doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7812

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.09

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (20. 2. 2007 – )
  • Člen oborové rady (20. 9. 2009 – )
  • Člen VR fakulty

Redakční rada

  • Studia wyborcze (člen, 2006–)
  • Acta Iuridica Olomucensia (člen, 2006–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Bartoň M. Indemnita po 25 letech platnosti Ústavy ČR. In Jirásek J. (Eds.) 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Mandáty soudních funkcionářů - debata v České republice. In Jirásek J., Witkowski Z., Skotnicki K., Serowaniec M. (Eds.) Wspolczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Dělba moci v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Jirásek J. Emil Hácha – a man not politically engaged? Acta Iuridica Olomucensia. 2023.
Jirásek J. Změny Ústavy České republiky. Ecumeny and Law. 2018.
Jirásek J. K prvnímu referendu v České republice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jirásek J. Společně i samostatně. Úvahy nad ústavním vývojem České republiky a Slovenské republiky. In Bujňák V., Krunková A., Hodás M., Kukliš P. (Eds.) 30 rokov Ústavy Slovenskej republiky: skúsenosti a perspektivy v dobrom aj zlom počasí. 2022.
Jirásek J. Ústavodárce v dobách rozbouřených. In Jermanová H., Škop M. (Eds.) In memoriam Zdeněk Masopust. 2022.
Jirásek J. Neslučitelnost? neslučitelnost! In Jirásek J. (Eds.) Aktuální problémy právního státu v České republice a v Polské republice. 2019.
Bartoň M. Právní stát a uplatňování výhrady svědomí. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Aktuální otázky právního státu v České republice a Polské republice. Sborník příspěvků z VI. ročníku česko-polského semináře. 2019.
Tomoszek M. Democratic backsliding a Ústava ČR. In Jirásek J. (Eds.) 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. 2017.
Jirásek J. K parlamentní kontrole zpravodajských služeb. In Jirásek J., . (Eds.) Bezpečnost jako ústavní hodnota. 2017.
Kratochvíl J. Mezinárodní smlouvy o lidských právech v právním řádu České republiky. In Jirásek J., Witkowski ., Skotnicki . (Eds.) Wspólczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej polskiej. 2017.
Jirásek J. Milost a amnestie. In Jirásek J., Witkowski Z., Skotnicki K. (Eds.) Wspólczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej polskiej. 2017.
Tomoszek M. Proces vybírání soudců Ústavního soudu v České republice. In Jirásek J., Witkowski Z., Skotnicki K., Serowaniec M. (Eds.) Wspólczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017.
Tomoszek M. Role bezpečnostních složek při ochraně základních práv na příkladu tzv. etnického profilování. In Jirásek J. (Eds.) Bezpečnost jako ústavní hodnota. 2017.
Kopa M. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu - mluvit stříbro, mlčeti zlato? In Witkowski Z., Jirásek J., Skotnicki K., Serowianec M. (Eds.) Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017.
Kokeš M. Deficity zákonodárství v ČR. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Měšťánková P. Dělba moci a politická odpovědnost. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Jirásek J. Demokratické změny v Československu od listopadu 1989 do prvních parlamentních voleb v červnu 1990. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Zbíral R. Chrání zásada institucionální rovnováhy pravomoci orgánů Evropské unie? Příklad vztahů Evropské rady a Komise v době finanční krize. In Jirásek J. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Tomoszek M. Prezident republiky a vláda – vzájemné vztahy. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Červínek Z. Test vyloučení extrémní disproporcionality a doktrína derivativních ústavních norem: Studie standardů aplikovaných na přezkum ústavnosti správních sankcí majetkové povahy. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Jirásek J. Evropeizace ústavního pořádku České republiky. In Witkowski Z., Jirásková V. (Eds.) Aktualne problemy wspolczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. 2014.
Štěrbová S. Je hrazení lékařské péče ve formě poplatků v souladu s ekvitou? In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olo¬moucké právnické dny 2014. 2014.
Jirásek J. Pokušení volebních reversů. In Orosz L. (Eds.) Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike, doterajší vývoj, aktuálný stav, príčiny a dosledky. 2014.
Kopa M. Sociální dimenze práva na život a zákazu mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
Bartoň M. Soudní přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv – strukturování sporných otázek. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olo¬moucké právnické dny 2014. 2014.
Červínek Z. Test racionality v judikatuře ÚS: Otázka intenzity přezkumu. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
Tomoszek M. Vlastnictví jako sociální právo. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. 2014.
Tomoszek M. Dělba moci jako podstatná náležitost demokratického právního státu. In Jirásek J. (Eds.) Dělba moci. 2013.
Jirásek J. Конституция и кризис политической элиты. In Avakian S. (Eds.) Конституционное право и политика. 2012.
