Právní kliniky a kurzy zaměřené na dovednosti

Povinné kurzy

Kurz právnických dovedností (CPV/MKPD)

Vyučující: Lucia Madleňáková, Zdeněk Kopečný, Martin Škurek, Jakub Dohnal, Martina Grochová, Veronika Tomoszková, Patrícia Mučka Pevala, Kateřina Augustinová

Kurz právnických dovedností nabízí Katedra pro studenty druhého ročníku magisterského studia. Cílem tohoto kurzu je zavést do učebních osnov rozvoj právních dovedností a připravit studenty na právní praxi jako takovou. Výuka je zaměřena na trénink komunikace, prezentace a analytické schopnosti studentů. Jejím cílem je podporovat rozvoj dovedností důležitých pro všechny právnické profese během studií práv. Předmět je založen na interaktivních moderních metodách výuky, aktivním zapojení studentů, jejich samostatné práci a procvičování nabytých dovedností.

 

Kurz profesních dovedností (CPV/KPRDO)

Vyučující: Gabriela Leblochová, Patrícia Mučka Pevala, Daniel Pospíšil

Kurz profesních dovedností nabízí Katedra pro studenty prvního ročníku bakalářského programu Právo ve veřejné správě. Cílem tohoto kurzu je lépe porozumět profesi úředníka ve veřejné správě a pomoci studentům rozvinout potřebné dovednosti a lépe pochopit etické aspekty zaměstnání v oblasti veřejné správy. Studenti se také seznámí se základní právní úpravou v této dané oblasti. 

Důraz je kladen na aktivní účast studentů na hodinách. V kurzu je poskytován rozsáhlý prostor pro uplatnění nabytých vědomostí a dovedností. Studenti se účastní simulovaných aktivit, jako je pracovní pohovor, komunikace s nadřízeným a podřízeným nebo komunikace s klientem. Studenti se taktéž naučí aplikovat přístup „dát hlas hodnotám“, který vyvinula profesorka Mary C. Gentileová.

 

 

Volitelné kurzy

Legal Skills Course (CPV/ELSC)

Vyučující: Martina Grochová

Legal Skill Cours je vyučován v angličtině a je cizojazyčnou verzí povinného předmětu Kurz právnických dovedností. Je nabízen jako volitelný předmět pro výměnné studenty. Jeho cílem je implementovat rozvoj právních dovedností do studijního plánu a připravit studenty na právní praxi. Výuka je orientována na nácvik komunikačních, prezentačních a analytických dovedností. Je taktéž zaměřen na rozvíjení dovedností důležitých pro výkon všech právnických profesí, které jsou důležité i během studia práv. Předmět je založen na interaktivních moderních metodách výuky, aktivním zapojením studentů, jejich samostatné práci a procvičování získaných dovedností.

 

Vyhledávání právních informací (CPV/MCODE)

Vyučující: externisté – odborníci na programy ASPI a Codexis

Cílem kurzu je naučit studenty efektivně využívat všechny funkce informačních systémů Codexis a ASPI k řešení právních problémů. Studenti se naučí pracovat s těmito systémy a využívat jejich funkce. V druhé části kurzu studenti aplikují získané dovednosti na praktických případových studiích z různých oblastí práva. Kurz probíhá ve spolupráci s odborníky na informační systémy Codexis a ASPI.

 

Profesní etika (CPV/MPE)

Vyučující: Maxim Tomoszek

V předmětu Profesní etika se studenti seznámí se základními principy profesní etiky a odpovědnosti v České republice. Předmět se zaměřuje na všechny právní profese. Taktéž využívá praktickou formu výuky založenou na aktivním přístupu studentů, řešení případových studií, diskusích s právníky z praxe a samostatné práci studentů tak, aby absolventi byli dobře připraveni na modelové situace, které se mohou v jejich budoucí praxi vyskytnout.

Na závěr kurzu studenti odevzdávají písemný úkol – rozhovor s praktikujícím právníkem zaměřený na profesní etiku doplněný vlastní reflexí.

