doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7638

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.08

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
2.08 Po dohodě e-mailem.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (26. 11. 2000 – 26. 11. 2003)
 • Člen VR fakulty (1. 3. 2006 – 31. 12. 2007)
 • Proděkan (1. 3. 2006 – 31. 12. 2007)
 • Člen AS UP/komise AS UP (20. 5. 2008 – 20. 5. 2011)
 • Člen AS fakulty (18. 11. 2009 – )
 • Člen oborové rady (13. 3. 2013 – )
 • Člen VR fakulty (18. 4. 2016 – )

Vědecká rada

 • Vědecká rada PF UP (člen, 2016–)
 • Vědecká rada PF UP (člen, 2006–2007)

Redakční rada

 • Právník - teoretický časopis pro otázky státu a práva (člen, 2024–)
 • Časopis pro právní vědu a praxi (člen, 2016–)

Oborová rada

 • Oborová rada doktorského studijního programu Ústavní právo na PrF MU Brno (člen, 2019–)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Ústavní právo na PF UK Praha (člen, 2019–)
 • Oborová rada doktorského studijního programu Teoretické právní vědy PF UP (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

 • Oborová komise oboru Ústavní právo a státověda doktorského studijního programu Teoretické právní vědy PF MU (člen, 2022–)
 • Komise Legislativní rady vlády (komise pro veřejné právo I., správní právo č. 2) (ostatní, 2008–2013)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Bartoň M. Stát jako nositel základních práv. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. 2018. (ČLÁNEK)
Bartoň M. Formy působení základních práv. Acta Iuridica Olomucensia. 2015. (ČLÁNEK)
Bartoň M. Pluralism of Mass Media as a Constitutional Principle. International and Comparative Law Review. 2012. (ČLÁNEK)
Bartoň M. Ukončení vydávání periodického tisku. Právní rádce. 2004. (ČLÁNEK)
Bartoň M. K mezím svobody projevu v právu USA. Právník. 2003. (ČLÁNEK)
Bartoň M. Vztah obecných soudů a Ústavního soudu optikou čl. 4 Ústavy. In Śimíček V. (Eds.) 25 let Ústavy České republiky. 2019. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Pluralita médií jako ústavní princip. In Šimíček V. (Eds.) Regulace médií. 2018. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Indemnita po 25 letech platnosti Ústavy ČR. In Jirásek J. (Eds.) 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Mandáty soudních funkcionářů - debata v České republice. In Jirásek J., Witkowski Z., Skotnicki K., Serowaniec M. (Eds.) Wspolczesne problemy sadownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Negativní a pozitivní lidskoprávní nároky a jejich nejasné kontury na příkladu kauzy domácích porodů. In . (Eds.) Lidská práva a medicína. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Dělba moci v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Úloha Ústavního soudu při posuzování souladu národního a evropského práva. Zkušenost z ČR. In . (Eds.) Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw. 2009. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Bartoň M. Svoboda projevu a právo na informace po 15 letech - vývoj a aktuální stav judikatury Ústavního soudu ČR. Olomoucké právnické dny 2008. 2008. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Husseini F., Bartoň M., Kokeš M., Kopa M. Listina základních práv a svobod. Komentář. In Bartoň M. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
Bartoň M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 2010. (KNIHA - CELEK)
Bartoň M. Proměna veřejných fór pro výkon svobody projevu a regulační role státu. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 2022. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoň M. Čl. 1 (Svoboda, rovnost, důstojnost. Charakteristika základních práv). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoň M., Hejč D. Čl. 17 (Svoboda projevu a právo na informace). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoň M. Čl. 21 (Právo podílet se na správě věcí veřejných, právo na rovný přístup k veřejným funkcím). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoň M. Čl 22 (Ochrana svobodné soutěže politických sil). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoň M. Čl. 23 (Právo na odpor). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoň M. Úvod (ke komentáři). Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bartoň M. Právní stát a uplatňování výhrady svědomí. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Aktuální otázky právního státu v České republice a Polské republice. Sborník příspěvků z VI. ročníku česko-polského semináře. 2019.
