Doc. et Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637612

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.07

docent

ČLÁNEK
Šišková N. Aktuální právní nástroje EU k posílení právního státu EU. In ., ., Šišková N. (Eds.) Právní rádce. 2018.
Malacka M., Westphalová L. Implementation of Mediation in Czech Legal Environment with Regard on Actual Evolution in Europe. In Šišková N. (Eds.) European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2018.
Šišková N. New Challenges for the EU in the Field of Human Rights (Focusing on the Mechanism of the Charter). European Studies : the review of European law, economics and politics. 2014.
Šišková N. Chartia osnovnych prav Evropejskogo sojuza u voprovy sudebnoj zaštity. The Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine. 2012.
Šišková N. Zamyšlení se nad případem Kadi – nový mezník v evropské soudní doktríně základních práv? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2010.
Šišková N. Amsterdamská smlouva deset let poté - bilance zisků a ztrát. Acta Iuridica Olomucensia. 2007.
Šišková N. Smlouva o Evropské unii - ohlédnutí po 15 letech. Acta Iuridica Olomucensia. 2007.
Šišková N. K otázce pramenů evropského práva - současný stav a perspektivy v intencích ústavního vývoje. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2006.
Šišková N. Mezinárodní smlouvy podle článku 10 Ústavy ČR a otázky související. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2005.
Šišková N. Regulace lidských práv na úrovni EU - vývoj a perspektivy. International and Comparative Law Review. 2004.
Šišková N. Současné dilema evropské unijní ochrany lidských práv. Současná Evropa a Česká republika. 2004.
Šišková N. Upevňování Evropské unie v oblasti lidských práv. Mezinárodní politika. 2003.
Šišková N. Vybrané aktuální problémy evropské unijní ochrany lidských práv. International and Comparative Law Review. 2003.
Šišková N. Aktuální otázky ochrany lidských práv v EU. Právny obzor. 2002.
Šišková N. Lidská práva v intencích acquis communautaire. Evropské právo. 2002.
Šišková N. Právní a politická kritéria pro vstup do EU. Mezinárodní politika. 2000.
Šišková N. Institucionální struktura pro zajištění procesu sbližování českého s právem ES. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šišková N. Analysis of the existing legal instruments for strengthening the rule of law - "nuclear option" or infringement procedure? In ., ., . (Eds.) 5th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2018. 2018.
Šišková N. The Test of the EU Human Rights Concept in the Time of Crisis- some Considerations. In . (Eds.) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Conference Proceedings. 2017.
Šišková N. Current Mechanism of Human Rights Protection at the Level of the EU, their Peculiarities and Future Prospects. In . (Eds.) SGEM 2016, BK 2: POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL I. 2016.
Šišková N. Immigration and Quotas - some legal aspects. In . (Eds.) Conference proceedings - International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM in Albena 2016, conference proceedings. 2016.
Šišková N. Chartia Osnovnych prav Evropejskogo Sojuza i probljemy jego priminenia. In Šišková N. (Eds.) Pamjati profesora Pavla Petrovicha Zavoroťka. Aktualni problemy pravovoji nauky. 2014.
Šišková N. Chartia Osnovnych prav Evropejskogo Sojuza i probljemy jego priminenia. In Šišková N. (Eds.) Pamjati profesora Pavla Petrovicha Zavoroťka. Aktualni problemy pravovoji nauky. 2014.
Šišková N. Listina (Charta) základních práv EU a specifika její aplikace. In Šišková N., Hamuľák O. (Eds.) Pocta Josefu Blahožovi k 80. narozeninám. 2013.
Šišková N. Listina (Charta) základních práv EU a specifika její aplikace. In Šišková N., Hamuľák O. (Eds.) Pocta Josefu Blahožovi k 80. narozeninám. 2013.
Šišková N., Gruzinova L. Profesor Zavoroťko o principach sovetskojo graždanskogo procesualnogo prava. Pravo na pracju ta inši socialňo-ekonomični prava ljuduny v gromaďanyna. 2012.
ŠIŠKOVÁ N. Charta základních práv v kontextu Protokolu č. 30 k Lisabonské smlouvě. In . (Eds.) Zbližovanie a zjednocovanie prava v európském kontexte (sekcia európske právo a právna komparatistika). 2011.
ŠIŠKOVÁ N. Charter of the Fundamental Rights of the EU in the context of Protocol No. 30 to Lisbon treaty. In . (Eds.) Zbližovanie a zjednocovanie prava v európském kontexte (sekcia európske právo a právna komparatistika). 2011.
ŠIŠKOVÁ N. Regulace lidských práv na úrovni EU - nové výzvy po Lisabonu. In . (Eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. 2011.
OSINA P. Sekularizace v islámské právní kultuře. In ŠIŠKOVÁ N. (Eds.) Dny práva na Moravské vysoké škole. 2011.
Šišková N. Komunitární soudní doktrína základních práv v historické retrospektivě, současné reflexe a výhledy do budoucna. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Šišková N. Eventuality of the Accession of EU to European Convention of the Protection of the Human Rights and Fundamental Freedoms and the Related Issues. Eventuality of the Accession of EU to European Convention of the Protection of the Human Rights and Fundamental Freedoms and the Related Issues. 2009.
Šišková N. Lisabonská smlouva a Listina základních práv EU. In Gerloch A., Wintr J. (Eds.) Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 2009.
Šišková N. Smlouvy v systému evropského práva. Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy jako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni. 2009.