 

Techniky vyjednávání v právní praxi (CPV/MTVPP)

Vyučující: Tomáš Philippi

Tento kurz pomáhá studentům seznámit se s možnostmi reálného právního vyjednávání v různých modelových situacích v běžné právní praxi. Naučí se pochopit každou vyjednávací situaci v jejích souvislostech, jejíž správné zvážení může podstatně napomoci k dosažení cíle. Prakticky si vyzkouší limity některých právních i mimoprávních argumentů pro dosažení úspěšného výsledku vyjednávání. Naučí se, jak se stát flexibilními při prosazování svých cílů. Studenti se také naučí správně rozpoznat dosažitelný cíl a posoudit efektivní způsob, jak dosáhnout co nejlepších výsledků, včetně výhodného kompromisu.

 

Zdravotnické právo/Klinika práv pacienta (CPV/CKPP, CPV/MKPP)

Vyučující: Maxim Tomoszek

Předmět seznamuje studenty se základními prvky medicínského práva z pohledu pacienta. Propojení mezi jednotlivými vědními disciplínami je zajištěno účastí studentů z různých fakult Univerzity Palackého. Předmět je realizován formou založenou na aktivním přístupu studentů, řešení kazuistik, řízených diskusích a samostatné práci studentů tak, aby byli připraveni na modelové situace, které mohou v jejich právní praxi nastat.

Pro získání kolokvia se studenti musí zúčastnit výuky a odevzdat svou část semestrální práce.

 

Environmentální právní klinika (CPV/MEPK, CPV/EPK-B)

Vyučující: Veronika Tomoszková, Tomáš Všetečka

Cílem tohoto kurzu je umožnit studentům, kteří se zajímají o právo životního prostředí, prohloubit si znalosti a dovednosti potřebné k řešení případových studií. Studenti si taktéž vyzkouší i aplikaci příslušných zákonů z oblasti práva životního prostředí na skutečných případech a případových studiích.

 

Klinika korporátního práva (CPV/MKPPR)

Vyučující: advokáti advokátní kanceláře Havel & Partners

Cílem kurzu je rozvíjet praktické dovednosti v oblasti práva obchodních společností. Po absolvování kliniky studenti mají širší přehled o praktických aspektech ve vybraných oblastech obchodního práva. Dále si prakticky vyzkouší své argumentační a vyjednávací schopnosti, řečnické a prezentační dovednosti, analytické myšlení a řešení problematiky v širších souvislostech, neboť jejich rozhodnutí ovlivní jejich další směřování a v konečném důsledku i konečný výsledek jejich snažení.

V úvodu jsou studenti rozděleni do dvou až tří stejně početných skupin. Každé skupině je přiřazena identifikace subjektu práv, který ztělesňují, jeho charakteristika, zájmy a cíle, kterých by tyto subjekty měly v průběhu semináře dosáhnout. S tímto vědomím by studenti měli přistupovat k jednotlivým částem, a to v případě teoretických částí získávat z obsahu prezentací a prostřednictvím svých dotazů informace, jak dosáhnout svých cílů a následně v praktických částech realizovat své cíle.

Předmět je rozdělen do tří tematických bloků, které na sebe jednotlivými výstupy navazují a všechny jsou svým předmětem zaměřeny na korporátní právo ve vztahu k akciové společnosti. Každý z těchto bloků je tvořen dvěma částmi, přičemž platí, že první část bloku je vždy teoretická (formou blíže přednášce) a druhá interaktivní (formou blíže případové studii), při které studenti aplikují získané informace při simulaci právního případu.

Skupiny, které představují jednotlivé předem dané typické postavy korporátního fungování obchodních společností, mají v rámci praktických částí možnost konzultace s vyučujícími, aby byla zajištěna základní osa případu. Vyučující však nebude za skupiny řešení v žádném případě vymýšlet, z jeho strany se bude jednat pouze o omezenou konzultační pomoc pro zachování smyslu kliniky.

 

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva 1 + 2 (CPV/MPKUC, MKUC2)

Vyučující: Eva Zorková

Kurz se zaměřuje na teoretické i praktické aspekty azylového a imigračního práva. V rámci praxe studenti navštěvují azylová střediska, účastní se právního poradenství, vyhledávají informace o zemi původu, vypracovávají procesní dokumenty. Mohou se také zúčastnit Moot courtu zaměřenému na azylové a imigrační právo.