Fiala V. Africké ústavy ve stínu politiky. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Jirásek J. Imunita v teorii a praxi. In Orosz L. (Eds.) 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky- I. ústavné dni. 2012.
Kopa M. Justice v politice a politika v justici. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Bartoň M. Limity výdajů na volební kampaně z pohledu ochrany ústavně zaručených práv a svobod. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Jirásek J. Parlamentní opozice. Ústava ve stínu politiky? 2012.
Tomoszek M. Praktické uplatnění ústavní odpovědnosti v Polsku. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Jirásek J. Sedm miliónů korun a sedm ústavních problémů. In Svák J., Cibuľka Ľ. (Eds.) Ústava Slovenskej republiky. 20 rokov v národnom a europskom pohlade. 2012.
Skarková T. Volební kvóty - řešení nebo prohlubování nerovností? In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Jirásek J. Imunita a neslučitelnost funkcí ústavních činitelů v České republice. In Jirásková V., Witkowski Z. (Eds.) Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU. 2011.
Jirásek J. K přípravě ústavní listiny z roku 1920. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
JIRÁSEK J. O ratifikaciji Lisabonskogo dogovora v Češskoj respublike. In . (Eds.) Aктуальные проблемы конституционного строительства: опыт России и за рубежом. 2010.
Jirásek J. Ústavní statut cizinců v České republice. In Jirásek J. (Eds.) Listina a současnost. 2010.
Jirásek J. Výkonná moc v Ústavě České republiky- stav právní a praxe fungování. In . (Eds.) Konstytucjonalizm czeski i polski. 15 i 11 lat po uchwaleniu konstitucji obu paňstw. 2009.
Jirásek J. Je ústavní právo občana na právní pomoc skutečně rovné ? Lengyelová, Daniela : (Ne)rovnost a rovnoprávnost. 2006.
Jirásek J. Konstitucionnyje osnovy samoupravlenija v Češskoj Respublike. Centralizm,demokratija, decentralizacija v sovremennom gosudarstve. 2006.
Jirásek J. Restitucja majatku w Republice Czeskiej. Wlasność- Zagadnenia ustrojowo-prawne. 2006.
Jirásek J. Ještě jednou k dekretům prezidenta republiky. Pocta prof.JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. 2004.
Jirásek J. Vyhlašování mimořádných stavů. Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn. 2004.
Jirásek J. K prvnímu referendu v České republice. AUPO - Iuridica 5/2003. 2003.
KNIHA - CELEK
Jirásek J., Bartoň M., Sovinský J., Tomoszek M. Ústavní základy organizace státu. 2013.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Státověda. 2011.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
Jirásek J. Odpovědnost veřejné moci, kapitola 9:. Státověda - učebnice. 2006.
Jirásek J. Typy soudnictví, kapitola 14:. Státověda - učebnice. 2006.
Jirásek J. Vznik a vývoj státu, kapitola 3:. Státověda - učebnice. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Jirásek J. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení. In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo procesní. 2023.
Jirásek J. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení. In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo procesní. 2023.
Jirásek J. From Monarchy to the Independent Czechoslovakia. In Csink L., Trócsányi L. (Eds.) Comparative Constitutionalism in Central Europe. Analysis on Certain Central and Eastern European Countries. 2022.
Jirásek J. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení. In Jelínek J. (Eds.) Trestní právo procesní. 2018.
Jirásek J. Prezidentovo právo vrátit zákon parlamentu. In Serowaniec M., Bieň-Kacala A., Kustra-Rogatka A. (Eds.) Potentia non est nisi ad bonum. 2018.
Jirásek J. Právo na právní pomoc. In Klíma K. (Eds.) Veřejná subjektivní práva. 2017.
Jirásek J., Jirásková V. Bezpečnost České republiky. In Jirásek J. (Eds.) Kategoria bezpieczeňstwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej paňstw grupy wyszehradskiej. 2016.
Jirásek J., Jirásková V. Concept of security of Czech Republic. In Jirásek J. (Eds.) Security in V4 constitutions and political practices. 2016.
Jirásek J. Zánik mandátu. Odpovědnost územní samosprávy. 2014.
Jirásek J. Zavinění v ústavním právu. In Klíma K. (Eds.) Odpovědnost veřejné moci. 2013.
Jirásek J. K preambuli ústavy. In Mlsna P. (Eds.) Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. 2011.
Hamuľák O. Nepřímý účinek práva Evropské unie a jeho ústavní limity – polská a česká zkušenost na pozadí implementace rámcového rozhodnutí o eurozatykači. In Jirásek J., Witkowski Z., Witkowska-Chrzczonowicz K. (Eds.) Konstytucyjnoprawne aspekty czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej v Unii Europejsiej. 2010.
Jirásek J. Komentář k Ústavě a Listině. Ústava a Listina zákl. práv a svobod. 2005.
SBORNÍK - CELEK
.. Právní aspekty sociálního státu. In Jirásek J. (Eds.) 2014.
Jirásek J. Ústavní základy soudní moci. Ústavní základy soudní moci. 2009.
RECENZE
Jirásek J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Právněhistorické studie. 2007.
Jirásek J., Sládeček V. Ústava ČR. Komentář. Ústava ČR. Komentář. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOPA PFA Teoretické právní vědy 2014
MATIAŠKO PFA Teoretické právní vědy 2024
VACHUTKA PFA Teoretické právní vědy 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)