Doktorské studium

Doktorský studijní program představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání. Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Od akademického roku 2019/2020 budou na PF UP souběžně uskutečňovány tři doktorské studijní programy. Doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010 MŠMT, v němž studují studenti přijímaní ke studiu do roku 2018; doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2018 RVH UP, v němž budou studovat studenti přijímaní ke studiu od roku 2019 a specializovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce International and European Law.

Zápis přijatých uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se uskuteční v pátek 30. srpna 2019 v 10:00 v zasedací místnosti budovy A PF UP v Olomouci.

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/10 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 30. dubna 2018

PF-B-18/6-N01 — Novela č. 1 vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích

PF-B-18/6-ÚZ-01 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-B-18/9-NO1 — Novela č. 1 k vnitřní normě děkanky Právnické fakulty UP PF-B-18/9, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci

PF-B-18/9-ÚZ1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na Právnické fakultě UP v Olomouci

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz; doktorand.pf@upol.cz

585 63 7688