 

Lidskoprávní klinika (CPV/MLPK)

Vyučující: Maxim Tomoszek

Tento předmět umožňuje studentům setkat se s lidskými právy v praxi na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Kurz je založen na praktických seminářích s důrazem na individuální práci studentů. Studenti řeší reálné problémy, přicházejí do kontaktu s klienty a podílejí se na práci lidskoprávních nevládních organizací, kde analyzují záležitosti pro legislativní a soudní účely a vyhledávají právní informace a literaturu.

 

Mediační klinika (CPV/MMK)

Vyučující: Lenka Holá

Cílem předmětu je podpořit a rozvíjet znalosti a praktické dovednosti v oblasti mediace, naučit studenty orientaci v hlavních problémech kombinace práva s neformálním řešením sporů a mediací v rámci mezioborové spolupráce. Studenti budou komplexněji připraveni na vlastní právní praxi s možností volby nejvhodnějšího postupu řešení případu. Předmět poskytuje přehled o možnostech řešení sporů a vytváří širší základ pro efektivní výkon profese.

Studenti analyzují na reálných případech spor z hlediska jeho povahy a intenzity. Na základě stanovených kritérií vyberou případ vhodný pro mediaci a prakticky jej zprostředkují v komedii (hře) s učitelem nebo pod jeho dohledem. Důležitou součástí kurzu je hodnocení činnosti a rozvoj sebereflexe. Předmět úzce spolupracuje se Studentskou právní poradnou a regionálními mediačními pracovišti dle jejich specializace. Řešením konfliktů členů komunity přispívá Mediační klinika k naplnění třetí role Univerzity Palackého jako aktéra sociálního rozvoje v regionu.

Studenti jsou schopni navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, orientovat se v jejich konfliktní situaci a naplánovat vhodný postup při aplikaci mediace a to podle předmětu sporu anebo potřeb a zájmů stran. Naučí se strukturovat mediační proces a vést jej, zejména s využitím technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Osvojí si dovednosti sebereflexe a citlivé reflexe klientů a jejich potřeb při řešení konfliktních situací. Kurz přispívá k osobnímu a profesnímu rozvoji studenta.

 

Antidiskriminační klinika (CPV/NADK)

Vyučující: Petra Melotíková

Hlavním cílem předmětu je pomoci studentům seznámit se s tématem, které má přesah do několika právních disciplín a poskytnout jim komplexní vhled do oblasti antidiskriminačního práva, specifické oblasti ochrany lidských práv. Studenti pracují v malých skupinách a společně s vedoucí kurzu řeší konkrétní případy diskriminačního jednání s přímým vlivem na ohrožení práv a svobod jednotlivce.

 

Pracovněprávní klinika 1 + 2 (CPV/NPPK + NPPK2)

Vyučující: advokáti advokátní kanceláře Havel & Partners

Předmět Klinika pracovního práva je zaměřen na rozvoj dovedností studentů v oblasti praktické aplikace pracovního práva a k rozšíření jejich znalostí získaných v průběhu studia povinného předmětu Pracovní právo.

Během výuky jsou analyzovány praktické příklady a případové studie z oblasti vzniku pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru, sporů o neplatnost rozvázání pracovních poměrů, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Jednotlivé bloky jsou zaměřeny zejména na získávání praktických zkušeností při aplikaci pracovního práva, přípravu či analýzu pracovněprávních dokumentů, řešení příkladů z praxe a práci s pracovněprávní judikaturou, to vše při rozšiřování a prohlubování teoretických znalostí.

Výuka bude zajišťována s odborníky z praxe, kteří se na oblast pracovního práva specializují. Předmět je vhodný pro studenty 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda. Jedná se o jednosemestrální volitelný předmět nabízený v návaznosti na zájem studentů v zimním i letním semestru.

