doc. JUDr. VÁCLAV STEHLÍK, LL.M. Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7501

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6 (budova A)

2.04

docent - děkan

docent v oboru právo Evropské unie

VYBRANÉ PUBLIKACE
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Právo Evropské unie: ústavní základy a vnitřní trh. 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Edlund JM., Stehlík V. A procedural approach to the public interest in migration control. Bratislava Law Review. 2023.
Vardanyan L., Stehlík V., Kocharyan H. Digital Integrity: A Foundation for Digital Rights and the New Manifestation of Human Dignity. TALTECH JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. 2022.
Stehlík V., Edlund J. Is the assessment under Article 8 ECHR for migrants justifiable? Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2021.
Edlund J., Stehlík V. The Influence of EU Law in ECtHR’s Case Law on Family Migration. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2021.
Stehlík V., Vardanyan L. Is the Case Law of ECtHR Ready to Prevent the Expansion of Mass Surveillance in the Post-Covid Europe? European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2020.
Stehlík V., Edlund J. The Uncertain Place of the Child’s Best Interests in ECtHR’s Immigration Case Law. International and Comparative Law Review. 2020.
Boaventura EA., Stehlík V. The Human Rights Protection in the EU-Brazil Relations: Structural Considerations and Current Legal Developments. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2019.
Stehlík V., Sehnálek D. The use of the preliminary ruling procedure by Czech courts: Historical retrospective and Beyond. Baltic Journal of European Studies. 2019.
Stehlík V. The CJEU crossing the Rubicon on the same-sex marriages? Commentary on Coman case. International and Comparative Law Review. 2018.
Stehlík V. Application of CILFIT Criteria by Czech Supreme Courts. Czech yearbook of public & private international law. 2017.
Stehlík V. Brexit, EEA and the free movement of workers: structural considerations on flexibility. International and Comparative Law Review. 2016.
Stehlík V. Interim measures before national courts in the context of EU and Czech law. International and Comparative Law Review. 2012.
Stehlík V. Postavení správních orgánů a pojem "soud" v článku 234 Smlouvy ES. International and Comparative Law Review. 2004.
Stehlík V. Nástin lidských práv v Evropské unii. Acta Iuridica Olomucensia. 2002.
Stehlík V. Obchodní zástupce v judikatuře Evropského soudního dvora. Acta Iuridica Olomucensia. 2002.
Stehlík V. On some questions of European Air Law. International and Comparative Law Review. 2002.
Stehlík V., Tomoszek M. Vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti ochrany lidských práv. Acta Iuridica Olomucensia. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stehlík V., Glos P. Povinná relokace uprchlíků ve světle aktuálního rozhodnutí Soudního dvora EU. In Košičiarová S. (Eds.) AKTUÁLNE OTÁZKY AZYLOVÉHO PRÁVA III - Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2021.
Stehlík V., Ondrášiková S. Právo na rodinný život v kontexte azylového konania – nedávna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. In Košičiarová S. (Eds.) Aktuálne otázky azylového práva I, Zborník prispevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie. 2019.
Stehlík V. Nepřípustnost přezkumu českých procesních předpisů s ohledem na právo EU? K rozhodnutí ústavního soudu ve věci Unicampus. In Stehlík V., Hamuľák O. (Eds.) Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. 2013.
Hamuľák O. Ústavní přezkum norem implementujících unijní právo – poznámka k praxi ústavního soudu České republiky. In Stehlík V., Hamuľák O. (Eds.) Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. 2013.
STEHLÍK V. Actual Issues of National procedural Autonomy and Effective Enforcement of EU Law. In . (Eds.) Harmonization and Unification of Law in the European Context - section of European Law and Comparative Jurisrudence - English section. 2011.
STEHLÍK V. Aktuální otázky principu národní procesní autonomie a účinného vynucení práva EU. In . (Eds.) Zbližovanie a zjednocovanie práva v europskom kontexte - sekce europske právo a právna komparatistika, slvenska čast. 2011.
STEHLÍK V. Czech Constitutional Rules vis-à-vis EU Fundamental Rights Standards: Systematic Remarks. In . (Eds.) Central and Eastern European Countries after and before Accession - volume II. 2011.
STEHLÍK V. Lidská práva jako limit aplikace práva EU v judikatuře Ústavního soudu ČR. In . (Eds.) Blaho, P., Švecová, A. a kol: Právo v europskej perspektivě, I. diel. 2011.
Stehlík V., Zbíral R. EU procedural rules and Czech Constitutional order: the case of preliminary ruling procedure. In . (Eds.) VIIIth World Congress of the International Association of Constitutional Law - conference proceedings. 2010.
Stehlík V. Dispoziční zásada v národním procesním právu v kontextu zásady účinné aplikace komunitárního práva. In . (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Stehlík V. EU human rights protection under the Treaty of Lisabon. In . (Eds.) Human's Rights In The Modern State System's Formation: Theoretical And Practical Aspects. 2009.
Stehlík V. Globalisation through judiciary in the EU and the EU-Russian Partnership Agreement. In . (Eds.) Globalisation and the legal system of the Russian Federation. 2009.
Stehlík V. Limity pro užití národních procesních předpisů při aplikaci komunitárního práva. In . (Eds.) Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Stehlík V. Výkon soudních rozhodnutí v EU v reflexi případu Apostolides. In . (Eds.) Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. 2009.
Stehlík V. Constitutional review of the Lisbon Treaty – a compliant lodged to the Czech Constitutional Court. In . (Eds.) Europeanization of national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 2008.
