JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637695

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.69

odborný asistent

ČLÁNEK
Hrnčiříková M., Valentová L. Recognition of surnames in Czech legislation and judicature. Review of Comparative Law. 2017.
Hrnčiříková M. The Meaning of Soft Law in International Commercial Arbitration. International and Comparative Law Review. 2016.
Hrnčiříková M., Černý F., Havlíček J. Několik zamyšlení nad společnou evropskou úpravou prodeje. Obchodní právo. 2013.
Hrnčiříková M. Vynutitelnost mediačních doložek. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
HRNČIŘÍKOVÁ M. Platnost rozhodčí smlouvy, aneb jaký vliv může mít určení povahy rozhodčí smlouvy na praxi. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ryšavý L. AUTONOMIE VŮLE STRAN A JEJÍ LIMITY PŘI VOLBĚ ROZHODCE. In Hrnčiříková M. (Eds.) Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle. 2017.
Hrnčiříková M. Konkurence mezi rozhodčí doložkou a doložkou prorogační. In Hrnčiříková M. (Eds.) Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle. 2017.
Hrnčiříková M. Konkurence mezi rozhodčí doložkou a doložkou prorogační. In Hrnčiříková M. (Eds.) Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle. 2017.
Malacka M. Kritika autonimie vůle stran při jmenování rozhodců. In Hrnčiříková M. (Eds.) Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle. 2017.
Hrnčiříková M. Unifikace obecné části mezinárodního práva soukromého – reálná výzva pro EU. In . (Eds.) Dny práva 2015: Část IV. Kodifikace obecné části kolizního práva – cesta či omyl? 2016.
Hrnčiříková M., Valentová L. Uznanie osobného stavu v právu EU a jeho dopad na české právo. In . (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016. 2016.
Hrnčiříková M. Zajištění nároků stran před skončením rozhodčího řízení - práce pro soudy, nebo pro rozhodce? In . (Eds.) Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____. 2015.
Hrnčiříková M. A Few Thoughts on the New Common European Sales Law. Czech yearbook of international law. 2013.
Hrnčiříková M. Kodifikace mezinárodního práva soukromého v České republice a kodifikace mezinárodního práva soukromého v Evropské unii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2013". 2013.
Hrnčiříková M. Spojení rozhodčích řízení jako záruka spravedlnosti. In . (Eds.) Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 2010.
Hrnčiříková M. Arbitrabilita sporu v mezinárodním rozhodčím řízení. In . (Eds.) Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference PFAMEA 2007. 2007.
Hrnčiříková M. Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. In . (Eds.) Sborník z konference Vztahy a interakce vnútroštátného práva a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie. 2007.
Hrnčiříková M. Stát jako strana mezinárodního rozhodčího řízení. Sborník z 8. ročníku mezinárodní konference MEKON. 2006.
Hrnčiříková M. Změna kolizních ustanovení souvisejících s transformací Římské úmluvy do komunitárního pramene. Európske výzvy súčasného právního vývoja. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2006.
KNIHA - CELEK
Holá L., Hrnčiříková M. Mimosoudní metody řešení sporů. In Horáček T. (Eds.) 2017.
Vacová R., Šmíd O., Gregorová J., Küchlerová M., Juřátková P., Talanda A., Talandová I., Hrnčiříková M., Valentová L., Pochylá V., Čamdžićová S., Grausová K., Alexandra K., Kutnarová K. Výživné. 2017.
Ryšavý L., Hrnčiříková M. Mezinárodní právo soukromé - procesní otázky. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Hrnčiříková M. Mezinárodní právo soukromé a jeho vztah k civilněprocesnímu právu. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Hrnčiříková M. Unijní úprava mezinárodní příslušnosti a uznávání cizích soudních rozhodnutí. Civilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem. 2015.
Hrnčiříková M., Černý F., Havlíček J. A Few Thoughts on the New Common European Sales Law. Czech Yearbook of International Law. 2013.
Hrnčiříková M. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 2013.
Hrnčiříková M. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a platnost rozhodčích doložek. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ANO či NE? 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Malacka M., Hrnčiříková M., Westphalová L. MEDIACE 2017. 2017.
Vičarová Hefnerová H., Holá L., Hrnčiříková M., Westphalová L., Malacka M. MEDIACE 2017. 2017.
Holá L., Pochylá V., Westphalová L., Malacka M., Hrnčiříková M., Ryšavý L. MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. 2015.
Holá L., Westphalová L., Hrnčiříková M., Šmíd O., Szotkowski R., Ládová P., Kováčová A., Šrámková M., Pochylá V. MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru. 2013.
Hrnčiříková M. Olomouc Pre-Moot Conference. 2013.
Hrnčiříková M. 6th Olomouc Pre-moot. 2013.
ŠMÍD O., ŠÍNOVÁ R., HRNČIŘÍKOVÁ M., DOHNAL J. Závazky a jejich zajištění a Nesorná řízení. 2012.
Hrnčiříková M. 5th Annual Olomouc Pre-Moot. In Skarková T. (Eds.) 2012.
HOLÁ L., DOPITA M., SPÁČIL O., KADLEC T., SZOTKOWSKI R., WESTPHALOVÁ L., HRNČIŘÍKOVÁ M., ŠMÍD O., NÁDVORNÍKOVÁ P. MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporů. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.