Celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta nabízí placené programy Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání a Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání určené primárně zájemcům o řádné studiu. Dále v rámci celoživotního vzdělávání připravuje aktuální kurzy a semináře.

Program Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání – prezenční forma

Program  je  určen  nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů. Obsah programu je shodný se studijním plánem 1. ročníku studia v magisterském programu Právo a právní věda, totožný je také obsah vzdělávání a podmínky zakončení předmětů. 

Cena programu: 29.000 Kč/semestr
Přihlášky do programu: 20. červen – 31. srpen 2022  on-line ZDE
Zápis do programu: 8. září 2022 8.30 hodin v učebně A.11 (budova A)

Podrobnosti v informačním letáku

Program Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání – prezenční forma
Program  je  určen  nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů. Obsah programu je shodný se studijním plánem 1. ročníku studia v bakalářském programu Právo ve veřejné správě, totožný je také obsah vzdělávání a podmínky zakončení předmětů. 

Cena programu: 22.000 Kč/semestr
Přihlášky do programu: 20. červen – 31. srpen 2022 on-line ZDE
Zápis do programu: 8. září 2022 8.30 hodin v učebně A.11 (budova A)

Přihlášení do Unifor

Bezplatné programy určené pro ukrajinské studenty v nouzi: 

(přihlášku smí podat pouze uchazeč, kterému byla udělena dočasná ochrana v České republice podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství, v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)

Program Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání – prezenční forma
Přihlášky do programu: 1. červenec – 31. srpen 2022 on-line ZDE
Zápis do programu: 8. září 2022 8.30 hodin v učebně A.11 (budova A)

Program Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání – prezenční forma
Přihlášky do programu: 1. červenec – 31. srpen 2022 on-line ZDE
Zápis do programu: 8. září 2022 8.30 hodin v učebně A.11 (budova A)

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-22/03 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci a o realizaci programů celoživotního vzdělávání.

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017)

Bc. Alice Tandlerová
Organizace a zajištění studijního oboru Právo v CŽV
585 637 688
alice.tandlerova@upol.cz

Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost

Základní výcvik v mediaci (100 hod)

Termíny třídenních bloků:

 1. Blok 20. – 22. 10. 2022
 2. Blok 3. – 5. 11. 2022
 3. Blok 10. – 12. 11. 2022
 4. Blok 24. – 26. 11. 2022

Přednášející: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., RNDr. Jiří Plamínek, CSc., PhDr. Dana Rabiňáková
Místo konání: Právnická fakulta UP
Program: ZDE
Přihláška: ZDE

WHISTLEBLOWING V PRAXI

Termín: 8. listopadu 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

VĚCNÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Termín: 11. listopadu 2022 (od 9:00 do 12:00 hod)

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

KURZ K OPAKOVÁNÍ NA OBECNOU ČÁST VSTUPNÍ ZKOUŠKY PRO ZNALCE - IV. běh - II.

Termín: 18. listopadu 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

ZÁKLADY DĚDICKÉHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO

Termín: 25. listopadu 2022 (od 9:00 do 14:00 hod)

Přednášející: JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE
Přihláška: ZDE

POSTAVENÍ NEPOMINUTELNÉHO DĚDICE

Termín: 28. listopadu 2022 (od 9:00 do 14:00 hod)

Přednášející: JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D.
Místo konání: PF UP Olomouc, Místnost Rotunda (Budova A)
Program: ZDE
Přihláška: ZDE

NEOHLÁŠENÁ ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ PROVÁDĚNÁ ÚŘADEM PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Termín: 2. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., Mgr. Igor Pospíšil, Mgr. et Mgr. Romana Skácelová
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Termín: 6. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE
Přihláška: ZDE

NOVÉ ZNALECKÉ PRÁVO PRO ADVOKÁTY

Termín: 9. prosince 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ÚPRAVĚ OCHRANY SPOTŘEBITELE

Termín: 16. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

KURZ K OPAKOVÁNÍ NA OBECNOU ČÁST VSTUPNÍ ZKOUŠKY PRO ZNALCE - IV. běh - III.

