Doktorské studium

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu.  Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Na Právnické fakultě UP v Olomouci je možno v rámci tohoto tříletého studijního programu získat vědecké znalosti a dovednosti v těchto oborech: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo. Studium je možné ve formě prezenční ("interní") nebo ve formě kombinované ("externí")."

obory.upol.cz

Obory doktorského studijního programu Teoretické právní vědy

Základní charakteristika oborů a cíle studia

Přijímací řízení v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy

Přihláška ke studiu

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče v oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu, a jazykových kompetencí.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/10 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 30. dubna 2018

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/6 o doktorských stipendiích — účinnost: 30. dubna 2018

Směrnice děkanky S-3/2017 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v platném znění

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (po dobu mateřské dovolené ve věcech doktorského studia zastupuje děkanka JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.)

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:
Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení
alice.tandlerova@upol.cz; doktorand.pf@upol.cz
585 63 7688