Ochránce práv studentů

Posláním ochránce je spoluvytvářet bezpečné, komfortní, vstřícné a spravedlivé studijní prostředí na fakultě, přispívat ke zlepšování vztahů mezi studenty a akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci fakulty a posilovat ochranu akademických práv a svobod a dalších souvisejících veřejných subjektivních práv studentů fakulty.

Pozice je zřízena jakožto poradní orgán děkana na základě vnitřní normy PF-B-22/02, která upravuje pravidla výběru kandidátů na ochránce, vymezuje jeho poslání, působnost a další související záležitosti.

Funkci vykonávají dva akademičtí pracovníci různého pohlaví, které jmenuje děkan po zohlednění výsledků hlasování studentů.

Činnost

Ochránce jedná na základě podnětu studenta fakulty jemu adresovaného nebo z vlastní iniciativy. Podnět může být učiněn jakoukoli formou a lze jej podat i anonymně.

Ochránce zejména:

 a) přijímá a sám aktivně získává podněty ke zlepšování studijního prostředí na fakultě nebo směřující proti jednáním uvedeným v odstavci čl. 2 odst. 3 či proti jiným nesprávným či nespravedlivým postupům fakulty či jejích zaměstnanců,

b) přijaté podněty aktivně zkoumá, provádí potřebná šetření, shromažďuje k nim relevantní informace a činí kroky k jejich řešení nebo navrhuje děkanovi možná řešení či vhodná opatření příslušných orgánů nebo zaměstnanců fakulty,

c) informuje studenta, který podnět podal, jaké kroky v dané věci učinil, d) přijímá v součinnosti s děkanem opatření ke zvýšení informovanosti a celkového povědomí akademické obce fakulty o důležitých aspektech fungování fakulty s cílem předcházet negativním jevům, Ochránce práv studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vnitřní norma PF UP č. PF-B-22/02

e) analyzuje trendy, problémy, potenciální budoucí problémy a nedostatky z hlediska fakultních pravidel a procesů, a na základě těchto poznatků navrhuje děkanovi odpovídající opatření.

Ochránce se snaží řešit podněty na co nejnižší úrovni řízení v souladu s principem subsidiarity a primárně s využitím smírného konsensuálního řešení. Pokud takový postup není dostačující, obrátí se postupně na orgány vyšší úrovně řízení fakulty s návrhy opatření.

Ochránce zachovává mlčenlivost o všem, o čem se v souvislosti s výkonem funkce dozvěděl a činí přiměřená opatření k ochraně důvěrnosti těchto informací. Ochránci mohou informace chráněné mlčenlivostí sdílet se třetími osobami nebo mezi sebou jen se souhlasem toho, kdo podnět učinil.

Kontakty na ochránce

Ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.

JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D.
ombudsmanka.pf@upol.cz
+420 585 637 667

doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D.
ombudsman.pf@upol.cz
+420 585 637 671

Výsledky voleb

Elektronické volby se uskutečnily od 30. května do 3. června 2022. Kandidátní listina byla sestavena na základě návrhů členů akademické obce PF UP a po získání souhlasu nominantů.

Ženská kurie

JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D., katedra trestního práva | 104 hlasů
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností | 87 hlasů
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., katedra teorie práva a právních dějin | 83 hlasů
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., katedra soukromého práva a civilního procesu | 81 hlasů
doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., katedra politologie a společenských věd | 57 hlasů
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva | 54 hlasů

 

Mužská kurie

doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D., katedra mezinárodního a evropského práva | 155 hlasů
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D., katedra teorie práva a právních dějin | 140 hlasů
JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D., katedra mezinárodního a evropského práva | 81 hlasů
Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., katedra politologie a společenských věd | 80 hlasů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)