Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

děkan

vaclav.stehlik@upol.cz

58 563 7501

tř. 17. listopadu 8, děkanát — budova A


doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

předseda akademického senátu

michal.barton@upol.cz

58 563 7638

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.08


JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

proděkan pro zahraniční záležitosti a cizojazyčné studijní programy, statutární zástupce děkana

martin.faix@upol.cz

58 563 7684

tř. 17. listopadu 6, místnost: 1.64


JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

ondrej.hamulak@upol.cz

58 563 7635

tř. 17. listopadu 6, místnost: 1.70


doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance

michael.kohajda@upol.cz

58 563 7613

tř. 17. listopadu 6, místnost: 4.06


JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost

renata.sinova@upol.cz

58 563 7708

tř. 17. listopadu 6, místnost: 3.12


JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy

maxim.tomoszek@upol.cz

58 563 7691

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.05


doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

proděkanka pro organizaci a rozvoj

blanka.vitova@upol.cz

58 563 7692

tř. 17. listopadu 6, místnost: 3.17


Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.

tajemník

petr.bacik@upol.cz

58 563 7508

tř. 17. listopadu 6, místnost: 2.17

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Je složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

Interní členové:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.

 

Externí členové:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav státu a práva SAV v Bratislavě

JUDr. Josef Baxa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy

doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D., děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., Nejvyšší správní soud ČR

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva AV ČR

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Ústavního soudu ČR

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., Ústavní soud ČR

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

prof. JUDr. Marek Števček, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, Ph.D., děkan Právnické fakulty UPJŠ Košice

prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, LRV

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, má 15 členů. Ti jsou voleni akademickou obcí fakulty na tříleté funkční období. Senát tvoří komora akademických pracovníků (9 zástupců) a komora studentská (6 zástupců). Jeho činnost se řídí Volebním a jednacím řádem AS PF UP. Akademický senát volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

web AS PF

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana zřízeným na základě Statutu PF UP . Jeho členy jsou proděkani, tajemník, vedoucí kateder a center, předseda a místopředseda AS PF UP a další osoby, o nichž tak svým rozhodnutím určí děkan.

Složení

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. – děkan

Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

PhDr. Kamila Tozzi di Angelo

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Teraza Gajová

Jaroslav Křepelka

Oborová rada

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící orgán doktorského studijního programu. Rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, schvaluje individuální studijní plány a hodnotí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje děkan po schválení Vědeckou radou PF UP.

Teoretické právní vědy

Oborová rada doktorského studijního programu Teoretické právní vědy je složena převážně z interních akademických pracovníků, kteří se na realizaci doktorského studijního programu na PF UP, jeho kvalitě a směřování podílejí především. Externí členové jsou uznávanými právníky a význačnými představiteli akademické sféry. Všichni navržení členové jsou habilitovanými akademickými pracovníky. Složení Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy je navrženo tak, aby byly optimálně zastoupeny všechny specializace, jež budou na PF UP v rámci tohoto doktorského studijního programu realizovány. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (garant, PF UP v Olomouci)

Členové

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph. D. (PF UP v Olomouci)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (PF UP v Olomouci)

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (PF UK)

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

International and European Law

Oborová rada cizojazyčného doktorského studijního programu International and European Law je sestavena s ohledem na specializované zaměření studijního programu z uznávaných odborníků relevantních oborů. V navrženém složení oborové rady tvoří většinu členů habilitovaní akdemičtí pracovníci. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (garant DSP, PF UP v Olomouci)

Členové

JUDr. Martin Faix,  Ph.D., MJI (PF UP v Olomouci)

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (PF MU v Brně)

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (PF MU v Brně)

JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomouci)

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK)

Disciplinární komise

Disciplinární komisi zřizuje děkan. Při jednání se řídí Disciplinárním řádem UP pro studenty.

Složení

Členové z řad akademických pracovníků:

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Členové z řad studentů:

Renáta Boráková

Mgr. Denisa Coufalová

Jiří Stýblo

Ediční komise

Ediční komise je poradním orgánem děkana ve věcech ediční a publikační činnosti v oblasti podpory vědy a výzkumu.

Složení

Předseda:

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

 

Členové:

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

PhDr. Kamila Tozzi Di Angelo

 

Ediční referent:

Lukáš Walek