Prevence nevhodného chování

Vedení Právnické fakulty Univerzity Palackého (dále je „PF UP“ nebo „fakulta“) si zakládá na bezpečném a důstojném prostředí a dbá na to, aby se na akademické půdě fakulty netolerovala žádná z forem a projevů společensky nevhodného chování včetně nejzávažnější formy jakou je sexuálního obtěžování, které musí být důrazně odsouzeno a potíráno ve všech jeho formách.

Na akademické půdě je nepřípustné společensky nevhodné chování nebo sexuální obtěžování, ať už mezi studujícími navzájem, mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, ze strany zaměstnanců/zaměstnankyň (akademických pracovníků i ostatních zaměstnanců pracovišť fakulty) vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči zaměstnancům či zaměstnankyním (podrobněji viz níže Metodika řešení případů společensky nevhodného chování včetně sexuálního obtěžování na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dále jen „Metodika“).

Při řešení případů společensky nevhodného chování a sexuálního obtěžování je kladen důraz na to, aby byly dodržovány zásady zajišťující patřičnou ochranu všech dotčených osob. Je tak kladen důraz na důvěrnost a ochranu soukromí, podporu a ochranu oběti, nestrannost, transparentnost, informovanost, odpovídající sankce a opatření, ale i prevenci a osvětu (podrobněji k zásadám viz Metodika).

Osoby a postupy pro řešení případů společensky nevhodného chování

Fakulta vytvořila strukturovaný systém, ve kterém jsou určeny specifické osoby pověřené přijímáním podnětů, stížností a řešení případů společensky nevhodného chování a sexuálního obtěžování. Tyto pověřené osoby mají zásadní roli při poskytování podpory obětem a prošetřování případů; obětem společensky nevhodného chování nebo sexuálního obtěžování poskytnou relevantní informace k tématu v takovém rozsahu a formě, aby oběť vyhodnotila systém řešení jako bezpečný a nebyla odrazena od případného rozhodnutí událost oznámit. Odbornost, nezávislost a transparentní postupy těchto osob jsou klíčové pro spravedlivé a efektivní řešení případů společensky nevhodného chování a sexuálního obtěžování. Ke všem navrhovaným jednáním může oznamující osoba přizvat doprovod.

 

Osoby a postupy pro řešení případů mezi studujícími

Pro řešení případů mezi studujícími navzájem se obraťte na ochránce práv studentů, který se řídí vnitřní normou Ochránce práv studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud nebude situace vyřešena, oslovte proděkana pro studijní záležitosti, a pokud se ani tak nepodařila situace vyřešit, obraťte se na děkana fakulty.

Postup můžete také konzultovat se členy Akademického senátu PF UP.

 

Osoby a postupy pro řešení případů nevhodného chování akademického pracovníka vůči studentům

Pokuste se asertivně odmítnout daný způsob jednání či komunikace ze strany vyučujícího. Pokud to situaci nevyřeší, oslovte ochránce práv studentů. Pokud se ani tak nepodařila situace vyřešit, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti, a to i v případě celoživotního programu (studia) či kurzů, nebo děkana fakulty.

Postup můžete také konzultovat se členy Akademického senátu PF UP.

 

Etická komise

V případě, že jsou porušeny obecné etické a morální principy a nelze je vyřešit na úrovni PF UP, můžete se vždy obrátit také na Etickou komisi UP, která je poradním orgánem rektora a posuzuje případy porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků UP. Etický kodex UP shrnuje obecné etické požadavky na pedagogickou, vědeckou, uměleckou a tvůrčí práci akademických a odborných pracovníků. Oznámení o porušení Etického kodexu se podávají přímo rektoru univerzity, podněty se dále zabývá Etická komise UP.

 

Osoby a postupy pro řešení případů nevhodného chování studentů vůči akademickému pracovníkovi

Kontaktujte proděkana pro studium (v případě studijních záležitostí) nebo pověřeného ochránce práv zaměstnanců; pokud není situace vyřešena, obraťte se na děkana fakulty.

 

Osoby a postupy pro řešení případů nevhodného chování mezi studenty/akademickými pracovníky a zaměstnanci administrativy nebo dalších neakademických zaměstnanců fakulty

Obraťte se na nadřízeného zaměstnance v rámci daného úseku fakulty (proděkana, tajemníka, vedoucího katedry v případě sekretářek), popis jednotlivých úseků a agend najdete v Organizačním řádu PF UP.