Stehlík V. EU Common Agricultural Policy and Human Rights Protection. In . (Eds.) Problemes and improvements of agricultular legislation. 2008.
Stehlík V. K reformě soudního systému EU na základě lisabonské smlouvy. In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Stehlík V. Recent constitutional development in the EU - Treaty of Lisabon. In . (Eds.) 7th International conference: Legal system, Civil Society and the State. 2008.
Stehlík V. Territorial disputes from the EU perspective ? Treaty of Lisbon and a few remarks de lege ferenda. In . (Eds.) Role of the International Court of Justice in Resolving Territorial Disputes. 2008.
Stehlík V. Aktivní legitimace sdružení chránících kolektivní zájmy k podání žaloby na neplatnost podle čl. 230 SES. In . (Eds.) Zbornik prispevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 8.-9. novembera 2007 v Banskej Bystrici. 2007.
Stehlík V. Národní procesní autonomie v reflexi na případ Unibet. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Stehlík V. Smlouva o Ústavě pro Evropu a komunitární soudnictví. In . (Eds.) Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehrádskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie. 2007.
Stehlík V. The Treaty establishing a Constitution for Europe and the Community Judicial System. In . (Eds.) Pravova sistěma gromadjanske suspilstvo ta děržava. 2007.
Stehlík V. Rozhodnutí Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce a jeho závaznost pro národní soudy. In . (Eds.) Európske výzvy súčasného právneho vývoja. 2006.
Stehlík V. Vzájemný vztah soudních orgánů v řízení o předběžné otázce ve světle možných reforem čl. 234 SES. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Stehlík V. Některé otázky postavení zdravotně postižených v komunitárním právu. In Valenta M. (Eds.) IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (II.část), sborník. 2004.
KNIHA - CELEK
Stehlík V., Jílek D., Drdúlová I., Delinčáková M., Janků L., Lupačová H., Větrovský J. Právní postavení nezletilého uprchlíka. 2019.
Stehlík V., Petr M., Hamuľák O. Handbook on EU Internal Market. 2016.
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Praktikum práva Evropské unie. 2016.
Stehlík V., Hamuľák O. Handbook on EU Internal Market. 2013.
STEHLÍK V., HAMUĽÁK O., PETR M. Praktikum práva Evropské unie - vnitřní trh. 2011.
Stehlík V. Právo Evropské unie v dokumentech. Právo Evropské unie v dokumentech. 2008.
Šišková N., Stehlík V. Evropské právo 1 - Ústavní základy Evropské unie. Evropské právo 1 - Ústavní základy Evropské unie. 2007.
Stehlík V. Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu. Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Stehlík V. Komentář k čl. 214 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 24 Listiny základních práv EU. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 26 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 264 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 265 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 266 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 27 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 271 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 272 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 273 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 274 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V. Komentář k čl. 278-279 Smlouvy o fungování Evropské unie. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V., Navrátil P. Komentář k čl. 45 Listiny základních práv EU. In Tomášek M., Šmejkal V. (Eds.) Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Stehlík V., Sehnálek D., Hamuľák O. Report on Czech Republic. National Courts and the Enforcement of EU Law: the Pivotal Role of National Courts in EU Legal Order. 2020.
Stehlík V. Ohlédnutí se (nejen) za řízením o předběžné otázce v prvních 15 letech členství České republiky v Evropské unii. In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019.
Stehlík V. Metamorphosis of Public Security Exception in the EU Internal Market and EU Citizens’ Rights. Liberal constitutionalism - between individual and collective interests. 2017.
Stehlík V. Odraz evropského práva v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Unijní právo před českými soudy. 2014.
Stehlík V., Hamuľák O. Revolta a revoluce v judikatuře českých soudů. Unijní právo před českými soudy. 2014.
Stehlík V., Bončková H. Unijní právo v aplikační praxi Nejvyššího soudu: vztah sympatie, antipatie či ambivalence? Unijní právo před českými soudy. 2014.
Halířová G., Stehlík V. Právní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením - úprava v komunitárním a českém právu. In . (Eds.) Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Stehlík V. Povinnost zahájit řízení o předběžné otázce v judikatuře Ústavního soudu ČR. Mezinárodní konference Dny práva, 18. - 19. listopadu 2009. 2009.
Stehlík V. The obligation to initiative the preliminary rulling procedure under 234 TEC and the Czech/Slovak. Central and Eastern Europe and the European Union Court System, University of Loughborough - November 14, 2009. 2009.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Stehlík V. Jednotný vnitřní trh EU - elektronická studijní opora pro distanční studium. Jednotný vnitřní trh EU - elektronická studijní opora pro distanční studium. 2008.
Ostatní odborná publikace (RIV)
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
HAMUĽÁK O., STEHLÍK V. International and Comparative Law Review, 2011, Vol. 11, No. 1. International and Comparative Law Review. 2011.
HAMUĽÁK O., STEHLÍK V. International and Comparative Law Review, 2011, Vol. 11, No. 2. International and Comparative Law Review. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ZORKOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2021
DRDÚLOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2022
EDLUND PFA International and European Law 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)