Doktorské studium

Doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo se zaměřuje do oblasti právně historické a teoretické. Absolventům programu se tedy nabízí uplatnění v teoretických oblastech, ve výzkumných a vědeckých ústavech, na univerzitách nebo v archivech.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024

 

Studijní plán

Studijní plán doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán počítá jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami.

Studijní plán doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo je velmi podobný struktuře současného doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (a jeho specializací). Obsahuje předměty povinného základu a předměty povinně volitelné zaměřené na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám.

 

Předměty studijního plánu:

Předměty povinné

 • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III.
 • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
 • Encyklopedická a biografická práce
 • Latina I., II.
 • Odborný seminář z právních dějin I., II.
 • Odborný seminář z římského práva I., II.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v oblasti právních dějin a římského práva I.–IV.
 • Pedagogická činnost v oblasti právních dějin a římského práva I.–IV.
 • Publikační činnost v oblasti právních dějin a římského práva I.–III.
 • Mezinárodní vědecká spolupráce v oblasti právních dějin a římského práva
 • Závěrečný disertační seminář

Předměty povinně volitelné

 • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
 • Academic Writing

Doktorský studijní program představuje postgraduální vzdělávání pro ty nejtalentovanější absolventy magisterského studijního programu. Doktorské studijní programy obvykle připravují pro akademickou či čistě vědeckou dráhu. Záměrem doktorského studia na Právnické fakultě UP je však poskytnout hluboké znalostní vzdělání a rozvoj odborných dovedností a obecných způsobilostí nejen akademicky zaměřeným studentům, ale i těm, kteří se profesně zaměřují na aplikační praxi. V současném světě se stávají čím dál složitějšími vztahy společenské, soukromé mezilidské i mezistátní a s tím se stává složitější také právo a jeho aplikace. Naše doktorské studijní programy si kladou za cíl naučit studenty samostatně myslet a řešit i tzv. hard cases. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PF UP.
Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

 

Zápis přijatých uchazečů do doktorského studijního programu Teoretické právní vědy a Právní dějiny a římské právo se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna 2023 od 9:00 v učebně B.13 na PF UP v Olomouci.

Akreditované doktorské studijní programy na PF UP

Program Teoretické právní vědy

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP uskutečňuje doktorský studijní program Teoretické právní vědy v pěti specializacích, který navazuje na dřívější doktorský studijní program a současně jej podstatně rozvíjí. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční (tzv. interní) i kombinované (tzv. externí) formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy je nabízen v pěti specializacích:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Soukromé právo
 • Trestní právo
 • Evropské a mezinárodní právo

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024

 

Studijní plán

Studijní program je nastaven jako studijní program se specializacemi. Každé specializaci odpovídá jeden studijní plán. Každý studijní plán obsahuje předměty společného základu a předměty specializace. Předměty společného základu jsou zaměřeny na základní znalosti a dovednosti, které musí mít každý absolvent doktorského studijního programu v oblasti právo bez ohledu na právní odvětví, v němž hodlá působit; předměty specializace se zaměřují na znalosti a dovednosti odpovídající dané specializaci. Studijní plány obsahují povinně volitelné předměty pouze v rámci předmětů zaměřených na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Studijní plány počítají jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám. Hodnota kreditů předmětů společného základu tvoří více než 50 % celkového počtu kreditů, které musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů předmětů profilujícího základu tvoří více než 50 % kreditů, který musí student v průběhu studia získat. Hodnota kreditů základních teoretických předmětů tvoří více než 30 % kreditů předmětů profilujícího základu.

 

Předměty studijního plánu:

První pilíř

Společné předměty – povinné

 • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III., IV.
 • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
 • Závěrečný disertační seminář

Druhý pilíř

Společné předměty – povinně volitelné

 • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
 • Academic Writing

Třetí pilíř

pro jednotlivé specializace:

Evropské a mezinárodní právo

 • Právní dějiny evropského a mezinárodního práva I., II.
 • Odborný seminář z evropského a mezinárodního práva I., II., III, IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v evropském a mezinárodním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v evropském a mezinárodním právu

Správní právo

 • Právní dějiny veřejného práva I., II.
 • Odborný seminář ze správního práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v správním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost ve správním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost ve správním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost ve správním právu

Soukromé právo

 • Právní dějiny soukromého práva I., II.
 • Odborný seminář ze soukromého práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v soukromém právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v soukromém právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v soukromém právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v soukromém právu

Trestní právo

 • Právní dějiny veřejného práva I., II.
 • Odborný seminář z trestního práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v trestním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v trestním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v trestním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v trestním právu

Ústavní právo

 • Právní dějiny veřejného práva I., II.
 • Odborný seminář z ústavního práva I., II., III., IV.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v ústavním právu I., II., III., IV.
 • Pedagogická činnost v ústavním právu I., II., III., IV.
 • Publikační činnost v ústavním právu I., II., III.
 • Mezinárodní vědecká činnost v ústavním právu

Program Právní dějiny a římské právo

Od akademického roku 2023/2024 Právnická fakulta UP nově uskutečňuje akreditovaný doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium.

Doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo se zaměřuje do oblasti právně historické a teoretické. Absolventům programu se tedy nabízí uplatnění v teoretických oblastech, ve výzkumných a vědeckých ústavech, na univerzitách nebo v archivech.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024

 

Studijní plán

Studijní plán doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo tvoří kompaktní celek, jehož cílem je prohloubit odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti studenta programu. Studijní plán počítá jak s výukou frontální, tak s konzultativními metodami.

Studijní plán doktorského studijního programu Právní dějiny a římské právo je velmi podobný struktuře současného doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (a jeho specializací). Obsahuje předměty povinného základu a předměty povinně volitelné zaměřené na odbornou cizojazyčnou terminologii, kdy je studentovi nabídnuta volba mezi anglickým, francouzským a německým jazykem. Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 27 hodinám práce studenta. Jedna vyučovací hodina v předmětech, v nichž je počítáno s přímou formou výuky, odpovídá 45 minutám.

 

Předměty studijního plánu:

Předměty povinné

 • Filozoficko-metodologické základy práva I., II., III.
 • Vědecká a pedagogická propedeutika I., II.
 • Encyklopedická a biografická práce
 • Latina I., II.
 • Odborný seminář z právních dějin I., II.
 • Odborný seminář z římského práva I., II.
 • Vědecká činnost a příprava disertační práce v oblasti právních dějin a římského práva I.–IV.
 • Pedagogická činnost v oblasti právních dějin a římského práva I.–IV.
 • Publikační činnost v oblasti právních dějin a římského práva I.–III.
 • Mezinárodní vědecká spolupráce v oblasti právních dějin a římského práva
 • Závěrečný disertační seminář

Předměty povinně volitelné

 • Odborná cizojazyčná terminologie z anglického jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z německého jazyka I., II.
 • Odborná cizojazyčná terminologie z francouzského jazyka I., II.
 • Academic Writing

Program International and European Law (v anglickém jazyce)

Od akademického roku 2019/2020 Právnická fakulta UP také nabízí specializovaný doktorský studijní program International and European Law, který je realizován v anglickém jazyce. Standardní doba studia je 3 roky a program je nabízen pouze v prezenční formě.

Více najdete na stránkách Study Law.

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-21/06 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 1. července 2021

PF-B-21/1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-A-19/02-N01 — Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PF-A-19/02-ÚZ01 — Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz ;  doktorand.pf@upol.cz

585 637 688

Bc. Michaela Šimonová
referentka studijního oddělení

 m.simonova@upol.cz

585 637 660

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)