Základní informace

Právnická fakulta Univerzity Palackého navazuje na staletou tradici vysokého právnického učení v Olomouci. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu.

Jejím posláním je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi v této oblasti získala v roce 1996 Cenu Hannah Arendtové.

Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání, které začíná už do prvního ročníku. Její právní kliniky patří ke špičce v evropském měřítku.

Fakulta je laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020. Bezpečnostní rada státu tak ocenila dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva.

Kontakt

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
779 00 Olomouc
tel.: 585 637 550
e-mail: dekanat.pf@upol.cz
Facebook: www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
tel.: 585 637 507
e-mail: komunikace.pf@upol.cz

Podrobné identifikační údaje

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Součást UP | název Právnická fakulta
Zkratka součásti UP | organizace PF
Adresa sídla | ulice 17. listopadu 8
Adresa sídla | místo Olomouc
Adresa sídla | PSČ 779 00
Adresa sídla | stát Česká republika
Telefonické spojení +420 585 637 551 | +420 585 637 550
www adresa www.pf.upol.cz
E-mail dekanat.pf@upol.cz
61989592
DIČ CZ61989592
Zápis v obchodním rejstříku nezapisuje se do obchodního rejstříku
Bankovní spojení organizace
kód banky 0100
název banky Komerční banka, a. s.
číslo účtu 19-1096330227/0100
mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN) CZ0901000000191096330227
číslo účtu vedeného v EUR 43-3855090287/0100
mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN) CZ9801000000433855090287
SWIFT kód KOMBCZPPxxx

Studijní programy

Právnická fakulta nabízí dva programy pro maturanty:

Právo a právní věda (magisterský, pětiletý, prezenční)
Právo ve veřejné správě (bakalářský, tříletý, prezenční)

Dva programy navazujícího studia:

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (magisterský, dvouletý, prezenční)
International and European Law (magisterský, dvouletý, prezenční, v anglickém jazyce)

Pět specializací doktorského studia v českém jazyce:

Teoretické právní vědy (prezenční i kombinovaný studijní program)

Jedna specializace doktorského studia v anglickém jazyce:

International and European Law (prezenční i kombinovaný studijní program)

Uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Občanské právo

Statistické údaje

stav k 31. 10. 2020
Celkový počet studentů: 1663
Počet absolventů v roce 2019/2020: 230
Počet přihlášek pro akad. rok 2020/2021 (součet všech oborů): 1744
Nově zapsaní (součet všech oborů): 409
Počet studijních oborů: 10
Celkový počet zaměstnanců: 138

Historie

Právo se na olomoucké univerzitě vyučovalo již od roku 1679. Právnická fakulta byla poprvé zřízena (jako direktoriát právnického studia na olomouckém lyceu) v roce 1778, jako plnohodnotná fakulta obnovené univerzity pak v roce 1833.

Nástup neoabsolutismu i značný úbytek studentů vedly roku 1851 k uzavření filozofické fakulty, začátkem studijního roku 1855-1856 byla zrušena právnická fakulta, načež rakouský císař František Josef I. zrušil svým dekretem ze dne 17. května 1860 olomouckou univerzitu jako celek. V Olomouci zůstala pouze samostatná teologická fakulta (až do uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939) a dočasně (do studijního roku 1873-1874) medicinsko-chirurgické studium.

Následovaly opakované pokusy o obnovení olomoucké univerzity. To se podařilo v roce 1946. Zákonem byly ustaveny čtyři fakulty: bohoslovecká, právnická, lékařská a filozofická. Po čtyřicet let však nebyl zákon zcela naplněn, neboť právnická fakulta přijala své první studenty až po sametové revoluci.

Zásluhu na otevření právnické fakulty v roce 1991 mají mnozí, především tehdejší rektor Univerzity Palackého Josef Jařab, první děkan znovuotevřené právnické fakulty Miroslav Liberda a jeho přípravný realizační tým.

Sídlo nové právnické fakulty bylo symbolicky zřízeno v budovách bývalého Okresního výboru KSČ. Tam sídlí dodnes.

Děkani novodobé historie a jejich funkční období

doc. JUDr. Miroslav Liberda (1991-1998)
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (1998-2001)
JUDr. Mag. Iur. Michala Malacka, Ph.D., MBA (2001-2007)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (2008-2016)
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (2016-2020)
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (od ledna 2020 — dosud)

Významní absolventi

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M. úspěšný senior partner v advokátní kanceláři Deloitte Legal, známý je ve spojení s anketou Zákon roku
Mgr. Jitka Pišl Drábková právnička ve společnosti Česká pošta, s.p., získala ocenění podnikový právník 2019 v kategorii Compliance
Mgr. Ivana Fára, LL.M. jedna z vedoucích právniček společnosti Tesco Stores ČR a.s., získala ocenění podnikový právník 2019 v kategorii Občanské a obchodní právo
Mgr. Tomáš Gawron výkonný ředitel právního úseku České televize (2016-2017)
Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. předseda neziskové organizace Bez mámy, která buduje Centrum pro sirotky v Mahangu v Tanzánii.
Na Slezské univerzitě v Opavě zastává funkci prorektora pro studijní a sociální záležitosti.
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. jeden z nejmladších soudců Nejvyššího soudu ČR
Mgr. Veronika Ježková ředitelka nevládní organizace Pro Bono Aliance (usiluje o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot)
JUDr. Lukáš Jícha vede Exekutorský úřad Přerov, největší v ČR
Mgr. Ondřej Mrákota soudce Nejvyšší správní soudu
Mgr. Michal Oborný právník ve společnosti GE Aviation Czech s.r.o., získal ocenění podnikový právník 2019 v kategorii Samostatný podnikový právník
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. přední český odborník na soutěžní a evropské právo. Od roku 2003 působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v letech 2010-2015 byl jeho místopředsedou.
Nyní pracuje jako odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.
Mgr. Veronika Plešková, LL.M. úspěšná senior advokátka v kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o. Učí také na olomoucké právnické fakultě Pracovněprávní kliniku.
JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Mgr. Petr Šereda ředitel Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci
Mgr. Roman Smělý ředitel Odbor přezkumného řízení na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci
Mgr. Eva Šonková soudkyně Nejvyššího správního soudu
JUDr. Petra Zdražilová, Ph.D. vedoucí právní sekce Kanceláře veřejné ochránkyně práv

(ve funkcích k 31. 7. 2019)