JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637666

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.10

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká společnost pro právo životního prostředí (člen, 2001–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Vícha O. Základy horního a energetického práva. 2015. (KNIHA - CELEK)
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
Vícha O., Tomoszková V., Vopařilová M. Praktikum z práva životního prostředí. 2013. (KNIHA - CELEK)
Vícha O., Morávek J., Tomášková V., Bernard M. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. 2013. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Zimmermannová J., Vícha O., Pászto V. Dopady systému obchodování s emisními povolenkami v zemích EU28. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2019.
Vícha O. K otázce pravomocí EU v rámci antarktického smluvního systému. České právo životního prostředí. 2019.
Vícha O. Nová právní úprava národních parků je ústavně konformní. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Právo na informace o životním prostředí v judikatuře Ústavního soudu. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Ústavní soud zamítl ústavní stížnost obce Nové Heřminovy. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Europeizace horního práva. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Vícha O. K odpovědnosti za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. K odvodům za vynětí ze zemědělského půdního fondu a k vlastnictví odpadu. České právo životního prostředí. 2017.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. International Documents on Landscape Restoration. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Pouperová O., Vícha O., Dienstbier F. Specifities of the garden architecture monuments from the legal point of view. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015.
Vícha O., Víchová B. Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek. České právo životního prostředí. 2014.
Vícha O. The Concept of Right to Cultural Heritage within the Faro Convention. International and Comparative Law Review. 2014.
Vícha O. Nová právní úprava zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého. České právo životního prostředí. 2013.
Vícha O. K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě. Zprávy památkové péče. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vícha O. Zásada trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji. In Maslen M. (Eds.) Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. 2019.
Vícha O. Význam osmičkových roků pro české horní právo. In Frumarová K. (Eds.) „Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. 2018.
Vícha O. Vzájemné vazby stavebního a horního práva. In Staša J., Rajchl J. (Eds.) Sondy do stavebního práva. 2018.
Vícha O. Sesuvy a řícení skal z hlediska změn klimatu. Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. 2017.
Vícha O. Náhrada důlních škod v českém právu. In Košičiarová S. (Eds.) Právo na životné prostredie a nástroje jeho prosadzovania. 2016.
Vícha O. Přestupky v horním právu. In Filo M. (Eds.) Verejná správa a priestupky. 2016.
Vícha O. Mezinárodní právo na ochranu kulturního dědictví a možnosti ochrany kulturní krajiny v ČR. In . (Eds.) Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy. 2015.
Vícha O. Vybraná soudní judikatura ke správnímu trestání v právních předpisech z oblasti ochrany životního prostředí. In Maslen M. (Eds.) Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. 2015.
Vícha O. Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Vícha O. K navrhované právní úpravě likvidace vysloužilých solárních elektráren. In Damohorský M. (Eds.) The new legal framework for renewable energy. 2012.
Vícha O. K právní povaze vrtu. In Žatecká E., Kováčová L., Nechvátalová L., Vomáčka V. (Eds.) Cofola Conference 2012. 2012.
Vícha O. K právním aspektům hodnocení rizik ekologické újmy. In Jančářová I., Vomáčka V. (Eds.) Odpovědnost v právu životního prostředí. 2012.
Vícha O. K zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Vícha O. The Environmental Liability Directive and EU Waste Legislation. In Damohorský M., Sobotka M. (Eds.) Current Issues of EU Environmental Law Implementation of the Waste Framework Directive and Environmental Liability Directive. 2011.
KNIHA - CELEK
Tomoszková V., Vícha O., Mácha A. Praktikum z práva životního prostředí. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Vícha O. Správa energetiky. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. 2019.
Vícha O. Správa geologie. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. 2019.
Vícha O. Správa státních hmotných rezerv. Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. 2019.
Vícha O. Státní energetická inspekce. Encyklopedie českých právních dějin. XVI. Svazek Správa veřejná – Suché. 2019.
Vícha O. Sankce v právu životního prostředí. Encyklopedie českých právních dějin, XII. Svazek Sa – Smlouva ná. 2018.
Vícha O. Ekologický dohled nad těžbou. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 2017.
Vícha O. Nature Protection and Conflict of Interests Resolution under the Mining Act. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 2017.
Vícha O. Ochrana a využívání důlních vod. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Ochrana lesů. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Ochrana ovzduší. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Ochrana vod. Encyklopedie českých právních dějin. IV. svazek N-O. 2016.
Vícha O. Posuzování vlivů na životní prostředí v hornictví. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 2016.
Vícha O. Právo atomové. Encyklopedie českých právních dějin. VI. svazek Právní-Právo Po. 2016.
Vícha O. Právo pozemkové. Encyklopedie českých právních dějin. VI. svazek. Právní-Právo po. 2016.
Vícha O. Tendencje rozwojowe w organizacji admininistracji publicznej w dziedzinie energetyki w Republice Czeskiej. Pravo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. 2016.
Vícha O. Zemědělský podnikatel a obtěžování zápachem – vybrané právní aspekty. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 2015.
Vícha O. New challenges of the EU environmental law in connection with the use of unconventional hydrocarbons. Environmental Law in the Czech Republic and EU - Ten Years After. 2014.
Vícha O. Právní povaha vod z hlediska báňských předpisů. Voda v právních vztazích. 2014.
Vícha O. Szczególne ingerencje w skorupe ziemska z prawnego punktu widzenia. Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Slowacji. Wybrane zagadnienia. 2014.
Vícha O. K ochraně hornických památek vzniklých v důsledku hornické činnosti na příkladu propadu Žebračka. Damohorský, M., Stejskal, V. et al.: Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu : Kolektivní monografie. 2013.
Vícha O. The newest EU law approaches to the offshore oil and gas prospection, exploration and production activities. In Damohorský M., Stejskal V. (Eds.) Czech and european environmental law: a collective monograph. 2011.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
RECENZE
Vícha O. Recenze knihy „Kapitoly z mezinárodního dopravního práva, I. – III.“. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Recenze knihy „Zákon o ochraně ovzduší. Komentář“. České právo životního prostředí. 2018.
Vícha O. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (recenze). Bulletin advokacie. 2018.
Vícha O. Recenze knihy „Ekologické zdanění a dopady jeho modelování“. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. Recenze knihy „Zákon o ochraně veřejného zdraví. Komentář“. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. Recenze publikace „Energetický zákon. Komentář“. České právo životního prostředí. 2017.
Vícha O. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář (recenze). České právo životního prostředí. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.