JUDr. LUCIA MADLEŇÁKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7607

Katedra klinik a právních dovedností

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.12

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Madleňáková L. Reflexe povinného očkování v Evropě. Acta Iuridica Olomucensia. 2017. (ČLÁNEK)
Madleňáková L. Právní základ poskytování duchovní péče ve věznicích. Správní právo. 2013. (ČLÁNEK)
Madleňáková L. Lze prohlásit rodičovství k osvojenému dítěti? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012. (ČLÁNEK)
Madleňáková L. VÝVOJ JUDIKATURY K CÍRKEVNÍM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A JEJÍ VÝSLEDKY. In Minčič V. (Eds.) MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2014. 2014. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. DUCHOVNÍ JAKO OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA PŘI UZAVÍRÁNÍ SŇATKU. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2013. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Je registrovaná církev skutečně registrovanou? In Kiselyová Z. (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2013. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Nad jedním nenápadným nálezem Ústavního soudu aneb jak vypadá judikatorní výhrada svědomí. In Moravčíková M. (Eds.) Právna ochrana slobody svedomia. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Nezákonně uložená sankce - bezdůvodné obohacení veřejného rozpočtu? In Kotásek J. (Eds.) Dny práva 2012. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. "Výhrada" pacienta ve formě dříve projeveného přání a nová úprava v zákoně o zdravotních službách. In Humeník I., Zoláková Z. (Eds.) Aké princípy vládnu zdravotníctvu? 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Inštitucionálne riešenie konfliktov vo svedomí podľa Holly F. Lynch v českom prostredí v súvislosti s prijatím zákona o zdravotných službách. In Ostró N., Jánošíková L. (Eds.) Human Rights Forum 2012 - Medicínske právo interdisciplinárne. 2012. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Některé aspekty výhrady svědomí v medicínské oblasti. In Hamuľák J. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 2011. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Madleňáková L. Církve a náboženské společnosti: správněprávní aspekty jejich vziku a činnosti. In Frumarová K., Šimáčková K., Srebalová M. (Eds.) 2014. (KNIHA - CELEK)
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V., POUPEROVÁ O., VOPAŘILOVÁ M., TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L., NÉVERY P. Správní řízení v EU - Rakousko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Madleňáková L. Conscientious objection in the Czech Republic. Revista General de Derecho Canonico y Derecho Eclesiastico del Estado. 2021.
Madleňáková L. Komplexní pohled na právní úpravu svátků v České republice. Acta Iuridica Olomucensia. 2020.
Madleňáková L. Die Feiertagsregelung in der Tschechischen Republik. Osterreichisches Archiv fur Recht und Religion. 2019.
Madleňáková L. Práva rodičů vs. práva dětí. Kam až sahá výhrada svědomí? Studia Prawnoustrojowe. 2012.
Madleňáková L. Neutralita, sekularizmus a laický stát. Acta Iuridica Olomucensia. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Madleňáková L. MOŽNOSTI FUNGOVÁNÍ CÍRKVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve. 2022.
Madleňáková L. KDE KONČÍ VEŘEJNÝ ZÁJEM NA POTRESTÁNÍ PACHATELE PŘESTUPKU? In Šmelková J. (Eds.) MÍĽNIKY PRÁVA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE 2015. 2015.
Mácha A., Küchlerová M. Právně kontroverzní soudní rozhodnutí. In Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L. (Eds.) Kontroverzní názory v právu. 2015.
Madleňáková L., Kopečný Z. Jsou trestněprávní důsledky řízení pod vlivem alkoholu pro pachatele závažnější než důsledky správněprávní? In Maslen M. (Eds.) Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť. 2014.
Madleňáková L. Organizace správy církví: od první republiky. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Madleňáková L. Výklad některých pojmů Nejvyšším správním soudem ČR na podkladu rozhodování ve věcech náboženské svobody. In Trellová L. (Eds.) Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. 2012.
