Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Akreditované studijní programy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. srpna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, specializace: Soukromé právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Doktorský studijní program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 31. sprna 2019
 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 31. prosince 2022
 • Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 31. prosince 2019
 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2019

Přehled akreditovaných studijních programů: tabulka akreditovaných programů

Žádost o akreditaci studijního programu International and European Law.

Přílohy pod názvy: Akreditace PF_UP-2015.zip (Zaheslované přílohy)

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PF-B-19/5 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o Škodní komisi 10. 6. 2019
PF-B-19/4 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 13. 5. 2019
PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - akademičtí pracovníci 1. 5. 2019
PF-B-19/02 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna studentům Právnické fakulty v Olomouci na den 25. 4. 2019 1. 4. 2019
PF-B-19/01 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2019 17. 1. 2019
PF-B-18/6-N01 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích 8. 1. 2019
PF-B-18/6-ÚZ-01 Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích 8. 1. 2019
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 1. 2019
PF-B-18/4-ÚZ-1 Úplné znění vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 1. 2019
PF-B-18/16 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP - akademičtí pracovníci 1. 1. 2019
PF-B-18/15 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 31. 12. 2018 a 2. 1. 2019 na PF UP 7. 12. 2018
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 4. 12. 2018
PF-B-18/14 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 1. 11. 2018
PF-B-18/9-NO1 Novela č. 1 k vnitřní normě děkanky Právnické fakulty UP PF-B-18/9, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci 1. 11. 2018
PF-B-18/9-ÚZ1 Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci 1. 11. 2018
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19. 10. 2018
PF-B-18/12 Vnitřní norma děkanky PF UP o vyhlášení děkanského volna na den 9. 10. 2018 od 16:30 hod. 18. 9. 2018
PF-B-18/11 Vnitřní norma děkanky PF UP v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. 12. a 28. 12. 2018 3. 5. 2018
PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání 1. 5. 2018
PF-B-18/9 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP 1. 5. 2018
PF-B-18/6 Vnitřní norma o doktorských stipendiích 30. 4. 2018
PF-B-18/10 Vnitřní norma PF UP o náležitostech kvalifikačních prací na PF UP 30. 4. 2018
PF-B-18/7 Vnitřní norma o stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 11. 4. 2018
PF-B-18/5 Vnitřní norma PF UP o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2018 27. 3. 2018
PF-B-18/2 o Ediční komisi a Komisi pro posuzování tvůrčího výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 3. 2018
PF-B-18/1 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 3. 2018
PF-B-18/3 Řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - akademičtí pracovníci 1. 3. 2018
PF-B-18/4 Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 3. 2018

Vnitřní předpisy

Statut Právnické fakulty UP v Olomouci (úplné znění, účinný od 1. 9. 2017)

Jednací řád Akademického senátu PF UP v Olomouci (účinný od 1. 9. 2017)

Volební řád Akademického senátu PF UP v Olomouci (účinný od 1. 9. 2017)

Jednací řád Vědecké rady PF UP

Disciplinární řád pro studenty - nebyl vydán, fakulta se řídí předpisem univerzitním

Směrnice děkanky

Směrnice děkanky S-3/2017 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ve znění ze dne 20.12.2016 na PF UP v Olomouci

Směrnice děkanky S-1/2017 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP Seznam vybraných českých a slovenských časopisů

Směrnice děkanky S-9/2016 o některých povinnostech souvisejících s realizací příjezdu nebo pobytu zahraničního odborníka nebo hosta na PF UP formulář příjezdu/pobytu

Směrnice děkanky S-7/2016 o mimořádných stipendiích za práci pomocné vědecké síly a mimořádných stipendiích v dalších případech formulář žádosti / formulář návrhu

Směrnice děkanky S-5/2016 o některých povinnostech souvisejících s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, dotaci nebo jiný příspěvek

Směrnice děkanky S-4/2016 o pořádání konferencí, workshopů, školení a dalších akcí organizovaných na PF UP nebo jménem PF UP formulář pro pořadatele

Směrnice děkanky S-3/2016 o stipendiu Faculty of Law Excellence Scholarship na podporu studia v cizojazyčném magisterském studijním programu Master in International and European Law

Směrnice děkanky S-3/2015 k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Směrnice děkanky S-2/2015 k provedení Stipendijního řádu UP - prospěchová stipendia 2015

Směrnice děkanky S-1/2012 o podmínkách účasti studentů Právnické fakulty UP v Olomouci v programu Erasmus

Směrnice děkanky S-2/2010 o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S-4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Směrnice děkanky S-1/2015 o Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny k zahraničním a tuzemským cestám zaměstnanců PF, stravenky a náklady na reprezentaci (Směrnice PF), formulář cestovních náhrad pdf, průvodní doklad nákladů na reprezentaci pdf

Rozhodnutí děkanky

Rozhodnutí děkanky PF-B-17/6 o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. a 28. prosince 2017

Rozhodnutí děkanky R-5/2017 o vyhlášení děkanského volna studentům prvních ročníků na den 13. října 2017

Rozhodnutí děkanky R-4/2017 o udělení ceny Miroslava Liberdy za přínos pro rozvoj dobrého jména PF UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-1/2017 o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-5/2016 Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018, harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny děkanky

Metodický pokyn děkanky 2/2017 ke stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2017 k řízení lidských zdrojů na PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2015 o pravidelném hodnocení zaměstnanců PF UP v Olomouci

Opatření děkanky

Opatření děkanky OD-1/2017 o termínech vyplácení plošných odměn na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Upozornění

Opatření a vnitřní instrukce

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2019/2020 - studijní obory: PRÁVO, PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2019/2020 - studijní obor: INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Informace o přijímacím řízení DSP pro akademický rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2018/2019 - studijní obory: PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, PRÁVO, EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2018/2019 - studijní obor: INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2018/2019 - doktorský studijní program TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY

Katalog oborů

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2018/2019 naleznete v elektronickém katalogu studijních oborů

Přijímací řízení - Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2016/2017

Obhajoby disertačních prací

Obhajoba DP JUDr. Miroslava Ondrúše

3. ročník, Doktorský studijní program, obor Občanské právo, kombinovaná forma, školitel: JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M.

Téma: Soukromoprávní ochrana piety zemřelého

Termín: 17. 6. 2019 od 12:30

Oponenti:

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Komise:

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - předseda
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - místopředsedkyně
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
JUDr. Petr Prchal, Ph.D.


Disertační práce včetně autoreferátu je uložena na studijním oddělení Právnické fakulty UP v Olomouci.

Habilitační řízení

Vědecká rada

Akademický senát

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.