Státnice Promoce Imatrikulace

Promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,
blahopřejeme Vám k úspěšnému ukončení studia na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Bohužel v důsledku nepříznivého vývoje souvisejícího s pokračující epidemií covid-19 se slavnostní promoce neuskuteční.

Absolventi mohou požádat studijní referentku o zaslání diplomu poštou na adresu evidovanou v IS STAG.

Připomínáme, že termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně tak tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám mnoho úspěchů a pevné zdraví.

 

 

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - jarní termín

JARNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský obor Právo byl předběžně stanoven na 24. 5. 2021 – 4. 6. 2021.
Přihlašování na státní závěrečné zkoušky obor Právo:
Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: sarka.jelinkova@upol.cz do 15. 4. 2021.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V přihlášce uvádějte:  JARNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní část/Veřejnoprávní část/obě části).

Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium na studijním odd., a to do 14. 4. 2021. /Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce/. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.
Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.

 


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací v AR 2020/2021:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02-ÚZ01. 
Podání žádosti dle čl. 12 odst. 4 citovaného vnitřního předpisu bude realizováno tak, že konzultaci s budoucím vedoucím práce může student provést na dálku způsobem, na němž se s příslušným vyučujícím dohodne (např. MS Teams, e-mail apod.). Žádost o přidělení tématu se bude podávat (podepsaná a naskenovaná) elektronicky e-mailem, který bude adresován sekretářce příslušné katedry a vyučujícímu, se kterým bylo téma konzultováno. V reakci na tento e-mail příslušný vyučující potvrdí, že s vedením tématu dle zaslané žádosti souhlasí, a to nejpozději do 7 dní od doručení. Pokud se vyučující do 7 dnů nevyjádří, má za to, že s tématem souhlasí. 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP a čl. 14 a 15 Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08

Obsahové a formální náležitosti kvalifikační práce stanoví Vnitřní norma PF UP č. PF-B-18/10

- Jak navrhnout téma diplomové práce

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo ve veřejné správě

Obhajoby diplomových a bakalářských prací

Oznámení o konání obhajoby diplomových a bakalářských prací

Zájemci z řad veřejnosti o účast na obhajobě diplomové /bakalářské/ práce se mohou přihlásit na e-mail sekretářky příslušné katedry. /nejpozději 5 dnů před konáním obhajoby/.

Katedra mezinárodního a evropského práva - kontakt: katerina.moravcova@upol.cz
Katedra politologie a společenských věd - kontakt: l.skacelikova@upol.cz
Katedra soukromého práva a civilního procesu - kontakt: eva.eisova@upol.cz
Katedra správního práva a finančního práva - kontakt: renata.balutova@upol.cz
Katedra teorie práva a práfních dějin - kontakt: katerina.moravcova@upol.cz
Katedra trestního práva - kontakt: l.skacelikova@upol.cz
Katedra ústavního práva - kontakt: renata.balutova@upol.cz

 

 

 

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Imatrikulace