Madleňáková L. Doktrína "Margin of appreciation" vo svetle rozhodovania sťažností na porušenie článku 9 resp. 15 Európskeho dohovoru Európskym súdom pre ľudské práva. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomém judikatury v právu. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Madleňáková L. Ukládáme v ČR sankce dle zásad Rady Evropy? In Horáková M., Tomoszek M. (Eds.) Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku/Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i w Polsce. 2010.
Madleňáková L. Univerzalita ľudských práv. Prehodnotená? In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. 2010.
Madleňáková L. Deliquenciesin Breach of Administrative Procedure. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Rentková L. Diskreční pravomoc při ukládání sankcí, a to i v souvislosti s § 3 českého správního řádu. In Košičiarová S. (Eds.) Rada Európy a verejná správa. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej 21-22. apríla 2009. 2009.
Tomoszek M., Madleňáková L. Náboženská svoboda jako zdroj právního pluralizmu. In Lengyelová D. (Eds.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. ? 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. 2009.
Rentková L. Princípy dobrej správy (v súvislosti s ochranou životného prostredia). In . (Eds.) Zborník prispevkov z vedeckej konferencie Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. 2009.
Rentková L. Cirkvi jako verejnoprávne korporácie? (v právnom poriadku Českej republiky). In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Rentková L. Excercise of the Self-government Powers of Municipalities in the Czech Republic. Ausgewählte Aspekte des österreichischen und tschechischen Gemeinderechts. 2008.
Rentková L. Obce a cirkvi (vo svetle novej judikatúry Ústavného súdu ČR). In . (Eds.) Dny práva 2008. 2008.
Rentková L. Právnické osoby cirkví vo svetle povahy cirkevných predpisov v ČR. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13.–14.5.2008. 2008.
Rentková L. Výhrada vo svedomí. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Rentková L. Výhrada vo svedomí (len slovenská otázka?). In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Sborník z konference. 2008.
Rentková L. Spejeme od kooperácie k odluke? In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 2.část. 2018.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva 1. část. 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum ze správního práva procesního. 2017.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Pouperová O., Frumarová K., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva - 2. část. 2014.
Frumarová K., Pouperová O., Madleňáková L. Praktikum z obecného správního práva, 1.část. 2013.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Madleňáková L. La objeción de conciencia en la República Checa. In Martínez-Torrón J., Valero-Estarellas MJ. (Eds.) OBJECIONES DE CONCIENCIA Y VIDA HUMANA: EL DERECHO FUNDAMENTAL A NO MATAR. 2023.
Madleňáková L. Adokátkou s dětmi, či bez dětí? In Šimáčková K., Havelková B., Špondrová P., Bahýľová L., Antoš M. (Eds.) Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? 2020.
Madleňáková L. Model lessons from around the world - Czech Republic. In McQuoid-Mason D. (Eds.) Street law and Public Legal Education. 2019.
Menke M., Bubelová K. REGISTRÁCIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. In Němec D., Gyuri R., Madleňáková L. (Eds.) Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemích Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
TOMOSZEK M., MADLEŇÁKOVÁ L. Legal Pluralism – Reflection of Multiculturalism and Globalization in Law? Human rights, Spiritual Values and Global Economy. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L., Staňková L., Pochylá V. Olomoucké debaty mladých právníků 2016. 2016.
Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L., Staňková L. Olomoucké debaty mladých právníků 2015. 2015.
Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L., Melzerová L. Olomoucké debaty mladých právníků 2014. 2014.
Melotíková P., Tomoszková V., Tomoszek M., Madleňáková L., Adameová Z., Kopa M. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. 2012.
Hamuľák O., Halířová G., Madleňáková L., Melotíková P., Piechowiczová L. Olomoucké debaty mladých právníků 2012 na téma : Limity práva. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Vičarová Hefnerová H. Kontroverzní názory v právu. In Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L. (Eds.) 2015.
Hamuľák O., Madleňáková L. Limity práva. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)