Termín: 16. prosince 2022 (od 13:00 do 15:30 hod)

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Místo konání: On-line přes MS TEAMS
Program: ZDE 
Přihláška: ZDE

 

Webináře realizované v letošním roce:
Aktuální judikatura ke kapitálovým společnostem
Rozsáhlá novela OSŘ a EŘ v oblasti exekučního práva (s účinností od 1. 1. 2022)
Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh)
Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů 
Nové znalecké právo
Aktuální judikatura k náhradě škody
Aktuální otázky nájmu a pachtu
Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového znaleckého práva
Aktuální problémy opatrovnického soudnictví z pohledu soudce i SPOD
Nový stavební zákon – připravovaná institucionální novela a její dopady do nové právní úpravy

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
organizace a zajištění vzdělávacích kurzů/seminářů pro veřejnost
585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz

Fakultní školy

Právník ze střední

Právnická fakulta Univerzity Palackého vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol s názvem Právník ze střední. Soutěž je založena na řešení konkrétní právní situace s nutností právní argumentace. Soutěžící nebo soutěžní týmy obdrží zpětnou vazbu na písemný i mluvený projev. Vítězové obdrží hodnotné ceny.

Přihlášky: do 17. května 2021, prostřednictvím formuláře ZDE: 

Veškeré podrobnosti v prezentaci ZDE:

Základní informace

Právnická fakulta UP v Olomouci od roku 2017 úzce spolupracuje s vybranými středními školami, se kterými uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci. Na jejím základě je školám přiznáno právo používat označení "Fakultní škola Právnické fakulty PF UP". Koordinátorkou za PF UP je JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání.

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

 • Podpora zájmu studentů středních škol o právo — popularizační akce organizované fakultou s cílem rozšiřovat právního povědomí středoškoláků, a to akcemi přímo na PF UP (např. přednášky, konference, workshopy), nebo realizovanými na střední škole (např. výukové bloky).
 • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty — například soutěž Mezinárodní středoškolský Moot court. www.streetlawmoot.cz
 • Společné grantové projekty — spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.
 • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů — nabídka odborných konzultací v oblasti práva, pořádání seminářů pro učitele základů společenských věd.

Seznam fakultních škol

Gymnázium Hranice od května 2022 gymnaziumhranice.cz
Gymnázium Havířov-Podlesí od ledna 2022 www.gsh.cz
Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO (Ostrava, Mariánské Hory) od listopadu 2020 www.jahu-prigo.cz
Gymnázium Šternberk od září 2019 gymst.edupage.org
Gymnázium Olomouc — Čajkovského od února 2018 www.gcajkol.cz
Gymnázium Olomouc — Hejčín od února 2018 www.gytool.cz
Slezské gymnázium v Opavě od června 2017 www.slezgymopava.cz

 

Koordinátor za PF UP

Daniel Pospíšil

daniel.pospisil@upol.cz

585 63 7507

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP ve dvou termínech v prosinci a v lednu ve svých budovách – 17. listopadu 6 a 8, Olomouc.
Uchazeči získají podrobné informace o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Program

Veškeré podrobnosti v záložce Studujte u nás.

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

Co? Jak? Kde? A proč studovat právě v Olomouci?

Nejčastější otázky prosincového dne otevřených dveří na právnické fakultě. Pro informace si přišlo několik stovek mladých lidí z různých krajů republiky. První zájemci přicházeli na fakultu ještě před zahájením programu.
"Přiznám se, že uvažuji čistě pragmaticky. Nejde mi matika a nejsem manuálně zručná. Mám dobré známky, jsem z Olomouce a ráda bych tu zůstala i na vysoké škole. Proto vybírám mezi několika obory na zdejší filozofické fakultě a právě mezi právy. Olomoucká práva jsou mi sympatická svou velikostí. A také jsem slyšela, že výuka je zaměřená hodně na praxi," řekla maturantka Alexandra Kovářová, která se chystala na první termín scio testů, jejichž výsledky jsou právě pro přijetí na PF UP rozhodující.
Jasnou volbou je olomoucká právnická fakulta pro Karla Kratochvíla. "Mám to do Olomouce asi třicet kilometrů. Humanitní předměty mě vždycky bavily. Dění na zdejší právnické fakultě už delší dobu sleduji hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě si podám přihlášku na více právnických fakult, ale na Univerzitu Palackého chci nejvíc."

Popularizační aktivity

Naše fakulta se pravidelně zapojuje do popularizačních akcí Univerzity Palackého.

Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Právnická fakulta zahájila poprvé výuku v rámci univerzity třetího věku v září 2015. Svůj program nazvala Ochrana jednotlivce a jeho práv. Zároveň nabízí jednosemestrální kurz Úvod do římského práva.

Veškeré podrobnosti najdete na portále Univerzity třetího věku na UP

Dětská univerzita

Dětem (8-12 let) přinášíme jedinečnou možnost vyzkoušet si s předstihem studium na vysoké škole. Díky prvotřídním přednáškám odborníků z Univerzity Palackého získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. A odměnou jim budou nejenom nabyté vědomosti, ale i krásný diplom o absolvování.