Šišková N. Status Charty základních práv EU v intencích Lisabonské smlouvy. Status Charty základních práv EU v intencích Lisabonské smlouvy. 2009.
Šišková N. The Future Prospects of Human Rights Protection at the Level of the EU. Vybrane tezy uchastnykiv 1 Miznarodnoho naukovo-praktychnoho gorumu ?Pryncyp verchovenstva prava ta prava ludyny? 2009.
Šišková N. Budoucnost Štrasburského kontrolního mechanismu v intencích 14. protokolu k Evropské úmluvě lidských práv. Slovensko-české medzinárodnoprávné sympózium, Smolenice. 2008.
Šišková N. Lidská práva jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Šišková N. Reforma kontolního mechanismu Evropské úmluvy ve světle 14. protokolu. Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. 2007.
Šišková N. 14. Protokol k Evropské Úmluvě ochrany lidských práv a jeho unijní aspekty. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Šišková N. The process of Constitucionalization of EU in the Field of Human Rights and its Envisaged Impact. The Review of Contributions from the Conferens. 2004.
Šišková N. Aproximace českého práva s právem ES(EU jako nezbytný předpoklad pro vstup ČR do EU. Sborník příspěvku z mezinárodní konference s názvem: "Aktuálne otázky vývoja právneho poriadku v Českej republike a v Slovenskej republike". 2001.
Šišková N. K otázce právních kritérií vstupu České republiky do Evropské unie. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica Vol. 2. 2000.
Šišková N. Ústavně-právní problémy sbližování českého práva s právem ES. Teória a prax aproximácie práva - Sborník příspěvků z konference. 2000.
Šišková N. Pojem, cíle a předmět sbližování českého práva s právem ES. Acta Univiversitatis Palackianae Olomucucensis. Iuridica. Vol. 0. 1998.
KNIHA - CELEK
Šišková N. The process of Constitutionalisation of the EU and the related issues, Europe Law Publishing. The process of Constitutionalisation of the EU and related issues. .
Šišková N., Měšťánková P., Filipec O. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. In Šišková N., ., . (Eds.) 2018.
Šišková N., Měšťánková P., Filipec O. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. In Šišková N., ., . (Eds.) 2018.
Šišková N., Petr M., Pikna B., Georgiev J., Vítová B., Hamuľák O. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. 2012.
Šišková N. Dimenze ochrany lidských práv v EU (druhé aktualizované a rozšířené vydání). Dimenze ochrany lidských práv v EU (druhé aktualizované a rozšířené vydání). 2008.
Šišková N., Stehlík V. Evropské právo 1 - Ústavní základy Evropské unie. Evropské právo 1 - Ústavní základy Evropské unie. 2007.
Šišková N. Základy ruského práva a ruské právnické terminologie, druhé aktualizované a rozšířené vydání. Základy ruského práva a ruské právnické terminologie, druhé aktualizované a rozšířené vydání. 2006.
Šišková N. Dimenze ochrany lidských práv v EU. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2003.
Šišková N. New Russian-Czech Law Dictionary. Nový rusko-český právnický slovník. 2002.
Šišková N. Evropská unijní ochrana lidských práv. Evropská unijní ochrana lidských práv. 2001.
Šišková N., Šturma P. Výběr smluv Rady Evropy. Výběr smluv Rady Evropy. 2001.
Šišková N. Základy ruského práva a ruské právnické terminologie aneb ruské právní minimum. Základy ruského práva a ruské právnické terminologie aneb ruské právní minimum. 2000.
Šišková N. Základní otázky sbližování českého práva s právem ES. Základní otázky sbližování českého práva s právem ES. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Filipec O., Měšťánková P. Debates on the Future of the EU: Between Expectations and Reality. In Šišková N. (Eds.) The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
Šišková N. European Union Legal Instruments to Strengthen the Rule of Law, their Actual Reflections anf Future Prospects. In Šišková N. (Eds.) The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
Šišková N. European Union Legal Instruments to Strengthen the Rule of Law, their Actual Reflections anf Future Prospects. In Šišková N. (Eds.) The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018.
ŠIŠKOVÁ N. Listina (Charta) základních práv EU, zvláštnosti její aplikace a výhledy do budoucna. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na začátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu),. 2011.
Šišková N. The process of Constitutionalisation of the EU and the related issues, Actual Issues of the Creation of Constitutionalisation in the field of Human Rights of EU Level and its prospects. The process of Constitutionalisation of the EU and the related issues, Actual Issues of the Creation of Constitutionalisation in the field of Human Rights of EU Level and its prospects. 2008.
Šišková N. Účinky směrnic v národním právu. Pocta Josefu Blahožovi. 2007.
Šišková N. Creation of the European Constitutionalism in the Field of Human. Chronowsky, N. (e.) : Constitutional Development of the European Union, Pecz University. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vičarová Hefnerová H., Šišková N. Jean Monnet International Scientific Workshop. 2017.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Šišková N. The Judicial Doctrine of Fundamental Rights in the light of the Kadi case. Dny práva, 2009, Days of Law: Conference Proceedings. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Kateřina ŠTĚPÁNOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.