Doktorské studium

Doktorský studijní program představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání. Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Od akademického roku 2019/2020 jsou na Právnické fakultě UP souběžně uskutečňovány tři doktorské studijní programy. Doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010 MŠMT, v němž studují studenti přijímaní ke studiu do roku 2018; doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2018 RVH UP, v němž studují studenti přijímaní ke studiu od roku 2019, a specializovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce International and European Law, v němž studují studenti přijímaní ke studiu od roku 2019.

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-18/10 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 30. dubna 2018

PF-B-18/6-N02 — Novela č. 2 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích

PF-B-18/6-ÚZ-02 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-A-19/02-N01 — Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PF-A-19/02-ÚZ01 — Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění

 

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz; doktorand.pf@upol.cz

585 63 7688