Veškeré podrobnosti najdete na www.pevnostpoznani.cz

Podpořte svou fakultu

Protože státní dotace jsou omezené, bude i právnická fakulta vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zkvalitnit její činnost, výuku nebo zpříjemnit její prostředí.

S právnickou fakultou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, fakulta se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Nyní můžete přispívat například na vybavení nebo činnost nové fakultní knihovny, která se právě staví.

Věnovat lze i věcné dary, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit.

Co získáte:

 • darovací smlouvu - potvrzení o daru (uplatnit si snížení daňového základu při poskytnutí darů mohou jak fyzické, tak právnické osoby)
 • pravidelné informace o dění na PF UP (pozvánky na společenské akce, přednášky pro veřejnost, zpravodaj PF UP...)
 • možnost podílet se na rozvoji fakulty

Pokud se rozhodnete jakkoli podpořit činnost právnické fakulty, kontaktujte, prosím, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Darovací smlouva vám bude zaslána e-mailem.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
585 63 7507
komunikace.pf@upol.cz

Pronájmy

Právnická fakulta disponuje moderními prostory, které lze využívat při pořádání vědeckých konferencí nebo slavnostních shromáždění. K pronájmu nabízí i kapacitně menší sály a místnosti, které jsou vhodné pro pořádání workshopů a školení. V případě zájmu o pronájem, nás neváhejte kontaktovat:

Renáta Grézlová
585 63 7509
renata.grezlova@upol.cz

Aula

(budova B)

kapacita: 320 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, audiovizuální technika, plátno, dataprojektor


Malý sál 1

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Malý sál 2

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Rotunda

(budova A)

kapacita: 75 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Zasedací místnost

(budova A)

kapacita: 25 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, plátno, dataprojektor


Vedle těchto místností lze pronajmout i jednotlivé učebny v přízemí budovy A (učebna U3, U4 a U5). Každá má kapacitu 39 míst k sezení (samostatné stolky se sklopnou deskou na psaní) a je vybavena standardní výukovou technikou.

Pro média

Oficiální název fakulty

CZ: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

EN: Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Mgr. Eva Hrudníková

585 63 7507

eva.hrudnikova@upol.cz | komunikace.pf@upol.cz


Mgr. Daniel Pospíšil

585 63 7507

daniel.pospisil@upol.cz | komunikace.pf@upol.cz

Tiskové zprávy

Vladimír Dzuro: zatýkal válečné zločince, teď přijíždí na právnickou fakultu
30. 11. 2021) www.zurnal.upol.cz, pdf

Zimní škola bude online a rozkročena mezi dvěma odbornými programy
(25.1.2021) www.zurnal.upol.czpdf

Právnická fakulta UP bude v zimním semestru učit bezkontaktně 
(4. 9. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

CLOSER. Výjimečný projekt právníků, který propojí Olomouc a Sarajevo
(7. 7. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knihovna olomoucké právnické fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci
(25. 6. 2020) www.pf.upol.cz, pdf

Právnická fakulta získala Cenu Bezpečnostní rady státu
(9. 6. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Přijďte se bavit právem. Olomouc zažije svou první Noc práva
(25. 2. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Senátoři zvolili novým děkanem právnické fakulty Václava Stehlíka
(14. 10. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Právnická fakulta a armáda posilují spolupráci, otevírají společné centrum
(13. 6. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knižní rarita. Tým z olomoucké právnické fakulty vydal kompletní Digesta
(26. 6 . 2018) www.zurnal.upol.cz, pdf

Jak na daně, radí unikátní kurz vytvořený ve spolupráci s právnickou fakultou (21. 3 . 2018) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta nově nabízí LL.M. kurzy se špičkovými lektory (18. 7. 2017) www.zurnal.upol.cz

Slezské gymnázium je první fakultní školou právnické fakulty (16. 6. 2017) www.zurnal.upol.cz

Výjimečná konference otevře diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie (28. 4. 2017) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta bude hostit špičkové odborníky i populárního novináře (15. 3. 2017) www.zurnal.upol.cz

Americký velvyslanec Schapiro debatoval se studenty práv (3. 11. 2016) www.zurnal.upol.cz

Konec čekání. Začněte s právnickým online kurzem, kdy sami chcete (18. 7. 2016) archiv.zurnal.upol.cz

Dostavba PF UP

Právnická fakulta realizuje stavební projekt s názvem „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“, v rámci něhož proběhne dostavba a rekonstrukce budovy A fakulty.

Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stránky projektu: dostavbapfup.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)