Navazující magisterské studium - ENG

Studiumjednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Jazyk výukyanglický
Více informacístudylaw.upol.cz

Charakteristika oboru

Navazující magisterský program International and European law je vyučován v anglickém jazyce a je zaměřen na prohloubení znalostí právní specializace v oblasti mezinárodního a evropského práva s akcentem na politologický prvek zejména v souvislosti s integračními souvislostmi v evropském regionu. Cílem tohoto cizojazyčného studijního programu je podrobně seznámit studenty se systémem mezinárodního práva a jeho poměrem k právu národnímu a systémem evropského práva a historií evropské integrace a institucionálního pojetí Evropské unie. Současně v rámci povinně volitelných předmětů se studenti budou moci zaměřit na různorodé oblasti institucionální a materiální právní regulace mezinárodního či unijního práva, a to s ohledem na potřeby své specializace a budoucího povolání.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního programu najde uplatnění především v ústředních orgánech státní správy, mezinárodních organizacích, institucích Evropské unie, soukromém i neziskovém sektoru (mezinárodní NGOs), kde je potřeba specializovaných znalostí z oboru mezinárodního a evropského práva, implementačních a transformačních procesů těchto právních odvětví do národního právního řádu a politologických přesahů v těchto disciplínách. V průběhu studia bude možnost se v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů profilovat více ve směru evropského práva nebo více ve směru práva mezinárodního. Velkou výhodou pro absolventa tohoto studijního programu bude nejen dobrá znalost samotné materie mezinárodního a evropského práva, ale i výborná jazyková připravenost v těchto oborech. Profil absolventa je charakterizován zejména těmito znalostmi a dovednostmi:

A. Komplexní znalost základní systematiky mezinárodního a evropského práva

Každý absolvent bude povinen absolvovat pokročilé kurzy evropského institucionálního a materiálního práva, stejně jako mezinárodního práva (veřejného i soukromého). To mu umožní komplexně pochopit systematiku těchto oborů, jejich vzájemné vztahy, stejně jako jejich poměr, resp. dopady do národního/vnitrostátního práva. Předměty nebudou koncipovány pouze teoreticky, nýbrž budou zahrnovat i seminární výuku, která povede studenty k praktickému použití mezinárodního a evropského práva na konkrétní případy.

B. Speciální a odborné výstupní znalosti a dovednosti v problematice mezinárodního a evropského práva

Po absolvování společného základu bude mít student možnost vybrat si z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na jednotlivé specializované oblasti mezinárodního a evropského práva. Volba specializovaných předmětů umožní, aby se student zaměřil více na oblast mezinárodního práva či více na oblast evropského práva, popř. volil kombinaci obou. Díky tomu tak bude moci získat odborné znalosti s ohledem na představu vlastního uplatnění v praxi po absolvování programu. Absolvent tohoto programu bude mít rovněž speciální výstupní znalosti v problematice mezinárodního a evropského práva s akcentem na politologický rozměr evropské integrace.

C. Odborné jazykové znalosti a dovednosti

Vzhledem k tomu, že celé studium bude probíhat v anglickém jazyce, absolvent získá specializované znalosti v tomto jazyce. Navíc bude nabídnuta v rámci volitelných předmětů i výuka dalšího světového jazyka zaměřená na oblast mezinárodního a evropského práva. Tyto jazykové znalosti jsou v mezinárodněprávní oblasti pro právní praxi zásadní.

D. Odborné rešeršní a výzkumné znalosti a dovednosti

Absolvent získá znalosti o existujících bibliografických a dalších odborných databázích v oboru mezinárodního a evropského práva a dovednosti vyhledávat, zpracovávat odborné informace a pracovat s nimi při řešení konkrétních zadání v rámci výuky a psaní diplomové práce.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z podkladů, které uchazeči o studium zašlou do řádně stanoveného termínu na PF. K ověření skutečnosti uvedených v podkladech, motivace, zájmu či znalostí uchazeče o studium si může hodnotící komise vyžádat distanční pohovor (prostřednictvím skype nebo jinou vhodnou formou).

Další informace ke studijnímu programu a přijímacímu řízení viz Katalog studijních programů a oborů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)