Pokud není situace vyřešena, kontaktujte děkana fakulty nebo člena vedení fakulty podle typu problému. Dle potřeby situaci můžete konzultovat i se členy Akademického senátu PF UP.

 

Osoby a postupy pro řešení případů nevhodného chování mezi akademickými pracovníky

Obraťte se na vedoucího příslušné katedry. Pokud situace nebude vyřešena, obraťte se na pověřeného ochránce práv zaměstnanců, případně na děkana fakulty.

 

Osoby a postupy pro řešení případů nevhodného chování mezi ostatními, neakademickými zaměstnanci (THP)

V případě nevhodného chování mezi ostatními, neakademickými zaměstnanci (THP) kontaktujte pověřenou osobou, kterou je Bc. Aneta Křížová. Pokud není situace vyřešena, obraťte se případně na příslušného nadřízeného zaměstnance nebo děkana fakulty.  

Důležité kontakty

Ochránkyně práv studentů

JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D.

Email: ombudsmanka.pf@upol.cz

Tel.: +420 585 637 667

Ochránce práv studentů

doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D.

Email: ombudsman.pf@upol.cz

Tel.: +420 585 637 671

Pověřený ochránce práv zaměstnanců

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Email: lenka.hola@upol.cz

Tel.: +420 585 637 630

Osoba pověřená řešením případů mezi THP zaměstnanci

Bc. Aneta Křížová

Email: aneta.krizova@upol.cz

Tel.: +420 585 637 502

Děkan

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Email: vaclav.stehlik@upol.cz

Tel.: +420 585 637 501

Proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Email: maxim.tomoszek@upol.cz

Tel.: + 420 585 637 691

Členové akademického senátu PF UP

Viz aktuální seznam na webu fakulty

www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/

Psychologická poradna PF UP

Mgr. Šárka Vévodová

Email: sarka.vevodova@upol.cz

Tel.: +420 585 632 863

Schránka důvěry

Kromě výše uvedených kontaktů mohou osoby, které se nachází v situaci spojené se společensky nevhodným chováním nebo sexuálním obtěžováním, využít schránky důvěry, kam je možné (i anonymně) sepsat a vhodit připomínky, podněty nebo problém, se kterým se osoba potýká. Schránka důvěry je nástroj, který zaručí ochranu oznamovatelů včetně jejich podnětů a zajistí zabezpečení obsahu zpráv tak, aby obsah schránky mohla číst jen povolaná osoba.

Podněty z této schránky budou interně prošetřeny. Pokud by se ale jednalo o anonymní podnět, musí osoba stěžovatele počítat s nižší důkazní hodnotou jejího tvrzení a také nebude možné osobu stěžovatele vyrozumět o způsobu vyřešení. Pokud tedy osoba stěžovatele chce znát způsob vyřešení stížnosti či podnětu nebo mít možnost důkazy doplnit, může využít dalších možností a obrátit se na některou z osob určených k řešení dané záležitosti (viz výše uvedené kontakty).

Schránku důvěry je oprávněn otevřít pouze děkan nebo jím pověřený proděkan.

 

Umístění schránky důvěry:

Schránka je umístěna na 4. podlaží budovy B, zcela mimo dohled kamerového systému na PF UP. Schránku pravidelně vybírá děkan nebo jím pověřený proděkan a řeší její obsah.

Psychologická poradna

Ve všech případech má oběť společensky nevhodného nebo sexuálního obtěžování možnost bezplatně využít služeb profesionálního psychologa, který poskytne obětem společensky nevhodného nebo sexuálního obtěžování bezpečné a důvěrné prostředí, kde mohou sdílet své pocity, zkušenosti a emocionální reakce spojené s traumatizujícím zážitkem.

Služby jsou poskytovány psycholožkou Mgr. Šárkou Vévodovou, Ph.D. po předchozí dohodě na Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotních věd UP (Tř. Svobody 8, Olomouc). Pro objednávání, prosím, využijte e-mailovou komunikaci: sarka.vevodova@upol.cz.

Metodika řešení případů společensky nevhodného chování, včetně sexuálního obtěžování na PF UP

Podrobnou Metodiku řešení případů společensky nevhodného chování včetně sexuálního obtěžování na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci naleznete ZDE.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)