modules), JM katedry (Chairs), JM centra excelence (Centres of Excellence).

Další akce je zaměřena na podporu pro sdružení, instituce a asociace (support to Associations).

Poslední 2 akce podporují politickou debatu s akademickým světem: JM sítě (Networks), JM projekty (Projects).

Do aktivit programu je možné se zapojit na základě pravidelných výzev k předkládání návrhů, které jsou vyhlašovány každoročně na podzim s uzávěrkou přihlášek v únoru následujícího roku.

Další informace najdete na stránkách http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Projekty JM řešené na PF UP zde

OP VK

Projekty na rozvoj vzdělávání a modernizaci výuky spolufinancované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu (programovací období 2009 – 2014).

IGA

Interní grantová soutěž na podporu jedno i víceletých projektů specifického vysokoškolského výzkumu realizovaného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci probíhá od roku 2009.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je univerzitě přidělována každý rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků).

Grantovou studentskou soutěž vyhlašuje rektor UP na podzim (listopad) s uzávěrkou přihlášek v lednu následujícího kalendářního roku.

Podrobnější informace k vyhlášení na stránkách IGA

Doplňková pravidla k soutěži pro rok 2023

Komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA je na PF UP od roku 2017 jmenovaná jako komise stálá, ve složení:
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (předseda)
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A.
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.
JUDr. Petr Prchal, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
Mgr. Petr Stejskal, LL.M., Ph.D.
JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Příslušný proděkan: proděkan pro vědu a výzkum JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Ondráčková kristyna.ondrackova@upol.cz

Formulář průběžné zprávy IGA

Formulář závěrečné zprávy IGA

Pokyny k cestám“ CZ a ENG

Projekty IGA řešené na PF UP

FRUP

Vnitřní soutěž na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci je vypisovaná každoročně na podzim (v září) rektorem UP.

Jedná se o roční projekty s počátkem řešení vždy v lednu příslušného kalendářního roku. V rámci této soutěže mohou akademičtí pracovníci předkládat návrhy projektů zaměřených na inovaci předmětu, rozvoj stávajících výukových pracovišť formou nákupu technických pomůcek, softwaru a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Soutěž FRUP nahradila projekty ukončeného FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol). Projekty FRUP jsou na PF UP řešeny od roku 2014.

Hodnotící komise pro rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) je na PF UP od roku 2016 jmenovaná jako komise stálá. Členy komise jsou za každou katedru vždy její tajemník nebo vedoucí, s výjimkou Katedry správního práva a finančního práva, kterou v komisi zastupuje proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení, do jejíž působnosti projekty FRUP spadají.

Příslušný proděkan: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Podrobnější informace k podávání, hodnocení a řešení projektů FRUP naleznete na www.psup.cz/frup-rozvojove-projekty/

Projekty FRUP řešené na PF UP

Hannah Arendt

Cena Hannah Arendtové byla Univerzitě Palackého udělena v roce 1996 v celkové výši 300 tisíc německých marek. Darované finanční prostředky cíleně směřovaly k podpoře dvou programů, z nichž jeden se realizoval na právnické fakultě, druhý na filozofické fakultě. V této souvislosti vznikla rozhodnutím tehdejšího rektora univerzity Josefa Jařaba i Komise pro Cenu Hannah Arendtové a byla stanovena i pravidla pro využívání těchto finančních prostředků.

Příslušný proděkan: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z prostředků nadace HA

Další informace najdete na stránkách m.zurnal.upol.cz

Další projekty

Cílem projektu je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh optimalizující postavení a ochranu obětí předsudečné trestné činnosti.

Pod garancí odborného partnera bude navržena systémová právní úprava. Ta bude následně komunikována aktérům, a to jak prostřednictvím konference, tak prostřednictvím advokačních činností a kampaně s videospoty. Do realizace projektu budou přímo zapojeny ohrožené skupiny z řad LGBT osob a osob s hendikepem. Více informací o projektu je možné nalézt na webových stránkách projektu: pravemprotipredsudkum.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Právem proti předsudkům

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)