Katedra teorie práva a právních dějin

je katedra, která se v rámci pedagogické činnosti věnuje výuce teorie práva, právní filozofie, římského práva, kanonického a konfesního práva, stejně jako právní historie. Jednotliví členové katedry pak ve své vědecké práci zaměřují svůj výzkum zejména na otázky právní metodologie, historický vývoj institutů soukromého práva, římskoprávní základy současného práva, právní komparatistiku nebo soudobé filozofické koncepce práva.

externí stránky katedry

web katedry

Katedra soukromého práva a civilního procesu

zabezpečuje výuku občanského práva, práva obchodních korporací a práva civilního procesu, a to zejména v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo, ale i v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Právo ve veřejné správě.

web katedry

Katedra mezinárodního a evropského práva

zajišťuje výuku a výzkum v oborech mezinárodního práva veřejného, mezinárodního práva soukromého a evropského práva. Nabízí jak základní vyučovací kurzy v těchto oborech, tak i kurzy specializované. Kromě oboru Právo a právní věda zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu Veřejná správa, v českém magisterském programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo a v anglickém magisterském programu European and International Law.

web katedry

Katedra ústavního práva

garantuje výuku klíčových oborů veřejného práva, konkrétně státovědeckých základů veřejného práva, ústavního organizačního práva a práva základních práv.

web katedry

Katedra trestního práva

garantuje výuku státnicového předmětu Trestní právo. V současné době tvoří základní platformu povinných předmětů Trestní právo 1, Trestní právo 2, Trestní právo 3 a Trestní právo v rozhodovací praxi. Katedra současně nabízí i řadu volitelných předmětů (např. Kriminalistika, Kriminologie).

web katedry

Katedra správního práva a finančního práva

je dynamicky se rozvíjející, multioborová katedra zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost ve významných veřejnoprávních oborech, kterými jsou: Správní právo, Finanční právo, Právo životního prostředí a Právo sociálního zabezpečení.

web katedry

Katedra politologie a společenských věd

zaštiťuje široké spektrum společenskovědních předmětů, které rozšiřují horizonty právnických studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě, pomáhají rozvíjet praktické dovednosti a všeobecný přehled o společenském dění. Spadají do oblasti politologie, Evropské unie, ekonomie, mediací, filozofie, psychologie a sociologie.

web katedry

Katedra jazyků

je dynamicky se rozvíjející katedra zaměřená zejména na pedagogickou, ale i vědeckovýzkumnou činnost v oblasti anglické, francouzské, německé a španělské odborné právní terminologie. Katedra nabízí povinně volitelné a volitelné předměty zaměřené na právní angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu.

web katedry