JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

 

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

33433

VYBRANÉ PUBLIKACE
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Vičarová Hefnerová H. Správní žaloba ve veřejném zájmu v kontextu evropského práva. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Vičarová Hefnerová H. Administrative and Judicial Review of Negative Decision Based on Legal Fiction. International and Comparative Law Review. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mimrová T. Postavení svěřenského správce a obmyšleného v rámci diskrečního svěřenského fondu. In Vičarová Hefnerová H., Čamdžićová S. (Eds.) Právo jako diskurz. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2017. 2018.
Lajčíková A. Posuzování záměru v územním řízení z hlediska územního plánování. In Čamdžićová S., Vičarová Hefnerová H. (Eds.) Právo jako diskurz. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2017. 2018.
Havelková R. Souhlas nezletilého dítěte se změnou jeho příjmení v důsledku prohlášení jeho rodičů (manželů) o dohodě na společném příjmení: střet teorie s praxí. In Čamdžićová S., Vičarová Hefnerová H., . (Eds.) Právo jako diskurz. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2017. 2018.
Vičarová Hefnerová H. Veřejný zájem v souvislosti s řízením o správní žalobě dle § 66 s. ř. s. In . (Eds.) Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků. 2016.
Vičarová Hefnerová H. Aktivní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se zaměřením na nejvyššího státního zástupce. In . (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2015 - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dň och 19. – 21 . 3. 2015 v priestoroch ÚZ NR SR Častá - Papiernička pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. 2015.
Vičarová Hefnerová H. K povaze žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. In . (Eds.) Míĺniky práva v stredoeurópskom priestore 2014– Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vědeckých pracovnikov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 27. – 29. 3.2014 v priestoroch ÚZ NR SR Častá – Papiernička pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. 2014.
Vičarová Hefnerová H. Přezkum negativních fiktivních rozhodnutí ve správním řízení se zaměřením na oblast poskytování informací o životním prostředí. In . (Eds.) Dny práva 2013 - days of law 2013; Část IV. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). 2014.
Vičarová Hefnerová H. Role veřejného ochránce práv v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. In . (Eds.) Autonomie jednotlivce. 2014.
Vičarová Hefnerová H. Zahraniční vlivy na české správní soudnictví. In . (Eds.) Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. 2014.
Vičarová Hefnerová H. Změny v odkladném účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vičarová Hefnerová H., Šišková N. Jean Monnet International Scientific Workshop. 2017.
Vičarová Hefnerová H., Holá L., Hrnčiříková M., Westphalová L., Malacka M. MEDIACE 2017. 2017.
Vičarová Hefnerová H., Čamdžićová S. Olomoucké debaty mladých právníků 2017. 2017.
Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L., Staňková L., Pochylá V. Olomoucké debaty mladých právníků 2016. 2016.
Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L., Staňková L. Olomoucké debaty mladých právníků 2015. 2015.
Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L., Melzerová L. Olomoucké debaty mladých právníků 2014. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Vičarová Hefnerová H. Právo jako diskurz. In Čamdžićová S., Vičarová Hefnerová H. (Eds.) 2017.
Vičarová Hefnerová H. Právo jako diskurz. In Čamdžićová S., Vičarová Hefnerová H. (Eds.) 2017.
Vičarová Hefnerová H. Kontroverzní názory v právu. In Vičarová Hefnerová H., Madleňáková L. (Eds.) 2015.
RECENZE
Vičarová Hefnerová H. Přístup k soudům v soudním řízení správním v Polsku vs požadavky Rady Evropy. International and Comparative Law Review. 2016.
Vičarová Hefnerová H. The Council of Europe and Control System in Local Self-Government of the Slovak Republic. International and Comparative Law Review. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Vičarová Hefnerová H. Olomoucké právnické dny 2017. 2017.
Vičarová Hefnerová H. Olomoucké právnické dny 2016. 2016.
Vičarová Hefnerová H. Správní řád (10 let v akci). 2016.
Vičarová Hefnerová H. Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
Vičarová Hefnerová H. Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
Vičarová Hefnerová H. Olomoucké právnické dny. 2013.
Vičarová Hefnerová H. Olomoucké právnické dny. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.