 

Trestněprávní klinika (CPV/NTK)

Vyučující: Zdeněk Kopečný

Předmět Trestněprávní klinika umožňuje studentům propojení teorie trestního práva, kterou si osvojili během třísemestrálního předmětu Trestní právo hmotné a procesní, s praxí české trestní justice. Studenti si na konkrétních případech z reálné praxe zopakují teoretické principy nejen trestního práva procesního a naučí se tyto poznatky aplikovat a to zejména v oblasti obhajoby. V průběhu semestru studenti rozděleni do malých skupin provedou analýzu přiděleného případu a připraví vhodný způsob obhajoby. Poté seznámí s provedenou analýzou a zvoleným způsobem obhajoby ostatní studenty a bude následovat diskuze nad vhodností a účelností zvoleného způsobu obhajoby. Součástí výuky je i beseda s předsedou trestního senátu (samosoudcem) a státním zástupcem, aby praktický přínos předmětu nebyl zaměřen výlučně na obhajobu.

 

Ombudsmanská klinika – stavba a její souvislosti (CPV/NKOP, CPV/MKOP, CPV/KOP)

Vyučující: právníci Kanceláře veřejného ochránce práv

Cílem předmětu je představení činnosti veřejného ochránce práv (ombudsmana) v oblasti stavebního práva. Studenti se seznámí se stavebním zákonem a s předpisy práva životního prostředí. S podporou právníků Kanceláře ombudsmana si vyzkouší jejich aplikaci na skutečných případech z praxe ombudsmana, mj. z oblasti podzemních vod, kulturních památek, chráněných krajinných oblastí atd. Pro studenty, kteří o to projeví zájem, je jako součást předmětu připraven Den s ombudsmanem, v rámci něhož si prohlédnou brněnské sídlo ombudsmana a vyzkouší si, jaké to je být v kůži právníka při práci na živých kauzách a šetřeních. V případě zájmu a po dohodě bude studentům umožněna delší praxe, kterou mohou využít v bakalářských předmětech „Odborná praxe I“ a „II“.

Po absolvování kliniky budou mít studenti přehled o činnosti veřejného ochránce práv na poli stavebního práva a práva životního prostředí, konkrétně se seznámí s průběhem šetření, obsahem spisové dokumentace apod. Studenti dále budou schopni samostatně analyzovat praktické situace z oblasti stavebního práva a zpracovat základní dokumenty vycházející z činnosti ombudsmana v této oblasti.

 

Klinika strategické litigace (CPV/MKSL)

Vyučující: Martina Grochová

Předmět je určen zejména studentům, kteří by se rádi profilovali v oblasti strategické litigace a dozvěděli se o této disciplíně více nad rámec základů, které jsou vyučovány v rámci povinných předmětů. Struktura předmětu umožňuje studentům proniknout skutečně do hloubky. Studenti se naučí, jak formulovat stížnostní námitky, tak aby měly šanci na úspěch. Předmět bude zaměřen na metody a strategie formulování argumentace. Studenti se seznámí s důležitými zdroji na poli mezinárodních lidských práv, pozornost bude věnována efektivní práci s judikaturou.

Metody strategické litigace budou představeny na příkladech přípravy litigování případů před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP). Předmět tedy cílí také na studenty, kteří by chtěli proniknout hlouběji do fungování Evropského soudu pro lidská práva nad rámec povinných předmětů zajišťovaných Katedrou ústavního práva. Studenti se seznámí s vnitřním fungováním ESLP a zejména s pravidly řízení před ESLP. Podoba předmětu umožňuje proniknout do vnitřních postupů ESLP a jeho fungování, pochopení celého "života" stížnosti. Tyto znalosti jsou zásadní pro efektivní argumentaci případu před ESLP. Důraz bude kladen nikoliv na substantivní a procesní znalosti, které by studenti měli získat v jiných předmětech, ale zejména na bližší pochopení toho, jak vést argumentaci, jak již v řízení před národními soudy myslet o krok dopředu, jak zužitkovat znalost "života stížnosti" při jejím zpracování. Předmět bude zaměřen na metody strategické litigace lidskoprávních případů a metody strukturování argumentace v lidskoprávních věcech. Veškeré nabyté znalosti a dovednosti studenti ihned využijí při práci na reálných případech klientů, na kterých budou v průběhu semestru pracovat.
Předmět bude sestávat ze seminářů vedených Martinou Grochovou, která studenty seznámí s fungováním ESLP a s pravidly řízení před ním. Tyto semináře budou zaměřeny na praktické využití nabytých znalostí a nácvik navazujících dovedností. Studenti si tedy zkusí vyplnit stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, naučí se efektivně číst judikaturu ESLP či napíší reakci na observace vlády. Součástí kurzu bude také simulace jednání před ESLP, kdy si studenti vyzkouší ústní lidskoprávní argumentaci.