Bartoň M. Specifika interpretace lidských práv a role ústavního soudnictví. In . (Eds.) Ústavodárná moc versus kontrola ústavnosti. 2018.
Bartoň M. Bezpečnost versus soukromí - tajné sledování v případu Szabó a Vissy proti Maďarsku. In . (Eds.) Bepečnost jako ústavní hodnota. 2017.
Bartoň M. Indemnita za projevy členů zákonodárného sboru. In Baraník K. (Eds.) Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. 2017.
Bartoň M. Soudní přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv – strukturování sporných otázek. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olo¬moucké právnické dny 2014. 2014.
Bartoň M. Limity výdajů na volební kampaně z pohledu ochrany ústavně zaručených práv a svobod. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
BARTOŇ M. Freedom of Expression, Freedom of Religion and their Correlation: The Problem of Blasphemy. In Sitek B. (Eds.) Human Rights, Spiritual Values and Global Economy. 2011.
Bartoň M. K problematice kritiky soudců a soudních rozhodnutí. Ústavní základy soudní moci. Sborník ze sekce ústavního práva konference Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
Bartoň M. Rouhačské projevy z lidskoprávního pohledu. Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Bartoň M. Omezení svobody umělecké tvorby z důvodu ochrany mravnosti. Naděje právní vědy. Býkov 2007. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. 2008.
Bartoň M. Shromáždění neonacistů v ČR a aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Bartoň M. Konflikty moci výkonné a moci soudní v ČR. Rekapitulace aktuálních rozhodnutí ÚS ČR. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Bartoň M. Legitimní očekávání v ústavněprávních vztazích. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Bartoň M. Ústavní limity zákazu extremistické symboliky. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Bartoň M. Regulace médií v postmoderní době: technologický pokrok versus informační inflace. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Bartoň M. Role ústavního soudnictví při posuzování souladu vnitrostátního práva s evropským právem. Európské výzvy súčasného právného vývoja. 2006.
Bartoň M. Soudní přezkum rozhodnutí prezidenta republiky. Naděje právní vědy : Býkov 2006 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29.6.-1.7.2006 na Zámeckém statku Býkov. 2006.
Bartoň M. Otázka potřeby jednotných omezení základních práv a svobod ve státech EU. Sborník z konference: Zmluva o ústave pre Európu a ústavy členských štátou EU. 2005.
KNIHA - CELEK
Bartoň M., Kopa M., Tomoszek M. Základní práva. Příklady a dokumenty. 2014.
Jirásek J., Bartoň M., Sovinský J., Tomoszek M. Ústavní základy organizace státu. 2013.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Státověda. 2011.
Bartoň M., Dienstbier F., Horáková M., Peterková M., Pouperová O., Sládeček V., Zbíral R. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy ve veřejné politice (v ČR a zemích EU). 2009.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
Klíma K., Bartoň M., Jirásek J., Sovinský J., Tomoszek M. Encyklopedie ústavního práva. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Tomoszek M., Vomáčka V. Čl. 11 (Ochrana vlastnictví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 14 (Svoboda pohybu a pobytu). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 31 (Právo na zdraví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Vomáčka V., Tomoszková V. Čl. 35 (Životní prostředí). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 41 (Omezení vymahatelnosti některých sociálních práv). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 42 (Občané a cizinci). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Bartoň M. Různé tváře principu rovnosti v praxi aneb je nutné zavádět „cenzus pohlavní vyváženosti“ volebních kandidátních listin? Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. 2012.
Bartoň M. Komentář k čl. 17 Listiny. Komentář k Ústavě a Listině, 2. vydání. 2009.
Bartoň M. Komentář k čl. 17 Listiny. Komentář k Ústavě a Listině. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ČERVÍNEK PFA Teoretické právní vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)