Na tyto semináře budou průběžně navazovat hodiny realizované ve spolupráci s advokáty či neziskovými organizacemi zaměřenými na strategickou litigaci lidskoprávních případů (zejména Fórum pro lidská práva). Studenti si vyzkouší spolupráci na přípravě reálných lidskoprávních případů před ESLP, budou mít příležitost připravit podklady pro podání stížnosti či observací v reálných případech a zapojí se do zpracování případu stěžovatelů v různých fázích řízení před ESLP.
Studenti tedy budou v předmětu průběžně získávat teoretické znalosti o řízení před ESLP, nacvičovat dovednosti potřebné pro litigaci lidskoprávních případů před ESLP a tyto dovednosti pak aplikovat při řešení reálných lidskoprávních případů.

 

Právní psaní (CPV/NPRP)

Vyučující: Martina Grochová, Martin Kopa

Předmět cílí na studenty, kteří mají zájem zdokonalit se v českém psaném projevu v právu. Cílem předmětu je vybavit studenty užitečnými technikami práce se zdroji, metodami přesvědčivé argumentace či metodami práce s vlastním textem (stanovení cíle - co chceme říct, stanovení nosných argumentů, sestavení argumentační linie, efektivní prezentace argumentů apod.).
Studenti se v kurzu naučí technikám efektivního vyhledávání zdrojů a čtení textů, naučí se lépe porozumět textu jiných autorů a efektivně s nimi pracovat. Osvojí si schopnost psát a strukturovat právní text.

V rámci předmětu je předpokládána účast hostujících vyučujících - právníků z praxe, odborníků na právní psaní i vyučujících s literárním vzděláním. Předmět je zaměřen zejména na právní psaní pro praxi, akademické psaní bude tematizováno jen okrajově. Přesto může být kurz užitečný také pro studenty pracující na závěrečné práci.

 

Založení advokátní kanceláře (CPV/NZAK)

Vyučující: Lucie Radkovičová

Cíli předmětu jsou naučit se, jak založit a úspěšně vést advokátní kancelář, zjistit zda je student osobnostně vhodný pro advokátní praxi, dozvědět se, jak se zavčas profilovat pro budoucí advokátní praxi.

Předmět probíhá formou víkendového online kurzu v malé skupince studentů zaměřeného na zjišťování preferencí studentů a jejich osobnostního profilu, vymezení okruhu budoucí klientely, tvorby značky kanceláře, seznámení a procvičení si online nástrojů vedení kanceláře, využití marketingových strategií, využití a nutnost dodržování advokátních předpisů a výběr a nastavení profesních sociálních sítí. Předmět v maximální možné míře probíhá prakticky a interaktivně.

 

Ombudsmanská klinika (CPV/BOK1, BOK2, MOK1, MOK2)

Vyučující: právníci Kanceláře veřejného ochránce práv 

Cílem předmětu je představení činnosti veřejného ochránce práv (ombudsmana) ve všech oblastech, v nichž může působit. Studenti si pod vedením právníků Kanceláře veřejného ochránce práv vyzkouší posuzování skutečných případů z praxe ombudsmana, mj. z oblasti státní správy soudů, stavebního práva, ochrany spotřebitele, exekucí, pomoci osobám se zdravotním postižením, atd. (volba jednotlivých témat seminářů může být přizpůsobena aktuální vytíženosti právníků Kanceláře veřejného ochránce práv). Předmět je realizován formou založenou na aktivním přístupu studentů. Část semináře probíhá formou blízké přednášce a část interaktivně (řešení případových studií, při němž studenti aplikují získané informace při simulaci právního případu). Studenti, kteří projeví zájem, mohou po dohodě absolvovat delší praxi u ombudsmana, kterou mohou využít v bakalářských předmětech "Odborná praxe I a II". Po absolvování kliniky budou mít studenti přehled o činnosti veřejného ochránce práv ve vybraných oblastech, konkrétně se seznámí s průběhem šetření, obsahem spisové dokumentace, a budou schopni analyzovat praktické situace. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)